Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Ngân hàng Nhà nước kiến nghị kiểm soát rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán

Lĩnh vực chứng khoán được điều chỉnh bởi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền gồm Luật Phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Mới đây, Bộ Tài chính đã hoàn tất lấy ý kiến các bộ, ngành góp ý cho Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi). Theo ý kiến của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Luật Chứng khoán năm 2006 chưa có các quy định liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền. Tuy nhiên, lĩnh vực chứng khoán được điều chỉnh bởi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền gồm Luật Phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Vì vậy, NHNN kiến nghị Luật Chứng khoán (sửa đổi) cũng cần đề cập đến hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền và việc thực thi các quy định này trong lĩnh vực chứng khoán. Theo đó, cần xem xét bổ sung các quy định về phòng, chống rửa tiền để phù hợp với các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, đặc biệt là các quy định liên quan đến trách nhiệm của các đối tượng báo cáo và cơ quan quản lý trong lĩnh vực chứng khoán.
Trong khi đó, để minh bạch hơn hoạt động của thị trường chứng khoán (TTCK), Bộ Tư pháp kiến nghị cơ quan soạn thảo cần gắn công bố thông tin trên TTCK với tái cơ cấu doanh nghiệp, tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, đặc biệt là công bố thông tin liên quan đến việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém.
Công bố thông tin trên TTCK không phải là chính sách mới, các quy định về công bố thông tin trên TTCK đã được quy định cụ thể tại Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Do vậy, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tổng kết, đánh giá, nêu ra bất cập, hạn chế, đề nghị giải pháp hoàn thiện.
Theo giải trình của cơ quan soạn thảo, công bố thông tin không hoàn toàn là một chính sách mới do đã được quy định tại Luật chứng khoán hiện hành. Tuy nhiên, công bố thông tin là một vấn đề quan trọng cơ bản của TTCK. Mục tiêu hướng tới của TTCK Việt Nam là áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về công bố thông tin, xây dựng và hoàn thiện cơ chế công bố thông tin của công ty đại chúng dựa trên quy mô vốn và tính đại chúng, đây là một nguyên tắc mới. Do vậy, cơ quan soạn thảo tiếp tục đề xuất chính sách về công bố thông tin trên TTCK để hướng tới các mục tiêu đề ra.
Đối với công bố thông tin liên quan tới tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng, đặc biệt là công bố thông tin liên quan đến việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, Bộ Tài chính cho rằng đối với lĩnh vực tín dụng, một số thông tin về hoạt động của tổ chức tín dụng có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và chịu sự điều chỉnh bởi các quy định riêng của Luật các tổ chức tín dụng. Do vậy, pháp luật chứng khoán đưa ra những quy định chung về công bố thông tin mà công ty đại chúng (bao gồm cả tổ chức tín dụng) phải tuân thủ. Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định liên quan đến bảo mật, bảo đảm an toàn hệ thống thì tuân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Theo Báo điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngân Giang

Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Tài chính

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Kinh tế

Trạng thái : Chưa thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com