Thứ năm, ngày 21/02/2019login
  • Lĩnh vực: Tư pháp
  • Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tư pháp
  • Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Tư pháp
  • Trạng thái: Đã thông qua

Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về việc tiếp tục thí điểm chế định thừa phát lại ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

Tóm tắt dự thảo

 

Dự thảo Nghị quyết gồm 3 điều với những nội dung chính như sau:   1. Về kết quả thực hiện thí điểm và sự cần thiết thực hiện chế định Thừa phát lại (Điều 1)   Điều này của Nghị quyết khẳng định kết quả thành công của việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội. Theo đó, kết quả thí điểm đã khẳng định vai trò, sự cần thiết của mô hình này trong hoạt động tư pháp và đời sống xã hội. Trên cơ sở đó giao Chính phủ tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại đến hết ngày 31/12/2015 tại thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác.    2. Về tổ chức thực hiện và vấn đề hoạt động của các văn phòng Thừa phát lại trong thời gian Chính phủ tổng kết, báo cáo Quốc hội (Điều 2)   Điều này của Dự thảo Nghị quyết quy định các vấn đề:   - Khoản 1 quy định về việc cho phép văn phòng Thừa phát lại đã được thành lập theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội được tiếp tục hoạt động trong thời gian chuyển tiếp (thời gian Chính phủ tổng kết, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định).   - Khoản 2 giao Chính phủ quy định, tổ chức thực hiện và tổng kết việc hiện thí điểm để báo cáo Quốc hội khi hết thời gian thí điểm. Đồng thời quy định hoạt động của các văn phòng Thừa phát lại trong thời gian Chính phủ tổng kết, báo cáo Quốc hội.   3. Về ngày có hiệu lực thi hành của Nghị quyết và trách nhiệm tổ chức thực hiện (Điều 3)   Nghị quyết quy định Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn thi hành Nghị quyết. 

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com