Thứ hai, ngày 18/02/2019login

NGHỊ QUYẾT

 

CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3, SỐ 12/2008/NQ-QH12 NGÀY 06 THÁNG 05 NĂM 2008 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2008

 

QUỐC HỘI  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

 

            Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10.  

            Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ đề nghị của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008,  

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008 như sau: 

I Bổ sung vào Chương trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3 các dự án sau:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí.

2. Nghị quyết về việc thí điểm cho người nước ngoài mua và sở hữu nhà ở có thời hạn tại Việt Nam.

II. Rút khỏi Chương trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 các dự án sau:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Dân sự (phần liên quan đến lãi suất huy động và cho vay vốn của tổ chức tín dụng).

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

III. Rút khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008 các dự án sau:

1. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi).

2. Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Điều 2. Giao Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008 đã được điều chỉnh./. 

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 06 tháng 5 năm 2008. 

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

Nguyễn Phú Trọng

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com