Thứ ba, ngày 22/01/2019login
Đại biểu: Phùng Văn Hùng 1 người đồng ý

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 12:00)

 Trong dự thảo Hiếp pháp 1992 sửa đổi trình ra Quốc hội lần này Ban soạn thảo đã bổ sung một số thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội mà theo tôi cần xem xét và nghiên cứu lại, về thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội lãnh đạo công tác Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tại Khoản 5, Điều 74 chúng ta được biết nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, chức năng, nhiệm vụ của mỗi thiết chế nhà nước đều phải dựa trên những nguyên lý thành lập do nó tạo nên. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nghĩa là cử tri cả nước Việt Nam đã bầu ra Quốc hội bằng là phiếu của mình, cử tri ủy quyền cho Quốc hội thay mình quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Huỳnh Ngọc Đáng

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 12:00)

 
Tôi nhận thấy Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã có nhiều cố gắng trong việc tiếp thu ý kiến của nhân dân đóng góp vào dự thảo Hiến pháp. Những ý kiến giải trình nhìn chung là thẳng thắn và thỏa đáng, các nội dung tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo Hiến pháp nhìn chung là hợp lý, đã trân trọng tiếp thu những tâm huyết và trí tuệ của nhân dân. Sau đây tôi xin phép trình bày một số vấn đề, nội dung theo tôi chúng ta cần xem xét thêm:

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Phạm Đức Châu

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 12:00)

 
Theo dự thảo về ý tưởng chúng ta muốn có một sự phân biệt giữa các loại chính quyền là đúng nhưng theo tôi phân biệt về thẩm quyền khác với phân biệt về tổ chức. Vì giữa chính quyền đô thị và nông thôn, về tổ chức tín chấp, chức năng, quyền hạn chung cũng như quyền được đại diện, được giám sát của nhân dân thông qua cơ quan quyền lực là giống nhau. Chỉ có khác quy định về thẩm quyền, nhiệm vụ cụ thể của chính quyền mà trong đó chủ yếu là của cơ quan quản lý nhà nước để phù hợp với đặc điểm đô thị hay nông thôn. Thẩm quyền, nhiệm vụ cụ thể do luật định như vậy là đúng với quan điểm của đại hội Đảng lần thứ X là phân định lại thẩm quyền đối với chính quyền nông thôn, đô thị chứ không phải là phân định về tổ chức

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Phạm Đức Châu

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (tiếp) (05/11/2013 12:00)

Hai là cũng tại Khoản 1, Điều 114, quy định Ủy ban nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân. Vậy khi Ủy ban nhân dân được tổ chức ở nơi không có Hội đồng nhân dân thì có phải là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân hay không? Chính vì vậy chúng tôi rất mong muốn Quốc hội xem xét, báo cáo kết quả thí điểm của việc không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường của Chính phủ và Báo cáo giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội để khẳng định mức độ thành công của việc thí điểm và đưa quy định vào ngay trong Hiến pháp, chính quyền cấp nào, ở đâu không tổ chức Hội đồng nhân dân, cấp nào Ủy ban nhân dân được bổ nhiệm hoặc được phê chuẩn chứ không thể quy định mang tính tùy nghi như dự thảo.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Vũ Tiến Lộc

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 12:00)

Về cơ bản tôi nhất trí với Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình ra Quốc hội lần này. Đặc biệt tôi nhất trí cao với chủ trương giữ nguyên tên nước, hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội. Khẳng định quyền con người, quyền công dân, khẳng định bản chất và mô hình tổ chức nhà nước xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Tôi sẽ không đi sâu phân tích những nội dung đã được nhất trí mà chỉ xin được đề cập tới 2 nội dung của bản dự thảo mà tôi muốn có thêm ý kiến đề xuất.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Hồng Hà 1 người đồng ý

Góp ý Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 12:00)

Tôi nhất trí cao với quy định tại Điều 2 dự thảo về bản chất nhà nước. Hiện nay chúng ta đang xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan. Chúng ta không tổ chức bộ máy nhà nước theo kiểu tam quyền phân lập nhưng có sự phân công cụ thể: Cơ quan thực hiện quyền lập pháp là Quốc hội, cơ quan thực hiện quyền hành pháp là Chính phủ, cơ quan thực hiện quyền tư pháp là Tòa án. Chúng tôi cho rằng đây là những quy định rất tiến bộ, phù hợp với cách thức tổ chức bộ máy nhà nước ta trong tình hình hiện nay. Tuy nhiên, dự thảo Hiến pháp cần quy định rõ hơn cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Thành Tâm

Góp ý Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 12:00)

Về quyền để các đại biểu Quốc hội bầu Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội thì đại biểu Phùng Văn Hùng đã phân tích sáng nay, tôi hoàn toàn đồng ý và xin phép không phân tích lại. Tôi chỉ xin phân tích thêm về cơ chế để các văn bản Quốc hội được tham gia vào Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Báo cáo giải trình của cơ quan soạn thảo trình bày sáng nay cho rằng quyền của các đại biểu tham gia vào Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội vẫn được đảm bảo trong cơ chế phê chuẩn. Tôi cho rằng giải trình như vậy là chưa thuyết phục, bởi vì hiện nay trong dự thảo không nêu rõ cơ chế nào để chọn, cử người tham gia vào các chức danh, vào các thành viên Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội người có thẩm quyền đề xuất cũng chưa được xác định và quyền này khi được giao thì có được kiểm soát một cách tương xứng hay không. Hơn nữa việc phát huy trách nhiệm, trí tuệ của cả Quốc hội thay vì một số ít người trong các cơ quan thực hiện nhiệm vụ này thì có phương thức nào tốt hơn hay không. Tôi cho rằng lý do để thay đổi cơ chế này mà cơ quan soạn thảo đưa ra là nhằm phục vụ công tác cán bộ là chưa thật thuyết phục vì nó không đáp ứng được mục tiêu chính để tổ chức ra các cơ quan của Quốc hội phải đảm bảo được lựa chọn một cách khách quan, dân chủ và đầy đủ trách nhiệm để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do Quốc hội phân công.

