Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DỰ THẢO ONLINE

Nơi cử tri tham gia vào hoạt động lập pháp của quốc hội
Thứ sáu, 31/05/2024

Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)

Cơ quan trình: Chính phủ

Dự kiến thông qua tại: Khóa XV - Kỳ họp thứ 8

888 lượt xem 23/02/2024 0 bình luận

Luật Điện lực

Cơ quan trình: Chính phủ

Dự kiến thông qua tại: Khóa XV - Đang cập nhật

1206 lượt xem 02/04/2024 0 bình luận

Luật Hóa chất

Cơ quan trình: Chính phủ

Dự kiến thông qua tại: Khóa XV - Kỳ họp thứ 8

1301 lượt xem 22/03/2024 0 bình luận

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)

Cơ quan trình: Chính phủ

Dự kiến thông qua tại: Khóa XV - Kỳ họp thứ 8

515 lượt xem 12/03/2024 0 bình luận

Luật Việc làm

Cơ quan trình: Chính phủ

Dự kiến thông qua tại: Khóa XV - Đang cập nhật

1488 lượt xem 21/03/2024 4 bình luận

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược

Cơ quan trình: Chính phủ

Dự kiến thông qua tại: Khóa XV - Kỳ họp thứ 8

316 lượt xem 21/03/2024 0 bình luận

Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

Cơ quan trình: Chính phủ

Dự kiến thông qua tại: Khóa XV - Kỳ họp thứ 8

320 lượt xem 21/03/2024 0 bình luận

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ

Cơ quan trình: Chính phủ

Dự kiến thông qua tại: Khóa XV - Kỳ họp thứ 8

292 lượt xem 12/03/2024 0 bình luận

Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)

Cơ quan trình: Chính phủ

Dự kiến thông qua tại: Khóa XV - Kỳ họp thứ 8

337 lượt xem 12/03/2024 0 bình luận

Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

Cơ quan trình: Chính phủ

Dự kiến thông qua tại: Khóa XV - Kỳ họp thứ 8

219 lượt xem 08/03/2024 0 bình luận

Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)

Cơ quan trình: Chính phủ

Dự kiến thông qua tại:Khóa XV - Kỳ họp thứ 8

888 lượt xem 23/02/2024 0 bình luận

Luật Điện lực

Cơ quan trình: Chính phủ

Dự kiến thông qua tại:Khóa XV - Đang cập nhật

1206 lượt xem 02/04/2024 0 bình luận

Luật Hóa chất

Cơ quan trình: Chính phủ

Dự kiến thông qua tại:Khóa XV - Kỳ họp thứ 8

1301 lượt xem 22/03/2024 0 bình luận

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)

Cơ quan trình: Chính phủ

Dự kiến thông qua tại:Khóa XV - Kỳ họp thứ 8

515 lượt xem 12/03/2024 0 bình luận

Luật Việc làm

Cơ quan trình: Chính phủ

Dự kiến thông qua tại:Khóa XV - Đang cập nhật

1488 lượt xem 21/03/2024 4 bình luận

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược

Cơ quan trình: Chính phủ

Dự kiến thông qua tại:Khóa XV - Kỳ họp thứ 8

316 lượt xem 21/03/2024 0 bình luận

Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

Cơ quan trình: Chính phủ

Dự kiến thông qua tại:Khóa XV - Kỳ họp thứ 8

320 lượt xem 21/03/2024 0 bình luận

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ

Cơ quan trình: Chính phủ

Dự kiến thông qua tại:Khóa XV - Kỳ họp thứ 8

292 lượt xem 12/03/2024 0 bình luận

Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)

Cơ quan trình: Chính phủ

Dự kiến thông qua tại:Khóa XV - Kỳ họp thứ 8

337 lượt xem 12/03/2024 0 bình luận

Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

Cơ quan trình: Chính phủ

Dự kiến thông qua tại:Khóa XV - Kỳ họp thứ 8

219 lượt xem 08/03/2024 0 bình luận

Luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự

Cơ quan trình: Chính phủ

Đã được thông qua tại:Khóa XV - Kỳ họp thứ 5

4874 lượt xem 21/03/2023 0 bình luận

Luật Viễn thông (sửa đổi)

Cơ quan trình: Chính phủ

Đã được thông qua tại:Khóa XV - Kỳ họp thứ 6

4219 lượt xem 02/02/2023 0 bình luận

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Cơ quan trình: Chính phủ

Đã được thông qua tại:Khóa XV - Kỳ họp thứ 6

1470 lượt xem 26/09/2022 0 bình luận

Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Cơ quan trình: Chính phủ

Đã được thông qua tại:Khóa XV - Kỳ họp bất thường lần thứ 5

5207 lượt xem 03/03/2023 4 bình luận

Luật Đất đai (sửa đổi)

Cơ quan trình: Chính phủ

Đã được thông qua tại:Khóa XV - Kỳ họp bất thường lần thứ 5

22352 lượt xem 27/07/2022 53 bình luận

Luật Nhà ở (sửa đổi)

Cơ quan trình: Chính phủ

Đã được thông qua tại:Khóa XV - Kỳ họp thứ 6

7676 lượt xem 26/09/2022 3 bình luận

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Cơ quan trình: Chính phủ

Đã được thông qua tại:Khóa XV - Đang cập nhật

1652 lượt xem 06/07/2020 5 bình luận

Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi)

Cơ quan trình: Chính phủ

Đã được thông qua tại:Khóa XV - Kỳ họp thứ 6

7225 lượt xem 26/09/2022 4 bình luận

Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Cơ quan trình: Chính phủ

Đã được thông qua tại:Khóa XV - Kỳ họp thứ 5

2228 lượt xem 30/01/2023 0 bình luận

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Cơ quan trình: Chính phủ

Đã được thông qua tại:Khóa XV - Kỳ họp thứ 5

2647 lượt xem 17/06/2022 2 bình luận

Không tìm thấy kết quả