Thứ ba, ngày 22/01/2019login
 • Tờ trình dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnhGóp ý

  Cơ quan ban hành: Ủy ban thường vụ Quốc hội

  Mô tả: Trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII

 •      Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

  Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, trên cơ sở Tờ trình số 57/TTr-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ, đề nghị của các cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội về xây dựng luật, pháp lệnh, Báo cáo thẩm tra số 2364/BC-UBPL13 ngày 15/4/2014 của Uỷ ban pháp luật, ý kiến của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận và dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015.

  Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 như sau:

  I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH TỪ THÁNG 6/2013 ĐẾN NAY; DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2014

  1. Về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh từ tháng 6/2013 đến nay

  Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp, 8 luật, 04 nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật và cho ý kiến 10 dự án luật khác; Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua 02 pháp lệnh. Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 đã được điều chỉnh, tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2014), Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 11 luật, Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 và cho ý kiến về 17 dự án luật khác. Đến nay, các dự án luật trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến đã được chuẩn bị bảo đảm điều kiện trình Quốc hội.

   Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, thời gian qua, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng luật, pháp lệnh, góp phần nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ chuẩn bị các dự án. Công tác xây dựng pháp luật đã có những chuyển biến tích cực, về cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập kinh tế quốc tế. Kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, đặc biệt là việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết được tăng cường.

  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì việc lập, triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh còn những hạn chế như: một số dự án trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội không theo đúng tiến độ đã đề ra; số lượng các dự án đề nghị điều chỉnh, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh vẫn còn nhiều; tình trạng “tồn đọng” văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh đã giảm nhưng vẫn còn; chất lượng chuẩn bị một số dự án còn hạn chế. Việc gửi tài liệu của nhiều dự án cho cơ quan thẩm tra, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội không đúng thời gian theo quy định nên ảnh hưởng đến tiến độ chung thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, cũng như Chương trình làm việc của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

  Vì vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan có thẩm quyền cần đề cao nhiệm vụ xây dựng pháp luật, thể chế hóa các nghị quyết của Đảng và thi hành Hiến pháp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong hoạt động của cơ quan mình; cần tập trung đầu tư nhân lực, vật lực và các điều kiện khác cho công tác xây dựng pháp luật; tổ chức nghiên cứu, tổng kết thi hành pháp luật, khảo sát thực tiễn, xây dựng dự thảo văn bản để bảo đảm tiến độ và chất lượng của dự án luật, pháp lệnh.

  2. Về đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014

  2.1. Về đề nghị lùi thời hạn trình Quốc hội dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), Luật tổ chức chính quyền địa phương và bổ sung dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt 

  Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 và thông qua tại kỳ họp thứ 8, dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8. Đến nay, Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình ba dự án này một kỳ họp Quốc hội để có thêm thời gian tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa một số quy định mới của Hiến pháp, bảo đảm tính khả thi và chất lượng của các dự án.

  Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc trình dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương như Nghị quyết của Quốc hội đã là chậm so với yêu cầu trình Quốc hội xem xét cùng với các dự án luật về tổ chức bộ máy nhà nước. Bên cạnh đó dự án Luật này còn liên quan đến nội dung của một số dự án luật khác, như Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), Luật phí, lệ phí, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị giữ tiến độ việc trình Quốc hội dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương tại kỳ họp thứ 8. Đồng thời, đề nghị Quốc hội bổ sung dự án Luật  đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt vào kỳ họp thứ 8 để xem xét đồng thời với dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương.

  Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội chấp nhận đề nghị của Chính phủ lùi thời hạn trình dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi) một kỳ họp Quốc hội nhằm bảo đảm chất lượng chuẩn bị để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8.

  2.2. Về đề nghị bổ sung các dự án

  - Chính phủ đề nghị bổ sung dự án Luật hộ tịch vào Chương trình năm 2014, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7, thông qua tại kỳ họp thứ 8:

  Đây là dự án luật đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012, 2013, tại phiên họp thứ 20 (tháng 8/2013), Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến và nhận thấy còn một số vấn đề của dự án chưa đủ cơ sở quy định và ý kiến chưa thống nhất nên đã quyết định rút khỏi Chương trình. Hiện nay, dự án Luật này đã được chuẩn bị bảo đảm đủ điều kiện trình Quốc hội cho ý kiến. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung dự án Luật này vào Chương trình như đề nghị của Chính phủ.

