Thứ ba, ngày 22/01/2019login
 • Báo cáo của UBTVQH giải trình, tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hộiGóp ý

  Cơ quan ban hành: Uỷ ban thường vụ Quốc hội

  Mô tả: Trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII, ngày 30-5-2014

 • Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

  Trong các ngày 22 và 26 tháng 5 năm 2014, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở Tổ và tại Hội trường về dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015. Về cơ bản, các vị đại biểu Quốc hội tán thành với dự kiến Chương trình do Ủy ban thường vụ Quốc hội trình, đồng thời góp nhiều ý kiến về các nội dung cụ thể. Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban pháp luật, Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015.

  Dưới đây, Uỷ ban thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015.

  I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH CỦA QUỐC HỘI TỪ THÁNG 6/2013 ĐẾN NAY

  1. Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh từ tháng 6/2013 đến nay

  Các vị đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành với đánh giá trong báo cáo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về những mặt được, chưa được trong việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh từ tháng 6/2013 đến nay. Đồng thời, nhiều đại biểu Quốc hội cũng đã phân tích, đánh giá sâu sắc hơn và làm rõ thêm nguyên nhân hạn chế, tồn tại trong công tác xây dựng pháp luật.

  Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được tiếp thu các ý kiến của đại biểu Quốc hội và cùng các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc xây dựng; chỉ đạo các cơ quan hữu quan thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, cải tiến quy trình xem xét, thông qua luật, pháp lệnh ngày càng phù hợp và có hiệu quả hơn; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình; tạo điều kiện để các đại biểu Quốc hội thực hiện quyền kiến nghị về luật và quyền trình dự án luật. Đồng thời, tiếp thu ý kiến này của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo nghiên cứu để luật hóa trong quá trình xây dựng dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  2. Về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014

  Nhiều ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tán thành với đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng, luật pháp lệnh năm 2014. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị điều chỉnh về các dự án cụ thể như sau:

   - Có ý kiến đề nghị không lùi thời gian trình các dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), Luật tổ chức chính quyền địa phương vì việc đưa vào Chương trình như vậy đã là chậm so với yêu cầu. Có ý kiến đề nghị cân nhắc thời gian trình dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

  Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành với ý kiến đại biểu và cho rằng, về thời gian trình một số dự án luật về tổ chức bộ máy nhà nước như trong Nghị quyết của Quốc hội đã là chậm so với yêu cầu của việc triển khai thi hành Hiến pháp. Vì vậy, đề nghị Chính phủ tiếp tục trình dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương tại kỳ họp thứ 8 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội. Về dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), xin Quốc hội chấp nhận đề nghị của Chính phủ cho lùi thời gian trình sang kỳ họp thứ 8 do còn nhiều vấn đề lớn chưa được làm rõ, có nhiều ý kiến còn khác nhau nên Chính phủ không kịp hoàn thiện việc soạn thảo để trình Quốc hội tại kỳ họp này như dự kiến.

  Đối với dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, đây là dự án đã được Quốc hội quyết định đưa vào Chương trình nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII tại kỳ họp thứ 5 để cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đáp ứng yêu cầu phát triển và quản lý nhà nước. Dự án này được bổ sung vào Chương trình kỳ họp thứ 8 xem xét đồng thời với dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương để bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

  - Có ý kiến tán thành việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế ưu đãi đối với cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ. Có ý kiến đề nghị làm rõ tại sao dự án này thuộc Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 nhưng không có thời gian thông qua. Ý kiến khác đề nghị không bổ sung dự án này vào Chương trình mà nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoa học và công nghệ.

  Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, trong các luật hiện hành như Luật chuyển giao công nghệ, Luật khoa học và công nghệ, Luật ngân sách nhà nước, các luật về thuế… đã có quy định về chính sách cho các cơ sở khoa học và công nghệ nói chung. Tuy nhiên, trên thực tế để tạo điều kiện cho một số cơ sở khoa học đặc biệt hoạt động có tính đột phá, theo mô hình tiên tiến của một số nước, Nhà nước cần có một số chính sách ưu đãi đặc thù nhất định. Do các cơ chế, chính sách này sẽ vượt quá quy định của một số đạo luật hiện hành nên Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội giao Chính phủ chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế ưu đãi đối với cơ sở khoa học và công nghệ đặc biệt, trong đó, đề xuất các chính sách cụ thể để Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 8. Trên cơ sở chất lượng của dự thảo Nghị quyết do Chính phủ trình, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định thời gian thông qua.

