Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Đổi mới nội dung quyền con người trong Hiến pháp

Ngày 27-8, Ban Chỉ đạo tổng kết Hiến pháp 1992 họp để thảo luận các nội dung chuẩn bị cho phần góp ý của Chính phủ với dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi.
Ý kiến chung cho thấy dự thảo Hiến pháp sửa đổi đã bám sát những quan điểm, định hướng lớn của Đảng. Điểm mới quan trọng là ghi nhận rõ một số nguyên tắc cơ bản, nền tảng về chủ quyền nhân dân gắn với tính thượng tôn Hiến pháp, về tổ chức quyền lực nhà nước, về tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, vừa phản ánh được sự tiến gần đến các giá trị chung của nhân loại về Hiến pháp trong nhà nước pháp quyền, vừa thể hiện tính kế thừa với sự điều chỉnh hợp lý những giá trị phản ánh đặc thù chính trị - pháp lý của Hiến pháp thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Mảng nội dung về quyền con người cũng được thể hiện theo cấu trúc, kỹ thuật lập hiến hiện đại, vừa thể chế hóa đường lối, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, vừa thể hiện chính xác hơn chức năng cơ bản của Hiến pháp trong việc ghi nhận, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đồng thời hiến định một số nguyên tắc và quyền con người cụ thể trong các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên.
Khắc phục hạn chế của Hiến pháp hiện hành, dự thảo định danh rõ hơn với các cơ quan thực hiện các quyền lực nhà nước, như QH là cơ quan thực hiện quyền lập pháp, Chính phủ thực thi quyền hành pháp và tòa án là cơ quan thực hiện quyền tư pháp. Dự thảo còn bổ sung yếu tố kiểm soát vào nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước dưới hình thức thiết kế một chương về các thiết chế độc lập gồm Hội đồng Hiến pháp, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Kiểm toán Nhà nước.
Góp ý tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo của Chính phủ cho rằng dự thảo Hiến pháp sửa đổi cần tiếp tục hoàn thiện để xác định rõ ràng và khái quát hơn hơn vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nên thể hiện khái quát theo chức năng chính của mỗi cơ quan, chứ không nên liệt kê quá cụ thể, dễ mâu thuẫn, chồng chéo chức năng nhiệm vụ giữa các cơ quan.
Theo chinhphu.vn
NN

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Kiểm toán Nhà nước

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Đang cập nhật

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com