Thứ sáu, ngày 18/04/2014login
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

Góp ý Điều 42 (sửa đổi Điều 59) và Điều 66 (sửa đổi Điều 35,36): nên ghép hai điều vào một, vì hai điều này có chung sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Nếu để Điều 42 chỉ có 9 từ quá ít để thể hiện nội dung quyền và nghĩa vụ của công dân. Vì vậy nên ghép với một điều khoản của Điều 66 sẽ có ý nghĩa liên quan nhau hơn.

 

Do Chi Chung - góp ý cho: điều 42 17/04/2013 8:18Ý kiến hay: 8Góp ý

Cần khẳng định dứt khoát nghĩa vụ học tập

Đề nghị bổ xung từ “có” vào trước từ “nghĩa vụ” để khẳng định dứt khoát nghĩa vụ này.

Phùng Văn Hòa - góp ý cho: điều 42 09/04/2013 2:14Ý kiến hay: 4Góp ý

Góp ý sửa Điều 42

“Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập” thì chưa chỉ rõ nghĩa vụ bắt buộc phải học tập đến đâu. Chả lẽ có quyền học đến đâu thì có nghĩa vụ bắt buộc học tập đến đó? Cần hiểu là quyền học tập thì không bị giới hạn, còn nghĩa vụ học tập là bắt buộc thì phải giới hạn trong 1 yêu cầu tối thiểu về kiến thức đối với 1 công dân để hòa nhập được với đời sống xã hội. Vì đã là nghĩa vụ thì phải xác định giới hạn của nghĩa vụ thì mới hoàn thành được. Vì vậy đề nghị sửa Điều 42 là: “1.Công dân có quyền học tập.
2.Công dân có nghĩa vụ học tập hết phổ cập giáo dục.”

Phạm Mạnh Hà - góp ý cho: điều 42 25/03/2013 9:44Ý kiến hay: 55Góp ý

Góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Điều 42: Đề nghị giữ nguyên như Điều 59 Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), vì ngắn gọn quá mức dẫn đến tối nghĩa.

Nguyễn Xuân Phước - góp ý cho: điều 42 22/02/2013 10:04Ý kiến hay: 9Góp ý

Gộp các Điều 42 và 43

Đề nghị sửa thành:

"1. Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập, tạo lập giá trị người trong cuộc mà Hiến pháp và pháp luật đã ước định cho con người và khoản 2 điều này.

2. Mọi người có quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ; sáng tạo văn học, nghệ thuật. Quyền sở hữu trí tuệ được Nhà nước bảo hộ."

Hoàng Hiền - góp ý cho: điều 42 02/02/2013 8:28Ý kiến hay: 16Góp ý

Mời bác xem thêm các ý kiến hay nè

Mời bác xem tại đây:

 

Ý kiến hay: 6Hoàng NamGóp ý05/02/2013

Giáo dục tiểu học là bắt buộc và phải được miễn phí

- Theo tôi nên sửa lại Điều 42 như sau: "1. Mọi người có quyền và nghĩa vụ học tập, học văn hoá và học nghề bằng nhiều hình thức. 2. Giáo dục tiểu học là bắt buộc, sẵn có và miễn phí cho tất cả mọi người. 3. Nhà nước và xã hội cần tạo điều kiện để học sinh có năng khiếu được học tập để phát triển tài năng. 4. Nhà nước và xã hội cần tạo điều kiện cho trẻ em khuyết tật và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được học văn hoá và học nghề phù hợp."

- Trong đó phải thay cụm từ “công dân” bằng cụm từ “mọi người”; đặc biệt nhấn mạnh Nhà nước “cần” tạo điều kiện...

- Đây là các quyền đã được quy định bởi Công ước của LHQ về quyền trẻ em – 1989 (tại Điều 28); Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền – 1948 (tại Điều 26); Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa – 1966 (tại Điều 13), mà Việt Nam là thành viên nên Dự thảo Hiến pháp cần phải tương thích cho phù hợp.

