Thứ ba, ngày 22/01/2019login
 • Báo cáo của Ủy ban Tư pháp về việc chỉnh lý dự thảo Pháp lệnh Đào tạo một số chức danh tư phápGóp ý

  Cơ quan ban hành: Ủy ban Pháp luật

  Mô tả: Tài liệu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 46, Quốc hội khóa XIII, tháng 03-2016

 • Kính gửi: Ủy ban thường vụ Quốc hội

  Ngày 03/9/2015 Chính phủ có Tờ trình số 412/TT-CP trình Ủy ban thường vụ Quốc hội dự án Pháp lệnh Đào tạo một số chức danh tư pháp và đã được Ủy ban Tư pháp thẩm tra tại Báo cáo số 2973/BC-UBTP13 ngày 14/9/2015.
  Ngày 15/9/2015, tại phiên họp thứ 41, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Đào tạo một số chức danh tư pháp. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì phiên họp đã kết luận: Qua thảo luận có nhiều vấn đề quan trọng còn ý kiến rất khác nhau, do đó cần tiếp tục nghiên cứu, trao đổi thêm để chuẩn bị lại trình Ủy ban thường vụ Quốc hội một lần nữa để Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến kỹ.
  Ngày 24/02/2016, Chính phủ có Báo cáo số 43/BC-CP về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội và chuẩn bị lại dự thảo Pháp lệnh Đào tạo một số chức danh tư pháp để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.
  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ngày 29/2/2016, Thường trực Ủy ban Tư pháp đã họp để cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ. Tham dự phiên họp có Thứ trưởng Bộ Tư pháp theo ủy nhiệm của Bộ trưởng, thừa ủy quyền của Chính phủ trình bày báo cáo. Thường trực Ủy ban Tư pháp có ý kiến về Báo cáo nêu trên của Chính phủ như sau:
  1. Về sự cần thiết ban hành Pháp lệnh
  Nhiều ý kiến trong Thường trực Ủy ban Tư pháp nhất trí với Tờ trình của Chính phủ cần thiết ban hành Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp với các lập luận đã được nêu trong Tờ trình và Báo cáo số 2973/BC-UBTP13 ngày 14/9/2015 của Ủy ban Tư pháp thẩm tra Dự án Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp và cho rằng: Việc ban hành Pháp lệnh phúc đáp yêu cầu cần có một văn bản quy phạm pháp luật để phân định cụ thể thẩm quyền đào tạo của từng cơ sở đào tạo, đồng thời thống nhất quy định về hoạt động đào tạo nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư.
  Một số ý kiến cho rằng không cần thiết ban hành Pháp lệnh này vì đào tạo một số chức danh tư pháp là đào tạo nghề nghiệp. Các cơ sở đào tạo nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư thực hiện đào tạo nguồn theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật luật sư, Luật giáo dục nghề nghiệp, các quy định của pháp luật có liên quan và các quyết định thành lập cơ sở đào tạo thuộc Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC), Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ý kiến này cho rằng, các quy định có liên quan của pháp luật đã đầy đủ nên không cần thiết phải ban hành Pháp lệnh này.
      2. Về phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh (Điều 1)
  Thường trực Ủy ban Tư pháp nhận thấy, Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư là những chức danh nghề nghiệp đặc biệt, có yêu cầu về kỹ năng nghề nghiệp gần giống nhau, liên quan trực tiếp đến quá trình tranh tụng tại phiên tòa. Vì vậy, Thường trực Ủy ban Tư pháp nhất trí với phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh là chỉ quy định việc đào tạo nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, phù hợp với các quy định của Luật luật sư, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật tổ chức Tòa án nhân dân.
  Thường trực Ủy ban Tư pháp nhất trí đổi tên Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp thành Pháp lệnh đào tạo nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư.
  3. Về các cơ sở đào tạo (Điều 6)
  Tại khoản 1 Điều 6 dự thảo Pháp lệnh, ngoài bốn cơ sở đào tạo thuộc TANDTC, VKSNDTC, Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, dự thảo Pháp lệnh bổ sung thêm: “Cơ sở đào tạo khác được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư”.
  Thường trực Ủy ban Tư pháp cho rằng, Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư là những chức danh nghề nghiệp đặc biệt, việc đào tạo nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư là loại hình đào tạo nghề đặc thù, được quy định trong Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật luật sư và các quy định của pháp luật có liên quan. Do đó, Pháp lệnh chỉ nên quy định bốn cơ sở đào tạo thuộc TANDTC, VKSNDTC, Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam mới có nhiệm vụ đào tạo nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư. Do đó, đề nghị bỏ quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 6.