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Lâm Thành

Góp ý Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 12:00)

 
Điều 54, liên quan đến thu hồi đất, đây là nội dung còn ý kiến khác nhau nhất là về thu hồi đất cho mục đích phát triển kinh tế - xã hội. Việc băn khoăn của các đại biểu và cử tri về quy định này là hoàn toàn có căn cứ. Vì trên thực tế vừa qua đã xảy ra nhiều vấn đề bất cập trong công tác thu hồi đất đai. Nhưng rõ ràng việc thu hồi đất cho phát triển kinh tế - xã hội là một yêu cầu tất yếu đối với mỗi quốc gia đang phát triển, tôi đồng ý với quan điểm này

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Vi Thị Hương

Góp ý Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 12:00)

Để tạo cơ sở hiến định vững chắc cho việc đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống tòa án theo Nghị quyết 49 của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 theo đó tòa án có vị trí trung tâm và hoạt động xét xử là trọng tâm trong hệ thống tư pháp, rất mong Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét sửa đổi, bổ sung một số quy định của dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân như sau:

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đỗ Thị Hoàng

Góp ý Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 10:35)

Tôi đồng tình và đánh giá cao trách nhiệm của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp trong việc tổng hợp, tiếp thu, bổ sung hoàn thiện sửa đổi dự thảo Hiến pháp. Dự thảo lần này đã phản ánh tương đối toàn diện và chạt chẽ tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội cũng như của các tổ chức, cá nhân và của nhân dân cả nước. Tôi xin được bày tỏ thái độ của mình đối với một số nội dung như sau.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trương Minh Hoàng

Góp ý Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 10:35)

Qua nhiều lần được tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và qua nghiên cứu Báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban sửa đổi Hiến pháp tôi xin được đóng góp một số ý kiến cụ thể như sau

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Đắc Lâm

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 10:05)

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 dưới sự chỉ đạo của Bộ chính trị, Quốc hội, Chính phủ đã dành nhiều thời gian để các cấp, các ngành, các chuyên gia nghiên cứu, tổ chức nhiều hội thảo để đóng góp ý kiến. Dự thảo Hiến pháp cũng được tổ chức lấy ý kiến nhân dân cả nước. Nhiều  ý kiến sâu sắc đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội và Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp tiếp thu bổ sung, chỉnh lý rất cụ thể so với các dự thảo trước đây. Trước hết, tôi tán thành với rất nhiều nội dung đã được bổ sung, chỉnh lý của Dự thảo  Hiến pháp (sửa đổi) lần này, như là dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã thể chế hóa được những quan điểm, chủ trương lớn được nêu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và nghị quyết của Đảng. Dự thảo tiếp tục khẳng định rõ về bản chất, mô hình tổng thể của chế độ chính trị, bổ sung và phát triển, làm rõ hơn về nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, khẳng định rõ hơn những nội dung cơ bản và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tuy nhiên, tôi xin bày tỏ chính kiến của mình trên một số vấn đề sau:

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Ngô Văn Hùng

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 10:05)

Tôi cơ bản nhất trí với bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tôi đề nghị điều chỉnh sắp xếp lại Điều 66 tại Chương IV, bảo vệ Tổ quốc trong dự thảo Hiến pháp cụ thể như sau. Điều 66 dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 xác định bản chất cách mạng và sự trung thành của lực lượng vũ trang đối với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời quy định trong Hiến pháp nghĩa vụ và vai trò nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quốc phòng của lực lượng vũ trang mà cụ thể là quân đội nhân dân và dự bị động viên, lực lượng dân quân tự vệ.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Viết Nhiên

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 10:00)

Về cơ bản tôi nhất trí với Báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở ý kiến nhân dân và các vị đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên tôi thấy cần bày tỏ chính kiến của mình về một số vấn đề trong Báo cáo của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ thông qua trong kỳ họp này. Thứ nhất, Điều 10 trong luật tôi tán thành với Ban soạn thảo sau khi tiếp thu nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5. Phân tích đặc thù của tổ chức công đoàn khác với các tổ chức chính trị xã hội khác. Do vậy cần giữ Điều 10 trong Hiến pháp như các bản Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2001. Đây là sự quan tâm lớn của Đảng với tổ chức của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xong tôi đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu một số vấn đề sau đây:

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Thái Học 1 người đồng ý

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 10:00)

 
Tôi cho rằng bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội trong phiên họp hôm nay đã được tiếp thu, chỉnh lý rất cầu thị, công phu, nghiêm túc, trách nhiệm, rất khẩn trương và có chất lượng cao. Đây là sản phẩm của trí tuệ, tình cảm, niềm tin, khẳng định ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với Hiến pháp, một đạo luật gốc, đạo luật có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với suy nghĩ và mong muốn được góp phần hoàn thiện dự thảo Hiến pháp tôi xin được phép góp ý vào các nội dung cụ thể như sau:  Góp ý của tôi chủ yếu tập trung vào các câu, từ và cách diễn đạt. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Trung Thu

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 9:55)

