Thứ ba, ngày 22/01/2019login
 • Báo cáo tổng hợp ý kiến của các cơ quan hữu quan về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)Góp ý

  Cơ quan ban hành: Uỷ ban thường vụ Quốc hội

  Mô tả: Tài liệu kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, 10/2015

 • BÁO CÁO
  Tổng hợp ý kiến của các cơ quan hữu quan về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)
  Thực hiện quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 31/8/2015, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã gửi xin ý kiến Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). Các cơ quan cơ bản nhất trí với dự án sửa đổi Nội quy; một số ý kiến đánh giá dự thảo Nội quy được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bổ sung một số nội dung mới; quy trình, thủ tục của một số nội dung được thể hiện rõ ràng, chi tiết hơn; Tờ trình và các dự thảo có chất lượng. Với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của kỳ họp Quốc hội, chất lượng, hiệu lực các quyết định của Quốc hội, dự thảo Nội quy đã được chỉnh lý phù hợp với tinh thần của Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội và nhiều đạo luật khác sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội. Việc sửa đổi, bổ sung Nội quy kỳ họp nhìn chung bảo đảm phù hợp với những đổi mới, cải tiến về công tác chuẩn bị, tiến hành kỳ họp, về quy trình, thủ tục thực hiện xem xét, quyết định các nội dung tại kỳ họp Quốc hội theo hướng phát huy dân chủ, khoa học, tính chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan. Bên cạnh đó, các cơ quan góp ý về một số vấn đề cụ thể và được tổng hợp như sau:
  I. Về dự thảo Nghị quyết
  - Có ý kiến đề nghị bổ sung 1 khoản vào Điều 2 như sau:“Giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc thực hiện Nội quy này” nhằm bảo đảm trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì sẽ được giải thích; nếu thực hiện theo quy định tại Điều 49 của Luật tổ chức Quốc hội thì có thể không cần bổ sung quy định này.
  - Có ý kiến đề nghị bổ sung tại khoản 1 Điều 2 như sau: Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 07/2012/QH11 của Quốc hội.
  II. Về dự thảo Nội quy
  1. Chương I: Những quy định chung
  * Điều 2. Quốc hội họp trù bị
  - Tại đoạn 2: Về thẩm quyền của Chủ tịch Quốc hội, có ý kiến đề nghị sử dụng từ “chủ tọa” thay từ “điều hành” cho phù hợp với quy định tại Điều 72 của Hiến pháp và Điều 64 của Luật tổ chức Quốc hội (Chủ tịch Quốc hội chủ tọa các phiên họp của Quốc hội).
  - Có ý kiến đề nghị bổ sung từ “phiên” và sửa thành “phiên trù bị”.
  * Điều 3. Khai mạc, bế mạc kỳ họp Quốc hội
  - Tại đoạn 2 khoản 1: Có ý kiến đề nghị bổ sung từ “khóa mới” sau cụm từ “kỳ họp thứ nhất của Quốc hội” và từ “khóa trước” sau cụm từ “do Ủy ban thường vụ Quốc hội” để bảo đảm rõ ràng, chính xác.
  Có ý kiến cho rằng dự thảo không nên ghi: “Ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội”, mà nên ghi đúng như quy định tại khoản 3 Điều 83 của Hiến pháp và khoản 2 Điều 92 của Luật Tổ chức Quốc hội: “Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá mới được triệu tập chậm nhất là sáu mươi ngày, kể từ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội”.
  Có ý kiến đề nghị quy định kỳ họp giữa năm khai mạc vào thứ hai tuần thứ tư của tháng 5; kỳ họp cuối năm khai mạc vào thứ hai tuần thứ tư của tháng 10.
  Có ý kiến đề nghị sửa khoản 1 như sau: “Trường hợp ngày khai mạc trùng vào ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày khai mạc kỳ họp là ngày làm việc kế tiếp” để không nhắc lại 2 ngày theo quy định.
  - Tại khoản 2, có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “và chủ toạ cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu ra Chủ tịch Quốc hội” sau câu “Tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khoá Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khoá trước khai mạc kỳ họp” để bảo đảm đúng quy định tại khoản 3 Điều 83 của Hiến pháp.