  - Có ý kiến đề nghị bổ sung vào kỳ họp thứ 7 để xem xét, thông qua theo quy trình tại một kỳ họp dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi); bổ sung vào kỳ họp thứ 8 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược. Một số ý kiến đề nghị cân nhắc về thứ tự ưu tiên của các dự án luật, cụ thể đề nghị: lùi thời gian trình dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán, Luật thống kê (sửa đổi); không bổ sung dự án Luật an toàn thông tin vào Chương trình năm 2014 để ưu tiên thời gian cho việc xem xét các luật về tổ chức bộ máy nhà nước và bảo đảm tính khả thi của Chương trình.

  Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi) vào Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 7. Đồng thời, lùi thời gian trình dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán, Luật thống kê (sửa đổi), Luật an toàn thông tin một kỳ họp Quốc hội. Riêng về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược, đây là dự án thuộc Chương trình năm 2014 dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 và thông qua tại kỳ họp thứ 8. Tuy nhiên, tại phiên họp thứ 28 (tháng 5/2014) sau khi xem xét, thảo luận, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy còn nhiều vấn đề có ý kiến khác nhau, bao gồm cả việc nghiên cứu mở rộng phạm vi sửa đổi, do đó cần có thêm thời chuẩn bị và báo cáo Quốc hội đưa vào Chương trình sau.

  3. Về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII

  - Nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội tán thành bổ sung các dự án vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII như đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Có ý kiến đề nghị chưa bổ sung vào Chương trình dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi). Có ý kiến đề nghị làm rõ Luật hành chính công sẽ được đưa vào Chương trình năm nào; ý kiến khác đề nghị chưa đưa vào Chương trình dự án Luật này.

  Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc sửa đổi dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước là cần thiết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay. Tuy nhiên, sau khi trao đổi với các cơ quan hữu quan, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội chưa đưa vào Chương trình năm 2015 để các cơ quan có thêm thời gian tiếp tục chuẩn bị và sẽ trình Quốc hội bổ sung vào Chương trình khi có đủ điều kiện. Đối với dự án Luật hành chính công, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, đây là sáng kiến lập pháp của đại biểu Quốc hội và cũng đã được chuẩn bị các bước cơ bản để tiến hành xây dựng dự án luật. Tuy nhiên, qua thảo luận, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội vẫn còn băn khoăn cho rằng phạm vi điều chỉnh của Luật này bao trùm lên cả một số đạo luật khác, trong khi đó Chính phủ cũng chưa có sự thống nhất về sự cần thiết phải xây dựng dự án Luật này; vì vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị chưa đưa vào Chương trình để giao các cơ quan, đại biểu tiếp tục nghiên cứu làm rõ.

  - Có ý kiến đề nghị cân nhắc việc rút dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo để nâng lên thành luật; ý kiến khác đề nghị bổ sung dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp 8 và thông qua tại kỳ họp thứ 9.

  Về dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo, do đây là vấn đề quan trọng về quyền con người, quyền và nghĩa cơ bản của công dân và theo quy định tại khoản 5 Điều 70 của Hiến pháp thì Quốc hội là cơ quan có thẩm quyền quyết định chính sách tôn giáo. Trong Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp của Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng xác định rõ cần ban hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Do đó, đề nghị Quốc hội cho bổ sung dự án Luật này vào Chương trình nhiệm kỳ khóa XIII và trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10 năm 2015).

  - Các ý kiến khác đề nghị bổ sung vào Chương trình nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII 16 dự án bao gồm: Luật nông nghiệp Việt Nam hoặc Luật nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Luật về công nghiệp hỗ trợ, Luật người cao tuổi (sửa đổi), Luật về chính khách, Luật về lực lượng cảnh sát biển, Luật dân tộc hoặc pháp lệnh dân tộc, Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng, Pháp lệnh giám sát và phản biện xã hội, Pháp lệnh về quy trình sáng kiến pháp luật của đại biểu Quốc hội… trong đó, đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2015 các dự án luật về quản lý kinh tế, luật về đơn vị hành chính …

  Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, dự án Pháp lệnh giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Pháp lệnh về quy trình sáng kiến pháp luật của đại biểu Quốc hội đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận và đề nghị đưa các nội dung này vào dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) và dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Tờ trình số 652/TTr-UBTVQH13 ngày 15 tháng 5 năm 2014). Theo đó, sẽ bổ sung quy định về quy trình thực hiện sáng kiến pháp luật của đại biểu Quốc hội vào dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bổ sung nội dung giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).

