Thứ ba, ngày 22/01/2019login
Ủng hộ hôn nhân đồng tính

Được yêu thương, có quyền và nghĩa vụ. Đó là yếu tố tất yếu của mỗi con người. Đồng tính là hiện tượng mà ai cũng có thể mắc phải. Khi là người đồng tính, họ sẽ mất đi rất nhiều thứ. Vì thế hãy đặt mình vao vị trí đó để hiểu rõ hơn. Một người tri thức ắc hẳn sẽ hiểu điều này. Tôi mong, hôn nhân đồng tính ở Việt Nam sẽ sớm được công nhận. Đó là tư tưởng tiến bộ, mang lại quyền bình đẳng cho con người!

Nguyễn Phúc Lộc15/01/2014 8:41Ý kiến hay: 10Góp ý

Làm rõ với giải thích kỹ thêm góp ý Khoản 3 trong Điều 67.

 Đoạn các câu ở khoản 3 của Điều 67 trong văn bản:
.Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi ……….và được hưởng thụ lợi ích từ các hoạt động khoa học, công nghệ.
   - Sau khi hoàn chỉnh, khoản này được góp ý sẽ như sau:
  - Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi ……….và được hưởng thụ lợi ích thích đáng từ những đề tài nghiên cứu khoa học, từ các hoạt động khoa học khác và các ứng dụng công nghệ.
Hiện nay định mức về hưởng lợi ích từ các đề tài nghiên cứu khoa học rất thấp, chưa khuyến khích được những người chăm lo nghiên cứu khoa học; có người đã bỏ sự nghiệp này để đi làm kinh doanh, hoặc phục vụ lợi ích phát triển khoa học cho nước ngoài. Một đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản, luôn có giá trị rất lớn và nhất định phải  được coi như có ứng dụng tực tế; thực chất của ứng dụng này là tạo sự phát triển bền vững, tạo tiềm năng về sự tăng trưởng đột biến các ngành  khoa học (cơ bản, ứng dụng, công nghệ) với tầm nhìn chiến lược, đổi mới. Đề tài khoa học không nhất thiết chỉ là thứ đem lại ngay những sản phẩm thường dùng hàng ngày mà có thể là thứ đem lại các chuyên gia có trình độ khoa học cao, có thể gọi là “ sản phẩm tiềm năng” và được coi như nền tảng phát triển khoa học,‘‘động lực phát triển đất nước ’’như đã được xác định trong dự thảo Hiến pháp. Sản phẩm này coi như là tài sản đặc biệt quý giá của đất nước; tác giả đề tài được nhà nước khuyến khích và được hưởng thụ  lợi ích  thích  đáng  từ ngân sách quốc gia, tương tự như một hạ tầng cơ sở (infrastructure) nhất thiết phải được xây dựng nhanh chóng. Đề tài này không phải để “cất trong kho’’ khi không tìm được đối tác, mà kiến thức mới trong đó được trao truyền cùng với thành tựu khoa học hiện đại của nước ngoài, được triệt  để tranh  thủ sử dụng cho việc đào tạo  đội ngũ khoa học có trình độ ngày càng cao hơn, cho bồi dưỡng kiến thức mới trong và ngoài nhà trường ở các ngành khoa học, từ khoa học cơ bản, ứng dụng cho đến công nghệ để tạo sự đổi mới đột phá toàn diện… Một khi những tác giả này ít dần, kiến thức khoa học mới không còn được mấy ai trao truyền, tài năng chuyên gia ngày càng mai một, khả năng tiếp nhận những thành tựu khoa học mới sẽ vô cùng khó khăn và tương lai, hậu qủa đem đến về mọi mặt, không thể nào lường trước được. Thực tế cho thấy rằng một chuyên gia không thể thấu hiểu ý nghĩa thể hiện của một vấn đề khoa học mới, không thể có một lựa chọn tối ưu một phương án công nghệ mới, được tiếp nhận từ nước có nền khoa học tiên tiến nếu không được thường xuyên bồi dưỡng, bổ sung thêm những kiến thức mới về khoa học cơ bản. Do lợi ích to lớn mà các đề tài nghiên cứu khoa học đem lại, cho nên cần thêm cụm từ  “thích đáng” v..v..  Hoạt  động khoa học, trong đó có khoa học công nghệ  tức ‘‘công nghệ’’, cũng có thể là công việc tạo điều kiện cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học. Sử dụng cụm từ ‘‘ứng dụng công nghệ…’’, tức là thêm vào việc dùng công nghệ sẵn có đã được nghiên cứu thành công, không còn trong phạm vi nghiên cứu công nghệ nữa; như vậy câu sẽ đầy đủ ý hơn. Trong những trường hợp ứng dụng công nghệ hay hoạt động khoa học thuộc dạng như trên, lợi ích hưởng thụ có thể được biểu hiện ở các hình thức khác nhau; chẳng hạn như được hưởng các chính sách đặc biệt hay ưu đãi của nhà nước v..v...

