Chủ nhật, ngày 24/02/2019login
 • Báo cáo ngày 9-11-2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến tiếp thu, giải trình ý kiến các vị ĐBQH thảo luận tại TổGóp ý

  Cơ quan ban hành: Uỷ ban thường vụ Quốc hội

  Mô tả: Báo cáo ngày 9-11-2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến tiếp thu, giải trình ý kiến các vị ĐBQH thảo luận tại Tổ về một số vấn đề liên quan đến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

 • Chiều ngày 29 tháng 10 năm 2012, Quốc hội đã thảo luận ở Tổ về dự thảo Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị quyết). Về cơ bản, các vị đại biểu Quốc hội tán thành với nhiều nội dung trong Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do Ủy ban thường vụ Quốc hội trình, đồng thời, góp thêm nhiều ý kiến về một số nội dung cụ thể. Đoàn thư ký kỳ họp đã tiến hành tổng hợp ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết này.
  Để phục vụ cho việc thảo luận của các vị đại biểu Quốc hội tại Hội trường, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin gửi đến các vị đại biểu Quốc hội Báo cáo dự kiến tiếp thu, giải trình một số vấn đề liên quan về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn như sau:
  1. Về thẩm quyền và phạm vi những người được lấy phiếu tín nhiệm
  - Nhiều ý kiến đề nghị Quốc hội chỉ tập trung lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, các ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ, các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước; Hội đồng nhân dân chỉ lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân, Trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên của Uỷ ban nhân dân mà không lấy phiếu tín nhiệm đối với Phó Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm, ủy viên Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Phó trưởng ban, ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị chỉ nên lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ thuộc cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp; mở rộng việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh như giám đốc sở hoặc tương đương (ở cấp tỉnh), trưởng phòng và tương đương (ở cấp huyện).
  Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được báo cáo như sau:
  Căn cứ vào yêu cầu của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương (khóa XI) là “hướng dẫn để sớm thực hiện quy định việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn”, dự thảo Nghị quyết đã trình Quốc hội xác định những người cần được lấy phiếu tín nhiệm là toàn bộ những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.  Tuy nhiên, do tổng số những người được bầu hoặc phê chuẩn là khá lớn, việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp của Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân sẽ khó bảo đảm về mặt thời gian; đồng thời để tránh tình trạng dàn trải, hình thức, kém hiệu quả trong việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân thì việc giao cho Quốc hội, Hội đồng nhân dân chỉ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt, có tầm ảnh hưởng rộng  (ví dụ ở Quốc hội chỉ lấy phiếu đối với 49 người) như các ý kiến đại biểu Quốc hội phát biểu tại phiên thảo luận Tổ và giao cho Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Hội đồng nhân dân trực tiếp lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên của cơ quan mình là hợp lý.
  Với những lý do trên đây, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị đại biểu Quốc hội tiếp tục cho ý kiến để xem xét, cân nhắc thận trọng về vấn đề này, vừa bảo đảm chất lượng, hiệu quả của việc lấy phiếu tín nhiệm, vừa phù hợp với yêu cầu được nêu trong Nghị quyết trung ương 4 của Đảng. Trong lần tiếp thu tới, Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến trình Quốc hội giao Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn cụ thể việc lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Hội đồng nhân dân đối với các chức danh Phó Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm, ủy viên Hội đồng, Ủy ban của Quốc hội, Phó trưởng Ban, ủy viên Ban của Hội đồng nhân dân.
  Do tính chất, đặc điểm của hệ thống chính trị nước ta và cũng phù hợp với  Nghị quyết trung ương 4 thì cần phải lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, chứ không phải chỉ riêng cơ quan hành pháp, tư pháp. Còn việc mở rộng lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh như giám đốc sở… như ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội sẽ được quy định trong một văn bản khác.
