Thứ ba, ngày 22/01/2019login
 • Báo cáo tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnhGóp ý

  Cơ quan ban hành: Ủy ban thường vụ Quốc hội

  Mô tả: Trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII

 • Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội

  1. Về đánh giá tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh từ tháng 6/2013 đến nay

  - Nhất trí với đánh giá của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh từ tháng 6/2013 đến nay (21 ý kiến ở 11 Tổ). Thực tế việc thực hiện Chương trình đã có chuyển biến hơn, cả về chất lượng và tiến độ (6 ý kiến ở 3 Tổ).

  - Đề nghị phân tích kỹ hơn nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chương trình (1 ý kiến ở 1 Tổ); bổ sung nguyên nhân dẫn đến tình trạng Chương trình thường xuyên bị điều chỉnh (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Đề nghị đánh giá mạnh hơn về trách nhiệm của cơ quan trình dự án (1 ý kiến ở 1 Tổ). Một số cơ quan chưa nghiêm túc, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật được giao (2 ý kiến ở 2 Tổ). Chất lượng một số văn bản không cao (8 ý kiến ở 6 Tổ). Luật mới được ban hành đã phải sửa đổi, bổ sung (3 ý kiến ở 3 Tổ), vẫn còn thể hiện lợi ích bộ, ngành trong việc xây dựng pháp luật (1 ý kiến ở 1 Tổ) một số dự án trình chậm, không bảo đảm tiến độ (6 ý kiến ở 4 Tổ). Công tác phối hợp giữa các cơ quan chưa tốt, việc tiếp thu ý kiến của địa phương, Đoàn đại biểu Quốc hội còn chậm, việc tổng kết, đánh giá tác động văn bản chưa chính xác, thiếu cơ sở thực tiễn (4 ý kiến ở 4 Tổ). Dự án do Chính phủ trình nhưng nhiều bộ, ngành còn có ý kiến khác nhau (1 ý kiến ở 1 Tổ). Việc gửi tài liệu cho đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội còn chậm (8 ý kiến ở 5 Tổ).

  - Đội ngũ phân tích chính sách còn yếu (1 ý kiến ở 1 Tổ), nhiều luật được ban hành không phù hợp với thực tiễn, chưa đáp ứng được yêu cầu cuộc sống, tình trạng luật khung, luật ống còn nhiều (5 ý kiến ở 3 Tổ), trong khi đó văn bản hướng dẫn thi hành ban hành chậm (11 ý kiến ở 9 Tổ). Nguyên nhân của tình trạng tồn đọng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh do trách nhiệm của cơ quan được giao nhiệm vụ ban hành văn bản chưa cao, chưa có chế tài xử lý vi phạm (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Tỷ lệ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII còn thấp, việc điều chỉnh quá nhiều và đã diễn ra nhiều năm nhưng vẫn chưa được khắc phục; kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh chưa nghiêm túc (10 ý kiến ở 6 Tổ).

  2. Dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014

  - Tán thành dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII của Ủy ban thường vụ Quốc hội (5 ý kiến ở 4 Tổ); báo cáo thẩm tra rất thẳng thắn, giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội đưa ra khỏi Chương trình những dự án luật, pháp lệnh không đủ tiêu chuẩn (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Tán thành với việc điều chỉnh Chương trình để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, dân sinh, quốc phòng - an ninh (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  2.1. Về việc điều chỉnh Chương trình năm 2014

  - Tán thành với dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 (1 ý kiến ở 1 Tổ). Đề nghị ưu tiên bổ sung các luật về tổ chức bộ máy nhà nước, giám sát, bầu cử (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Việc rút 02 dự án và bổ sung 06 dự án vào Chương trình là quá nhiều, tạo sức ép cho nhiệm kỳ Quốc hội này (2 ý kiến ở 2 Tổ).

  - Đề nghị các dự án luật về tổ chức bộ máy nhà nước nên cho ý kiến, thông qua cùng thời gian để bảo đảm tính đồng bộ (2 ý kiến ở 2 Tổ); không cho lùi các dự án về tổ chức bộ máy nhà nước (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Đối với dự án luật Chính phủ xin lùi, nhưng Quốc hội không cho lùi, có đảm bảo được chất lượng trình hay không (1 ý kiến ở 1 Tổ); cần làm rõ cơ sở không cho lùi dự án luật (1 ý kiến ở 1 Tổ), không để xảy ra trường hợp muốn trình là trình, muốn rút là rút (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  Về việc lùi thời gian trình các dự án

  - Tán thành việc lùi dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) (1 ý kiến ở 1 Tổ) và không cho lùi dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương (8 ý kiến ở 5 Tổ).

