Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DỰ THẢO ONLINE

Nơi cử tri tham gia vào hoạt động lập pháp của quốc hội
Thứ sáu, 31/05/2024

Pháp lệnh Chi phí tố tụng

Cơ quan trình: Tòa án nhân dân tối cao

Dự kiến thông qua tại: Khóa XV - Đang cập nhật

146 lượt xem 21/12/2023 0 bình luận

369 lượt xem 19/09/2022 0 bình luận

Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng

Cơ quan trình: Tòa án nhân dân tối cao

Đã được thông qua tại: Khóa XV - Đang cập nhật

459 lượt xem 30/04/2022 1 bình luận

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

Cơ quan trình: Chính phủ

Dự kiến thông qua tại: Khóa XIV - Đang cập nhật

2763 lượt xem 11/07/2019 6 bình luận

Pháp lệnh xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân

Cơ quan trình: Chính phủ

Dự kiến thông qua tại: Khóa XV - Kỳ họp thứ 10

11021 lượt xem 12/03/2013 0 bình luận

Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp

Cơ quan trình: Chính phủ

Dự kiến thông qua tại: Khóa XIV - Đang cập nhật

5882 lượt xem 10/07/2012 0 bình luận

13781 lượt xem 16/01/2014 0 bình luận

Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Cơ quan trình: Chính phủ

Đã được thông qua tại: Khóa XIV - Đang cập nhật

8642 lượt xem 17/04/2012 0 bình luận

Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Cơ quan trình: Chính phủ

Đã được thông qua tại: Khóa XIV - Đang cập nhật

8561 lượt xem 17/04/2012 0 bình luận

Pháp lệnh Chi phí tố tụng

Cơ quan trình: Tòa án nhân dân tối cao

Dự kiến thông qua tại:Khóa XV - Đang cập nhật

146 lượt xem 21/12/2023 0 bình luận

369 lượt xem 19/09/2022 0 bình luận

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

Cơ quan trình: Chính phủ

Dự kiến thông qua tại:Khóa XIV - Đang cập nhật

2763 lượt xem 11/07/2019 6 bình luận

Pháp lệnh xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân

Cơ quan trình: Chính phủ

Dự kiến thông qua tại:Khóa XV - Kỳ họp thứ 10

11021 lượt xem 12/03/2013 0 bình luận

Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp

Cơ quan trình: Chính phủ

Dự kiến thông qua tại:Khóa XIV - Đang cập nhật

5882 lượt xem 10/07/2012 0 bình luận

13781 lượt xem 16/01/2014 0 bình luận

Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng

Cơ quan trình: Tòa án nhân dân tối cao

Đã được thông qua tại:Khóa XV - Đang cập nhật

459 lượt xem 30/04/2022 1 bình luận

Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Cơ quan trình: Chính phủ

Đã được thông qua tại:Khóa XIV - Đang cập nhật

8642 lượt xem 17/04/2012 0 bình luận

Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Cơ quan trình: Chính phủ

Đã được thông qua tại:Khóa XIV - Đang cập nhật

8561 lượt xem 17/04/2012 0 bình luận

13781 lượt xem 16/01/2014 0 bình luận

Pháp lệnh xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân

Cơ quan trình: Chính phủ

Đã được thông qua tại:Khóa XV - Kỳ họp thứ 10

11021 lượt xem 12/03/2013 0 bình luận

Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Cơ quan trình: Chính phủ

Đã được thông qua tại:Khóa XIV - Đang cập nhật

8642 lượt xem 17/04/2012 0 bình luận

Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Cơ quan trình: Chính phủ

Đã được thông qua tại:Khóa XIV - Đang cập nhật

8561 lượt xem 17/04/2012 0 bình luận

Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp

Cơ quan trình: Chính phủ

Đã được thông qua tại:Khóa XIV - Đang cập nhật

5882 lượt xem 10/07/2012 0 bình luận

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

Cơ quan trình: Chính phủ

Đã được thông qua tại:Khóa XIV - Đang cập nhật

2763 lượt xem 11/07/2019 6 bình luận

Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng

Cơ quan trình: Tòa án nhân dân tối cao

Đã được thông qua tại:Khóa XV - Đang cập nhật

459 lượt xem 30/04/2022 1 bình luận

369 lượt xem 19/09/2022 0 bình luận

Pháp lệnh Chi phí tố tụng

Cơ quan trình: Tòa án nhân dân tối cao

Đã được thông qua tại:Khóa XV - Đang cập nhật

146 lượt xem 21/12/2023 0 bình luận

Lần dự thảo 1

Cơ quan trình: Khác

Đã được thông qua tại:Khóa XIV - Đang cập nhật

98 lượt xem 0 bình luận