  - Tại phiên khai mạc, bế mạc kỳ họp, trong Hội trường không chỉ có các đại biểu Quốc hội mà còn có các đại biểu khách mời, do vậy, đề nghị bổ sung cụm từ “và toàn thể khách mời” sau từ “đại biểu Quốc hội” tại khoản 3 như sau: “3. ..Tại lễ chào cờ, quân nhạc cử Quốc thiều, đại biểu Quốc hội và toàn thể khách mời hát quốc ca”.
  * Điều 4. Trách nhiệm chủ trì kỳ họp Quốc hội
  Có ý kiến đề nghị bỏ từ “trách nhiệm”ở tên Điều này.
  * Điều 5. Về trách nhiệm của đại biểu Quốc hội
  - Tại khoản 1, có ý kiến đề nghị sửa đoạn “… đại biểu Quốc hội gửi văn bản nêu rõ lý do và thời gian vắng mặt đến Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, đồng thời gửi đến Tổng thư ký Quốc hội để báo cáo Chủ tịch Quốc hội xem xét, quyết định” thành: “… đại biểu Quốc hội gửi văn bản nêu rõ lý do và thời gian vắng mặt đến Tổng thư ký Quốc hội để báo cáo Chủ tịch Quốc hội xem xét, quyết định, đồng thời gửi văn bản đó đến Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội”. Ý kiến khác cho rằng trường hợp không thể dự kỳ họp hoặc vắng mặt tại các phiên họp, đại biểu Quốc hội chỉ cần gửi văn bản nêu rõ lý do và thời gian vắng mặt đến Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Đoàn có trách nhiệm báo với Tổng thư ký Quốc hội, vì Điều 6 đã có quy định trách nhiệm giữ mối liên hệ với Tổng thư ký Quốc hội của Trưởng đoàn.
  Ý kiến khác đề nghị quy định vắng 01 buổi chỉ báo cáo Trưởng Đoàn, vắng 02 buổi trở lên hoặc 01 buổi có biểu quyết thì phải có ý kiến của Chủ tịch Quốc hội. Ngoài ra có ý kiến đề nghị cân nhắc việc ghi vào biên bản phiên họp tên đại biểu Quốc hội vắng mặt, vì có thể là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước hoặc lãnh đạo chủ chốt của các địa phương vắng mặt có lý do chính đáng, được Chủ tịch Quốc hội đồng ý.
  - Có ý kiến cho rằng tại khoản 2 Điều 5 quy định “đại biểu Quốc hội không tiết lộ nội dung các phiên họp kín của Quốc hội” là không đúng với quy định của Hiến pháp và vẫn coi đại biểu là “cấp trên” của cử tri.
  - Có ý kiến đề nghị sửa khoản 3 như sau: “Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm sử dụng, bảo quản tài liệu của kỳ họp Quốc hội theo quy định của pháp luật; trả lại tài liệu có đóng dấu thu hồi”.
  * Điều 7. Về chương trình kỳ họp Quốc hội
  - Có ý kiến nhất trí về thẩm quyền điều chỉnh chương trình kỳ họp Quốc hội là của Quốc hội. Tuy nhiên, đến nay việc điều chỉnh chương trình kỳ họp Quốc hội có lúc chưa báo cáo Quốc hội, do đó cần quy định dành thời gian phù hợp để xin ý kiến Quốc hội về việc điều chỉnh chương trình kỳ họp Quốc hội, bảo đảm tính khả thi.
  * Điều 8. Về khách mời, người dự thính tại các phiên họp
  - Có ý kiến cho rằng việc quy định khách mời, người dự thính trong dự thảo Nội quy là hết sức cần thiết để bảo đảm tính công khai, minh bạch của hoạt động Quốc hội, thể hiện sự tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan và tăng cường đối ngoại nghị viện các nước. Tuy nhiên, đây là quy định có liên quan trực tiếp đến kỳ họp Quốc hội, thuộc quyền điều hành của Chủ tịch Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội, do đó các nội dung có liên quan đến khách mời, người dự thính tại các phiên họp phải được quy định cụ thể trong dự thảo Nội quy này, như vấn đề điều kiện khách mời, người dự thính, số lượng, thành phần, trường hợp không được mời, dự thính...