  - Việc cho lùi dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) là không hợp lý (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Việc cho ý kiến dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tại kỳ họp thứ 8 và thông qua tại kỳ thứ 9 là quá chậm (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Tán thành việc lùi dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi) (2 ý kiến ở 2 Tổ).

  - Đề nghị xem lại việc cho lùi dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), vì có ảnh hưởng đến nội dung của Luật tổ chức chính quyền địa phương (1 ý kiến ở 1 Tổ); cần làm rõ nguyên nhân xin lùi dự án Luật này (1 ý kiến ở 1 Tổ). Đề nghị sớm ban hành Luật này (3 ý kiến ở 3 Tổ).

   

  Về việc bổ sung các dự án

  - Tán thành bổ sung dự án Luật hộ tịch (1 ý kiến ở 1 Tổ), Luật thú y (1 ý kiến ở 1 Tổ), Luật an toàn thông tin (3 ý kiến ở 3 Tổ), Luật kiểm toán nhà nước (3 ý kiến ở 3 Tổ), Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (5 ý kiến ở 4 Tổ), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch (3 ý kiến ở 3 Tổ).

  - Tán thành việc xây dựng Luật (hoặc Nghị quyết của Quốc hội) về cơ chế ưu đãi đối với các cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ (2 ý kiến ở 2 Tổ). Đề nghị làm rõ luật hay nghị quyết (2 ý kiến ở 2 Tổ); đề nghị ban hành nghị quyết, không xây dựng thành luật (2 ý kiến ở 2 Tổ); đề nghị làm rõ tại sao đưa vào kỳ 8 nhưng không có thời gian thông qua (1 ý kiến ở 1 Tổ); đề nghị lùi việc trình dự án này để ưu tiên cho các luật triển khai thi hành Hiến pháp (1 ý kiến ở 1 Tổ). Đề nghị không bổ sung dự án Luật về cơ chế ưu đãi đối với các cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ mà nghiên cứu sửa đổi một số điều của Luật khoa học, công nghệ (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Đề nghị giải trình về sự cần thiết, nội dung của dự án Luật về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (1 ý kiến ở 1 Tổ), chỉ nên ban hành Pháp lệnh về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Đề nghị bổ sung vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược (2 ý kiến ở 2 Tổ).

  2.2. Về việc điều chỉnh Chương trình nhiệm kỳ khóa XIII

  - Việc bổ sung và rút các dự án luật trong Chương trình nhiệm kỳ chỉ nên thực hiện tại thời điểm đầu và giữa nhiệm kỳ Quốc hội (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Tán thành việc bổ sung Luật hành chính công (2 ý kiến ở 2 Tổ). Đề nghị cân nhắc làm rõ đưa dự án Luật hành chính công vào kỳ nào (4 ý kiến ở 4 Tổ) và có phương hướng xây dựng để thực hiện quyền trình dự án luật của đại biểu Quốc hội (2 ý kiến ở 2 Tổ).

  - Đề nghị cân nhắc việc đưa vào Chương trình dự án Luật hành chính công, vì chưa thấy rõ sự cần thiết phải ban hành, phạm vi điều chỉnh của luật (2 ý kiến ở 2 Tổ). Đề nghị không đưa dự án Luật hành chính công vào Chương trình (2 ý kiến ở 2 Tổ). Luật hành chính công phải là một nhóm các luật chứ không thể chỉ là một luật (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Tán thành bổ sung dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo (3 ý kiến ở 3 Tổ). Đề nghị đưa Luật tín ngưỡng tôn giáo cho ý kiến tại kỳ họp 8 và thông qua tại kỳ họp thứ 9 (2 ý kiến ở 2 Tổ).

  - Đề nghị cân nhắc việc rút Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo để nâng lên thành luật (3 ý kiến ở 2 Tổ).

  Đề nghị bổ sung vào Chương trình nhiệm kỳ khóa XIII các dự án

  - Luật nông nghiệp Việt Nam (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Luật người cao tuổi (sửa đổi) (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Luật về công nghiệp hỗ trợ (2 ý kiến ở 2 Tổ).

  - Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Luật công an xã (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Luật về lực lượng cảnh sát biển (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Luật dân tộc hoặc pháp lệnh dân tộc (1 ý kiến ở 1 Tổ).

            - Luật về chính khách (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Pháp lệnh giám sát và phản biện xã hội (1 ý kiến ở 1 Tổ), Luật về phản biện xã hội (1 ý kiến ở 1 Tổ) hoặc Pháp lệnh về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội (2 ý kiến ở 2 Tổ).

  - Pháp lệnh công nghệ quốc phòng (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Pháp lệnh đại biểu Quốc hội trình dự án luật (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  Đề nghị rút khỏi Chương trình nhiệm kỳ các dự án

  - Luật tiếp cận thông tin (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Luật du lịch (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Luật thể dục, thể thao (sửa đổi) (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  3. Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015

  - Tán thành quan điểm lập dự kiến Chương trình trong Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội (13 ý kiến ở 8 Tổ).

  - Đề nghị phải có tiêu chí, thứ tự ưu tiên rõ ràng (4 ý kiến ở 4 Tổ); ban hành luật theo thứ tự ưu tiên, yêu cầu cấp thiết của xã hội (5 ý kiến ở 5 Tổ), ưu tiên các luật cụ thể hóa Hiến pháp (5 ý kiến ở 5 Tổ), tái cơ cấu nền kinh tế (8 ý kiến ở 7 Tổ), các dự án luật về tổ chức bộ máy nhà nước (11 ý kiến ở 8 Tổ), quyền con người, quyền dân chủ của nhân dân (5 ý kiến ở 4 Tổ), tôn giáo (1 ý kiến ở 1 Tổ); các dự án đã có trong Chương trình nhiệm kỳ (3 ý kiến ở 1 Tổ). Kiên quyết không đưa những dự án chuẩn bị sơ sài (1 ý kiến ở 1 Tổ), chưa đủ điều kiện, không bảo đảm chất lượng vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (2 ý kiến ở 2 Tổ).

  - Chương trình năm 2015 quá nặng (13 ý kiến ở 7 Tổ), đề nghị rút bớt dự án (1 ý kiến ở 1 Tổ); nên giảm xuống khoảng 12 dự án trong một kỳ họp (1 ý kiến ở 1 Tổ), không nên chạy theo số lượng mà tập trung cho việc thực hiện Hiến pháp (2 ý kiến ở 2 Tổ). Quốc hội cần có quy định rõ về số lượng luật của từng kỳ họp (1 ý kiến ở 1 Tổ). Đề nghị rà soát lại, dự án nào chuẩn bị chưa tốt thì không đưa vào, trừ dự án thật sự cần thiết thì phải tạo điều kiện, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan để chuẩn bị tốt hơn (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Đề nghị giải trình tại sao trong Chương trình năm 2015 không có một số dự án trong Chương trình nhiệm kỳ (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  3.1. Về việc tổ chức kỳ họp chuyên đề

  - Tán thành không tổ chức kỳ họp chuyên đề (21 ý kiến ở 11 Tổ).

  - Tán thành tổ chức kỳ họp chuyên đề (2 ý kiến ở 2 Tổ).

  3.2. Các dự án cụ thể trong Chương trình năm 2015

  - Các dự án Luật liên quan đến tổ chức bộ máy được thông qua kỳ 9, kỳ 10 là quá chậm (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Đề nghị thông qua dự án Luật thống kê (sửa đổi) và dự án Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi) sớm hơn (2 ý kiến ở 2 Tổ). Đề nghị lùi thời gian trình dự án Luật thống kê (sửa đổi), Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật kế toán để ưu tiên các luật khác (3 ý kiến ở 3 Tổ).

  - Đề nghị thông qua dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự cùng với dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) (1 ý kiến ở 1 Tổ). Đề nghị lùi thời gian trình dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự thêm một kỳ họp Quốc hội (3 ý kiến ở 3 Tổ).

