Thứ hai, ngày 18/02/2019login

Sơ đồ 1: Quy trình xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội  

 

 

LẬP CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH

 

 - Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh do Quốc hội quyết định

 - Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh bao gồm chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ   Quốc hội và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm. 

                                                                                                                       

SOẠN THẢO DỰ ÁN LUẬT, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

 

 - Dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội do Ban soạn thảo tiến hành soạn thảo

 - Ban soạn thảo tuỳ từng trường hợp có thể do Uỷ ban thường vụ Quốc hội; bộ hoặc cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ; Toà án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thành lập 

                                                                                                                       

THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

 

 - Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội trước khi trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến phải được Hội đồng Dân tộc, Uỷ ban hữu quan của Quốc hội thẩm tra

 

                                                                                                                       

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

 

 - Tuỳ theo tính chất và nội dung của dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội có thể xem xét, cho ý kiến một lần hoặc nhiều lần

 - Cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án luật, dự thảo nghị quyết có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

                                                                                                                       

QUỐC HỘI THẢO LUẬN, THÔNG QUA LUẬT, NGHỊ QUYẾT

 

 - Quốc hội thảo luận, thông qua dự án luật, dự thảo nghị quyết tại một hoặc hai kỳ họp Quốc hội 

                                                                                                                       

CHỦ TỊCH NƯỚC CÔNG BỐ LUẬT, NGHỊ QUYẾT 

 - Chủ tịch nước ban hành lệnh để công bố luật, nghị quyết của Quốc hội chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày luật, nghị quyết được thông qua

                                                                                                                       

  

 

 

Sơ đồ 2: Tổng quan về quy trình xây dựng pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

 

LẬP CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH

 

-    Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh do Quốc hội quyết định

-    Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh bao gồm chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm.

                                                                                                                       

SOẠN THẢO DỰ ÁN PHÁP LỆNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

 

-     Dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội do Ban soạn thảo tiến hành soạn thảo

-     Ban soạn thảo tuỳ từng trường hợp có thể do Uỷ ban thường vụ Quốc hội; bộ hoặc cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ; Toà án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thành lập

                                                                                                                       

THẨM TRA DỰ ÁN PHÁP LỆNH,  DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

 

-     Dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội trước khi trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua phải được Hội đồng Dân tộc, Uỷ ban hữu quan của Quốc hội thẩm tra

                                                                                                                       

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT, THÔNG QUA
DỰ ÁN PHÁP LỆNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

 

-     Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết tại một hoặc hai phiên họp Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

                                                                                                                       

CHỦ TỊCH NƯỚC CÔNG BỐ PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT

 

-     Chủ tịch nước ban hành lệnh để công bố pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày pháp lệnh, nghị quyết được thông qua

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com