Chủ nhật, ngày 24/02/2019login
 •  

   

  Kính gửi: Ủy ban thường vụ Quốc hội,

   
  Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ xin trình Ủy ban thường vụ Quốc hội Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2013 của Quốc hội như sau:
  I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ
  Theo Nghị quyết số 23/2012/QH13 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 (Nghị quyết số 23), thì trong năm 2013, Chính phủ phối hợp chỉnh lý và trình 31 dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình chính thức và chỉ đạo chuẩn bị 11 dự án luật thuộc Chương trình chuẩn bị. Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 534/NQ-UBTVQH13 ngày 09/10/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội thì có 03 dự án thuộc Chương trình chính thức đã được rút khỏi Chương trình năm 2012 là Luật hộ tịch, Luật đầu tư công, mua sắm công và Luật việc làm. Như vậy, trong năm 2013, sẽ có 28 dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình chính thức mà Chính phủ phối hợp chỉnh lý và trình mới. Chính phủ xin báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Chương trình năm 2013 như sau:
  1. Chương trình chính thức
  a) Tại Kỳ họp thứ 5
  Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 06 dự án đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 là Luật hoà giải cơ sở; Luật đất đai (sửa đổi); Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai; Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi); Luật phòng, chống khủng bố; Luật giáo dục quốc phòng - an ninh. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ liên quan đã và đang tích cực phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chỉnh lý 06 dự án này.
  Cũng tại Kỳ họp thứ 5, Chính phủ sẽ trình mới 10 dự án. Ngoài 02 dự án Chính phủ đã đề nghị lùi thời hạn trình (xin xem mục III.2 của Tờ trình), có 07 dự án đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến là Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Luật tiếp công dân. Còn dự án Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật sẽ được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 17.
  Như vậy, trừ 02 dự án đã xin lùi thời hạn, Chính phủ đã cơ bản hoàn thành việc chuẩn bị các dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 tới đây.
  b) Tại Kỳ họp thứ 6
  Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 05 dự án là các dự án sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, như đã nêu tại mục 1.a trên đây.
  Cũng tại Kỳ họp thứ 6, Chính phủ trình mới 12 dự án. Ngoài việc xin lùi thời hạn trình 01 dự án (xin xem mục III.2 của Tờ trình), có 10 dự án trình Quốc hội cho ý kiến là Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật xây dựng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược; Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; Luật hải quan (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và 01 dự án được trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại một kỳ họp là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng. Cả 11 dự án nêu trên đây được các Bộ khẩn trương soạn thảo để trình Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp chuyên đề tháng 7/2013 để soạn thảo, dự kiến trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội.
  Trong năm 2013, Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội 02 dự án pháp lệnh, trong đó Pháp lệnh công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương đã được trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội; còn dự án Pháp lệnh cảnh sát cơ động đã được gửi lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
  2. Chương trình chuẩn bị
  Trong số 11 dự án thuộc Chương trình chuẩn bị, có 08 dự án dự kiến sẽ đề nghị Quốc hội đưa vào Chương trình chính thức năm 2014 là Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi); Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi); Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất); Bộ luật dân sự (sửa đổi); Bộ luật hình sự (sửa đổi).
  II. ĐỀ NGHỊ CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2014
  1. Nguyên tắc lập Đề nghị
  Đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2014 được lập trong bối cảnh đây là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, trong đó xác định chủ trương lớn là chuyển từ “xây dựng” sang “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.
  Mục tiêu của hoàn thiện thể chế trong giai đoạn hiện nay là phấn đấu đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII - vào năm 2016 phải cơ bản hoàn thành việc xây dựng, hoàn thiện đầy đủ luật điều chỉnh các lĩnh vực với trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân; mở rộng hội nhập quốc tế, góp phần đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.