  - Chính phủ đề nghị bổ sung các dự án Luật an toàn thông tin, Luật thú y, Luật dân số; Kiểm toán nhà nước đề nghị bổ sung dự án Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi) vào Chương trình năm 2014 để cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8.

  Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, theo Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp thì tiến độ trình Quốc hội xem xét, thông qua các dự án Luật an toàn thông tin (năm 2014-2015), Luật thú y (năm 2015), Luật dân số (năm 2015-2020), Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi) (tháng 10/2014). Bên cạnh đó, số lượng dự án cần phải xem xét trong kỳ họp thứ 8 khi chưa bổ sung đã là rất lớn với 17 dự án thông qua, 11 dự án cho ý kiến. Do đó, căn cứ vào mức độ ưu tiên ban hành, tiến độ chuẩn bị và thời gian xem xét, thông qua, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung dự án Luật an toàn thông tin, Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi), Luật thú y vào Chương trình năm 2014; dự án Luật dân số đề nghị đưa vào Chương trình năm 2015.

  - Chính phủ đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 của Luật quốc tịch Việt Nam vào Chương trình xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7:

  Theo quy định tại Điều 13 và Điều 26 của Luật quốc tịch Việt Nam thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để giữ quốc tịch Việt Nam trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực; người không thực hiện việc đăng ký giữ quốc tịch thì sẽ bị mất quốc tịch Việt Nam. Thời hạn để người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam sẽ chấm dứt vào ngày 01/7/2014, trong khi số lượng người đăng ký giữ quốc tịch trên thực tế là rất ít. Đây là vấn đề lớn liên quan đến việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào ta ở nước ngoài nên Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam vào Chương trình xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7.

  - Chính phủ đề nghị rút dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ra khỏi Chương trình năm 2014 và bổ sung Luật tín ngưỡng, tôn giáo vào Chương trình năm 2015:

  Theo Nghị quyết về Chương trình năm 2014, Chính phủ sẽ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Tuy nhiên, do tín ngưỡng, tôn giáo là vấn đề quan trọng về quyền con người, quyền và nghĩa cơ bản của công dân nên tại khoản 5 Điều 70 của Hiến pháp đã quy định Quốc hội có thẩm quyền quyết định chính sách tôn giáo. Mặt khác, trong Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp cũng xác định cần ban hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Do đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành với đề nghị của Chính phủ.

  - Chính phủ đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình thế giới và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc vào Chương trình năm 2014.

  Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình thế giới thuộc Chương trình năm 2014 nhưng chưa được đưa cụ thể vào thời gian nào, do đó tán thành với Chính phủ bổ sung dự thảo Nghị quyết này vào Chương trình xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8.

  Đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, Ủy ban thường vụ Quốc nhận thấy, theo Tờ trình của Chính phủ thì Viện có rất nhiều ưu đãi, đặc thù vượt quá quy định của nhiều luật hiện hành. Do đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 dự thảo Luật (hoặc nghị quyết) về cơ chế ưu đãi đối với các cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ để tạo điều kiện cho một số viện nghiên cứu khoa học, công nghệ đặc thù có những bước đột phá trong hoạt động nhằm đẩy mạnh việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ ở nước ta.

  II. VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2015

  1. Về đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015

  Tính đến nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nhận được đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 gồm:

  - Chính phủ đề nghị phương án 1 gồm 38 dự án luật (36 dự án luật, 02 dự án pháp lệnh); phương án 2 gồm 34 dự án (ít hơn phương án 1 là 04 dự án luật);

  - Tòa án nhân dân tối cao đề nghị 04 dự án luật;

  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị 01 dự án bộ luật;

  - Kiểm toán nhà nước đề nghị 01 dự án luật;

  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị 01 dự án luật, 01 dự án pháp lệnh;

  - Hội Luật gia Việt Nam đề nghị 01 dự án luật;

  - Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng đề nghị 08 dự án luật;

  - Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường đề nghị 04 dự án luật;

  - Ủy ban tài chính, ngân sách đề nghị 04 dự án luật;

  - Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng đề nghị 28 dự án luật, 01 dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

  - Các đại biểu Quốc hội đề nghị 04 dự án luật, 01 dự án pháp lệnh.

