Thứ tư, ngày 16/04/2014login
Xây dựng xã hội chủ nghĩa

Hai thành tố cấu thành văn hóa xã hội chủ nghĩa :
1. Con người có tâm thế vững vàng hội nhập (chủ thể sáng tạo văn hóa );
2. Phát huy nền tảng quốc gia (bản sắc, lịch sử ).

Hoàng Hiền - góp ý cho: điều 64 26/05/2013 3:19Ý kiến hay: 1Góp ý

Bổ sung thêm các hành vi bị nghiêm cấm

Đề nghị bổ sung thêm: Nghiêm cấm các hành vi phá hoại hoặc xâm hại các di tích lịch sử, các cơ sở văn hóa.

Phùng Văn Hòa - góp ý cho: điều 64 12/04/2013 1:47Ý kiến hay: 3Góp ý

góp ý Điều 64.4

Cần có qui định nói rõ hơn về những hành vi lợi dụng hoạt động văn hóa, thông tin làm tổn hại lợi ích quốc gia, phá hoại nhân cách, đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam

lê văn thảo - góp ý cho: điều 64 31/03/2013 2:56Ý kiến hay: 6Góp ý

Góp ý Điều 64

Ưu tiên bảo tồn những văn hóa tốt đẹp; Đề cao tinh thần tiết kiệm và hiệu quả; Xây dựng con người Việt Nam mới sống có lý tưởng tốt đẹp, thể lực tốt, bền bỉ, chủ động, sáng tạo, tự lực và có năng lực hợp tác hữu nghị với các dân tộc trên thế giới, giải trí lành mạnh, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật:

 Bổ sung “tốt đẹp đặc trưng” vào khoản 1 Điều 64 như sau: “... bảo tồn, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp đặc trưng của các dân tộc Việt nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.”

 Thay từ “theo Hiến pháp và pháp luật” bằng từ “tuân thủ Hiến pháp và pháp luật”, bổ sung vào khoản 3 Điều 64 cuối đoạn: "xây dựng con người Việt nam... sống và làm việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có lý tưởng cao đẹp, có tinh thần hợp tác hữu nghị với các dân tộc trên thế giới, có ý thức sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tiềm năng thiên nhiên - tài sản - sức người, không ngừng học tập, khai thác công nghệ mới tiên tiến, lao động bền bỉ chuyên nghiệp sáng tạo, giải trí lành mạnh vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”

Đăng Nguyễn - góp ý cho: điều 64 27/03/2013 2:47Ý kiến hay: 4Góp ý

Bổ sung Điều 37, Chương II

Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về tài sản và chỗ ở hợp pháp.

Ý kiến hay: 4Vũ Quang ThườngGóp ý28/03/2013

Góp ý Điều 69 - chương 4

Tôi đồng ý với Điều 69 - Chương IV

Ý kiến hay: 1Pham Duy LongGóp ý28/03/2013

Bổ sung Điều 16 - Chương II

Bổ sung Điều 16 - Chương 2: Không được lợi dụng quyền con người, quyền công dân để xâm phạm lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân hay người khác.

Ý kiến hay: 1Pham Duy LongGóp ý28/03/2013

Góp ý Điều 64

1. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực phát triển của đất nước. Nhà nước và xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nhân văn, dân chủ, tiến bộ; bảo tồn, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa của các dân tộc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. 2. Sáng tác văn học, nghệ thuật làm phong phú đời sống, tinh thần và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, đề cao nhân cách tâm hồn người Việt nam thuần hậu, trong sáng, lành mạnh ; phát triển các phương tiện thông tin đại chúng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. 3. Phát huy nền tảng Quốc gia, góp phần xây dựng xã hội công bằng, gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và con người Việt Nam có tâm thế vững vàng hội nhập, giàu lòng yêu nước, có văn hóa, có ý thức làm chủ, có trách nhiệm công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 4. Nghiêm cấm hành vi lợi dụng hoạt động văn hóa, thông tin làm tổn hại lợi ích quốc gia, phá hoại nhân cách, đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam, truyền bá tư tưởng, xuất bản phẩm và các hình thức khác có nội dung phản động, đồi trụy; mê tín, dị đoan; các nội dung làm tổn hại lòng tự trọng và tôn trọng của con người.

Hoàng Hiền - góp ý cho: điều 64 13/03/2013 1:27Ý kiến hay: 8Góp ý

Ở mỗi cấp độ văn hóa phát triển và thống nhất áp dụng.

Khoản 3, Điều 64 viết lại như sau: Xây dựng nền Quốc gia văn minh, xã hội tiến bộ, công bằng, gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc; xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, có văn hóa, có ý thức làm chủ, có trách nhiệm công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Hoàng Hiền - góp ý cho: điều 64 28/02/2013 1:44Ý kiến hay: 1Góp ý

Đóng góp sửa đổi bổ sung Hiến pháp 1992 điều 64

Đóng góp sửa đổi bổ sung Hiến pháp năm 1992, điều 64

Hà Văn Lâu - góp ý cho: điều 64 21/02/2013 3:25Ý kiến hay: 21Góp ý

Góp ý chi tiết

- Cần soạn lại về cơ bản. Định nghĩa "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực phát triển của đất nước." (Khoản 1) rất mơ hồ, và cái khái niệm con người "có văn hóa" (Khoản 3), cái khái niệm "phản động, đồi trụy; mê tín, dị đoan" (Khoản 4) cũng vậy. Những khái niệm mơ hồ sẽ chỉ làm giảm giá trị của Hiến pháp, vì không có hiệu lực trong thực tiễn.

Đào Anh Dũng - góp ý cho: điều 64 04/01/2013 12:00Ý kiến hay: 1Góp ý

Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992

Khoản 2: Nhà nước tôn vinh, khen thưởng, thực hiện các chính sách ưu đại đối với người có công với nước với nhân dân. Hiện nay nhiều tội ác, nhiều tệ nan trong xã hội đang có chiều hướng gia tăng, để khuyến khích người dân dám đứng ra đấu tranh, khống chế và đi đến triệt tiêu các tiêu cực trong xã hội thì Nhà nước phải có chính sách hợp lý, hợp tình cho những người dám xả thân vì việc nghĩa.

Vũ Hữu Lân - góp ý cho: điều 64 30/12/2012 12:00Ý kiến hay: 2Góp ý

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com