Tôi cơ bản tán thành với bố cục và nội dung của dự thảo và giải trình của Ủy ban sửa đổi Hiến pháp. Tuy nhiên để góp phần hoàn thiện dự thảo Hiến pháp trước khi ban hành, tôi xin có một số ý kiến đóng góp sau đây. Về Lời nói đầu của Hiến pháp có ba đoạn, lần này viết gọn lại, tôi xin có ý kiến góp ý ở đoạn đầu và đoạn cuối. Ở đoạn đầu tôi tiếp tục đề nghị thay thế cụm từ "trải qua mấy ngàn năm lịch sử" bằng cụm từ "kể từ khi các Vua Hùng dựng nước", như tôi đã phát biểu và phân tích vì sao phải thay thế cụm từ này và nhắc đến các Vua Hùng trong bản Hiến pháp tại kỳ họp thứ 5, tôi không nhắc lại. Ở cuối đoạn 1, tôi đề nghị bỏ từ "lên" trong cụm từ "xây dựng lên nền Văn hiến Việt Nam" để Lời nói đầu được nhẹ nhàng, suôn sẻ mà ý nghĩa vẫn không thay đổi. Sau đây tôi góp vào một số điều cụ thể.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đặng Công Lý

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 9:55)

Tôi hoàn toàn thống nhất với bản Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở lấy ý kiến của đông đảo các tầng lớp nhân dân và của các vị đại biểu Quốc hội. Theo gợi ý của Đoàn thư ký kỳ họp tôi xin phát biểu một số vấn đề sau đây. Về Điều 10 sửa đổi, bổ sung tại kỳ họp thứ 5. Tôi đã phát biểu về Điều 10 và tại kỳ họp thứ 6 lần này tôi tán thành giữ nguyên Điều 10 trong dự thảo bởi vì công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị lớn của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ lợi ích cho người lao động, tham gia kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức đơn vị doanh nghiệp của tổ chức công đoàn các cấp, tuyên truyền vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật trong cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được chứng minh trong suốt quá trình lịch sử cũng như trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, trong suốt quá trình lịch sử của đất nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội nông dân Việt Nam, Đoàn thành niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam là một bộ phận của hệ thống chính trị nước ta cùng hợp thành cơ sở của chính quyền nhân dân. Đại diện quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Do vậy tôi đề nghị bổ sung vào Hiến pháp thừa nhận vai trò vị trí của các tổ chức này là cần thiết, nhằm góp phần phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ vững chắc tổ quốc. Được quy định sửa đổi bổ sung tại Điều 9 là phù hợp nhưng cần khẳng định rõ chắc năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức này trong Hiến pháp

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Phan Văn Tường

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 9:50)

Tôi xin tham gia Điều 45 sửa đổi Điều 77 và Điều 54 sửa đổi, bổ sung Điều 18. Điểu 45 sửa đổi Điều 17 có ý mới là "việc thực hiện nghĩa vụ quân sự" thay thế "nghĩa vụ do luật định" tôi đề nghị không ghi nội dung này vì 3 lý do như sau: Một, từ quan điểm sức mạnh tổng hợp trong chiến tranh và từ thực tiễn, sự kết hợp chính trị, tinh thần với vũ khí trang bị vật chất đã tạo nên sức mạnh vượt trội dành chiến thắng. Trong đó có tư tưởng xuyên suốt bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ và quyền cao quý của công dân. Nay trong dự thảo Hiến pháp có loại nghĩa vụ khác trong tương lai thay thế nghĩa vụ quân sự tôi chắc rằng nếu áp dụng phần vật chất trong sức mạnh tổng hợp sẽ lan dần trám yếu tố tinh thần, điều lâu nay là thiêng liêng, cao quý đó sẽ dần bị thỏa hiệp đổi chác. Thực tế đã chứng minh những gì mua được, thuê được, đổi được, thay được sẽ ít thiêng hoặc không còn thiêng nữa. Nghĩa vụ quân sự cũng sẽ như vậy nếu có nghĩa vụ khác thay thế.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Bùi Mạnh Hùng

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 9:45)

Về cơ bản tôi nhất trí với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp do Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội tại kỳ họp này. Tôi xin góp ý bổ sung thêm 3 ý kiến ở Điều 54, được sửa đổi, bổ sung từ Điều 18 của Hiến pháp 1992 nói về đất đai.
Điều 54 có 4 mục, Mục 1 dự thảo có quy định "đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật và quy hoạch", như dự thảo lần trước là "được quản lý theo quy hoạch và pháp luật", lần này đổi lại, tôi thấy đổi hai từ này không có ý nghĩa gì khác. Tôi rất băn khoăn chữ "quản lý theo quy hoạch". Nếu chúng ta quy định quản lý theo quy hoạch thì vô hình chung chúng ta đã đặt tính chất pháp lý của quy hoạch ngang với pháp luật. Thực tiễn quy hoạch diễn ra ở nhiều cấp, ở xã, huyện, tỉnh, quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch chiến lược, v.v... Các quy hoạch này cũng không tránh khỏi sự chồng chéo, có những quy hoạch thiếu khoa học, thiếu thực tế và đã được điều chỉnh nhiều lần, đây cũng là một trong những nguyên nhân gây lãng phí đất đai trong thời gian qua, nhiều khi chúng ta quy hoạch, giải tỏa xong rồi nhưng còn để trống, lãng phí rất nhiều. Nếu chúng ta lấy quy hoạch làm cơ sở cho việc quản lý, thu hồi đất đai tôi e rằng không ổn, dễ bị lợi dụng. Mặt khác, chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quản lý nhà nước thống nhất bằng pháp luật. Theo tôi, quy hoạch chỉ là một phương hướng để sử dụng đất sao cho hiệu quả nhất. Sức mạnh của quy hoạch phải phụ thuộc vào tính khoa học, tính thực tiễn và hiệu quả của nó. Không nên áp đặt tính pháp lý cho công tác quy hoạch. Tôi đề nghị nên bỏ từ "quy hoạch" trong Điểm 2 này. Vấn đề về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nên để cho luật định thì đúng tầm hơn.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Phạm Xuân Thường

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 9:45)