  - Đề nghị thông qua dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi), dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi) sớm hơn (1 ý kiến ở 1 Tổ), có thể thông qua tại kỳ họp thứ 9 (1 ý kiến ở 1 Tổ). Đề nghị cân nhắc việc cho ý kiến về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi) tại 2 kỳ họp Quốc hội (1 ý kiến ở 1 Tổ), đề nghị chỉ cần cho ý kiến ở 1 kỳ họp cuối năm 2015 (3 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Đề nghị xem xét thông qua dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi) trước dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) (1 ý kiến ở 1 Tổ)  hoặc thông qua dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi), dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) tại cùng 1 kỳ họp (2 ý kiến ở 2 Tổ). Đề nghị thông qua tại kỳ họp thứ 9 dự án Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi) (2 ý kiến ở 2 Tổ), Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) (1 ý kiến ở 1 Tổ), Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) (1 ý kiến ở 1 Tổ) hoặc cho ý kiến Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) tại kỳ họp 9 và thông qua tại kỳ 10 (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Đề nghị thông qua dự án Luật tố tụng lao động cùng với dự án Luật tố tụng dân sự (sửa đổi) (1 ý kiến ở 1 Tổ). Cân nhắc sự cần thiết ban hành dự án Luật tố tụng lao động (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Đề nghị thông qua dự án Luật hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân sớm hơn (2 ý kiến ở 2 Tổ); cần thông qua dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội (sửa đổi), dự án Luật hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tại cùng một kỳ họp (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 và thông qua tại kỳ họp thứ 10 (9 ý kiến ở 6 Tổ). Đề nghị gộp nội dung của dự án Luật hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội (sửa đổi) thành một Dự án Luật tương tự như gộp 2 đạo luật bầu cử, 2 đạo luật ban hành văn bản thành một đạo luật (3 ý kiến ở 3 Tổ).

  - Đề nghị sớm thông qua dự án Luật báo chí (sửa đổi), Luật quy hoạch (1 ý kiến ở 1 Tổ). Đề nghị đưa dự án Luật báo chí (sửa đổi) (1 ý kiến ở 1 Tổ) lên cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 và thông qua tại kỳ họp thứ 9 (2 ý kiến ở 2 Tổ); trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật quy hoạch tại kỳ họp thứ 9 (2 ý kiến ở 2 Tổ).

  - Đề nghị lùi thời gian trình dự án Luật tạm giữ, tạm giam, Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước Quốc tế (sửa đổi) để ưu tiên các luật khác (3 ý kiến ở 3 Tổ).

  Đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2015 các dự án

  - Luật biểu tình (19 ý kiến ở 11 Tổ), có thể cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 và thông qua tại kỳ họp thứ 9 (2 ý kiến ở 1 Tổ) hoặc trình tại kỳ họp thứ 10 (1 ý kiến ở 1 Tổ); ban hành Luật biểu tình thay Luật trưng cầu dân ý (1 ý kiến ở 1 Tổ). Chưa nên ban hành Luật biểu tình (2 ý kiến ở 2 Tổ).

  - Luật tiếp cận thông tin (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Luật bảo vệ bí mật nhà nước (1 ý kiến ở 1 Tổ) hoặc bổ sung vào kỳ 8 để xem xét cùng dự án Luật an toàn thông tin (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Luật chứng thực (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Luật giáo dục (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Luật thi hành án hình sự (sửa đổi) (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Luật phòng, chống tác hại của rượu bia (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Luật tiền lương tối thiểu (1 ý kiến ở 1 Tổ).

   - Luật về hội (9 ý kiến ở 5 Tổ).

  - Luật về quản lý, kinh tế (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Luật kiến trúc sư (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Luật về đơn vị hành chính (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Nghị quyết về việc thi hành án hình sự đối với vấn đề thi hành án tử hình (2 ý kiến ở 1 Tổ).

  Đề nghị rút khỏi Chương trình năm 2015 các dự án

  - Luật an toàn vệ sinh lao động (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Luật cảnh vệ (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Luật khí tượng thủy văn (2 ý kiến ở 2 Tổ), đề nghị lùi thời gian trình dự án Luật này (3 ý kiến ở 3 Tổ).

  - Luật năng lượng nguyên tử (sửa đổi) (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Luật thú y (3 ý kiến ở 3 Tổ), cân nhắc sự cần thiết ban hành Luật này (01 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Luật an toàn thông tin (2 ý kiến ở 2 Tổ), đề nghị lùi thời gian trình dự án Luật này (2 ý kiến ở 2 Tổ).

  - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ (2 ý kiến ở 2 Tổ)

  - Luật trưng cầu ý dân (3 ý kiến ở 3 Tổ). Đề nghị trình Quốc hội xem xét thông qua dự án Luật trưng cầu ý dân trong nhiệm kỳ Quốc hội này (2 ý kiến ở 2 Tổ).