Nguyễn Hữu Chót - góp ý cho: điều 42 26/01/2013 4:54Ý kiến hay: 252Góp ý

Ủng hộ

Tôi ủng hộ.

Ý kiến hay: 26Đồng TiếnGóp ý02/02/2013

Ủng hộ ý kiến hoàn toàn

Tôi ủng hộ ý kiến này vì rất chuẩn xác. Đề nghị ban soạn thảo cần thay đổi Điều 42 như nội dung của độc giả Nguyễn Hữu Chót đã nêu. Tất cả các quyền này đều được công nhận bởi các Công ước trên thế giới mà Việt Nam là thành viên. Tôi thấy tất cả các bài viết của độc giả này ở website rất hay và tinh tế, đặc biệt các bài viết đều có tính lý luận, phân tích, dẫn chứng cụ thể. Rất hoan nghênh ý kiến của độc giả, đặc biết các ý kiến đề cập nâng cao quyền con người, quyền công dân cho Hiến pháp lần này, có như vậy mới thể hiện được tính dân chủ thật sự cũng như thể hiện sự đồng thuận từ người dân đối với nhà nước.

Ý kiến hay: 30Trần Như HoaGóp ý31/01/2013

Đồng ý

Đồng ý với ý kiến này.

Ý kiến hay: 28Hoàng NamGóp ý30/01/2013

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Điều 42 (sửa đổi, bổ sung điều 59): tôi đề nghị giữ nguyên nội dung điều 59 của Hiến pháp hiện hành (bản 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001). Lý do: Điều 42 trong bản dự thảo chỉ quy định “Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập”, bỏ nhiều quy định có trong điều 59 của bản Hiến pháp hiện hành, đặc biệt là quy định “Bậc tiểu học là bắt buộc, không phải trả học phí”, một điều Việt Nam đã cam kết khi tham gia Công ước về quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc.

Đàm Thanh Sơn - góp ý cho: điều 42 23/01/2013 4:25Ý kiến hay: 74Góp ý

Quyền lợi đi cùng với nghĩa vụ là tự giác

Nhà nước dân chủ, pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Vấn đề "Con người" là trung tâm, Nhà nước không chỉ là pháp trị đơn thuần mà còn phải khai sáng tính "nhân trị" - tự giác trong mỗi công dân là phát triển toàn diện, phát triển kinh tế tri thức, phát triển văn hóa... để có thể cùng thắng lợi hòa tiến mục tiêu. Về điều anh nêu tôi thấy nên bổ sung vào Khoản 3, tại Điều 66 với các từ trong ngoặc kép như sau:
3. Nhà nước và xã hội tạo điều kiện học tập để phát triển tài năng "và phát triển toàn diện". "Riêng giáo dục tiểu học là bắt buộc và được miễn học phí. Bản Hiến pháp này thuộc môn học trong chương trình phổ cập giáo dục toàn quốc". Những người khuyết tật và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Nhà nước và xã hội tạo điều kiện học văn hoá và học nghề phù hợp.

Ý kiến hayHoàng HiềnGóp ý14/02/2013

Đồng ý

Hoàn toàn đống ý ý kiến của bác, cần phải sửa đổi Điều 42 này để được đúng và phù hợp hơn với các Công ước thế giới mà Việt Nam là thành viên.