  - Có ý kiến đề nghị cuối khoản 1 thay cụm từ “theo yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội” bằng cụm từ “theo yêu cầu của Đoàn chủ tọa phiên họp”.
  - Tại khoản 3 Điều 8, có ý kiến đề nghị sửa cụm “có thể được mời dự” thành “có quyền tham dự” và ghi rõ “Tổng thư ký quy định chỗ ngồi”.
  Có ý kiến đề nghị bỏ từ “có thể” trong câu “cơ quan báo chí có thể được mời dự”.
  - Tại khoản 5 Điều 8, có ý kiến đề nghị không nên ủy quyền cho Tổng thư ký Quốc hội quy định việc công dân dự thính phiên họp Quốc hội, vì Tổng thư ký là người đứng đầu thiết chế giúp việc cho Quốc hội, không quyết định thay Quốc hội hoặc chủ thể điều hành; mặt khác, Tổng thư ký không được ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định về việc này. Sau khi quy định cụ thể nội dung này trong Nghị quyết của Quốc hội, có thể ủy quyền cho Tổng thư ký quyết định đối với các trường hợp công dân cụ thể được dự thính phiên họp Quốc hội.
  Ý kiến khác nhất trí với quy định nguyên tắc công dân có thể được dự thính các phiên họp toàn thể công khai của Quốc hội và giao Tổng thư ký Quốc hội quy định chi tiết, cụ thể việc dự thính của công dân để bảo đảm an ninh, trật tự của kỳ họp Quốc hội; chưa quy định cụ thể trong Nội quy để bảo đảm thận trọng và linh hoạt trong thực tiễn thực hiện.
  Ngoài ra, có ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng là các tổ chức chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội địa phương, công dân có thể được dự thính tại phiên họp toàn thể công khai của Quốc hội. Việc quy định này nhằm tạo cơ hội cho nhân dân tìm hiểu cũng như quan tâm đến các hoạt động của Quốc hội một cách rộng rãi; qua đó, góp phần giáo dục ý thức công dân cũng như tuyên truyền về Quốc hội và các hoạt động của Quốc hội.
  * Điều 9. Tài liệu phục vụ kỳ họp Quốc hội
  - Việc quy định Tổng thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội quyết định tài liệu tham khảo để cung cấp thêm thông tin về nội dung Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp là cần thiết nhằm quản lý chặt chẽ tài liệu kỳ họp và ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực trong việc cung cấp tài liệu cho đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, để không hạn chế quyền và tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu Quốc hội tự do tiếp cận thông tin theo nhu cầu, đề nghị quy định theo hướng Tổng thư ký quyết định danh mục tài liệu để đại biểu đăng ký. Đối với các tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung do các cơ quan của Quốc hội phụ trách hoặc liên quan đến nội dung thẩm tra, giám sát của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban thì cần quy định có sự thống nhất giữa Tổng thư ký với Thường trực Hội đồng, Ủy ban. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp tài liệu phải thông qua cơ quan chức năng của Tổng thư ký để quản lý và cấp phát nhằm bảo đảm sự thống nhất, chính xác, khách quan trong việc cung cấp tài liệu cho đại biểu Quốc hội.
  -  Có ý kiến đề nghị quy định về cách thức gửi tài liệu, thời hạn gửi tài liệu để bảo đảm đại biểu có thời gian nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến.
  - Có ý kiến cho rằng tại khoản 2 Điều 99 Luật tổ chức Quốc hội đã quy định “Tổng thư ký Quốc hội đồng thời là Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội”, do vậy, dự thảo Nội quy không cần thiết phải nhắc lại quy định này mà chỉ cần sử dụng thống nhất chức danh “Tổng thư ký Quốc hội” trong toàn bộ Nội quy.
  * Điều 10: Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cơ quan có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ, tài liệu kỳ họp.