  (Xin xem phụ lục kèm theo)

  Ngoài ra, Văn phòng Chủ tịch nước có Công văn số 241/VPCTN-PL ngày 27/02/2014 thông báo ý kiến của Chủ tịch nước, đề nghị không đưa dự án Luật Chủ tịch nước vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015.

  Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, chỉ còn năm 2014 và 2015 thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, nhưng số lượng dự án luật, pháp lệnh được đề nghị đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 là quá lớn, trong đó có nhiều dự án mới chưa có trong Chương trình nhiệm kỳ khóa XIII, là vượt quá khả năng chuẩn bị cũng như quỹ thời gian của các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, Ủy ban thường vụ Quốc hội và khả năng xem xét, thông qua của Quốc hội.

  Do đó, để bảo đảm tính khả thi của Chương trình năm 2015, tránh bị điều chỉnh quá nhiều thì cần phải cân nhắc một cách thận trọng, xác định rõ quan điểm, căn cứ lập dự kiến Chương trình để xác định thứ tự ưu tiên, cần xem xét kỹ sự cần thiết, phạm vi, đối tượng điều chỉnh, những nội dung cơ bản của từng dự án. Bên cạnh đó, cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu giữa cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra, tăng cường trách nhiệm của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội, cùng với việc bảo đảm các điều kiện cần thiết cũng như bố trí thời gian phù hợp để Quốc hội xem xét, thông qua.

  2. Về quan điểm, căn cứ lập dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015

  Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, việc lập Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 phải quán triệt một số định hướng cơ bản sau đây:

  - Ưu tiên đưa vào Chương trình năm 2015 các dự án triển khai thi hành Hiến pháp, trong đó tiếp tục khẩn trương sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các dự án về tổ chức bộ máy nhà nước, các dự án quy định về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân;

  - Chỉ đưa vào Chương trình năm 2015 những dự án có thuyết minh rõ ràng về sự cần thiết ban hành, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các nội dung cơ bản; kiên quyết không đưa vào Chương trình những dự án chưa đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

  - Việc đưa các dự án vào Chương trình năm 2015 phải tính đến quỹ thời gian, khả năng thực tế của cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra và thời gian Quốc hội xem xét, thông qua; tránh dồn quá nhiều dự án vào một cơ quan nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ chuẩn bị, thẩm tra dự án;

  - Ưu tiên đưa vào Chương trình năm 2015 các dự án đã có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; đối với các dự án chưa có trong Chương trình nhiệm kỳ khóa XIII, chỉ bổ sung khi thực sự cần thiết và đã được chuẩn bị tốt, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  3. Về tổ chức kỳ họp chuyên đề của Quốc hội về xây dựng pháp luật

  Chính phủ đề nghị hai phương án trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, trong đó có phương án tổ chức kỳ họp chuyên đề của Quốc hội. Qua thảo luận, trên cơ sở xem xét tình hình cụ thể của năm 2015 và sự chuẩn bị của các dự án luật, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị không tổ chức thêm kỳ họp chuyên đề với thời gian và số lượng các dự án như đề nghị của Chính phủ mà kéo dài kỳ họp thường lệ của Quốc hội để có thể cho ý kiến, thông qua được nhiều dự án hơn, vì các lý do sau đây:

  Thứ nhất, về thời gian: từ sau khi kết thúc kỳ họp thứ 8 (tháng 11/2014) đến kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2015) chỉ có 5 tháng lại trùng vào Tết Nguyên đán; từ sau khi kết thúc kỳ họp thứ 9 đến kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2015) chỉ có 4 tháng. Nếu tổ chức thêm một kỳ họp chuyên đề vào giữa các kỳ họp thường lệ thì chỉ có thể vào tháng 3 hoặc tháng 7 nên chỉ có 01 đến 02 tháng để cho ý kiến, tiếp thu, chỉnh lý đối với hơn 20 dự án luật sẽ không thể bảo đảm thời gian gửi tài liệu, thẩm tra, cho ý kiến, chỉnh lý hoàn thiện các dự thảo luật, nhất là sẽ không bảo đảm chất lượng;

  Thứ hai, ảnh hưởng đến việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp và các hoạt động bình thường khác;

   Thứ ba, theo đề nghị của Chính phủ, nếu tổ chức thêm một kỳ họp chuyên đề cũng chỉ xem xét, thông qua được nhiều hơn 4 dự án so với việc không tổ chức thêm kỳ họp chuyên đề. Mặt khác, việc tổ chức thêm một kỳ họp sẽ kéo theo nhiều chi phí, nhất là chi phí đi lại của đại biểu, chi phí cho bộ máy phục vụ.