  Năm 2013 cũng là năm tiến hành sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, trong đó sẽ có những sửa đổi, bổ sung quan trọng liên quan đến bộ máy nhà nước, quyền con người, quyền cơ bản của công dân, thể chế kinh tế … cần phải được thể chế hoá trong các đạo luật.
  Với bối cảnh như trên và trên cơ sở các nguyên tắc đã được xác định khi xây dựng Chương trình khoá XIII và các năm trước đây cần tiếp tục bám sát, Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 được xây dựng theo các nguyên tắc sau đây:
  Một là, ưu tiên đưa vào Chương trình chính thức năm 2014 các dự án luật, pháp lệnh về tổ chức bộ máy nhà nước và các dự án cần xây dựng, sửa đổi ngay sau khi có sửa đổi Hiến pháp.
  Hai là, ưu tiên các dự án phục vụ cho việc tái cơ cấu kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
  Ba là, cân nhắc khả năng hoàn thành việc soạn thảo các dự án của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, tránh dồn quá nhiều dự án vào một cơ quan trong một kỳ họp hoặc một năm để bảo đảm tính khả thi của Chương trình.
  2. Nội dung của Đề nghị về Chương trình năm 2014
  Theo các nguyên tắc nêu trên, Chính phủ đề nghị đưa 55 dự án (53 luật, 02 pháp lệnh) vào Chương trình năm 2014, trong đó có 42 dự án thuộc Chương trình chính thức và 13 dự án luật thuộc Chương trình chuẩn bị (xin xem Đề nghị kèm theo). 
  a) Về Chương trình chính thức
   Tại Kỳ họp thứ 7:
  Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 13 dự án là các dự án sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, trong đó có 11 dự án mà các Bộ phối hợp chỉnh lý (là các dự án thuộc Chương trình chính thức năm 2013 chuyển sang) và 02 dự án trình mới là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ (theo quy trình một kỳ họp) và Luật thư viện. Dự án Luật thư viện đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 7 (tháng 4/2012). Sau đó, theo ý kiến của Bộ Chính trị, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã quyết định rút dự án Luật này khỏi Chương trình năm 2012 để tiếp tục xử lý một số vấn đề còn vướng mắc. Theo báo cáo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thì đến nay, những vấn đề vướng mắc đã được xử lý, nên Chính phủ đề nghị đưa dự án Luật thư viện vào Chương trình cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 7.
  Cũng tại Kỳ họp này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội cho ý kiến 17 dự án (xin xem Đề nghị kèm theo). Trong số này, Chính phủ xin báo cáo thêm về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự như sau: Theo báo cáo mới đây của Bộ Quốc phòng thì trong quá trình soạn thảo đã phát sinh nhiều vấn đề mới cần sửa đổi, bổ sung; do vậy, Chính phủ đề nghị đổi tên thành dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) và đưa vào Chương trình năm 2014.
  Tại Kỳ họp thứ 8:
  Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 18 dự án, trong đó có 17 dự án đã cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và 01 dự án trình mới để Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế tiêu thụ đặc biệt).
  Cũng tại Kỳ họp này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội cho ý kiến 11 dự án luật, cụ thể: Bộ luật dân sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật kế toán; Luật thống kê (sửa đổi); Luật tiền lương tối thiểu; Luật quản lý ngoại thương; Luật ban hành quyết định hành chính; Luật dân số; Luật an toàn vệ sinh lao động; Bộ luật hình sự (sửa đổi); Luật bảo vệ bí mật nhà nước; Luật khí tượng thuỷ văn.
  b) Về Chương trình chuẩn bị
  Trên cơ sở các nguyên tắc lập dự kiến Chương trình và có tính đến việc “gối đầu” sang Chương trình năm 2015, Chính phủ đề nghị đưa 13 dự án luật, pháp lệnh vào Chương trình chuẩn bị năm 2014 (xin xem Đề nghị kèm theo). Trong số này, có 03 dự án mới được đề nghị bổ sung vào Chương trình khóa XIII là Luật cảnh vệ; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Pháp lệnh cảnh sát môi trường.
  Như vậy, tổng số các dự án được đề nghị đưa vào Chương trình năm 2014 (cả chính thức và chuẩn bị) là 55 dự án. Nếu trừ đi các dự án đã được thông qua trong các năm 2011, 2012 và dự kiến sẽ được thông qua trong năm 2013 thì số lượng các dự án thuộc Chương trình khóa XIII còn lại là 70 dự án. Nếu trừ tiếp đi 31 dự án dự kiến thông qua trong năm 2014 thì Chương trình toàn khóa XIII còn lại 39 dự án.
