Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DỰ THẢO ONLINE

Nơi cử tri tham gia vào hoạt động lập pháp của quốc hội
Thứ sáu, 31/05/2024

 

Dự thảo Online là Trang thông tin điện tử do Thư viện Quốc hội trực tiếp tổ chức quản trị nội dung theo phân công của lãnh đạo Văn phòng Quốc hội nhằm đăng tải và lấy ý kiến người dân về các sáng kiến lập pháp, các dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự thảo Online là trang thành phần của Cổng thông tin điện tử Quốc hội.
Cơ sở pháp lý
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định:
§   Cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh có trách nhiệm đăng tải lấy ý kiến về đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh (Điều 36).
§   Cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết có nhiệm vụ đăng tải dự án, dự thảo trên cổng thông tin điện tử; tổng hợp và nghiên cứu, giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý; đăng tải báo cáo giải trình, tiếp thu và dự thảo văn bản đã được chỉnh lý (Điều 55).
§   Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự án luật theo quyết định của Ủy ban thường vụ Quốc hội (Điều 76).
Chức năng
Dự thảo Online có 3 chức năng chính:
§ Đăng tải hồ sơ, tài liệu để lấy ý kiến người dân về sáng kiến lập pháp, dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết;
§ Tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của người dân về các sáng kiến lập pháp, các dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết và gửi tới ủy ban thẩm tra, các đại biểu Quốc hội;
§ Chia sẻ dữ liệu, tài liệu về hoạt động lập pháp phục vụ mục đích nghiên cứu, tham khảo, học tập.
Cách thức đóng góp ý kiến
§     Góp ý trực tiếp vào từng điều, từng chương hoặc cả dự thảo;
§     Góp ý trực tiếp vào sáng kiến lập pháp;
§     Thảo luận lại các ý kiến của người khác đã đóng góp trước đó;
§     Tham gia diễn đàn thảo luận về các vấn đề chính sách;
§     Gửi ý kiến của mình cho Ban quản trị thông qua email.