Thứ hai, ngày 18/02/2019login

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2014

(Nghị quyết số 45/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013)

I. CÁC DỰ ÁN LUẬT

1. Tại kỳ họp thứ 7

a) Quốc hội thông qua 14 dự án, bao gồm:
 
1. Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi);
2. Luật Công an nhân dân (sửa đổi);
3. Luật đầu tư công;
4. Luật hải quan (sửa đổi);
5. Luật hộ tịch;
6. Luật phá sản (sửa đổi);
7. Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh;
8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế;
9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa;
10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình;
11. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam;
12. Luật xây dựng (sửa đổi);
13. Luật xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
14. Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015.
 
b) Quốc hội cho ý kiến 15 dự án, bao gồm:
 
1. Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi);
2. Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi);
3. Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi);
4. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi);
5. Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi);
6. Luật nhà ở (sửa đổi);
7. Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi);
8. Luật đầu tư (sửa đổi);
9. Luật doanh nghiệp (sửa đổi);
10. Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi);
11. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề;
12. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược;
13. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam;
14. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự;
15. Luật căn cước công dân.
 
2. Tại kỳ họp thứ 8
 
a) Quốc hội thông qua 16 dự án, bao gồm:
 
1. Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi);
2. Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi);
3. Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi);
4. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi);
5. Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi);
6. Luật nhà ở (sửa đổi);
7. Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi);
8. Luật đầu tư (sửa đổi);
9. Luật doanh nghiệp (sửa đổi);
10. Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi);
11. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề;
12. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược;
13. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam;
14. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự;
15. Luật căn cước công dân;
16. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
 
b) Quốc hội cho ý kiến 11 dự án, bao gồm:
 
1. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân;
2. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi);
3. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi);
4. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
5. Bộ luật dân sự (sửa đổi);
6. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự;
7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán;
8. Luật thống kê (sửa đổi);
9. Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi);
10. Luật an toàn vệ sinh lao động;
11. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
 
II. CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH
 
Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua 2 dự án pháp lệnh, bao gồm:
 
1. Pháp lệnh cảnh sát môi trường;
 
2. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
 

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com