Sau khi nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và phát biểu của các đại biểu Quốc hội, tôi xin thể hiện quan điểm của mình về một số nội dung tôi còn băn khoăn cụ thể như sau: Thứ nhất, về quyền cơ bản của con người, của công dân quy định tai Chương II về tuổi bầu cử, ứng cử. Tại Khoản 1, Điều 27 quy định công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử là đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của luật. Qua thực tiễn hoạt động Quốc hội và Hội đồng nhân dân cho thấy nhiều người, những người 21 tuổi tham gia hoạt động Quốc hội và Hội đồng nhân dân là quá trẻ, thường 22-23 tuổi những người này mới tốt nghiệp đại học, họ chưa có được nhiều kiến thức về chuyên môn, tích lũy còn ít về kiến thức, kinh nghiệm hoạt động xã hội. Họ lại đang ở độ tuổi kết hôn sinh đẻ, đặc biệt rất khó phát huy đối với  phụ nữ. Do vậy rất khó để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ đại biểu của mình, đáp ứng được mong muốn của cử tri. Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới tuổi ứng cử vào cơ quan dân cử từ 25 tuổi trở lên, nhiều quốc gia quy định độ tuổi này cao hơn rất nhiều. Ví dụ ở Argentina tham gia nghị viện phải đạt độ tuổi 30 tuổi trở lên, muốn vào thượng nghị viện Mỹ phải đạt độ tuổi 35 tuổi trở lên. Do vậy, tôi đề nghị tuổi ứng của Quốc hội, Hội đồng nhân dân ở nước ta nên quy định là từ đủ 25 tuổi trở lên là phù hợp.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trương Trọng Nghĩa

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 9:20)

Tôi đã góp nhiều ý kiến vào dự thảo Hiến pháp trên hội trường này và có những ý kiến tôi thấy được tiếp thu, có những ý kiến không, tôi xin không nhắc lại. Ban soạn thảo đã cố gắng tiếp thu khá nhiều ý kiến, tuy nhiên thấy dự thảo lần này vẫn còn một số điểm cần hoàn thiện, thậm chí chưa chuẩn xác, tôi xin tiếp tục góp và làm rõ hơn ý kiến của mình. Điều 11, để Điều 11 trở thành một quy phạm có sức mạnh Hiến định trong việc bảo vệ chủ quyền nên thiết kế Khoản 2 điều này thành một quy phạm cấm như các Điều 26, Khoản 3; Điều 30, Khoản 3 v.v... Một quy phạm cấm trong Hiến pháp có tác dụng tự động vô hiệu hóa những hành vi chống lại độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Ví dụ ta có thể vô hiệu hóa những thỏa thuận sai trái mà địa phương hay cơ quan, tổ chức lỡ ký với nước ngoài và nước ngoài thì không thể yêu cầu chúng ta bồi thường. Đề nghị viết lại Khoản 2 như sau: Nghiêm cấm mọi hành vi chống lại độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Thanh Hải

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 9:15)

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có liên quan về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, nhìn chung tôi cơ bản thống nhất với các nội dung của bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trình Quốc hội tại kỳ họp lần này. Có thể nhận thấy rằng bản dự thảo đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đã tiếp thu nhiều ý kiến của nhân dân và các đại biểu Quốc hội đặc biệt đã có nhiều điểm mới so với bản dự thảo trình ra Quốc hội tại kỳ họp trước.Kính thưa Quốc hội, đã có nhiều phát biểu của các đại biểu phát biểu trước tôi về các nội dung mà Đoàn thư ký kỳ họp gợi ý tập trung thảo luận. Vì vậy, để tránh trùng lặp, tôi xin phép sẽ phát biểu về một vài vấn đề còn ít được đề cập và có liên quan đến Chương III của dự thảo, Chương về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Đình Thu

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 9:15)

Tôi nhất trí cao với báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trên cơ sở ý kiến tham gia đóng góp của nhân dân, các chuyên gia, các nhà khoa học và các vị đại biểu Quốc hội. Dự thảo trình Quốc hội lần này được chỉnh lý một cách hợp lý và phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, bám sát Cương lĩnh 91 bổ sung, phát triển năm 2011. Tại phiên họp này chúng tôi xin tham gia một số ý kiến sau đây:

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Dương Hoàng Hương 1 người đồng ý

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (tiếp) (05/11/2013 8:40)

 
Tôi nhất trí với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và với bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi đã được chỉnh lý, bổ sung trên cơ sở ý kiến của nhân dân, của các đại biểu Quốc hội và gần đây nhất ý kiến tại phiên thảo luận tổ trong kỳ họp này, thống nhất cao các nội dung lớn đã được thể hiện trong dự thảo. Tôi xin tham gia ý kiến thêm về một số vấn đề cụ thể sau:

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Dương Hoàng Hương 1 người đồng ý

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 8:30)

Tôi nhất trí với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và với bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi đã được chỉnh lý, bổ sung trên cơ sở ý kiến của nhân dân, của các đại biểu Quốc hội và gần đây nhất ý kiến tại phiên thảo luận tổ trong kỳ họp này, thống nhất cao các nội dung lớn đã được thể hiện trong dự thảo. Tôi xin tham gia ý kiến thêm về một số vấn đề cụ thể sau

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Thị Thanh

Góp ý Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 12:00)

Về Điều 4, năm 2013  một sự kiện được nhân dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài quan tâm, đó là việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp, một đợt sinh hoạt chính trị pháp lý quan trọng rộng lớn trong nhân dân và cả hệ thống chính trị. Chúng ta có quyền tự hào về một bản Hiến pháp đã được thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân cả nước, trong đó Điều 4 của dự thảo Hiến pháp đã nhận được sự quan tâm đặc biệt với đa số các ý kiến tán thành, một lần nữa khẳng định vai trò duy nhất của Đảng ta trong lãnh đạo nhà nước và xã hội, quan điểm của tôi cũng hoàn toàn nhất trí với Điều 4 của dự thảo Hiến pháp lần này. Bởi vì việc khẳng định vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội của Đảng cộng sản Việt Nam là phù hợp với truyền thống lịch sử và cách mạng Việt Nam, phản ánh được ý chí nguyện vọng của nhân dân cả nước, phù hợp với thực tiễn tổ chức và hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam là sự kế thừa các bản Hiến pháp trước đây của nước ta.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Minh Diệu