  Về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hiện nay có rất nhiều văn bản đang điều chỉnh, như Luật thú y, Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật xây dựng, Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Pháp lệnh giống cây trồng, giống vật nuôi... nên không thể ban hành một đạo luật riêng điều chỉnh. Vấn đề về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, sẽ quy định trong dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi) và Luật đầu tư công.

  Đối với các dự án khác như Luật về công nghiệp hỗ trợ, Luật người cao tuổi (sửa đổi), Luật về lực lượng cảnh sát biển, Luật dân tộc hoặc pháp lệnh dân tộc, Luật về chính khách, Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng..., Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy mới chỉ là những đề xuất về tên dự án, chưa có hồ sơ, thuyết minh, chưa rõ phạm vi điều chỉnh, nội dung, chính sách cần điều chỉnh như quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trong khi thời gian vật chất còn lại của nhiệm kỳ khóa XIII không nhiều mà số lượng dự án còn lại trong Chương trình nhiệm kỳ cũng như những dự án phục vụ cho việc triển khai thi hành Hiến pháp là quá nhiều. Do đó, trước mắt đề nghị Quốc hội giao Chính phủ xem xét các đề xuất nêu trên của đại biểu; trong trường hợp làm rõ được các yêu cầu theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì đề xuất bổ sung dự án luật, pháp lệnh vào Chương trình; đồng thời, giao Viện nghiên cứu lập pháp của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội trách nhiệm giúp đại biểu Quốc hội tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình những năm tiếp theo.

  - Có ý kiến đề nghị rút khỏi Chương trình nhiệm kỳ các dự án Luật tiếp cận thông tin, Luật du lịch, Luật thể dục, thể thao (sửa đổi).

  Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành với ý kiến đại biểu Quốc hội về thứ tự ưu tiên của các dự án luật nên chưa đưa các dự án này vào Chương trình năm 2014, 2015. Tuy nhiên, đây là các dự án cần được xem xét sửa đổi và ban hành để đáp ứng yêu cầu của cuộc sống và đã được Quốc hội quyết định đưa vào Chương trình nhiệm kỳ. Do đó, đề nghị Quốc hội cho giữ các dự án này trong Chương trình nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII để tiếp tục chuẩn bị phục vụ cho việc xem xét, thông qua trong các năm tiếp theo.

  II. VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2015

  1. Về định hướng lập Chương trình

  - Đa số ý kiến các vị đại biểu Quốc hội tán thành với định hướng lập Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 như trong Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Đồng thời, nhấn mạnh một số định hướng cần tập trung trong việc lập dự kiến Chương trình.

  Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành với ý kiến đại biểu, sau khi Hiến pháp được thông qua thì năm 2014, 2015 cần ưu tiên cho việc sửa đổi, bổ sung, ban hành các dự án về tổ chức bộ máy nhà nước, các dự án về kinh tế, về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội là phải bám sát các định hướng đặt ra trong việc lập Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, đặc biệt ưu tiên cho việc xây dựng các dự án có liên quan đến việc triển khai thi hành Hiến pháp, đánh giá mức độ chuẩn bị, thứ tự ưu tiên của từng dự án để xây dựng Chương trình phù hợp, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống nhưng vẫn bảo đảm tính khả thi.

  2. Về các dự án trong dự kiến Chương trình

  Nhiều ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tán thành với danh mục các dự án trong Chương trình năm 2015 như đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Một số ý kiến đề nghị cân nhắc về thời điểm trình Quốc hội xem xét, thông qua một số dự án; bổ sung hoặc rút bớt một số dự án trong dự kiến Chương trình. Có ý kiến đề nghị xem xét, thông qua một số dự án theo quy trình tại một kỳ họp Quốc hội.

  Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, để bảo đảm có thể thông qua được nhiều dự án đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và hoàn thành Chương trình đã đặt ra thì việc nghiên cứu để xem xét, thông qua các dự án theo quy trình tại một kỳ họp Quốc hội là cần thiết. Tuy nhiên, việc xem xét, thông qua dự án luật tại một kỳ họp hay hai kỳ họp còn phải căn cứ vào tính chất, nội dung và mức độ, chất lượng chuẩn bị của từng dự án luật cụ thể. Có dự án luật do được sửa đổi nhiều nội dung nên mặc dù sửa đổi, bổ sung một số điều nhưng tổng số điều sửa đổi cũng nhiều, có khi bằng cả những đạo luật khác; có những dự án phạm vi sửa đổi nhỏ nhưng vấn đề sửa đổi rất quan trọng cần phải có thời gian xem xét, thảo luận, nghiên cứu tiếp thu ý kiến. Vì vậy, sau khi làm việc với các cơ quan hữu quan và đánh giá phạm vi sửa đổi, bổ sung của các dự án luật, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị xem xét, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ theo quy trình tại một kỳ họp Quốc hội.

  - Có một số ý kiến cho rằng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 là quá nặng, đề nghị cân nhắc kỹ để bảo đảm tính khả thi. Chỉ nên thông qua tại một kỳ họp khoảng 12 dự án.

  Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, đúng như ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, số lượng dự án như trong dự kiến của năm 2015 là quá nhiều. Tuy nhiên, chúng ta chỉ còn năm 2014, năm 2015 và một kỳ họp của năm 2016 để thực hiện Chương trình nhiệm kỳ khóa XIII, trong đó phải ưu tiên xem xét, thông qua số lượng dự án lớn để triển khai thi hành Hiến pháp. Vì vậy, trong năm 2014 và năm 2015 Quốc hội cần xem xét cho ý kiến, thông qua một số lượng dự án nhiều hơn các năm trước. Mặt khác, như đã báo cáo trong Tờ trình số 652/TTr-UBTVQH13, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị kéo dài kỳ họp thường lệ của Quốc hội để có thể cho ý kiến, thông qua được nhiều dự án hơn. Đồng thời, để bảo đảm tính khả thi, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tăng cường tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến về các dự án luật; tăng cường đôn đốc, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đẩy mạnh công tác xây dựng dự án luật, pháp lệnh để trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đúng tiến độ, kế hoạch đã được đề ra và bảo đảm chất lượng.

  - Có ý kiến đề nghị cần đẩy sớm việc trình Quốc hội thông qua dự án Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi); thông qua Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật tố tụng hành chính (sửa đổi), Luật báo chí (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 9; trình dự án Luật tạm giữ, tạm giam và cùng với dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Có ý kiến đề nghị cân nhắc việc cho ý kiến dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi) tại 2 kỳ họp Quốc hội; thông qua các dự án luật tố tụng sau hoặc cùng với các dự án luật về nội dung.

  Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, dự án Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi) đã được đưa vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (cuối năm 2014). Các dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật tố tụng hành chính (sửa đổi), Luật báo chí (sửa đổi) là những dự án quan trọng, số lượng điều rất lớn, đặc biệt là Bộ luật dân sự và Bộ luật hình sự nên cần phải có thời gian soạn thảo, cũng như thời gian để Quốc hội thảo luận cho ý kiến, xem xét, thông qua, nếu trình thông qua ngay tại kỳ họp thứ 9 sẽ không bảo đảm thời gian chuẩn bị dự án.

  Đối với các dự án khác, tiếp thu ý kiến đại biểu, đề nghị Quốc hội cho trình dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) cùng với nhóm dự án về tố tụng; trình dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) để Quốc hội cho ý kiến và thông qua cùng dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi); trình dự án Luật tạm giữ, tạm giam để Quốc hội cho ý kiến và thông qua cùng với dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, các dự án còn lại đề nghị Quốc hội cho giữ tiến độ như đã được trình Quốc hội.

  - Có ý kiến đề nghị Quốc hội cho ý kiến dự án Luật hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội (sửa đổi) tại cùng một kỳ họp; một số ý kiến đề nghị gộp nội dung của hai dự án này thành một luật vì cùng điều chỉnh một vấn đề.

  Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được tiếp thu ý kiến đại biểu xây dựng thành dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và đưa vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, thông qua tại kỳ họp thứ 10.

  - Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2015 dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, Luật biểu tình, Luật về hội, Luật tiếp cận thông tin, Luật bảo vệ bí mật nhà nước, Luật chứng thực, Luật giáo dục, Luật thi hành án hình sự (sửa đổi), Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, Luật tiền lương tối thiểu…;  cân nhắc thời gian trình dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi), Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); chưa đưa vào Chương trình 2015 dự án Luật cảnh vệ, Luật khí tượng thủy văn, Luật năng lượng nguyên tử (sửa đổi), Luật trưng cầu ý dân, Luật thanh niên (sửa đổi).

  Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội đưa dự án Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 vào Chương trình kỳ họp thứ 9 để thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bổ sung dự án Luật biểu tình vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, thông qua tại kỳ họp thứ 10; bổ sung dự án Luật về hội và dự án Luật tiếp cận thông tin vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 để triển khai quy định của Hiến pháp về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đối với các dự án còn lại, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan rà roát từng dự án trong Chương trình, trên cơ sở bám sát các định hướng đặt ra, xem xét sự cần thiết, phạm vi điều chỉnh, dự kiến nội dung của từng dự án, thứ tự ưu tiên, quỹ thời gian của Quốc hội dành cho công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho lùi thời gian trình các dự án Luật khí tượng thủy văn, Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi), Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) một kỳ họp; chưa trình Quốc hội dự án Luật cảnh vệ, Luật năng lượng nguyên tử (sửa đổi), Luật thanh niên (sửa đổi), Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi), Luật hành chính công trong năm 2015 mà tiếp tục nghiên cứu chuẩn bị để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016; thu hút nội dung dự án Luật tố tụng lao động vào dự án Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi).

  - Có ý kiến đề nghị làm rõ lý do tại sao một số dự án có trong Chương trình nhiệm kỳ nhưng không được đưa vào Chương trình năm 2015.

  Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được báo cáo Quốc hội như sau: do hiện nay Chương trình năm 2014, 2015 đã là quá nặng, nên sau khi cân nhắc thứ tự ưu tiên, còn một số dự án trong Chương trình nhiệm kỳ chưa được đưa vào năm cụ thể nào. Tuy nhiên, như đã báo cáo với Quốc hội tại kỳ họp trước, đối với tất cả các dự án đã có trong Chương trình nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII chưa được xem xét, thông qua thì các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ soạn thảo, trình vẫn phải có kế hoạch triển khai chuẩn bị tích cực. Các dự án này sẽ được chuẩn bị để gối đầu đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và các năm tiếp theo. Đồng thời, để hỗ trợ các cơ quan trình, cơ quan soạn thảo chuẩn bị dự án, trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội lần này đã quy định về việc “tăng kinh phí hỗ trợ xây dựng pháp luật, bảo đảm kinh phí xây dựng dự án luật, pháp lệnh đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội cả nhiệm kỳ và hằng năm”.

  Như vậy, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội điều chỉnh dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 đã trình Quốc hội theo Tờ trình số 652/TTr-UBTVQH13 như sau:

  - Chưa đưa vào Chương trình nhiệm kỳ 2 dự án: Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi), Luật hành chính công;

  - Rút khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược;

  - Bổ sung 5  dự án:

  + Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi) vào Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 7;

  + Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 vào Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 9;

  + Luật biểu tình vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, thông qua tại kỳ họp thứ 10;

  + Luật về hội, Luật tiếp cận thông tin  vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10;

  - Lùi thời gian trình 7 dự án:

  + Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán, Luật thống kê (sửa đổi), Luật an toàn thông tin từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 và thông qua tại kỳ họp thứ 10;

  + Luật khí tượng thủy văn, Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi), Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10;

  - Chưa đưa vào Chương trình năm 2015 5 dự án: Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi), Luật hành chính công, Luật cảnh vệ, Luật năng lượng nguyên tử (sửa đổi), Luật thanh niên (sửa đổi).

  3. Về các biện pháp bảo đảm thực hiện Chương trình

  Về cơ bản, ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với các biện pháp bảo đảm thực hiện Chương trình như trong Tờ trình Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác soạn thảo, thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh.

   

  *

  *        *

   

  Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

  Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ và tại Hội trường về dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015. Uỷ ban thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Lưu HC, PL;

  - E-pas:

     TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  KT. CHỦ TỊCH   

   PHÓ CHỦ TỊCH

  (đã ký)

   Uông Chu Lưu

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com