  Xác định năm 2014 là năm tập trung cho việc hoàn thiện thể chế sau khi Hiến pháp sửa đổi được thông qua, Chính phủ đề xuất số lượng các dự án dự kiến đưa vào Chương trình năm 2014 (55 dự án) là khá lớn. Tuy nhiên, trong số 55 dự án nêu trên, có 17 dự án thuộc Chương trình năm 2013 chuyển sang; chủ yếu là các luật sửa đổi (15 dự án), luật sửa đổi, bổ sung một số điều (13 dự án); các luật về tổ chức bộ máy đã được đưa vào Chương trình chuẩn bị từ nhiều năm nay (07 dự án). Nếu được Quốc hội chấp thuận, Chính phủ sẽ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ tập trung cao cho việc soạn thảo để bảo đảm tính khả khi của Chương trình. Trong trường hợp cần thiết, đề nghị Quốc hội cho họp một kỳ bất thường dành riêng cho việc xem xét, thông qua hoặc cho ý kiến về các dự án luật.
  III. ĐỀ NGHỊ CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH KHÓA XIII VÀ NĂM 2013
  Trong thời gian qua, Đại biểu Quốc hội đã có nhiều ý kiến về tình trạng  phải điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ nghiêm túc chấn chỉnh công tác xây dựng và thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực hiện Chương trình. Tuy nhiên, sau khi xem xét đề nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Chính phủ thấy vẫn cần thiết đề nghị Quốc hội cho điều chỉnh Chương trình khoá XIII và năm 2013 đối với các dự án đáp ứng các tiêu chí sau đây:
  - Đã có ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị.
  - Phục vụ kịp thời việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.
  - Đã được chuẩn bị kỹ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội, nhưng vì lý do kỹ thuật hoặc còn một số điểm vướng mắc cần tiếp tục xử lý nên đã bị rút ra khỏi Chương trình năm 2012, nay đã xử lý xong vấn đề còn vướng mắc.
  Trên cơ sở các tiêu chí nêu trên, Chính phủ đề xuất điều chỉnh Chương trình khoá XIII và năm 2013 như sau:
  1. Điều chỉnh Chương trình khoá XIII
  Chính phủ đề nghị bổ sung 09 dự án vào Chương trình khóa XIII (xin xem Đề nghị kèm theo).
  2. Điều chỉnh Chương trình năm 2013
  Về việc điều chỉnh Chương trình năm 2013, Chính phủ đã có 02 Tờ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội (Tờ trình số 08/TTr-CP ngày 09/01/2013 và Tờ trình số 61/TTr-CP ngày 21/12/2013). Trên cơ sở nội dung của 02 Tờ trình này và yêu cầu mới về điều chỉnh đối với một số dự án, Chính phủ xin báo cáo chung về đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2013 như sau:
  a) Các dự án bổ sung vào Chương trình
  Chính phủ đề nghị bổ sung 10 dự án vào Chương trình chính thức năm 2013 (xin xem Đề nghị kèm theo). Chính phủ xin báo cáo thêm về 03 dự án sau đây:
  - Về Luật đấu thầu (sửa đổi) và Luật đầu tư công, 02 dự án này được đề nghị tách ra từ dự án Luật đầu tư công, mua sắm công. Chính phủ đề nghị đưa dự án Luật đấu thầu (sửa đổi) vào Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và đưa dự án Luật đầu tư công vào Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (theo quy trình 02 kỳ họp).
  - Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thi hành án đối với một số khoản thu cho ngân sách nhà nước không có điều kiện thi hành, trong năm 2012, Chính phủ đã đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết này vào Chương trình năm 2012 (Tờ trình số 217 ngày 03/9/2012). Tại phiên họp ngày 09/10/2012, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giao Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh hồ sơ Nghị quyết để báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5.  
  - Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi Điều 170 của Luật doanh nghiệp: theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc sửa đổi Điều 170 của Luật doanh nghiệp là rất cấp bách để giải quyết vướng mắc về mặt pháp lý cho hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo quy định tại khoản 2 Điều 170 của Luật doanh nghiệp (đã được sửa đổi, bổ sung) thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước khi Luật doanh nghiệp có hiệu lực phải đăng ký lại trong thời hạn hai năm, kể từ ngày 01/8/2009 (ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản có hiệu lực). Thời hạn này đã hết kể từ ngày 01/8/2011, nhưng vẫn còn nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa thực hiện đăng ký lại. Nếu không được đăng ký lại, các doanh nghiệp này phải chấm dứt hoạt động sau khi kết thúc thời hạn ghi trên Giấy phép đầu tư. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động thu hút đầu tư, làm suy giảm hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết việc làm cho người lao động. Do vậy, Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét để sửa đổi Điều 170 của Luật doanh nghiệp về thời hạn đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bằng Nghị quyết của Quốc hội, theo trình tự thủ tục rút gọn.