Ý kiến hay: 14Hoàng NamGóp ý24/01/2013

Kiến nghị sửa đổi Điều 42 của Dự thảo Hiến pháp

Trước hết, theo tôi cần phải sửa lại Điều 42 như sau: "1. Mọi người có quyền và nghĩa vụ học tập, học văn hoá và học nghề bằng nhiều hình thức. 2. Giáo dục tiểu học là bắt buộc, sẵn có và miễn phí cho tất cả mọi người. 3. Nhà nước và xã hội cần tạo điều kiện để học sinh có năng khiếu được học tập để phát triển tài năng. 4. Nhà nước và xã hội cần tạo điều kiện cho trẻ em khuyết tật và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được học văn hoá và học nghề phù hợp".
Theo đó, phải thay cụm từ “công dân” bằng cụm từ “mọi người”, đặc biệt nhấn mạnh Nhà nước “cần” tạo điều kiện... Bởi vì, đây là các quyền đã được Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em, Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền, Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa quy định mà Việt Nam là thành viên nên Dự thảo Hiến pháp cần phải tương thích cho phù hợp (Tham khảo nội dung quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 28 của Công ước của LHQ về quyền trẻ em (1989): “(a) Thi hành giáo dục tiểu học bắt buộc, sẵn có và miễn phí cho tất cả mọi người”; nội dung quy định tại Khoản 1, Điều 26, Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền (1948) “1. Mọi người có quyền học tập. Việc học tập cần được cung cấp miễn phí ít nhất là trong giai đoạn cơ sở và tiểu học. Giáo dục tiểu học là bắt buộc. Giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp phải trở thành phổ cập và mọi người đều có khả năng tham gia giáo dục đại học một cách bình đẳng phải là điều cho phép như nhau đối với tất cả mọi người dựa trên khả năng của mỗi người” ; nội dung quy định tại Khoản 1; Điểm (a, b, c, d, e), Khoản 2, Điều 13, Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (1966) “1. Các quốc gia thành viên Công ước thừa nhận quyền của mọi người được học tập... 2. Nhằm thực hiện đầy đủ quyền này, các quốc gia thành viên Công ước thừa nhận rằng: a) Giáo dục tiểu học là phổ cập và miễn phí với mọi người; ... d) Giáo dục cơ bản phải được khuyến khích hoặc tăng cường tới mức cao nhất có thể được cho những người chưa tiếp cận hoặc chưa hoàn thành toàn bộ chương trình giáo dục tiểu học. e) Việc phát triển một hệ thống trường học ở tất cả các cấp phải được thực hiện tích cực, một chế độ học bổng thích đáng phải được thiết lập và những điều kiện vật chất cho đội ngũ giáo viên phải được cải thiện không ngừng”.

Ý kiến hay: 56Nguyễn Hữu ChótGóp ý24/01/2013

Góp ý cho Điều 42

Theo tôi, tại Điều 42 của Dự thảo Hiến pháp nên thay từ "công dân" bằng từ "mọi người" để có tính mở, tính đại chúng hơn.

Vũ Hữu Lân - góp ý cho: điều 42 05/01/2013 12:00Ý kiến hay: 5Góp ý

Góp ý cho Điều 42

Điều 42 - Hoặc chỉ đơn thuần là "quyền", hoặc chỉ đơn thuần là "nghĩa vụ", chứ hai khái niệm này không thể đi cùng với nhau. Như đã giải thích ở phần góp ý chung.

Đào Anh Dũng - góp ý cho: điều 42 04/01/2013 11:19Ý kiến hay: 3Góp ý

Góp ý Điều 42

Hoặc chỉ đơn thuần là "quyền", hoặc chỉ đơn thuần là "nghĩa vụ", chứ hai khái niệm này không thể đi cùng với nhau. 

Đào Anh Dũng - góp ý cho: điều 42 04/01/2013 12:00Ý kiến hay: 1Góp ý

Góp ý sửa đổi hiến pháp 1992

Điều 42 (sửa đổi, bổ sung Điều 59): Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập.
 
Cần bổ sung thêm: Công dân có quyền ứng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội sau khi thông qua hiệp thương với Mặt trận Tổ quốc các cấp. Công dân có quyền tổ chức thành lập ra các cộng đồng, các tổ chức tại nơi cư trú phù hợp với lòng dân và đạo dức văn hóa xã hội.

Nguyễn Hữu Quảng - góp ý cho: điều 42 02/01/2013 12:00Ý kiến hay: 21Góp ý

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com