  4. Về tuyển sinh (Điều 15)
  Điểm a khoản 3 Điều 15 dự thảo Pháp lệnh quy định một trong những điều kiện của người dự tuyển đào tạo nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư: “Là công dân Việt Nam… Người dự tuyển đào tạo riêng nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên phải là công chức, viên chức của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân;…”.
  Thường trực Ủy ban Tư pháp nhận thấy, quy định như trên chưa bảo đảm sự công bằng giữa các học viên tham gia các loại hình đào tạo (đào tạo chung và đào tạo riêng). Hơn nữa, đào tạo nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư là việc đào tạo nghề đặc biệt, là hoạt động đào tạo có định hướng, có điều kiện, không phải là loại hình đào tạo phổ thông dành cho những đối tượng vừa tốt nghiệp đại học luật chưa trải qua quá trình công tác thực tiễn trong lĩnh vực pháp luật. Do đó, dự thảo Pháp lệnh cần thiết phải quy định trong mọi trường hợp điều kiện để được dự tuyển đào tạo nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư là những người đã công tác thực tiễn trong lĩnh vực pháp luật ít nhất là 03 năm.
  5. Về đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư và Hội đồng phối hợp liên ngành trong đào tạo chung (mục II Chương III)
  Về vấn đề này Thường trực Ủy ban Tư pháp có 2 loại ý kiến:
  Loại ý kiến thứ nhất đồng ý với ý kiến của TANDTC, VKSNDTC là không tán thành với quy định về đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư và cho rằng hiện nay đã có chủ trương giao các cơ sở đào tạo của TANDTC, VKSNDTC, Liên đoàn luật sư Việt Nam được đào tạo nghề của ngành mình. Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thành lập các trường Đại học kiểm sát Hà Nội, Học viện Tòa án và sắp tới là Trường đào tạo nghề của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Trong dự thảo Pháp lệnh cũng đã quy định các cơ sở này được đào tạo riêng các chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên và Luật sư. Loại ý kiến này cho rằng nếu quy định mô hình đào tạo chung sẽ đào tạo dàn trải, gây lãng phí về kinh phí đào tạo của xã hội. Thực tế hiện nay cho thấy việc đào tạo nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên luôn gắn liền với việc quy hoạch, sử dụng cán bộ sau khi được đào tạo nên nếu chỉ đào tạo nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên mà không gắn với quy hoạch, sử dụng sẽ lãng phí nguồn nhân lực và khó có tính khả thi. Đồng thời, loại ý kiến này cũng không đồng ý thành lập Hội đồng phối hợp liên ngành trong đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, bởi vì Tòa án, Viện kiểm sát, Liên đoàn Luật sư có nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng hoàn toàn khác nhau. 
  Loại ý kiến thứ hai tán thành với Chính phủ về mô hình đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Pháp lệnh này và cho rằng: Việc quy định đào tạo chung ba chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư sẽ đáp ứng nhu cầu luân chuyển, chuyển đổi vị trí công việc giữa các chức danh, chống khép kín, tăng tính cạnh tranh, nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, đảm bảo chủ trương tăng cường tranh tụng trong xét xử, thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp.
  6. Một số vấn đề khác
  Ngoài các nội dung nêu trên, dự thảo Pháp lệnh còn một số nội dung khác cần được tiếp tục nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý để bảo đảm kỹ thuật văn bản và tính thống nhất trong nội dung Pháp lệnh và giữa Pháp lệnh với các văn bản quy phạm pháp luật khác như: Điều 5 dự thảo Pháp lệnh về chính sách của Nhà nước về phát triển đào tạo nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư; điểm b khoản 1 Điều 9 dự thảo Pháp lệnh về chuẩn kiến thức, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp của chương trình đào tạo nguồn Thẩm phán; khoản 2 Điều 22 dự thảo Pháp lệnh về thời gian đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư…

  Trên đây là Báo cáo ý kiến của Thường trực Ủy ban Tư pháp đối với Báo cáo của Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Pháp lệnh Đào tạo một số chức danh tư pháp. Thường trực Ủy ban Tư pháp xin kính trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.
   

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com