  4. Về các dự án cụ thể trong dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 

  Uỷ ban thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với nhiều đề nghị của Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan, đại biểu Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015; trên cơ sở đánh giá việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của các năm trước, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và điều kiện thực tế, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét về từng dự án và xin báo cáo Quốc hội về một số vấn đề cụ thể sau đây:

  4.1. Về các dự án đã có trong Chương trình nhiệm kỳ khóa XIII

  - Quán triệt quan điểm và căn cứ lập Chương trình, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cùng với nhiều dự án được Chính phủ, các cơ quan, đại biểu Quốc hội đề nghị đưa vào Chương trình, ưu tiên đưa vào Chương trình năm 2015 các dự án được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 là Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi), Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; ưu tiên đưa Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật tố tụng lao động, Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) vào Chương trình năm 2015.

  - Đối với đề nghị của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, theo định hướng triển khai thi hành Hiến pháp thì Luật du lịch (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội giai đoạn 2015-2020. Luật chứng thực, Luật hiến máu đã có trong Chương trình nhiệm kỳ khóa XIII. Tuy nhiên, căn cứ vào mức độ chuẩn bị, thứ tự ưu tiên của các dự án và thời gian kỳ họp, để bảo đảm tính khả thi của Chương trình, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị chưa đưa các dự án này vào Chương trình năm 2015.

  - Đối với các dự án Luật trưng cầu ý dân, Luật thanh niên (sửa đổi) là các dự án có liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân cần được sớm ban hành để thể chế hóa nội dung mới được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp. Các dự án Luật bảo vệ bí mật nhà nước, Luật phòng, chống tội phạm có tổ chức, Luật truy nã tội phạm, Luật thư viện, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao, Luật tiền lương tối thiểu đều thuộc Chương trình nhiệm kỳ khóa XIII, tuy nhiên, qua thảo luận, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí với Chính phủ là cần có thêm thời gian tiếp tục chuẩn bị nên chưa đưa vào Chương trình năm 2015 mà sẽ trình Quốc hội xem xét khi đủ điều kiện đưa vào Chương trình các năm sau.

  4.2. Về các dự án chưa có trong Chương trình nhiệm kỳ khóa XIII

   Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, số lượng dự án còn lại trong Chương trình nhiệm kỳ khóa XIII là quá nhiều nên thời gian còn lại trong năm 2015 phải tập trung cho việc thực hiện các dự án có trong Chương trình nhiệm kỳ và trong định hướng triển khai thi hành Hiến pháp. Do đó, chỉ nên bổ sung vào Chương trình nhiệm kỳ những dự án thực sự cần thiết cần phải ban hành để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, đã được thuyết minh rõ về sự cần thiết, bám sát các định hướng đặt ra trong Chương trình năm 2015 bảo đảm tính khả thi.

  Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, dự án Luật đơn vị hành chính, Luật thương mại (sửa đổi) chưa có trong Chương trình nhiệm kỳ khóa XIII, trong đề nghị về hai dự án này cũng mới chỉ là tên dự án mà chưa có thuyết minh nên không có cơ sở để xem xét đưa vào Chương trình. Về dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi), theo thuyết minh nội dung cần sửa đổi của Luật này liên quan đến các dự án bộ luật về tố tụng, Luật chăm sóc, giáo dục trẻ em (sửa đổi), Luật phí, lệ phí… nên đề nghị xem xét, ban hành sau khi những luật này được sửa đổi mà chưa bổ sung Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi) vào Chương trình nhiệm kỳ khóa XIII và năm 2015.

