Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DỰ THẢO ONLINE

Nơi cử tri tham gia vào hoạt động lập pháp của quốc hội
Thứ sáu, 31/05/2024

Đề nghị xây dựng luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi)

Chủ thể đề nghị: Chính phủ

Dự kiến trình Quốc hội: Khóa XV

Trạng thái: Đang lấy ý kiến

107 lượt xem 21/03/2024 15:15

Đề nghị xây dựng luật Dữ liệu

Chủ thể đề nghị: Chính phủ

Dự kiến trình Quốc hội: Khóa XV

Trạng thái: Đang lấy ý kiến

176 lượt xem 06/03/2024 09:01

Đề nghị xây dựng luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Chủ thể đề nghị: Chính phủ

Dự kiến trình Quốc hội: Khóa XV

Trạng thái: Đang lấy ý kiến

224 lượt xem 06/03/2024 08:45

Đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Chủ thể đề nghị: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dự kiến trình Quốc hội: Khóa XV

Trạng thái: Đang lấy ý kiến

230 lượt xem 01/12/2023 15:09

Đề nghị xây dựng Luật tương trợ tư pháp về dân sự

Chủ thể đề nghị: Chính phủ

Dự kiến trình Quốc hội: Khóa XV

Trạng thái: Đang lấy ý kiến

347 lượt xem 11/07/2023 09:41

Đề nghị xây dựng luật Đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

Chủ thể đề nghị: Chính phủ

Dự kiến trình Quốc hội: Khóa XV

Trạng thái: Đang lấy ý kiến

397 lượt xem 19/08/2022 10:13

Đề nghị xây dựng luật Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Chủ thể đề nghị: Chính phủ

Dự kiến trình Quốc hội: Khóa XV

Trạng thái: Đang lấy ý kiến

362 lượt xem 18/07/2022 09:59

Đề nghị xây dựng luật xây dựng Dự án Luật Phòng thủ dân sự

Chủ thể đề nghị: Bộ Quốc phòng

Dự kiến trình Quốc hội: Khóa XV

Trạng thái: Đang lấy ý kiến

243 lượt xem 05/05/2022 08:36

Đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh giáo dục đại học

Chủ thể đề nghị: Bộ Giáo dục và đào tạo

Dự kiến trình Quốc hội: Khóa XIV

Trạng thái: Đang lấy ý kiến

336 lượt xem 20/08/2018 16:51

Đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh giáo dục đại học 2

Chủ thể đề nghị: Bộ Giáo dục và đào tạo

Dự kiến trình Quốc hội: Khóa XIV

Trạng thái: Đang lấy ý kiến

237 lượt xem 20/08/2018 16:51

Đề nghị xây dựng Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi)

Chủ thể đề nghị: Chính phủ

Dự kiến trình Quốc hội: Khóa XV

345 lượt xem 18/07/2023 10:56

Đề nghị xây dựng luật Công nghiệp công nghệ số

Chủ thể đề nghị: Bộ Thông tin và Truyền thông

Dự kiến trình Quốc hội: Khóa XV

231 lượt xem 13/07/2022 10:58

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Chủ thể đề nghị: Chính Phủ

Dự kiến trình Quốc hội: Khóa XIV

238 lượt xem 14/11/2018 16:23