  * Điều 11. Thông tin về kỳ họp Quốc hội
  - Có ý kiến đề nghị để bảo đảm tính công khai, minh bạch và để cử tri giám sát hoạt động của Quốc hội, đề nghị quy định về hoạt động báo chí tại kỳ họp, mở rộng các nội dung cần phát thanh, truyền hình trực tiếp (phiên thảo luận về kinh tế- xã hội, ngân sách), nhất là khi đã có kênh truyền hình riêng của Quốc hội.
  - Có ý kiến đề nghị quy định việc cung cấp thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật là đủ, không nên quy định là pháp luật về tiếp cận thông tin.
  - Có ý kiến đề nghị tại khoản 2 bổ sung từ “có thể” vào trước từ “tổ chức họp báo” và cụm từ “giữa kỳ họp” vào sau cụm từ “tổ chức họp báo”.
  * Điều 12. Việc lấy ý kiến đại biểu Quốc hội bằng hình thức phiếu xin ý kiến
  - Có ý kiến đề nghị sửa khoản 1 thành: Khi có trên 50% đại biểu Quốc hội phát biểu không đồng ý với dự thảo hoặc khi cần thiết, Ủy ban thường vụ quyết định lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội về các nội dung của kỳ họp Quốc hội bằng hình thức phiếu xin ý kiến.
  - Có ý kiến đề nghị bổ sung tại khoản 3 cụm từ: “phối hợp với Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Uỷ ban của Quốc hội” sau cụm từ “ Tổng thư ký Quốc hội” để thống nhất với Khoản 2. Ý kiến khác đề nghị thay cụm từ “Tổng thư ký Quốc hội” bằng cụm từ "Ủy ban thường vụ Quốc hội” để thống nhất với khoản 1.
  - Có ý kiến đề nghị bổ sung một khoản quy định về công nhận kết quả và giá trị pháp lý của kết quả lấy ý kiến. Việc tăng cường lấy ý kiến này nhằm tập hợp được nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội, mặt khác cũng để tiết kiệm thời gian kỳ họp; các ý kiến này được coi như ý kiến chính thức của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp.
  * Điều 13. Tổng kết kỳ họp Quốc hội
  - Có ý kiến đề nghị cân nhắc tính khả thi của quy định tại khoản 1 để tránh hình thức.
  - Tại khoản 2, có ý kiến đề nghị bổ sung thành phần tham gia là Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
  2. Chương II: Phiên họp tại kỳ họp Quốc hội
  - Có ý kiến đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội nghiên cứu, bổ sung một điều về “Tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại các phiên thảo luận” trong Chương II.
  * Điều 14. Các phiên họp tại kỳ họp Quốc hội
  - Tại khoản 2, để bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của Quốc hội, có ý kiến đề nghị nghiên cứu, quy định rõ những trường hợp Quốc hội họp kín.
  - Có ý kiến đề nghị tại khoản 3 chỉ quy định thời gian tiến hành các phiên họp toàn thể, Tổ, Đoàn tại kỳ họp Quốc hội do Quốc hội quyết định, Quốc hội không quyết định thời gian các phiên họp Hội đồng dân tộc, các Ủy ban.
  - Theo Nội quy hiện hành, các cuộc họp được gọi là phiên họp hoặc cuộc họp, tùy theo các chủ thể (Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số, rất khác với Tổ đại biểu và Đoàn đại biểu Quốc hội). Tuy nhiên, trong dự thảo, các cuộc họp của các chủ thể đều gọi là “phiên họp”. Do đó có ý kiến băn khoăn việc gọi họp tổ và họp đoàn là “phiên họp”.
  * Điều 15. Phiên họp toàn thể của Quốc hội
  - Có ý kiến đề nghị quy định rõ tỷ lệ tối thiểu đại biểu có mặt là điều kiện bắt buộc để tiến hành phiên họp toàn thể là có ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội. Điều kiện này có ý nghĩa bảo đảm cho việc tiến hành biểu quyết tại phiên họp khi việc quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội phải dựa trên nguyên tắc Hiến định “quá nửa hoặc ít nhất 2/3 tổng số đại biểu biểu quyết tán thành”. Để thực hiện được điều kiện này thì cần có biện pháp phù hợp để xác định chính xác số lượng đại biểu có mặt tại mỗi phiên họp toàn thể. Đồng thời, cần xác định rõ đại biểu Quốc hội vắng mặt không có lý do, không báo cáo người có thẩm quyền để bảo đảm đại biểu Quốc hội thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, việc công khai danh sách đại biểu vắng mặt cần hết sức cân nhắc về sự cần thiết, cũng như mục đích của việc đưa ra quy định này.