  Ngoài các dự án nêu trên, đối với đề nghị về một số dự án chưa có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, hầu hết các đề nghị mới chỉ là nêu tên gọi chưa có cơ sở để xem xét đưa vào Chương trình. Đối với dự án Pháp lệnh quy định việc đại biểu Quốc hội thực hiện quyền trình sáng kiến pháp luật, dự án này có liên quan với dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, do đó, có thể bổ sung một phần quy định về quy trình thực hiện sáng kiến pháp luật của đại biểu Quốc hội trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật mà không xây dựng một pháp lệnh riêng. Đối với dự án Pháp lệnh giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đây là dự án có nội dung liên quan đến Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 nên đề nghị đưa nội dung của dự án Pháp lệnh này vào nội dung của Luật. Đối với dự án Luật hành chính công, đây là sáng kiến pháp luật của đại biểu Quốc hội đã được chuẩn bị tương đối công phu, các tài liệu của dự án đáp ứng yêu cầu của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, do đó, đề nghị Quốc hội cho bổ sung vào Chương trình nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

  Các dự án Luật bảo vệ an toàn lãnh thổ chủ quyền quốc gia, Luật kiến trúc sư, Luật nhà giáo, Luật khu công nghiệp, khu kinh tế, Pháp lệnh về tổ chức của các cơ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lí nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991… đã được đại biểu Quốc hội đề xuất khi xây dựng Chương trình năm 2013, 2014 và Quốc hội đã giao Chính phủ tổ chức nghiên cứu, có ý kiến cụ thể về các dự án. Theo Tờ trình Chính phủ là cần có thêm thời gian nghiên cứu, chuẩn bị và sẽ được xem xét khi đã có đủ điều kiện sẽ đưa vào Chương trình. Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành với Chính phủ và đề nghị Chính phủ tiếp tục tổ chức tổng kết các quy định hiện hành về các lĩnh vực này để trình Quốc hội xem xét đưa các dự án này vào Chương trình vào thời điểm thích hợp.

  Từ những đánh giá, phân tích nêu trên, căn cứ vào yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015; trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ, đề nghị của các cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban pháp luật và ý kiến của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban khác của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 gồm 31 dự án luật và 02 dự án pháp lệnh được thông qua, 11 dự án luật được cho ý kiến (như dự thảo Nghị quyết kèm theo).

  IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

  Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, để sớm đưa các quy định của Hiến pháp vào cuộc sống, cần đề cao công tác xây dựng pháp luật, phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn hệ thống chính trị. Vì vậy, cần tập trung trí tuệ của các cơ quan, tổ chức có liên quan vào việc chuẩn bị cũng như triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Ủy ban thường vụ Quốc hội có một số kiến nghị như sau:

  1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan cần tổ chức thực hiện tốt các giải pháp đã được đề cập trong Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XIII, tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong việc soạn thảo, thẩm tra, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội để bảo đảm chất lượng và tiến độ chuẩn bị các dự án luật trình Quốc hội.

  2. Các cơ quan, tổ chức hữu quan tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể thực hiện quyền sáng kiến pháp luật của mình. Cần cụ thể hóa quy trình, thủ tục trình sáng kiến pháp luật của đại biểu Quốc hội trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo hướng tạo điều kiện thuận lợi để đại biểu Quốc hội thực hiện quyền của mình. Giao Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm tạo điều kiện kinh phí và các điều kiện vật chất cần thiết, Viện nghiên cứu lập pháp của Ủy ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm giúp đại biểu Quốc hội trong việc tổ chức xây dựng dự thảo, lập, hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình.

  3. Đề nghị Chính phủ:

  a) Rà soát đưa vào Chương trình kịp thời trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc theo thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung văn bản thay thế các quy định pháp luật không phù hợp với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  b) Tăng kinh phí hỗ trợ xây dựng pháp luật; sớm quyết định kinh phí cho việc chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội để việc chuẩn bị xây dựng các dự án này được tiến hành thuận lợi và chất lượng. 

  *

  *        *

  Kính thưa Quốc hội,

  Trên đây là Tờ trình Quốc hội về dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Lưu HC, PL;

  - E-pas:

     TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  KT. CHỦ TỊCH   

   PHÓ CHỦ TỊCH

  (đã ký)

   Uông Chu Lưu

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com