Góp ý Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 12:00)

Về các thành phần kinh tế, tôi tán thành với quy định tại Khoản 1, Điều 51 của dự thảo. Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Có một số ý kiến cho rằng kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo là không thể hiện sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, không đột phá để tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế cùng phát triển. Tôi không đồng tình với cách tiếp cận này và hình như ở đây đã có sự nhầm lẫn. Theo tôi, doanh nghiệp nhà nước và kinh tế nhà nước là 2 khái niệm có nội hàm khác nhau, doanh nghiệp nhà nước cũng như đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngân sách nhà nước dự trữ quốc gia v.v... chỉ là những yếu tố thuộc thành phần kinh tế nhà nước. Trên thực tế một số Tập đoàn, Tổng công ty thuộc thành phần kinh tế nhà nước có khuyết tật và có thể mất vai trò chủ đạo, nhưng không có nghĩa là kinh tế nhà nước mất vai trò chủ đạo, trong tiến trình hội nhập và phát triển, mặc dù còn nhiều khiếm khuyết, nhưng nền kinh tế nhà nước luôn là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế, nhất là thời điểm kinh tế thế giới và kinh tế trong nước lâm vào khủng hoảng, bất ổn.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đặng Ngọc Tùng

Góp ý Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 12:00)

Điều 10 Hiến pháp nói về công đoàn cho phép tôi được thay mặt tổ chức công đoàn Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam bày tỏ sự biết ơn đối với các vị đại biểu Quốc hội đã phát biểu ý kiến bảo vệ và giữ lại Điều 10 của Hiến pháp vì trong kỳ thảo luận trước cũng thấy rằng rất lung lay nhưng kỳ này thấy nhiều đại biểu rất ủng hộ giữ lại Điều 10, đây là một điều chúng tôi nghĩ rất đúng đắn và hợp lý

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Tô Văn Tám

Góp ý Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 12:00)

Về vị trí, vai trò của Đảng, tôi tán thành việc tiếp tục hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp được thể hiện tại Điều 4 của dự thảo. Việc hiến định này làm cơ sở pháp lý cho địa vị pháp lý của Đảng, tổ chức hoạt động và trách nhiệm của Đảng trước Hiến pháp, pháp luật và trước nhân dân. Đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội là lãnh đạo đúng, nếu lãnh đạo không đúng thì Đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân. Trách nhiệm này cũng được thể hiện ở Khoản 2, Điều 4 đó là Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói rằng "Lãnh đạo đúng nghĩa là: Một là phải quyết định mọi vấn đề cho đúng; Hai là phải tổ chức thi hành cho đúng; Ba là phải tổ chức sự kiểm soát". Qua đó ta thấy tư tưởng Hồ Chí Minh về lãnh đạo phải trên 3 mặt như vậy.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Sỹ Hội

Góp ý Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 12:00)

Trước hết tôi đồng tình cao với báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa của Ủy ban dự thảo Hiến pháp. Với một thời gian không dài hàng chục ngàn ý kiến của nhân dân cả nước của đại biểu Quốc hội đã được Ủy ban dự thảo tiếp thu một cách nghiêm túc giải trình một cách thấu đáo, cơ bản đáp ứng được tâm tư, kỳ vọng của nhân dân. Tuy nhiên cũng còn nhiều ý kiến khác nhau hiện nay Quốc hội chúng ta đang thảo luận và sẽ sáng suốt quyết định những vấn đề  trọng đại của đất nước, tôi xin tham gia vào một số nội dung cụ thể của Chương IV bảo vệ Tổ quốc, trong Chương IV có 5 điều từ Điều 64-68 so với Hiến pháp năm 1992 thì các điều khoản có sửa đổi và bổ sung, nội hàm của các điều, khoản đã khẳng định nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới. Hiến định rõ bản chất cách mạng, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang trong điều kiện đất nước hội nhập, mở cửa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Văn Tấn

Góp ý Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 12:00)

Về công đoàn Việt Nam được quy định tại Điều 10 về thành phần kinh tế được quy định tại Khoản 1, Điều 51 đồng thời tôi thống nhất không quy định Hội đồng Hiến pháp trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp mà tiếp tục hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp hiện hành, tăng cường trách nhiệm của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan khác của nhà nước trong bảo vệ Hiến pháp

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Phùng Đức Tiến

Góp ý Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 12:00)

Về bản chất nhà nước Điều 2, tôi cho rằng Hiến pháp (sửa đổi) lần này đã kế thừa những giá trị cốt lõi của Hiến pháp. Trong đó khẳng định quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, đồng thời khẳng định nhân dân Việt Nam quyết tâm con đường dân chủ để xây dựng và phát triển đất nước. Sự quyết tâm này được thể hiện một cách rõ ràng nhất tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 của dự thảo Hiến pháp. Tuy nhiên qua nghiên cứu Khoản 2, Điều 2, dự thảo tôi thấy quy định "tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức" chưa bao quát hết các giai cấp thành phần trong xã hội. Trong quá trình phát triển đất nước xã hội của chúng đã phát sinh một số tầng lớp mới trong xã hội mà những con người thuộc tầng lớp này đã có những đóng góp không nhỏ trong quá trình phát triển đất nước như các đại diện của nền kinh tế tư nhân, các tiểu chủ, tiểu thương là các nghề liên quan đến dịch vụ kết nối người sản xuất và người tiêu dùng.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Bế Xuân Trường