Trần Đình Độ - góp ý cho: điều 67 01/10/2013 10:25Ý kiến hay: 10Góp ý

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung hiến pháp 1992

Nên tách chức năng thanh tra hành chính của cơ quan Thanh tra theo Luật thanh tra 2010 thành một cơ quan độc lập với Chính phủ để kiểm soát các cơ quan hành chính (cơ quan hành pháp) như trường hợp Viện khiển sát đối với Tòa án trong hoạt động tư pháp nhằm kiểm soát cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân và đấu tranh phòng, chống tham nhũng của cơ quan hành chính.

Võ Tấn Phong24/09/2013 8:34Ý kiến hay: 4Góp ý

CHƯƠNG VIII: TÒA ÁN NHÂN DÂN, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Nên tách chức năng công tố khỏi Viện Kiểm sát và thành lập một cơ quan công tố độc lập. Thực hành quyền công tố là một hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát không nên vừa là cơ quan kiểm sát hoạt động tư pháp lại vừa là cơ quan thực hiện hoạt động tư pháp.

Võ Tấn Phong22/09/2013 9:19Ý kiến hay: 4Góp ý

Góp ý cho Điều 22, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992

Trong Điều 22 và nhiều điều khác có dùng từ : mọi người, theo tôi lên thay bằng từ : Mọi công dân.

Mầu Văn Vũ - góp ý cho: điều 22, nghị quyết sửa đổi, bổ sung hiến pháp 1992 20/09/2013 2:04Ý kiến hay: 5Góp ý

Bổ sung Điều 4 - góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992

Tôi góp ý bổ sung cho Điều 4 như sau: Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng văn hóa chung của nhân dân, tận tình phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.

Nguyễn Hữu Quảng - góp ý cho: điều 4, nghị quyết sửa đổi, bổ sung hiến pháp 1992 05/09/2013 10:38Ý kiến hay: 11Góp ý

Góp ý cho Điều 84, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992

Đại biểu Quốc hội phải là đại biểu chuyên trách, không kiêm nhiệm bất cứ chức vụ chính quyền nào.

Võ Tấn Phong - góp ý cho: điều 84, nghị quyết sửa đổi, bổ sung hiến pháp 1992 30/08/2013 3:54Ý kiến hay: 6Góp ý

Góp ý chung

Cần tăng cường công tác vận động quần chúng trong việc đóng góp xây dựng dự thảo Hiến pháp 1992 từ nay đến hạn cuối của đợt góp ý.

Nguyễn Nhân Thắng - góp ý cho: nghị quyết sửa đổi, bổ sung hiến pháp 1992 24/08/2013 10:52Ý kiến hayGóp ý

Góp ý

Tôi cho rằng Dự thảo quy định như vậy là đúng và trúng; có chặt chẽ thấu tình đạt lý. Cái lý chính là sự khoa học, phân tích đúng thực chất của mô hình chính quyền địa phương của nước ta hiện nay nó vừa phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị hành chính lãnh thổ và phù hợp với phân cấp quản lí từ đó để có quy định một cách khái quát nhất trong Hiến pháp. Cái tình ở Dự thảo chính là đã "dự đoán, dự báo" biết trước được sự đa dạng trong các phương án, các lựa chọn về mô hình chính quyền địa phương mà nhiều đại biểu, nhân dân quan tâm. Đây chính là căn cứ đủ mạnh để thuyết phục mọi người còn đang boăn khoăn tranh cãi không biết chọn phương án nào cho phù hợp.

