Thứ ba, ngày 22/01/2019login
Lần dự thảo:
Nội dung toàn văn
(Dự thảo Đề cương Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) được đăng tải lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ)
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .........;
Căn cứ Nghị quyết số .................của Quốc hội khóa XIV về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm ....... 
Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.........

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh: giữ nguyên

Điều 2: Đối tượng áp dụng: giữ nguyên

Điều 3. Giải thích từ ngữ:

Bổ sung: một số thuật ngữ chưa được giải thích rõ ràng, cụ thể dẫn đến vướng mắc trong xác định phạm vi, điều kiện xác nhận người có công

Điều 4. Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng: giữ nguyên

Điều 5.

Điều 6. Quỹ đền ơn đáp nghĩa: giữ nguyên

Điều 7. Nguyên tắc hưởng chế độ ưu đãi

Sửa đổi:thân nhân liệt sĩ có từ 4 liệt sĩ trở lên nhưng cũng chỉ được hưởng tối đa 3 định suất theo hướng thân nhân liệt sĩ được hưởng đầy đủ số định suất tuất tương ứng với số liệt sĩ

Điều 8. Điều kiện không áp dụng và những hành vi bị cấm: giữ nguyên

CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ CÁC CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI

Mục 1. NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1945 

Điều 9.

- Sửa đổi:điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945
- Bổ sung: chế độ bảo hiểm y tế đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 còn sống

Mục 2. NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1945 ĐẾN NGÀY  KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945

Điều 10.

- Sửa đổi, điều kiện, tiêu chuẩn xác nhậnngười hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
- Bổ sung chế độ bảo hiểm y tế đối với thân nhân người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 còn sống

Mục 3. LIỆT SĨ

Điều 11. Tiêu chuẩn, điều kiện xác nhận liệt sĩ thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Sửa đổi: Khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vùng núi cao, hải đảo và ở nước ngoài.

Điều 14. Thân nhân liệt sĩ

Sửa đổi: Thân nhân của liệt sĩ hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng tương ứng với số liệt sĩ; 
Bổ sung: Vợ (chồng) liệt sĩ lấy chồng (vợ) khác nhưng nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành được Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng và được nhà nước mua bảo hiểm y tế.

Mục 4. BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

Điều 15. Bổ sung: Trường hợp Bà mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng nhưng đã chết mà chưa được hưởng chế độ thì thực hiện trợ cấp một lần đối với đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng như trường hợp được truy tặng. 

Mục 5. ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN, ANH HÙNG LAO ĐỘNGTRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung chế độ:

- Người được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, khi chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, thân nhân được hưởng một khoản trợ cấp.
-Người được Nhà nước truy tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân hoặc Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần.

Mục 6. THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH

Điều 19.

Sửa đổi điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận: - Khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vùng núi cao, hải đảo và nước ngoàido cơ quan có thẩm quyền giao;
- Thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh.

Mục 7. BỆNH BINH

Điều 23.Chuẩn hóa điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận bệnh binh

Mục 8. NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN CÓ LIÊN QUAN ĐẾNPHƠI NHIỄM VỚI CHẤT ĐỘC HOÁ HỌC

Điều 26. Sửa đổi: một số điều kiện tiêu chuẩn xác nhận, chế độ trợ cấp cho phù hợp với quy định của từng thời điểm để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Mục 9. NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN, BẢO VỆ TỔ QUỐC, LÀM NGHĨA VỤ QUỐC TẾ BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY (Hoặc tên gọi: NGƯỜI THAM GIA CÁCH MẠNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC, LÀM NGHĨA VỤ QUỐC TẾ BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY)

Điều 28.

Điều 29. 

Bổ sung: giải quyết chế độ ưu đãi đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, bị địch bắt tù (sau 30/4/1975) 

Mục 10. NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NGHĨA VỤ QUỐC TẾ

Điều 30. Bổ sung: Trường hợp người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần. 

Mục 11. NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG

Điều 32.

Điều 33.

CHƯƠNG III. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Điều 34. 

Sửa đổi, bổ sung cụ thể trách nhiệm của Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương; giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng; quản lý kinh phí ưu đãi người có công; quản lý công trình ghi công liệt sĩ, tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin...

CHƯƠNG V. KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Bổ sung: CHƯƠNG VI. KHEN THƯỞNG

CHƯƠNG VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Bổ sung: Kinh phí thực hiện các chế độ ưu đãi thực hiện theo quy định tại pháp lệnh được bố trí từngân sách trung ương do Quốc hội quyết định.

CHƯƠNG VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 39. Hiệu lực thi hành

Điều 40. Điều khoản chuyển tiếp(bổ sung)

(Rà soát lại để quy định cho phù hợp)

Điều 41.Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com