Góp ý Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 12:00)

Tôi đánh giá cao vai trò của cơ quan soạn thảo, các đồng chí đã quán triệt sâu sắc quan điểm tư tưởng chỉ đạo về sửa đổi Hiến pháp và các đồng chí đã tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp của nhân dân, của các nhà khoa học và các đại biểu Quốc hội và cho đến hôm nay chúng ta nhận được bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp tương đối đầy đủ. Ngày hôm nay chúng ta tiếp thu một cách tích cực có thể bản Hiến pháp này sẽ được thông qua trong kỳ họp này. Nhiều ý kiến trước tôi cũng đã phát biểu rất nhiều, tôi cũng chuẩn bị chỗ trùng rồi thì tôi không phát biểu nữa.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Mã Điền Cư

Góp ý Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 12:00)

Về vị trí vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, vấn đề này tôi tán thành với việc tiếp tục khẳng định trong Hiến pháp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội. Bởi vì theo tôi Điều 4 đã thể chế hóa quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó đã làm rõ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Trách nhiệm và nghĩa vụ của đảng đối với nhân dân, vai trò hoạt động của nhân dân đối với hoạt động của Đảng. Như vậy, hiến định vai trò của Đảng không chỉ ở địa vị pháp lý mà còn là trách nhiệm pháp lý của đảng đối với nhân dân, với nhà nước và xã hội. Tôi cho rằng tiếp tục khẳng định Điều 4 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp về vị trí vai trò và bổ sung trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam là phù hợp với tình hình nước ta.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Thanh Phương

Góp ý Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 12:00)

Trong đó xác định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Tôi tán thành với giải trình của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp là không nên nêu các thành phần kinh tế và xác định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, do nội dung này có nhiều ý kiến khác nhau nên tôi đề xuất Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp giải trình sâu sắc hơn về vấn đề kinh tế nhà nước, cũng như giải trình về sự phù hợp đối với hội nhập của nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế thế giới để tăng tính thuyết phục không chỉ đối với các đại biểu Quốc hội mà còn đối với cử tri cả nước vì đây là nội dung thu hút sự quan tâm rất cao của cử tri.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Hội

Góp ý Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 12:00)

Về lời nói đầu, lời nói đầu rất sáng sủa, ngắn gọn và đầy đủ ý nghĩa đặc biệt câu viết "từ năm 1930 vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin theo tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng nhân dân tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài đầy gian khổ, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc" là cách diễn đạt đặc biệt trí tuệ cần được lập lại ở Điều 4.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Hồng Sơn

Góp ý Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 12:00)

Điều 51, về Điểm 1: quy định nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Tôi hoàn toàn nhất trí về khẳng định của điểm này, tuy nhiên cách viết thể hiện như thế này thì cũng sẽ có rất nhiều người dân có thể không hiểu được và cũng như các nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam cũng sẽ không hiểu được là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bản chất là gì? Tôi đề nghị về phần này được viết cụ thể, vì theo bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế thị trường có định hướng của nhà nước xã hội chủ nghĩa định hướng và điều tiết.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Danh Út

Góp ý Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 12:00)

Về thu hồi đất Điều 54, tôi nhất trí quy định về thu hồi đất trong trường hợp cần thiết vì mục đích quốc phòng an ninh, vì lợi ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên việc thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội phải chống lạm dụng để thu hồi đất tràn lan phải đảm bảo nguyên tắc công khai minh bạch, có bồi thường đảm bảo lợi ích của người sử dụng đất. Và có cơ chế phải được Hội đồng nhân dân địa phương biết và thông qua.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Văn Thịnh

Góp ý Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 12:00)

Trước tiên tôi tán thành rất cao với tất cả các ý kiến của các vị đại biểu phát biểu từ sáng đến giờ, sau khi Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp có bản tiếp thu và gửi cho đại biểu Quốc hội chúng tôi ngày hôm qua. Tôi thấy một ý như thế này, trước hết nói về Lời nói đầu, tôi vẫn đề nghị một ý và trong tiếp thu của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp là cũng có rất nhiều các vị đại biểu muốn đề nghị thay từ: hàng trải qua, tức là hàng nghìn năm lịch sử, thay chữ "hàng" bằng chữ "mấy", bởi vì phần phân tích thì tôi không phân tích lại nữa nhưng ở ý thứ hai liền với mạch đó ghi: nhân dân Việt Nam lao động cần cù. Theo tôi suy nghĩ nên sửa lại là: nhân dân ta lao động cần cù. Bởi vì từ Việt Nam của chúng ta có lẽ nó mới có, nếu tôi không nhầm thì mới có từ thời Nguyễn. Còn nhân dân ta thì có từ khi chưa thành lập nhà nước trên mảnh đất này.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Phạm Hồng Phong

Góp ý Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 12:00)

Tôi thống nhất như các đại biểu đã phân tích trước tôi là giữ nguyên Điều 10 như dự thảo, còn Điều 65 cũng như đại biểu Bế Xuân Trường tôi cũng tiếp tục đề nghị Ủy ban soạn thảo cần nghiên cứu viết lại là lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, nhà nước và nhân dân vì lực lượng vũ trang là do Đảng Chủ tịch Hồ CHí Minh sáng lập ra, giáo dục và lãnh đạo là công cụ của đảng và mang bản chất của giai cấp sinh ra nó nên trước hết lực lượng vũ trang phái trung thành với Đảng, tại kỳ họp thứ 5 tôi đã phân tích sâu về vấn đề này.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nông Thị Bích Liên

Góp ý Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 12:00)