  - Luật thanh niên (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Luật dân số (3 ý kiến ở 3 Tổ).

  4. Các biện pháp bảo đảm thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

  - Tán thành với các biện pháp trong Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội (1 ý kiến ở 1 Tổ). Các biện pháp còn chung chung, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra (2 ý kiến ở 2 Tổ).

  - Đề nghị Quốc hội xem xét, đánh giá nghiêm túc hơn trách nhiệm của các cơ quan trong việc chuẩn bị dự án luật không bảo đảm tiến độ (1 ý kiến ở 1 Tổ); làm rõ trách nhiệm của Chính phủ, các bộ trong việc chuẩn bị dự án (4 ý kiến ở 3 Tổ); trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội trong việc thẩm tra các dự án (2 ý kiến ở 2 Tổ); trách nhiệm của các Đoàn đại biểu Quốc hội trong góp ý xây dựng dự án (1 ý kiến ở 1 Tổ); trách nhiệm cá nhân của đại biểu Quốc hội (1 ý kiến ở 1 Tổ). Cần có lộ trình khi xây dựng Chương trình để tránh điều chỉnh quá nhiều (1 ý kiến ở 1 Tổ); khi đưa dự án luật vào Chương trình hoặc rút dự án luật ra khỏi Chương trình cần giải trình, lập luận thuyết phục (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Đề nghị có sự đánh giá, thống kê rõ ràng công việc của các bộ, ngành trong việc ban hành các thông tư, hướng dẫn để các luật đi vào cuộc sống, quy định trách nhiệm cụ thể cho các bộ, ngành (1 ý kiến ở 1 Tổ); tại mỗi kỳ họp Quốc hội, cơ quan có trách nhiệm soạn thảo văn bản hướng dẫn thi hành luật phải có báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ trước Quốc hội (1 ý kiến ở 1 Tổ). Đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành có báo cáo về tình trạng nợ văn bản và khẳng định rõ thời gian nào sẽ hoàn thành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn chi tiết thi hành luật (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Đề nghị mở rộng quyền trình sáng kiến pháp luật của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp trong hoạt động xây dựng pháp luật (2 ý kiến ở 2 Tổ); xem xét cơ chế hỗ trợ, khuyến khích đại biểu thực hiện quyền trình dự án luật (3 ý kiến ở 3 Tổ); cải tiến phương pháp làm luật, (2 ý kiến ở 2 Tổ); Chính phủ tổ chức các cuộc họp chuyên đề về xây dựng các dự luật (1 ý kiến ở 1 Tổ); có sự phân công soạn thảo một cách hợp lý giữa các bộ, ngành (1 ý kiến ở 1 Tổ); có đại biểu Quốc hội chuyên nghiệp làm luật (1 ý kiến ở 1 Tổ); tăng cường sự phối hợp của các Ủy ban (1 ý kiến ở 1 Tổ), cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo phải có sự phối hợp ngay từ đầu (5 ý kiến ở 4 Tổ); tăng cường vai trò của Viện nghiên cứu lập pháp, phát huy vai trò của chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu Quốc hội (1 ý kiến ở 1 Tổ). Việc đánh giá tác động của dự án cần độc lập, khách quan (1 ý kiến ở 1 Tổ). Cần gửi tài liệu sớm để các đại biểu để có thời gian nghiên cứu (3 ý kiến ở 3 Tổ).

