Thứ hai, ngày 18/02/2019login
 

CƠ QUAN

LOẠI VĂN BẢN

NỘI DUNG

Quốc hội

Luật

- Quy định các vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính, tiền tệ, ngân sách, thuế, dân tộc, tôn giáo, văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, đối ngoại, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, quyền và nghĩa vụ của công dân

Nghị quyết

- Quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội;

- Quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương;

- Quyết định điều chỉnh ngân sách nhà nước;

- Quyết định phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước;

- Quy định chế độ làm việc của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội;

- Phê chuẩn điều ước quốc tế và quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Pháp lệnh

- Quy định những vấn đề được Quốc hội giao, sau một thời gian thực hiện trình Quốc hội xem xét, quyết định ban hành luật

Nghị quyết

- Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh;

- Hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân;

- Quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh, tổng động viên hoặc động viên cục bộ;

- Ban bố tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương, và;

- Quyết định những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Nghị quyết liên tịch

Được ban hành để hướng dẫn thi hành những vấn đề khi pháp luật quy định về việc tổ chức chính trị - xã hội đó tham gia quản lý nhà nước

Chủ tịch nước

Lệnh

Được ban hành để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước do Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVHQ quy định

Quyết định

Được ban hành để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước do Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVHQ quy định

Chính phủ

Nghị định

- Quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH; lệnh, quyết định của Chủ tịch nước

- Quy định các biện pháp cụ thể để thực hiện chính sách kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính, tiền tệ, ngân sách, thuế, dân tộc, tôn giáo, văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, đối ngoại, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, quyền, nghĩa vụ của công dân và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành của Chính phủ;

- Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác thuộc thẩm quyền của Chính phủ;

- Quy định những vấn đề cần thiết nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Việc ban hành nghị định này phải được sự đồng ý của UBTVQH.

 

Thủ tướng Chính phủ

 

Quyết định

- Quy định các biện pháp lãnh đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở; chế độ làm việc với các thành viên Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ;

- Quy định các biện pháp chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các thành viên Chính phủ; kiểm tra hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Bộ trưởng, thủ tưởng cơ quan ngang bộ

Thông tư

- Quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Quy định về quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật của ngành, lĩnh vực do mình phụ trách;

- Quy định biện pháp để thực hiện chức năng quản lý ngành, lĩnh vực do mình phụ trách và những vấn đề khác do Chính phủ giao.

Hội đồng thẩm phán TANDTC

Nghị quyết

- Được ban hành để hướng dẫn các Tòa án áp dụng thống nhất pháp luật

Chánh án TANDTC

Thông tư

- Được ban hành để thực hiện việc quản lý các Toà án nhân dân địa phương và Toà án quân sự về tổ chức;

- Quy định những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

Viện trưởng Viện KSNDTC

Thông tư

- Quy định các biện pháp bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân địa phương, Viện kiểm sát quân sự;

- Quy định những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tổng kiểm toán Nhà nước

Quyết định

- Quy định, hướng dẫn các chuẩn mực kiểm toán nhà nước;

- Quy định cụ thể quy trình kiểm toán, hồ sơ kiểm toán.

UBTVQH với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị xã hội

Nghị quyết liên tịch

- Hướng dẫn thi hành những vấn đề khi pháp luật quy định về việc tổ chức chính trị - xã hội tham gia quản lý nhà nước.

UBTVQH với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị xã hội

Nghị quyết liên tịch

- Hướng dẫn thi hành những vấn đề khi pháp luật quy định về việc tổ chức chính trị - xã hội tham gia quản lý nhà nước.

Chánh án TANDTC với Viện trưởng Viện KSNDTC; giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC

Thông tư liên tich

- Hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp luật trong hoạt động tố tụng và những vấn đề khác liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan có liên quan.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Thông tư liên tịch

- Hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com