Điều 4, Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Hiến pháp năm 1992 cũng như dự thảo của Hiến pháp lần này chỉ có duy nhất Điều 4 quy định: Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Do đó, ngoài Đảng cộng sản Việt Nam thì không còn lực lượng nào khác được giao trọng trách này.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Đình Sơn

Góp ý Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 12:00)

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tiếp tục khẳng định Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp là hoàn toàn đúng đắn, khoa học phù hợp với nguyên tắc quyền lực nhà nước thống nhất có phân công, phối hợp, kiểm sát giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Tuy nhiên quy định trong dự thảo theo tôi là chưa đầy đủ cần bổ sung và khẳng định rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân là cùng với Tòa án nhân dân thực hiện quyền tư pháp. Bởi lẽ Viện kiểm sát nhân dân thực hiện chức năng kiểm sát, điều tra trực tiếp về công tố, kiểm sát về tư vấn pháp luật trong quá trình xét xử đảm bảo để tòa án đưa ra quyết định bản án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật không để oan sai, bỏ lọt tội phạm và kiểm tra trình án v.v...

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Chu Sơn Hà

Góp ý Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 12:00)

Đối với Điều 54 sửa đổi, bổ sung Điều 18 của Hiến pháp 1992 . Tôi đồng tình với giải trình của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đối với Khoản 3 về thu hồi đất cụ thể là nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh, vì lợi ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế-xã hội. Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật. Tôi cho rằng nếu không thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội thì sẽ ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm và dài hạn, phát triển cho đất nước. Do vậy, quy định như trên là một tất yếu.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Văn Sơn

Góp ý Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 12:00)

Tôi bày tỏ sự đồng tình cao và thấm nhuần như giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp do đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đã trình bày. Ngoài việc giải trình, tiếp thu và hoàn thiện bản  Hiến pháp theo ý kiến của đại biểu Quốc hội, của nhân dân, của các nhà khoa học chúng tôi cho rằng một ý nghĩa hết sức to lớn đó là thảo luận và trao đổi tranh luận nâng cao nhận thức ở nhiều góc nhìn về đại biểu Quốc hội để bộ luật cơ bản của chúng ta được hoàn thiện tốt hơn, nhất là tuyên truyền pháp luật cho nhân dân. Qua xem truyền  hình trực tiếp và qua phản ánh cử tri nhìn nhận được vấn đề này càng rõ nét hơn. Những giải trình có thể có những việc thỏa đáng, có những việc chưa thỏa đáng nhưng đó chính là những dữ liệu, những vấn đề của cuộc sống mà chúng ta cần phải tiếp tục nghiên cứu để đưa vào trong các chương trình thực hiện của Quốc hội cũng như pháp luật sắp tới. Đó là những điều chúng tôi cho rằng kết quả đạt rất cao.

[Xem chi tiết]

Góp ý Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (05/11/2013 12:00)

Tôi xin được tham gia mấy ý kiến như sau. Ở lời nói đầu tôi đề nghị thay từ "mấy" bằng từ "hàng" như một số ý kiến của mấy vị đại biểu trước đã phát biểu. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử và tôi có một đề nghị ở cụm sau của đoạn đầu này là "đã hun đúc lên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường" tôi nghĩ "kiên cường" không chỉ là truyền thống mà đó là bản chất, là một tính chất rất là quan trọng và đặc trưng của nhân dân Việt Nam. Cho nên tôi đề nghị không để chữ "kiên cường" ở đoạn sau mà đưa lên đoạn trước "đấu tranh anh dũng, kiên cường để dựng nước và giữ nước, hun đúc lên truyền thống yêu nước đoàn kết, nhân nghĩa, bất khuất", bỏ chữ "và""xây dựng nền văn hiến Việt Nam". Lời nói đầu tôi đề nghị mấy điểm như vậy.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đặng Công Lý 4 người đồng ý

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Chương I về chế độ chính trị, sửa đổi, bổ sung ở Điều 2. Hiến pháp năm 1992 bổ sung năm 2001 là một bước quan trọng về tổ chức quyền lực của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đó là quyền lực của nhà nước thống nhất có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Bùi Đức Thụ

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Trước hết tôi đồng tình với nhiều nội dung của Ủy ban sửa đổi Hiến pháp đã tiếp thu ý kiến nhân dân, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, thể hiện trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội tại kỳ họp này và tôi cũng đồng tình với nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội đã phát biểu về việc thống nhất không đổi tên nước, giữ tên nước của chúng ta là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi cũng đồng tình với nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội về khẳng định sự lãnh đạo của Đảng, quy định trong Điều 4 của Hiến pháp. 

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Tô Văn Tám 1 người đồng ý

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Qua quá trình tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, với hơn 26 triệu lượt ý kiến của nhân dân. Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum cũng đã góp ý hàng ngàn ý kiến cho Hiến pháp. Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã tổng hợp đầy đủ, kịp thời, khách quan, trung thực các ý kiến của nhân dân. Đồng thời Ủy ban Dự thảo cũng đã nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Hiến pháp. Các giải trình của Ủy ban Dự thảo là nghiêm túc, khách quan và có cơ sở.

