Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu chủ trì Phiên họp toàn thể Ban biên tập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ngày 8.1, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch QH, Phó chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Uông Chu Lưu, Ban biên tập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã họp toàn thể cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Báo cáo về một số vấn đề lớn của việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp.

Ngày 8.1, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch QH, Phó chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Uông Chu Lưu, Ban biên tập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã họp toàn thể cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Báo cáo về một số vấn đề lớn của việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp.

Các thành viên Ban biên tập cho rằng, Hiến pháp năm 1992 đã tạo lập nền tảng chính trị - pháp lý cho việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đóng góp quan trọng cho những thành tựu có ý nghĩa lịch sử đạt được trong hơn 20 năm qua. Tuy nhiên, ở thời điểm ban hành Hiến pháp năm 1992, quá trình đổi mới vừa bắt đầu, nước ta chưa ra khỏi khủng hoảng, mới bắt tay xây dựng nền kinh tế thị trường, chưa có sự hội nhập quốc tế sâu rộng. Những bổ sung, sửa đổi Hiến pháp năm 2001 mới là những tiếp cận ban đầu về Nhà nước pháp quyền, tư duy về kinh tế thị trường cũng chưa có độ chín như hiện nay. Do vậy, các tư tưởng thể hiện trong Hiến pháp vẫn chịu ảnh hưởng của tư duy kinh tế và chính trị của giai đoạn trước đổi mới, chưa có điều kiện khắc phục triệt để tư duy xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình tập trung quan liêu, bao cấp, lấy chế độ công hữu làm động lực; không phù hợp với nền kinh tế thị trường đa hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất, các thành phần kinh tế bình đẳng và tự do cạnh tranh. Hiến pháp 1992 vẫn còn tư tưởng Nhà nước làm thay thị trường và bao cấp trách nhiệm của các chủ thể quan hệ dân sự.

Một số ý kiến cho rằng, Hiến pháp là phạm trù của kiến trúc thượng tầng được hình thành trên nền tảng của một cơ sở hạ tầng nhất định, có tác động mạnh mẽ hoặc kìm hãm sự phát triển của cơ sở hạ tầng. Vì vậy, việc sửa đổi Hiến pháp cần bảo đảm sự tương thích này. Hiến pháp 1992 cần được sửa đổi đồng bộ cả những nội dung về cơ sở hạ tầng kinh tế và những nội dung liên quan đến thiết chế nhà nước, thiết chế xã hội của kiến trúc thượng tầng; những nội dung về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ cũng như quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Các sửa đổi để phù hợp với chủ trương của Đảng là tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đổi mới đồng bộ, phù hợp về kinh tế và chính trị vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhiệm vụ của một bản Hiến pháp trong tình hình mới là tạo cơ sở pháp lý ổn định, vững chắc, tạo động lực mới cho sự phát trển toàn diện của đất nước.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban biên tập cũng đã cho ý kiến về những nội dung cụ thể cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp năm 1992.

Theo http://daibieunhandan.vn
P.Thủy

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Kiểm toán Nhà nước

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Đang cập nhật

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com