 

Nguyễn Nhân Thắng - góp ý cho: điều 115 24/08/2013 10:48Ý kiến hay: 1Góp ý

Sửa đổi Điều 100

Cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ gồm Thủ tướng, phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, do Quốc hội quyết định. Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ, lựa chọn các thành viên Chính phủ và báo cáo Quốc hội quyết định. Hàng năm Quốc hội đánh giá tín nhiệm với các thành viên Chính Phủ và bãi nhiệm thành viên có tín nhiệm dưới 50%.

Đào Đình Tuấn - góp ý cho: điều 100 20/08/2013 11:33Ý kiến hay: 1Góp ý

Bổ sung Điều 84

Đề nghị bổ sung thêm khoản 4 vào Điều này như sau:
4. Để đảm bảo tính độc lập, khách quan, không bị chi phối, đại biểu Quốc hội đang trong nhiệm kỳ không đồng thời phục vụ trong bộ máy Nhà nước, Chính phủ, chính quyền các cấp.

Đào Đình Tấn - góp ý cho: điều 84 20/08/2013 11:21Ý kiến hay: 6Góp ý

Tham gia sửa đổi Hiến pháp

Câu đầu của Lời mở đầu dự thảo Hiến pháp nên viết như sau: "Trải qua hơn 4000 năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, tạo nên truyền thống dân tộc đoàn kết, kiên cường, bất khuất và nền văn hiến Việt Nam đến ngày nay".

Đào Đình Tuấn - góp ý cho: chương i 20/08/2013 10:41Ý kiến hay: 1Góp ý

Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã do người dân bầu trực tiếp, lịch bầu trùng với lịch bầu đại biểu Quốc hội cho đỡ tốn kém.
Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã một năm phải gửi 2 lần báo cáo hoạt động, tình hình kinh tế, xã hội, an ninh cho các thôn, xóm để người dân theo dõi giám sát.
Mỗi năm một lần các thành viên ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện được người dân lấy phiếu tín nhiệm. Quá trình lấy và hình thức như Quốc hội đã và đang làm.

Lê Văn Mạnh - góp ý cho: chương ix 06/08/2013 5:15Ý kiến hay: 2Góp ý

Hội đồng nhân dân và Chính quyền địa phương

Nên bãi bỏ Hội đồng nhân dân cấp xã và cấp huyện vì các lý do sau:
- Một là, hoạt động không hiệu quả, thừa, cồng kềnh, giám sát còn hình thức.
- Hai là, tốn kém, chất lượng cuộc họp kém, có nhiều đại biểu chưa đại diện nguyện vọng của nhân dân, có khi đến nghe rồi về.

Lê Văn Mạnh - góp ý cho: chương ix 06/08/2013 5:07Ý kiến hay: 3Góp ý

Bãi bỏ khoản 4, Điều 103

Đây là nhiệm vụ của Chủ tịch nước, là thẩm quyền đối nội của Chủ tịch nước, uy tín, quyền hành của chủ tịch nước. Ở Trung Quốc, Cu Ba, Triều Tiên, nhiệm vụ này là của Chủ tịch nước.

Lê Văn Mạnh - góp ý cho: điều 103 06/08/2013 5:00Ý kiến hay: 3Góp ý

Bãi bỏ hoặc bổ sung

Nên bãi bỏ khoản 6, Điều 101 và đưa vào Điều 94 hoặc thêm cụm từ "do Chủ tịch nước quản lý và phải được sự ủy quyền của Chủ tịch nước". Nếu quy định như vậy sẽ phù hợp với quyền hạn của Chủ tịch nước.

Lê Văn Mạnh - góp ý cho: điều 101 06/08/2013 4:55Ý kiến hayGóp ý

Hội đồng Hiến pháp

Trong Điều 120 tôi nghĩ Quốc hội nên chọn phương án 2 bởi vì nó phù hợp hơn tình hình hiện nay của đất nước và có thể giúp cho Quốc hội biết luật nào và những quy định nào của Bộ vi phạm Hiến pháp và luật pháp.

Huỳnh Phúc Hoàng - góp ý cho: điều 120 04/08/2013 6:31Ý kiến hayGóp ý

Bổ sung điều 39

Nên cho phép kết hôn đồng tính

Nguyễn Hồng Phúc - góp ý cho: điều 39 11/07/2013 9:55Ý kiến hay: 5Góp ý

Góp ý

Công nhận quyền bình đẳng và hôn nhân cho người đồng tính, đặc biệt là quyền lợi bình đẳng cho họ về y tế.

