Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Luật Ban hành quyết định hành chính: Một công cụ pháp lý để phòng ngừa tham nhũng

Xây dựng công cụ pháp lý để phòng ngừa tham nhũng là một trong những mục đích của việc xây dựng Luật Ban hành quyết định hành chính (BHQĐHC), được chỉ ra tại cuộc họp lần thứ nhất của Ban soạn thảo Dự án Luật BHQĐHC tổ chức tại Bộ Tư pháp ngày 13-2.
Tại cuộc họp, các đại biểu chỉ rõ: Mục đích của việc xây dựng Luật BHQĐHC là nhằm tạo ra một công cụ pháp lý để phòng ngừa tham nhũng, bảo đảm khuôn khổ rõ ràng cho hành động của cơ quan hành chính, hạn chế sự tùy tiện trong quy trình ra quyết định hành chính của các cơ quan công quyền, phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa; là cơ sở pháp lý góp phần bảo đảm tính khách quan, dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, tạo thuận lợi cho việc bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, công dân.
Việc xây dựng Dự án Luật BHQĐHC phải đáp ứng được 2 yêu cầu. Thứ nhất, phải đưa ra được các nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục BHQĐHC của các cơ quan Nhà nước theo các nguyên tắc hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo đảm sự  thuận lợi cho hoạt động của các cơ quan Nhà nước; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động BHQĐHC; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp trong quá trình BHQĐHC. Thứ hai, các quy định của Luật phải bảo đảm không gây khó khăn, cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan Nhà nước, không gây ảnh hưởng tới tính kịp thời, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động công vụ của các cơ quan Nhà nước.
Về quan điểm chỉ đạo việc xây dựng Dự án Luật, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Tổ trưởng Tổ biên tập cho biết: Có 4 quan điểm chỉ đạo việc xây dựng Dự án Luật.
Thứ nhất, thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính trong sạch, hiệu quả chuyên nghiệp; nâng cao năng lực quản lý và điều hành của Nhà nước theo pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và kỷ luật, kỷ cương; nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan hành chính trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa.
Thứ hai, xây dựng Luật BHQĐHC trên cơ sở kế thừa các quy định hiện hành của pháp luật về BHQĐHC và tiếp thu, học tập kinh nghiệm nước ngoài; quy định những nguyên tắc cơ bản, tạo khuôn khổ pháp lý chung cho việc BHQĐHC; tạo cơ sở hoàn thiện pháp luật liên quan đến quyết định hành chính theo hướng bảo đảm sự đồng bộ, nhất quán trong các quy định pháp luật về BHQĐHC.
Thứ ba, xây dựng Luật BHQĐHC nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội của công dân, tạo điều kiện để bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong quá trình BHQĐHC; có cơ chế hợp lý để cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm soát quyết định hành chính và quy trình BHQĐHC.
Thứ tư, việc ban hành Luật nhằm tăng cường trách nhiệm, nhất là trách nhiệm giải trình của các cơ quan Nhà nước trong việc BHQĐHC, thúc đẩy việc BHQĐHC hợp pháp, hợp lý, khả thi, nâng cao tính kịp thời, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động BHQĐHC của các cơ quan Nhà nước.
Xuất phát từ mục đích, yêu cầu và quan điểm chỉ đạo trên, trên cơ sở nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật hiện hành cũng như quá trình thực thi pháp luật trong BHQĐHC ở nước ta trong thời gian qua, Dự án Luật BHQĐHC được xác định cần xây dựng theo 3 định hướng chính sách cơ bản: Thứ nhất, Luật BHQĐHC tạo khuôn khổ pháp lý chung cho việc ban hành quyết định hành chính. Thứ hai, tạo cơ chế kiểm soát chặt chẽ tính hợp pháp của quá trình chuẩn bị để BHQĐHC, bảo đảm việc BHQĐHC phải tuân thủ pháp luật và là công cụ pháp lý quan trọng để phòng, chống tham nhũng. Thứ ba, tạo cơ chế dân chủ, bảo đảm sự tham gia của người dân trong quá trình BHQĐHC, bảo đảm sự công bằng và tính công khai, minh bạch, khả thi của QĐHC.
 
Theo Báo Điện tử Pháp luật và xã hội
Đỗ An

Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Tư pháp

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com