  b) Các dự án xin lùi thời hạn trình
  Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình 03 dự án trong năm 2013 là Luật hải quan (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề, Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, thông qua tại Kỳ họp thứ 7 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Lý do, theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, là để có thêm thời gian nghiên cứu, thể chế hóa đầy đủ hơn chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện hệ thống giáo dục và đào tạo.
  Như vậy, sau khi điều chỉnh theo đề nghị nêu trên thì tổng số dự án thuộc Chương trình chính thức năm 2013 do Chính phủ trình là 38 dự án (tăng 10 dự án so với Chương trình hiện tại).
  IV. VỀ KIẾN NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH CỦA CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
  1. Các dự án luật, pháp lệnh được Quốc hội phân công tại Nghị quyết số 23 về Chương trình năm 2013
  Theo Nghị quyết số 23 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 thì Chính phủ được giao nghiên cứu sự cần thiết ban hành của 07 dự án luật, pháp lệnh do Đại biểu Quốc hội đề xuất là: Luật kiến trúc sư; Pháp lệnh xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; Luật khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ; Luật chống bán phá giá; Luật khuyến khích đầu tư theo hình thức đối tác công - tư; Luật trọng dụng nhân tài; Luật bảo vệ an toàn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 07/9/2012 phân công 05 Bộ nghiên cứu về sự cần thiết ban hành các dự án nói trên. Chính phủ xin báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả nghiên cứu như sau:
  a) Dự án Luật kiến trúc sư
  Theo báo cáo của Bộ Xây dựng thì việc ban hành dự án Luật nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc thống nhất điều chỉnh hoạt động hành nghề kiến trúc; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của kiến trúc sư; kiểm soát năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của kiến trúc sư là cần thiết. Tuy nhiên, đây là vấn đề mới nên Bộ Xây dựng đề nghị được tiếp tục nghiên cứu, làm rõ thêm phạm vi điều chỉnh và chính sách lớn của dự án Luật và sẽ báo cáo Chính phủ, Quốc hội xem xét, quyết định việc đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh sau.
  b) Dự án Pháp lệnh xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp
  Hiện nay, việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đang được điều chỉnh bởi Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan và Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13/02/1999 của Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước. Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, qua 15 năm thực hiện cho thấy một số quy định của 02 Nghị định này đã bộc lộ những bất cập, hạn chế cần phải sửa đổi, bổ sung. Bộ Nội vụ đề nghị sẽ tổng kết đánh giá việc thực hiện 02 Nghị định nêu trên để có cơ sở báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định nâng lên thành Pháp lệnh và đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh vào thời điểm thích hợp.
  c) Dự án Luật khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ
  Hiện nay, các chính sách ưu đãi để phát triển công nghiệp nói chung, công nghiệp hỗ trợ nói riêng đã được quy định tại nhiều luật hiện hành, đặc biệt là các đạo luật về thuế và đầu tư. Ngày 24/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ, trong đó quy định là các các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được hưởng ưu đãi về phát triển thị trường, hạ tầng cơ sở, tài chính, khoa học và công nghệ... theo quy định của pháp luật hiện hành. Để có đủ căn cứ xác định sự cần thiết ban hành một đạo luật riêng về khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ như kiến nghị của Đại biểu Quốc hội, Bộ Công Thương cho rằng cần phải tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ và các quy định về ưu đãi đối với hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ quy định trong các luật hiện hành. Trên cơ sở kết quả tổng kết, Bộ Công Thương sẽ báo cáo Chính phủ, Quốc hội xem xét, quyết định sau.
  d) Dự án Luật chống bán phá giá
  Ngày 29/4/2004, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.