Hoàng - góp ý cho: điều 27 23/06/2013 10:31Ý kiến hay: 4Góp ý

Đề nghị đặt lại vị trí thể hiện Kiểm toán Nhà nước

Đề nghị chuyển Kiểm toán Nhà nước khỏi chương X và đưa vào chương VIII; sắp xếp lại các điều nói về Tòa án và Kiểm sát, dành điều 114 cho Kiểm toán; hoặc nếu thêm 1, 2 Điều sau Điều 114 cho kiểm toán thì việc xử lí các Điều từ 114 đến 124 theo logic số học cũng khá đơn giản.

Nguyễn Duy Hoàn - góp ý cho: điều 122 22/06/2013 10:02Ý kiến hay: 2Góp ý

Bổ sung, viết lại Điều 124

Thẩm quyền làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp: 1. Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp; 2. Quốc hội quyết định việc làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành; 3. Trước khi làm Hiến pháp hoặc sửa đổi Hiến pháp, Quốc hội thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp. Thành phần, số lượng thành viên, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban dự thảo Hiến pháp do Quốc hội quyết định; 4. Ủy ban dự thảo Hiến pháp soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình Quốc hội về dự thảo Hiến pháp; 5. Hiến pháp được thông qua khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành; 6. Việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp do Quốc hội quyết định.

Nguyễn Duy Hoàn - góp ý cho: điều 124 22/06/2013 9:35Ý kiến hay: 2Góp ý

Bổ sung, viết lại Điều 121

Cần sửa lại Điều 121 như sau:

1. Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ ấn định và công bố ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, chỉ đạo việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 2. Hội đồng bầu cử quốc gia được thành lập chậm nhất là 365 ngày trước ngày Quốc hội đương nhiệm hết nhiệm kì và tự giải tán sau khi Quốc hội khóa mới thẩm tra và công nhận tư cách Đại biểu Quốc hội, sau khi tổng kết, xử lí xong các khiếu nại về bầu cử. 3. Hội đồng bầu cử quốc gia gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên. 4. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng bầu cử quốc gia, số lượng thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia do luật định.

Nguyễn Duy Hoàn - góp ý cho: điều 121 22/06/2013 9:19Ý kiến hayGóp ý

Ý kiến về Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Theo tôi, từ trước tới nay, việc bầu cử ở Việt Nam có cả một hệ thống nhiều cơ quan cùng thực hiện như Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trung ương Mặt trận, Chính phủ, Ban Tổ chức TW Đảng, Bộ Nội vụ, các Đoàn thể nhân dân... Nếu lập một Hội đồng Bầu cử Quốc gia chuyên trách trong suốt nhiệm kì Quốc hội thì Hội đồng này cũng chỉ có một số Đại biểu Quốc hội tham gia, các đại biểu này chắc cũng không đủ những điều kiện cần thiết để làm công tác nhân sự khóa sau; Hội đồng này sẽ không có công việc để thực hiện trong hơn 4 năm đầu nhiệm kì và trong quá trình bầu cử chắc cũng khó thể hiện được vai trò… Nếu để theo dõi hoạt động đại biểu Quốc hội thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện sẽ phù hợp hơn. Vì vậy, khi đã xác định Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân, vì dân thì toàn xã hội chung lo để bầu ra Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp như lâu nay là đúng, là được. Việc bầu cử do các tổ chức xã hội-đứng đầu là Mặt trận-phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng như lâu nay là cách thức hợp lí, chẳng nên lập ra một cơ quan chưa biết sẽ làm việc gì và làm thế nào, sinh tốn kém, lãng phí…

Nguyễn Duy Hoàn - góp ý cho: chương x 22/06/2013 9:14Ý kiến hayGóp ý

Đề nghị đặt lại vị trí Kiểm toán Nhà nước

Kiểm toán Nhà nước đặt tại Chương X cùng với Hội đồng bầu cử quốc gia là không logic. Theo tôi, nên xác định lại vị trí đặt nội dung Kiểm toán Nhà nước theo hướng sau: -Nếu coi Kiểm toán Nhà nước tương tự như một Ủy ban của Quốc hội thì Kiểm toán Nhà nước nên đặt ngay sau Điều 81; -Nếu coi Kiểm toán Nhà nước là một cơ quan cùng nhóm với Tòa án, Kiểm sát thì nên đặt trong chương VIII và đặt lại tiêu đề chương (Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Kiểm toán Nhà nước) và nội dung cần đặt tại một số điều sau điều 114 ). Tôi nghĩ đặt ở Chương VIII là hợp lí.

