Thứ hai, ngày 18/02/2019login

Chương trình Phiên họp thứ 21 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (Dự kiến ngày 09-9-2013)

   

 

Dự kiến ngày 9-9-2013

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 21

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

(Từ ngày 09 đến 24-9-2013)

___________________

 

Thứ hai, 09-9-2013

Sáng

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên họp

1.  Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.

- Bộ trưởng Bộ quốc phòng trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

2.  Cho ý kiến về dự án Luật công an nhân dân (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ công an trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, 10-9-2013

Sáng

3. Cho ý kiến về dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Bộ trưởng Bộ công an trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

4.  Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình.

- Bộ trưởng Bộ tư pháp trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ tư, 11-9-2013

Sáng

5.  Nghe Đoàn giám sát báo cáo; Chính phủ báo cáo bổ sung (nếu có) về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012.

- Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát trình bày báo cáo giám sát;

- Chính phủ báo cáo bổ sung (nếu có);

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

6.  Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

- Bộ trưởng Bộ y tế trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ năm, 12-9-2013

Sáng

7. Cho ý kiến về báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

- Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 09 giờ 30 phút:

8.  Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

9. Cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của dự án Luật đất đai (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường trình bày báo cáo tiếp thu ý kiến nhân dân, đại biểu Quốc hội về dự án luật;

- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ sáu, 13-9-2013

Sáng

10. Cho ý kiến về dự án Luật phá sản (sửa đổi).

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

11. Cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình bày báo cáo;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ hai, 16-9-2013

Sáng

12. Cho ý kiến về dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật tiếp công dân.

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 09 giờ 30 phút:

13. Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Việt Nam.

- Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

14. Nghe báo cáo và quyết định biên chế các vụ, đơn vị của Văn phòng Quốc hội.

- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

Thứ ba, 17-9-2013

Cả ngày

15. Cho ý kiến về báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2013 và nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cáo trình bày báo cáo tóm tắt (trình bày khoảng 15 phút) công tác năm 2013 của Tòa án nhân dân tối cao và kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội;

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày báo cáo tóm tắt (trình bày khoảng 15 phút) công tác năm 2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội;

- Bộ trưởng Bộ công an trình bày báo cáo tóm tắt (trình bày khoảng 15 phút) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2013 và kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội;

- Bộ trưởng Bộ tư pháp trình bày báo cáo tóm tắt (trình bày khoảng 15 phút) về công tác thi hành án năm 2013;

- Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo tóm tắt (trình bày khoảng 20 phút) thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận.

Thứ tư, 18-9-2013

Sáng

16. Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

- Tổng Thanh tra Chính phủ trình bày báo cáo;

- Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 09 giờ 30 phút:

17. Cho ý kiến về kế hoạch kiểm toán năm 2014.

- Tổng Kiểm toán Nhà nước trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

18. Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng.

- Bộ trưởng Bộ tư pháp trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

 

Thứ năm, 19-9-2013

Sáng

19. Cho ý kiến về dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

20. Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013.

        - Bộ trưởng Bộ tài chính trình bày báo cáo;

        - Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

        - Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30 phút:

21. Cho ý kiến về dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ sáu, 20-9-2013

Sáng

22. Nghe Chính phủ và Đoàn giám sát báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

- Bộ trưởng Bộ nội vụ trình bày báo cáo;

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật trình bày báo cáo thẩm tra;

- Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát trình bày báo cáo giám sát;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

23. Cho ý kiến về kết quả triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, pháp lệnh, nghị quyết đã được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII thông qua.

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày báo cáo;

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ hai, 23-9-2013

Sáng

24. Cho ý kiến về dự án Luật đầu tư công.

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

25. Cho ý kiến về dự án Luật xây dựng (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ xây dựng trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, 24-9-2013

Sáng

26. Nghe Đoàn giám sát báo cáo; Chính phủ báo cáo (bổ sung) về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát trình bày báo cáo giám sát;

- Chính phủ báo cáo bổ sung (nếu có);

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

27. Cho ý kiến về dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy.

- Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc phiên họp.

_______________________________

 

Thời gian làm việc:            

- Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

    - Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com