  - Có ý kiến đề nghị trong Nghị quyết cần nêu rõ việc áp dụng các quy định về lấy phiếu tín nhiệm tại các địa phương đang thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.
  Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, hiện nay, tại các huyện, quận, phường đang thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân được xác định là cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp trên. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và uỷ viên Ủy ban nhân dân do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Do vậy, những người này không thuộc phạm vi những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu và cũng không được lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân theo quy định của Nghị quyết này.
  2. Căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm
  - Có ý kiến đề nghị cần cụ thể hóa các căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm quy định tại Điều 4 của dự thảo Nghị quyết.
  Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, phạm vi những người được lấy phiếu tín nhiệm khá đa dạng, đảm nhiệm các chức vụ và trong các lĩnh vực công tác khác nhau. Do đó, việc xác định một cách chi tiết các căn cứ đánh giá phù hợp với tất cả các đối tượng này là điều khó có thể thực hiện được. Đây cũng là vấn đề đã được thảo luận, cân nhắc kỹ trong quá trình soạn thảo Nghị quyết. Căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm thể hiện trong dự thảo Nghị quyết đã được xây dựng dựa trên cơ sở các quy định về tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ trong Luật cán bộ, công chức, Quy chế đánh giá cán bộ, công chức của Bộ Chính trị, yêu cầu đối với cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4.
  Tuy nhiên, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng cho rằng, các căn cứ này chỉ là những tiêu chí cơ bản, mang tính định hướng. Việc đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cân nhắc, bỏ phiếu đánh giá, thăm dò mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn không chỉ dựa trên cơ sở tự nhận xét của người được lấy phiếu tín nhiệm, kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên do cơ quan có thẩm quyền tiến hành được nêu trong báo cáo công tác của người được lấy phiếu tín nhiệm mà còn căn cứ vào ý kiến của cử tri cùng các thông tin khác có liên quan được đại biểu thu nhận từ các kênh khác nhau để thực hiện trách nhiệm quan trọng này.
  3. Thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm
  - Bên cạnh đa số ý kiến tán thành về quy định thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm như trong dự thảo Nghị quyết, vẫn có một số ý kiến đề nghị chỉ nên lấy phiếu tín nhiệm hai lần trong một nhiệm kỳ hoặc lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp cuối mỗi năm.
  Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc lấy phiếu tín nhiệm hằng năm sẽ làm cho người giữ chức vụ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, phát huy trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời, cũng để các cơ quan có thẩm quyền kịp thời xem xét, điều chỉnh việc sắp xếp, bố trí cán bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.
   Quy định về thời điểm lấy phiếu tín nhiệm bắt đầu từ năm thứ hai của nhiệm kỳ là để bảo đảm thời gian cần thiết cho việc thể hiện năng lực lãnh đạo, quản lý của người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Kỳ họp của Quốc hội thường tiến hành vào tháng 5 và tháng 10; kỳ họp Hội đồng nhân dân tiến hành vào khoảng giữa năm và cuối năm. Do vậy, việc lựa chọn thời điểm lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp đầu tiên trong năm kể từ năm thứ hai của nhiệm kỳ là phù hợp vì sau một năm hoạt động, đã có đủ điều kiện để xem xét, đánh giá kết quả công tác của người được lấy phiếu tín nhiệm.
  4. Về quy trình lấy phiếu tín nhiệm
  a) Về thủ tục lấy phiếu tín nhiệm.
  - Có ý kiến đề nghị cân nhắc điều chỉnh một số mốc thời gian trong quy trình lấy phiếu tín nhiệm; bổ sung một số tài liệu liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm như báo cáo của cơ quan quản lý cán bộ, ý kiến của cấp ủy nơi cư trú, nơi làm việc, tổng hợp ý kiến của cử tri... để cung cấp thêm thông tin cho đại biểu khi tiến hành bỏ phiếu.
  Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, về cơ bản các quy định về trình tự, thủ tục trong dự thảo Nghị quyết (bao gồm cả các mốc thời gian cụ thể) đã được xây dựng dựa trên cơ sở các quy định hiện hành của Nội quy kỳ họp Quốc hội, Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân cũng như tính toán cụ thể để phù hợp với yêu cầu về việc gửi tài liệu, giải trình ý kiến của đại biểu. Thủ tục lấy phiếu tín nhiệm đã được thiết kế theo hướng quy định đơn giản, rõ ràng, tránh trùng lặp với các quy trình đánh giá khác và không tạo khó khăn, áp lực cho người được lấy phiếu tín nhiệm cũng như các cơ quan, tổ chức có liên quan như ý kiến của nhiều vị đại biểu Quốc hội đã nêu.
  b) Mức độ thể hiện tín nhiệm.
  - Đây là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm. Bên cạnh các ý kiến tán thành như dự thảo Nghị quyết, có nhiều ý kiến đề nghị chỉ nên quy định 3 mức độ thể hiện tín nhiệm là “tín nhiệm cao”, tính nhiệm trung bình”, “tín nhiệm thấp”, bỏ mức “chưa có ý kiến” hoặc chỉ nên có 2 mức là “tín nhiệm” và “không tín nhiệm”.
  Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc lấy phiếu tín nhiệm để thăm dò mức độ tín nhiệm hằng năm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn là một quy trình mới, kết quả lấy phiếu tín nhiệm làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bố trí, sử dụng cán bộ và có tác động trực tiếp đến uy tín, khả năng điều hành, lãnh đạo của người được lấy phiếu tín nhiệm. Tuy nhiên, để bảo đảm tính thận trọng, khách quan trong đánh giá, nhìn nhận về từng cán bộ, đề nghị trong dự thảo Nghị quyết nên cho phép đại biểu có cơ hội thể hiện ý kiến riêng của mình về người được lấy phiếu tín nhiệm. Do vậy, xin phép được sửa lựa chọn “chưa có ý kiến” trên phiếu tín nhiệm thành “ý kiến khác”.
  c) Xử lý kết quả lấy phiếu tín nhiệm
  - Nhiều ý kiến đề nghị cần công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị cân nhắc thêm về việc công bố tỷ lệ phiếu bầu cụ thể vì có thể có thể gây áp lực, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín cũng như khả năng lãnh đạo, điều hành của đồng chí giữ các cương vị chủ chốt trong bộ máy nhà nước.
  Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy lấy phiếu tín nhiệm là việc Quốc hội, Hội đồng nhân dân thay mặt cho cử tri, nhân dân thăm dò mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, qua đó, giúp cho người được lấy phiếu tín nhiệm thấy rõ được mức độ tín nhiệm của Quốc hội, Hội đồng nhân dân đối với bản thân để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác của mình. Đồng thời, cũng để nhân dân, cử tri biết để theo dõi, giám sát. Do đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý với đề nghị của nhiều vị đại biểu Quốc hội là cần công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Theo đó, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm công bố công khai kết quả số phiếu cụ thể của từng người ngay tại phiên họp lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả này còn được Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân  sử dụng làm căn cứ để trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm khi cần thiết. Cách làm này cũng phù hợp với nguyên tắc công khai trong hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân.
  - Có ý kiến đề nghị nếu kết quả lấy phiếu tín nhiệm chỉ đạt dưới 50% tổng số đại biểu tín nhiệm thì cần chuyển ngay sang bỏ phiếu tín nhiệm hoặc nếu có trên 2/3 tổng số đại biểu không tín nhiệm thì trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân xem xét miễn nhiệm luôn.
  Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được báo cáo thêm như sau:
  Nghị quyết trung ương 4 và quy định của Luật cán bộ, công chức đã đặt ra yêu cầu: những người hai năm liền tín nhiệm thấp, không hoàn thành nhiệm vụ cần được xem xét, cho thôi giữ chức vụ.[1] Theo quy định của dự thảo Nghị quyết,  người có hai năm liên tiếp tín nhiệm thấp (số phiếu “tín nhiệm thấp” chiếm trên 50% tổng số đại biểu) thì Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm. Hơn nữa, Nghị quyết cũng đã quy định khi người có tín nhiệm quá thấp (số phiếu “tín nhiệm thấp” chiếm trên 70% tổng số đại biểu) thì Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân cũng có thể trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm mà không cần chờ kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần hai.