  - Có ý kiến đề nghị chuyển nội dung khoản 2 “Tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa trước chủ tọa các phiên họp toàn thể của Quốc hội cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội khóa mới.” tích hợp vào khoản 2 Điều 3 cho hợp lý.
  * Điều 16. Về thảo luận tại phiên họp toàn thể
  - Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về hình thức đăng ký phát biểu để bảo đảm rõ ràng, thuận lợi khi thực hiện. Để bảo đảm quyền bình đẳng giữa các đại biểu Quốc hội, cần quy định nguyên tắc đại biểu đăng ký trước được phát biểu trước, đồng thời cân nhắc quy định Chủ tọa phiên có thể mời đại biểu phát biểu không theo thứ tự đăng ký.
  - Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định thời gian đại biểu Quốc hội phát biểu tại phiên thảo luận toàn thể không quá 7 phút lần thứ nhất, vì quá ngắn khi phát biểu về vấn đề lớn, quan trọng, phức tạp.
  * Điều 17. Chất vấn tại phiên họp toàn thể
  - Có ý kiến đề nghị quy định thêm về trình tự chất vấn và chất vấn lại (giống như trình tự thảo luận):
  “a) Phiên họp chất vấn được tiến hành theo quy định tại Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
  b) Đại biểu Quốc hội đăng ký chất vấn khi Quốc hội bắt đầu chất vấn về nội dung đó. Chủ tọa mời từng đại biểu Quốc hội chất vấn theo thứ tự đăng ký.
  c) Đại biểu Quốc hội chất vấn và có thể chất vấn lại. Mỗi lần chất vấn, đặt câu hỏi không quá 2 phút…”
  - Có ý kiến đề nghị quy định mỗi lần chất vấn, đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi trong thời gian không quá 02 phút, không quá 3 nội dung.
  - Có ý kiến đề nghị bổ sung “Chủ tọa có quyền bớt nội dung trong các câu hỏi chất vấn”.
  * Điều 18. Biểu quyết tại phiên họp toàn thế
  - Có ý kiến cho rằng Khoản 2 Điều 96 Luật tổ chức Quốc hội quy định: Quốc hội áp dụng một trong các hình thức biểu quyết là biểu quyết công khai và bỏ phiếu kín, như vậy, trước khi biểu quyết, Quốc hội phải quyết định hình thức biểu quyết, dự thảo Nội quy chưa quy định thủ tục quyết định này.
  - Có ý kiến cho rằng Luật tổ chức Quốc hội chỉ quy định 2 hình thức biểu quyết, dự thảo quy định 3 hình thức biểu quyết, đề nghị quy định như Luật tổ chức Quốc hội, đó là: biểu quyết bằng bỏ phiếu kín và biểu quyết công khai. Biểu quyết công khai bao gồm: biểu quyết bằng giơ tay và biểu quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Ý kiến khác băn khoăn việc biểu quyết công khai gồm những hình thức nào? Việc xác định rõ hình thức biểu quyết sẽ quy định phương thức xác định kết quả biểu quyết trong Nội quy kỳ họp.
  - Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về điều kiện của phiên biểu quyết, nếu nguyên tắc biểu quyết cần trên 50% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành thì số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết phải trên 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội; nếu nguyên tắc biểu quyết cần từ 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội tán thành thì số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết phải trên 3/4 tổng số đại biểu Quốc hội.
