Thứ hai, ngày 18/02/2019login

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 2

____

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHOÁ XIV

(Đã được Quốc hội thông qua tại phiên họp trù bị sáng 20-10-2016)

____________________

 

Thứ năm, ngày 20-10-2016

     Sáng:

         * 9 giờ 00: Khai mạc kỳ họp (Truyền hình, phát thanh trực tiếp đến hết buổi sáng)

- Quốc hội làm lễ chào cờ: Quân nhạc cử Quốc thiều, đại biểu Quốc hội và những người tham dự hát Quốc ca.  

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp.

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.

- Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.

Chiều:

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

- Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

- Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo kế hoạch tài chính 5 năm.

- Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra kế hoạch tài chính 5 năm.

- Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020 (trong đó có đánh giá toàn diện các mặt công tác huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2011-2015).

- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra về mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020 (trong đó có đánh giá toàn diện các mặt công tác huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2011-2015).

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

- Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

- Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.

- Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.

Thứ sáu, ngày 21-10-2016                            

Sáng:

    1. Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe:

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

- Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

- Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

    2. Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

Chiều:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 (tiếp tục buổi sáng).

+ Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Thứ bảy, ngày 22-10-2016

Sáng:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020;

+ Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.

Chiều:      

- Thảo luận ở tổ về:

+ Kế hoạch tài chính 5 năm.

+ Mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020 (trong đó có đánh giá toàn diện các mặt công tác huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2011-2015).

+ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

+ Kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.

Chủ nhật, ngày 23-10-2016

Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 24-10-2016

Sáng:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật đấu giá tài sản.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật đấu giá tài sản.

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật đấu giá tài sản.

Chiều:      

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

 - Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Bộ trưởng Bộ nội vụ Lê Vĩnh Tân giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Thứ ba, ngày 25-10-2016

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật về hội.

-  Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật về hội.

- Bộ trưởng Bộ nội vụ Lê Vĩnh Tân giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật về hội.

Thứ , ngày 26-10-2016

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

Thứ năm, ngày 27-10-2016

  Sáng:

1. Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe:

- Bộ trưởng Bộ công thương Trần Tuấn Anh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật quản lý ngoại thương.

- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật quản lý ngoại thương.

 - Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

   2. Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật quản lý ngoại thương.

Chiều:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

+ Dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

Thứ sáu, ngày 28-10-2016

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo cáo công tác năm 2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2016.

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về công tác thi hành án năm 2016.

- Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án.

- Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016.

- Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016.

- Thảo luận ở hội trường về các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng.

Thứ bảy, ngày 29-10-2016

Quốc hội nghỉ.

Chủ nhật, ngày 30-10-2016

Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 31-10-2016

Sáng:

   1. Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe:

- Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật đường sắt (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật đường sắt (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật cảnh vệ.

- Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt  trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật cảnh vệ.

    2. Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

Chiều:

1. Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe:

- Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

- Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật quản lý, sử dụng, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

- Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật thủy lợi.

- Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật thủy lợi.

2. Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Thứ ba, ngày 01-11-2016 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Thảo luận ở hội trường về:

+ Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020;

+ Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017;

-         Thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ tư, ngày 02-11-2016 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

       - Tiếp tục thảo luận ở hội trường về kinh tế - xã hội.

-         Thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ năm, ngày 03-11-2016 

  Sáng:

- Thảo luận ở hội trường về:

+ Kế hoạch tài chính 5 năm;

+ Mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020 (trong đó có đánh giá toàn diện các mặt công tác huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2011-2015).

+ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

- Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Chiều:

- Thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.

- Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ sáu, ngày 04-11-2016 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

- Thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Thứ bảy, ngày 05-11-2016

Quốc hội nghỉ.

Chủ nhật, ngày 06-11-2016

Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 07-11-2016

Sáng:

- Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ Chu Ngọc Anh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật quản lý ngoại thương.

- Bộ trưởng Bộ công thương Trần Tuấn Anh giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật quản lý ngoại thương.

   Chiều:

- Bộ trưởng Bộ văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật du lịch (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật du lịch (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

- Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.

Thứ ba, ngày 08-11-2016

Sáng:

 - Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật thủy lợi.

+ Dự án Luật du lịch (sửa đổi). 

Chiều:

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

- Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Thứ tư, ngày 09-11-2016

Sáng:

1. Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe:

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật quy hoạch.

- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật quy hoạch.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm (trong đó có nội dung mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020).

2. Quốc hội thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

+ Dự án Luật quy hoạch.

Chiều:

1. Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe:

- Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

- Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.

- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.

2. Quốc hội thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật cảnh vệ.

+ Dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.

Thứ năm, ngày 10-11-2016

Sáng:

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

Chiều:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

Thứ sáu, ngày 11-11-2016

Sáng:

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

Chiều:

        - Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật đường sắt (sửa đổi).

+ Dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

Thứ bảy, ngày 12-11-2016

Quốc hội nghỉ.

Chủ nhật, ngày 13-11-2016

Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 14-11-2016

Sáng:

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật thủy lợi.

- Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật thủy lợi.

Chiều:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật du lịch (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật du lịch (sửa đổi).

Từ 16 giờ 20 (Quốc hội họp riêng):

- Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo về tình hình Biển Đông.

Thứ ba, ngày 15-11-2016 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Sáng:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

- Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Chiều:

- Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thứ , ngày 16-11-2016 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thứ năm, ngày 17-11-2016

Sáng (Truyền hình, phát thanh trực tiếp):

- Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Chiều:

- Biểu quyết thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

- Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Thứ sáu, ngày 18-11-2016

Sáng:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật đường sắt (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật đường sắt (sửa đổi).

Chiều:

- Biểu quyết thông qua dự án Luật về hội (nếu Quốc hội đồng ý tiến hành biểu quyết).

- Biểu quyết thông qua Luật đấu giá tài sản.

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.

Thứ bảy, ngày 19-11-2016

 Quốc hội nghỉ.

Chủ nhật, ngày 20-11-2016

Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 21-11-2016

Sáng:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật quy hoạch.

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật quy hoạch.

Chiều:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật cảnh vệ.

- Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật cảnh vệ.

Thứ ba, ngày 22-11-2016

Sáng:

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chiều:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ Chu Ngọc Anh giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

Thứ tư, ngày 23-11-2016

Sáng: Quốc hội họp phiên bế mạc (Phát thanh, truyền hình trực tiếp)

- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 (nếu Quốc hội cho phép thông qua tại một kỳ họp).

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về giám sát chuyên đề.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Quốc hội làm lễ chào cờ.

Chiều:

Dự phòng

_____________________

Thời gian làm việc:

Buổi sáng : Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.

Buổi chiều : Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com