  - Đề nghị cải tiến quy trình thông qua dự án luật để bảo đảm tính hiệu quả (1 ý kiến ở 1 Tổ); đối với các dự án có phạm vi sửa đổi ít nên xem xét, thông qua tại một kỳ họp (1 ý kiến ở 1 Tổ); đối với các dự án luật cùng nhóm, luật nội dung và luật hình thức trình Quốc hội cùng một thời điểm để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất (3 ý kiến ở 1 Tổ). Có thể tách những luật lớn thành những luật nhỏ để xem xét, thông qua (1 ý kiến ở 1 Tổ). Đề nghị Quốc hội tập trung cho ý kiến về các vấn đề cơ bản của dự án luật tại kỳ họp trình lần đầu, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau thì Quốc hội phải thảo luận và biểu quyết chứ không quy định chung chung và giao Chính phủ hướng dẫn (1 ý kiến ở 1 Tổ). Hạn chế tối đa điều khoản giao Chính phủ, bộ, ngành quy định (2 ý kiến ở 2 Tổ) . Cần đổi mới tổ chức Quốc hội và xem xét sửa đổi Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) để tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Đề nghị Quốc hội thành lập một tổ chuyên xây dựng luật (2 ý kiến ở 2 Tổ); tăng cường giám sát hoặc giao cho Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát việc triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ của các dự án (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Đề nghị quy định rõ địa vị pháp lý để phát huy vai trò của Đoàn đại biểu Quốc hội (1 ý kiến ở 1 Tổ); tăng cường vai trò của đại biểu Quốc hội chuyên trách (1 ý kiến ở 1 Tổ); tổ chức các cuộc họp cho đại biểu Quốc hội chuyên trách tham gia ý kiến (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Đề nghị bổ sung trách nhiệm cụ thể của cơ quan trình dự án khi không bảo đảm chất lượng, tiến độ của dự án (4 ý kiến ở 3 Tổ); bổ sung tiêu chí đánh giá đối với các trường hợp được giao chuẩn bị các dự án luật mà có chất lượng không tốt (1 ý kiến ở 1 Tổ). Đề nghị các cơ quan có báo cáo về việc sử dụng kinh phí soạn thảo đối với các dự án không trình, không đạt chất lượng (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Đề nghị có những giải pháp đặc biệt, đột phá và những chế tài, khen thưởng (2 ý kiến ở 2 Tổ); nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm luật (1 ý kiến ở 1 Tổ); tăng kinh phí cho công tác xây dựng luật, pháp lệnh (2 ý kiến ở 2 Tổ).

  5. Về dự thảo Nghị quyết

  Nhất trí với dự thảo Nghị quyết (3 ý kiến ở 2 Tổ).

  Điều 1:

  - Đề nghị bổ sung từ “nhân” vào tên dự án như sau: “Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, nhân viên quốc phòng” (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  Điều 4:

  - Ngôn ngữ trong Điều này không phù hợp, cần thay bằng ngôn từ có tính bắt buộc hơn (1 ý kiến ở 1 Tổ), cần nhấn mạnh việc thực hiện theo Nghị quyết 27 về cải tiến, đổi mới hoạt động của Quốc hội, nếu không đảm bảo tiến độ thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, gắn kết trách nhiệm người đứng đầu với việc lấy phiếu tín nhiệm (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  6. Ý kiến khác

  - Đề nghị đánh giá thực trạng xây dựng pháp luật từ năm 1992 đến nay, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, tìm ra nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục (1 ý kiến ở 1 Tổ)

  - Đề nghị làm rõ tại sao không xây dựng dự án Luật Chủ tịch nước (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Đề nghị đánh giá bước đầu việc thực hiện Luật tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Đề nghị xem xét tên dự án Luật sửa đổi khoản 2 Điều 13 của Luật quốc tịch để tránh sự không thống nhất giữa Chương trình kỳ họp và Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Đồng thời, nội dung sửa đổi của dự án Luật phải tính kỹ, tránh tình trạng tuổi thọ của Luật không cao (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Đề nghị làm rõ vì sao dự án Luật nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản lại do hai Ủy ban của Quốc hội thẩm tra (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Đề nghị làm rõ khi Quốc hội chưa ban hành Nghị quyết về việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình thế giới thì việc Việt Nam cử người tham gia vào lực lượng này ở Nam Su Đông có đúng không (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Việc thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam trước khi phê chuẩn Công ước Cape Town là không phù hợp (1 ý kiến ở 1 Tổ)

  - Việc không có Chương trình chuẩn bị dẫn đến các bộ, ngành không chủ động chuẩn bị, cần rà soát việc chuẩn bị vào cuối mỗi năm (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  - Đề nghị phân loại tài liệu về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh theo từng lĩnh vực để dễ theo dõi (1 ý kiến ở 1 Tổ).

  *

  *     *

  Trên đây là Báo cáo tổng hợp các ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ đại biểu Quốc hội về dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015. Đoàn Thư ký kỳ họp trân trọng báo cáo.

       

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Lãnh đạo VPQH;

  - VP Đoàn ĐBQH và HĐND;

  - Lưu HC, PL.

  E-pas: 34988

  TM. ĐOÀN THƯ KÝ KỲ HỌP

  TRƯỞNG ĐOÀN

  (Đã ký)

  Nguyễn Hạnh Phúc

   

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com