  * Điều 19. Về phiên họp Tổ đại biểu Quốc hội
  - Có ý kiến đề nghị quy định rõ hơn tại khoản 1 việc Ủy ban thường vụ Quốc hội thành lập Tổ đại biểu Quốc hội, chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu Quốc hội trong cả nhiệm kỳ hay trong từng kỳ họp. Ý kiến khác đề nghị bổ sung cụm từ “Tại mỗi kỳ họp” trước “Ủy ban thường vụ Quốc hội thành lập Tổ đại biểu Quốc hội.
  - Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định đại diện bộ, ngành liên quan có thể được tham dự phiên họp Tổ đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Tổng thư ký Quốc hội; phiên họp do Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tổ chức theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng dân tộc, chủ nhiệm Ủy ban.
  * Điều 20. Phiên họp Đoàn đại biểu Quốc hội
  - Tại điểm c khoản 3, có ý kiến đề nghị bỏ đoạn “Chủ tọa phát biểu kết thúc phiên họp” và viết lại như sau cho chặt chẽ về mặt thủ tục: “Chủ tọa kết luận và thông qua biên bản họp Đoàn”.
  * Điều 21. Phiên họp do Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tổ chức
  - Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định: Khi cần thiết, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội tiến hành bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể.
  - Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “hoặc được mời” vào sau từ “đăng ký” tại Khoản 1 như sau: “…Các đại biểu Quốc hội không phải là thành viên của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội có thể đăng ký hoặc được mời tham gia phiên họp” để bảo đảm phù hợp với thực tiễn.
  * Điều 23. Biên bản kỳ họp Quốc hội
  - Có ý kiến đề nghị sửa khoản 1 như sau: “Các phiên họp toàn thể tại kỳ họp Quốc hội phải được ghi âm, ghi hình và ghi biên bản; ý kiến phát biểu tại các phiên họp tổ tại kỳ họp Quốc hội phải được ghi âm, ghi biên bản”.
  - Tại khoản 5, có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “và phải được chuyển về Đoàn thư ký kỳ họp ngay sau khi kết thúc phiên họp” để bảo đảm cho việc tổng hợp ý kiến đại biểu thảo luận tại Tổ một cách nhanh chóng, đặc biệt là đối với những dự án luật và những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, tạo điều kiện để bộ phận giúp việc có thể kịp thời tham mưu.
  * Điều 24. Về tập hợp, tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội tại các phiên họp
  - Có ý kiến đề nghị quy định ghi rõ số lượng đại biểu Quốc hội đồng ý hay không đồng ý về một nội dung cụ thể trong Báo cáo tập hợp, tổng hợp ý kiến.
  - Có ý kiến đề nghị bổ sung chủ thể “cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội” vào khoản 2 Điều này.
  * Điều 25. Về bảo đảm trật tự tại các phiên họp tại kỳ họp Quốc hội
  - Có ý kiến cho rằng, quy định tại điểm đ khoản 1 tuy là cần thiết nhưng khó bảo đảm tính khả thi, vì có nhiều đại biểu Quốc hội là lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nhiều công việc quan trọng và đột xuất. Quy định tại điểm d khoản 1 trùng lặp với quy định tại khoản 3 Điều 18. Do đó, đề nghị giữ lại khoản 3 Điều 18 và bỏ điểm d khoản 1 Điều 25. Ý kiến khác đề nghị chuyển điểm đ Khoản 1 về Điều 5 về trách  nhiệm của đại biểu Quốc hội.
  - Có ý kiến đề nghị thay cụm từ “không thể kiểm soát được” bằng cụm từ “không bảo đảm” tại khoản 3.
  * Điều 27. Về hồ sơ trình Quốc hội quyết định về nhân sự
  Có ý kiến đề nghị tại khoản 3 bổ sung cụm từ “tổ chức” sau cụm từ “cơ quan”.
  3. Chương III. Quyết định vấn đề quan trọng
  - Có ý kiến đề nghị bổ sung trình tự, thủ tục đại biểu Quốc thội thực hiện quyền giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử vào các chức danh do Quốc hội bầu để bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, chặt chẽ và thuận lợi cho việc thực hiện.
  * Điều 32. Trình tự quyết định cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ…
  - Có ý kiến đề nghị ngoài việc thẩm tra của Ủy ban pháp luật, cần bổ sung báo cáo ý kiến thẩm tra về vấn đề liên quan của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội tại điểm b khoản 1 về cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ để bảo đảm tính toàn diện trong hoạt động thẩm tra.