  Theo đề xuất của Bộ Công Thương, Chính phủ đề nghị đưa dự án Luật quản lý ngoại thương vào Chương trình chính thức năm 2014, trong đó dự kiến sẽ có quy định về chống bán phá giá. Nếu được Quốc hội chấp nhận, trong quá trình xây dựng dự án Luật này, đặc biệt là tổng kết việc thi hành các quy định hiện hành về ngoại thương, trong đó có các quy định liên quan đến bán phá giá hiện hành. Chính phủ sẽ xem xét, báo cáo Quốc hội quyết định việc có xây dựng đạo luật riêng về chống bán phá giá hay không.
  đ) Dự án Luật khuyến khích đầu tư theo hình thức đối tác công - tư
  Ngày 09/11/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì đã tiến hành sơ kết hai năm thi hành Quyết định số 71 và đang kiến nghị Thủ tướng Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định này để tạo cơ chế thuận lợi hơn nữa cho hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công - tư. Với lý do như vậy, Chính phủ cho rằng cần thêm thời gian để thực hiện thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, sau đó Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc xây dựng, ban hành Luật khuyến khích đầu tư theo hình thức này. 
  e) Dự án Luật trọng dụng nhân tài
  Điều 6 Luật cán bộ, công chức hiện hành có quy định về chính sách thu hút, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết Điều này. Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, dự thảo Nghị định quy định chi tiết Điều 6 của Luật cán bộ, công chức đã được trình Chính phủ cho ý kiến và theo kế hoạch tới đây sẽ được ban hành. Do vậy, Chính phủ cho rằng, trước mắt cần thực hiện quy định của Luật cán bộ, công chức và Nghị định này, sau một thời gian thực hiện sẽ tiến hành tổng kết để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.
  g) Dự án Luật bảo vệ an toàn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia
  Bảo vệ an toàn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia là vấn đề hệ trọng. Trong những năm qua, Quốc hội đã ban hành nhiều đạo luật để điều chỉnh như Luật biên giới quốc gia, Luật an ninh quốc phòng, Luật biển Việt Nam. Để xác định sự cần thiết, mục đích ban hành, phạm vi điều chỉnh của dự án Luật mà Đại biểu Quốc hội đề nghị, Chính phủ cho rằng cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng, tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật liên quan đến an ninh lãnh thổ, chủ quyền quốc gia và xác định rõ mối quan hệ giữa phạm vi điều chỉnh của dự án Luật bảo vệ an toàn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia mà Đại biểu Quốc hội đề xuất với các luật hiện hành như Luật biên giới quốc gia, Luật an ninh quốc phòng, Luật biển Việt Nam. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tổng kết, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.
  2. Về kiến nghị xây dựng Luật hành chính của Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh
  Ngày 01/3/2013, Chính phủ nhận được văn bản của đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh về việc đưa dự án Luật hành chính vào Chương trình năm 2014 hoặc 2015. Theo Văn bản đề nghị của Đại biểu Quốc hội thì dự kiến Luật này sẽ quy định về các vấn đề sau: nguyên tắc, hình thức, phương pháp quản lý nhà nước; địa vị pháp lý hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước; hoạt động công vụ của cán bộ, công chức; quy chế pháp lý hành chính của tổ chức, công dân Việt Nam, người nước ngoài, người không quốc tịch; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong quản lý hành chính nhà nước … Sau khi nghiên cứu, Chính phủ nhận thấy, các vấn đề nêu trên đã được quy định tại các luật hiện hành về tổ chức bộ máy, về cán bộ, công chức, các luật chuyên ngành, Luật xử lý vi phạm hành chính… Ngoài ra, dự án Luật ban hành quyết định hành chính đã được đưa vào Chương trình khoá XIII và dự kiến sẽ đưa vào Chương trình chính thức năm 2014 để quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành quyết định hành chính. Do vậy, Chính phủ cho rằng việc ban hành Luật hành chính với phạm vi điều chỉnh như Đại biểu Quốc hội đề xuất là chưa thực sự cần thiết.
  Trên đây là Tờ trình về Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2013 của Quốc hội, Chính phủ kính trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định./.
   
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
  - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
  - Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu (để báo cáo);
  - Ủy ban Pháp luật QH, Văn phòng QH (để phối hợp);
  - Văn phòng Trung ương Đảng (để phối hợp);
  - Ban Nội chính TW;
  - Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
  - Lưu: VT, PL (3).
  TM. CHÍNH PHỦ
  TUQ. THỦ TƯỚNG
  BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
   
   
   
   
   
   
   
   
     Hà Hùng Cường
   
   
   

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com