  Bên cạnh đó, dự thảo Nghị quyết còn quy định người có tín nhiệm thấp có thể xin từ chức nếu xét thấy bản thân không đủ tín nhiệm hoặc không đủ khả năng đảm nhiệm chức vụ được giao, tránh việc phải bỏ phiếu tín nhiệm hoặc miễn nhiệm tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Cơ quan hoặc người đã giới thiệu để Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn việc bổ nhiệm người đó cũng có thể chủ động trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn việc miễn nhiệm người có tín nhiệm thấp để điều động sang đảm nhiệm chức vụ khác phù hợp hơn. Quy định như dự thảo Nghị quyết vừa bảo đảm được tính linh hoạt, vừa đạt được mục tiêu của việc lấy phiếu tín nhiệm trong công tác cán bộ.
  Tuy vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Quốc hội thảo luận thêm về phương án đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm luôn đối với người có trên 50% số phiếu là “tín nhiệm thấp”, đồng thời xem xét miễn nhiệm đối với người có trên 70% số phiếu “tín nhiệm thấp” như ý kiến của một số đại biểu Quốc hội.
  5. Về việc bỏ phiếu tín nhiệm
  - Có ý kiến đề nghị bổ sung trường hợp lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn theo kiến nghị của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bổ sung trường hợp lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo kiến nghị của Ban của Hội đồng nhân dân để thống nhất giữa quy định về bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân .
  Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được báo cáo như sau:
  Quy định trong dự thảo Nghị quyết về các trường hợp bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân cũng như thủ tục thực hiện việc bỏ phiếu tín nhiệm cơ bản dựa trên các quy định hiện hành của Luật tổ chức Quốc hội, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng các văn bản khác có liên quan, chỉ bổ sung thêm 2 trường hợp bỏ phiếu tín nhiệm căn cứ vào kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Trên thực tế, Quốc hội và Hội đồng nhân dân tuy đều là cơ quan đại diện của nhân dân, nhưng lại có số lượng đại biểu chênh lệch rất lớn, quy mô, tầm ảnh hưởng cũng có nhiều đặc điểm riêng. Do vậy, quy định về các trường hợp bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội và các trường hợp bỏ phiếu tại Hội đồng nhân dân có sự khác biệt nhất định. Vấn đề này đã được Quốc hội cân nhắc khá kỹ khi xem xét, thông qua các Luật nói trên. Vì các lý do nêu trên, xin phép Quốc hội cho giữ như dự thảo Nghị quyết; nếu bổ sung các trường hợp bỏ phiếu tín nhiệm mới thì đề nghị thảo luận kỹ về cách thức thực hiện cũng như hệ quả pháp lý của từng trường hợp cụ thể.
  - Có ý kiến đề nghị người không được quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội tín nhiệm thì được đưa ra để Quốc hội xem xét, quyết định việc bãi nhiệm hoặc phê chuẩn việc cách chức.
  Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy bãi nhiệm hay cách chức là một hình thức kỷ luật được áp dụng đối với người có khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng và đã có kết luận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; còn miễn nhiệm hay phê chuẩn việc miễn nhiệm được áp dụng đối với người không còn đủ khả năng đảm nhiệm chức vụ (có thể là do các nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan khác nhau như sức khỏe, chuyển công tác, năng lực hạn chế, không phù hợp với vị trí đang đảm nhiệm...). Vì vậy, chỉ nên áp dụng hình thức miễn nhiệm, phê chuẩn việc miễn nhiệm đối với người không còn được Quốc hội tín nhiệm nữa. Những người có khuyết điểm rõ ràng, vi phạm pháp luật nghiêm trọng cần được đưa ra để Quốc hội xem xét bãi nhiệm, cách chức ngay mà không cần qua bước bỏ phiếu tín nhiệm.
  *
  *       *
  Trên đây là một số vấn đề liên quan đến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin trân trọng báo cáo các vị đại biểu Quốc hội.
   
   
      UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
   
   
   

  [1] Theo Nghị quyết trung ương 4 (Khóa XI) thì “Những người hai năm liền tín nhiệm thấp, không hoàn thành nhiệm vụ cần được xem xét, cho thôi giữ chức vụ”. Luật cán bộ, công chức quy định: “Cán bộ 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bố trí công tác khác. Cán bộ 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ.”

   

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com