  * Điều 38. Trình tự bãi nhiệm đại biểu Quốc hội
  Có ý kiến đề nghị sửa khoản 4 thành: Trước khi Quốc hội thảo luận, đại biểu Quốc hội bị đề nghị bãi nhiệm có quyền phát biểu ý kiến tại phiên họp toàn thể, trừ trường hợp bị tạm giam theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
  * Điều 39. Trình tự thành lập Ủy ban lâm thời
  Có ý kiến đề nghị bổ sung khoản 3 về quy chế hoạt động của Ủy ban lâm thời do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành.
  * Về quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm; Quyết định kế hoạch tài chính 5 năm; dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương hằng năm; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (Điều 42 và Điều 43)
  - Có ý kiến đề nghị cần tách bạch: Báo cáo thẩm tra về báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết.
  - Có ý kiến đề nghị bổ sung quy trình điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia (theo quy định tại Khoản 4 Điều 86 Luật đầu tư công năm 2014).
  * Điều 52. Trình tự Quốc hội quyết định về chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia tại nhiều kỳ họp của Quốc hội
  Có ý kiến đề nghị sửa lại “Lần trình thứ nhất” và “Lần trình thứ hai” thay vì viết “Tại kỳ họp thứ nhất”, “Tại kỳ họp thứ hai”.
  4. Một số nội dung khác
  * Về điểm danh đại biểu Quốc hội
  Có ý kiến đề nghị điểm danh đại biểu Quốc hội tại phiên họp toàn thể để tăng cường kỷ cương, kỷ luật kỳ họp, bảo đảm chất lượng và hiệu quả của kỳ họp; bổ sung quy định về việc điểm danh bằng thẻ điện tử tại các phiên họp toàn thể, việc báo cáo của Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội về số lượng, lý do vắng mặt của đại biểu Quốc hội tại các phiên họp Tổ.
  Ý kiến khác đề nghị nghiên cứu hình thức điểm danh tại chỗ ngồi của từng đại biểu với công nghệ thông tin, điện tử phù hợp.
  * Về điều hành phiên họp
  Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, đưa vào áp dụng hình thức “búa điều hành” của Chủ tịch Quốc hội bởi đây là mô hình phổ biến tại nghị viện các quốc gia trên thế giới khi kết thúc, chốt các vấn đề bàn thảo.
  * Về phục vụ kỳ họp
  Để bảo đảm kỳ họp thành công, hiệu quả thì công tác phục vụ kỳ họp có vai trò đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, trong dự thảo Nghị quyết này chưa có quy định về công tác phục vụ kỳ họp. Do vậy, đề nghị bổ sung quy định về công tác phục vụ kỳ họp, trong đó quy định trách nhiệm của các chủ thể phục vụ và hậu quả pháp lý nếu không hoàn thành trách nhiệm, để xảy ra vi phạm.
  - Có ý kiến đề nghị trang bị máy vi tính cố định tại Hội trường cho từng đại biểu Quốc hội bảo đảm thống nhất trong việc cung cấp tài liệu điện tử trong từng phiên họp và thuận lợi trong việc nghiên cứu, tra cứu, tham khảo của đại biểu Quốc hội, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng của từng phiên họp (có thể tham khảo việc trang bị tại phòng họp của Chính phủ).
  * Về xem xét các báo cáo
  Có ý kiến băn khoăn việc Nội quy chưa chi tiết hóa quy trình, thủ tục xem xét các báo cáo nêu tại khoản 2 điều 70 của Hiến pháp và các báo cáo theo quy định của pháp luật sẽ diễn ra trong kỳ họp.
  * Về kỹ thuật văn bản:
  Có ý kiến cho rằng nên bổ sung Điều 54 về điều khoản thi hành hay tổ chức thực hiện trong đó quy định về hiệu lực, trách nhiệm thực hiện và sự thay đổi, bổ sung khi cần thiết.
  BAN SOẠN THẢO
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com