Nguyễn Duy Hoàn - góp ý cho: chương x 22/06/2013 9:06Ý kiến hayGóp ý

Ý kiến về Hội đồng Hiến pháp

Theo tôi, không nên hiến định nội dung “Hội đồng Hiến pháp”. Nếu được lập ra, cơ quan này chưa chắc đã phát huy được tác dụng vì trong chế độ ta, các nhánh quyền lực nhà nước thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công và bắt buộc phải phối hợp với nhau; một cơ quan như kiểu Tòa án Hiến pháp theo mô hình ở một số nước thực sự không cần thiết ở nước ta. Nếu có cơ quan này và vẫn để Ủy ban Pháp luật thì không ít nội dung sẽ chồng chéo và bộ máy thêm nặng nề, lãng phí; nếu bỏ Ủy ban Pháp luật thì nhiều vấn đề pháp luật sẽ không có cơ quan chuyên lo (vì Hồi đồng Hiến pháp chỉ lo về Hiến pháp); hướng hợp lí hơn là rà soát, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Pháp luật, tăng cường hiệu lực thực tế của Ủy ban này.

Nguyễn Duy Hoàn - góp ý cho: chương x 22/06/2013 8:59Ý kiến hayGóp ý

Bổ sung, viết lại Điều 115

Điều 115 nên sửa lại như sau: Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu các đoàn thể nhân dân ở địa phương được mời tham dự các kì họp Hội đồng nhân dân cùng cấp; Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được mời tham dự các kì họp Uỷ ban nhân dân cùng cấp; Người đứng đầu các đoàn thể nhân dân ở địa phương và được mời tham dự hội nghị Uỷ ban nhân dân cùng cấp khi bàn các vấn đề có liên quan. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thực hiện chế độ thông báo tình hình mọi mặt của địa phương cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tổ chức này về xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân động viên nhân dân cùng Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Nguyễn Duy Hoàn - góp ý cho: điều 115 22/06/2013 8:56Ý kiến hayGóp ý

Bổ sung, viết lại Điều 106

Theo tôi nên sửa lại như sau: Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được mời tham dự các phiên họp của Chính phủ . Người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội được mời tham dự phiên họp của Chính phủ khi bàn các vấn đề có liên quan.

Nguyễn Duy Hoàn - góp ý cho: điều 106 22/06/2013 8:51Ý kiến hayGóp ý

Bổ sung và viết lại Khoản 2 Điều 101

Nên sửa lại như sau: 2. Thống nhất quản lí nền hành chính quốc gia, xây dựng và tổ chức thực hiện chế độ công vụ; quản lí Nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức; phân công, phân cấp trong hệ thống hành chính Nhà nước; lãnh đạo công tác của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp; kiểm tra Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định; trình Quốc hội thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp tỉnh; trình Ủy ban thường vụ Quốc hội thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt; quyết định thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp xã sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức và lãnh đạo công tác thanh tra, kiểm tra, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong bộ máy Nhà nước và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nguyễn Duy Hoàn - góp ý cho: điều 101 22/06/2013 8:48Ý kiến hayGóp ý

Viết lại Điều 90

Điều 90 nên viết lại như sau: 1. a-Làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp, quyết định rút ngắn hay kéo dài nhiệm kì của Quốc hội, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội phải được hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. b-Các Luật, nghị quyết của Quốc hội ngoài phạm vi quy định tại điểm a khoản 1 điều này phải được quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành; c-Pháp lệnh, Nghị quyết tán thành. 2. Luật, nghị quyết của Quốc hội phải được công bố chậm nhất là hai mươi lăm ngày, kể từ ngày được thông qua; 3. Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội phải được công bố chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày được thông qua.

Nguyễn Duy Hoàn - góp ý cho: điều 90 22/06/2013 8:46Ý kiến hayGóp ý

Viết lại Điều 89

Điều 89 viết lại như sau: 1. Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có quyền trình dự án luật trước Quốc hội. 2. Đại biểu Quốc hội có quyền trình kiến nghị về luật và dự án luật trước Quốc hội.

Nguyễn Duy Hoàn - góp ý cho: điều 89 22/06/2013 8:43Ý kiến hay: 1Góp ý

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com