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Dương Ngọc Ngưu

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Trước hết tôi xin thể hiện quan điểm đánh giá cao về một số vấn đề đã được tiếp thu giải trình, cũng như nhiều vị đại biếu Quốc hội đã phân tích rất sâu sắc, là việc tiếp tục quy định tên nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và Xã hội, tán thành việc bỏ điều 10 về vai trò tổ chức Công đoàn và bổ sung một khoản về Tổ chức xã hội và tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc vào Điều 9, còn các tổ chức thành viên, kể cả tổ chức Công đoàn sẽ được thể chế bằng các đạo luật về các tổ chức này, ví dụ như Luật Công đoàn sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, Luật thanh niên, v.v..
 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Hà Huy Thông

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Thực hiện Chỉ thị số 22 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 38 của Quốc hội, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã xin ý kiến rộng rãi nhất từ trước tới nay của cử tri trong và ngoài nước khi trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn nhưng được cử tri chúng tôi tiếp xúc rất hoan nghênh.
 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Cù Thị Hậu

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Tôi tán thành với nội dung cơ bản trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Ủy ban sửa đổi Hiến pháp trình bày tại kỳ họp lần này. Tuy nhiên, tôi thấy cũng cần phải bổ sung một nội dung liên quan đến đối tượng là người cao tuổi. Ở Việt Nam hiện có 8,6 triệu người cao tuổi, chiếm 9,8% dân số và tốc độ già hóa dân số đang gia tăng rất nhanh trong những năm tiếp theo. Trong số 8,6 triệu người cao tuổi có 20% có thể xếp vào nhóm yếu thế đã được dự thảo Hiến pháp đề cập tới ở khoản 2 điều 63, Nhà nước phát triển hệ thống an sinh xã hội, có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo và người có hoàn cảnh khác, nói như vậy chưa bao hàm hết đối tượng người cao tuổi. Chúng ta còn 80% người cao tuổi vẫn đang tham gia hoạt động trên mọi lĩnh vực, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, trật tự an toàn xã hội, v.v.. mỗi đại biểu Quốc hội chúng ta có cảm nhận như thế nào mỗi khi chúng ta tiếp xúc cử tri không có đại biểu người cao tuổi đến dự.

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Văn Sơn

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Ủy ban sửa đổi Hiến pháp đã có đánh giá đầy đủ, toàn diện về việc thực hiện Nghị quyết số 38 của Quốc hội về việc lấy ý kiến của nhân dân về sửa đổi dự thảo Hiến pháp 1992, thực sự là một đợt sinh hoạt pháp lý, chính trị quan trọng, hiệu quả, sâu rộng trong nhân dân. Ở đây tôi xin phát biểu ở góc độ khác, đấy là chúng ta không chỉ lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của mọi tầng lớp nhân dân, của các nhà khoa học, của các chuyên gia Hiến pháp mà còn là một lần chúng ta nắm dư luận, sự đồng thuận và sự hưởng ứng của nhân dân về việc tham gia xây dựng đất nước. Đặc biệt là một lần chúng ta tổ chức tuyên truyền học tập Hiến pháp và pháp luật để nâng cao nhận thức về pháp luật, đặc biệt qua quy định gửi tài liệu đến hộ gia đình, rồi những trao đổi trong quá trình thực hiện của Ủy ban sửa đổi Hiến pháp, giải thích, giải trình từng vấn đề mà các Ban chỉ đạo đã cung cấp đến từng cơ sở cho người dân.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Bùi Văn Phương 1 người đồng ý

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Theo tinh thần quan điểm trong chỉ đạo sửa đổi Hiến pháp, chúng ta cũng đặt ra vấn đề là tiếp thu những vấn đề mà Hiến pháp năm 1992 và các văn bản Hiến pháp trước đó còn phù hợp, chỉ sửa đổi những vấn đề thật sự cần thiết có đủ cơ sở về mặt khoa học, lý luận, thực tiễn và được sự đồng thuận cao. Còn những vấn đề chưa đáp ứng được yêu cầu đó thì chúng ta cần phải tiếp tục nghiên cứu

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trịnh Thị Thanh Bình

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Tôi xin tham gia một số ý kiến trong Chương 8 và Chương 9 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Văn Thanh 2 người đồng ý

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Trước hết tôi thay mặt cử tri tỉnh Vĩnh Long hoan nghênh sự tập trung chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri cả nước tham gia đóng góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tôi cũng đánh giá rất cao sự cố gắng của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã tiếp thu tối đa những ý kiến góp ý của cử tri cả nước, phân tích làm sáng tỏ những ý kiến khác nhau, lựa chọn các phương án tiếp thu, chỉnh lý có tính thuyết phục và cầu thị, cơ bản tôi nhất trí. Tôi tham gia đóng góp và đề nghị Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp xem xét thêm ở Điều 10, Điều 58, Điều 67.

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Viết Nhiên

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Về cơ bản tôi nhất trí với báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tuy nhiên tôi thấy cần bày tỏ chính kiến của mình về một số vấn đề trong báo cáo của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đỗ Ngọc Niễn

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Tôi xin được trình bày chính kiến của mình về một vấn đề, đó là vấn đề xây dựng quân đội chính quy hiện đại, được ghi tại Điều 71, Chương 4, Chương bảo vệ Tổ quốc.

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Kim Hồng

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Cơ bản tôi nhất trí với các nội dung sửa đổi và dự thảo sửa đổi do Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chuẩn bị và các ý kiến phát biểu của các đại biểu từ hôm qua đến nay. Tuy nhiên tôi có một số góp ý kiến để bổ sung làm rõ hơn một số nội dung trong dự thảo.

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Văn Chiến 1 người đồng ý

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Trước hết tôi xin bày tỏ sự nhất trí với báo cáo về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã trình bày tại kỳ họp này và nhận thấy Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã tập hợp, tổng hợp đầy đủ khách quan trung thực ý kiến của nhân dân, đã nghiên cứu tiếp thu nhiều nội dung hợp lý để chỉnh sửa bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi, đồng thời giải trình khá thuyết phục nhiều nội dung khác. Sau đây tôi xin phát biểu góp ý về một số nội dung cụ thể.

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Quàng Thị Nguyên

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Điều 1, về tên nước, tôi đề nghị tiếp tục quy định tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì tên gọi này khẳng định rõ con đường mục tiêu xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa của Đảng, nhà nước và nhân dân ta. Việc thay đổi tên nước trong thời điểm hiện nay là không cần thiết, làm phát sinh nhiều thủ tục hành chính gây tốn kém, phức tạp. Việc giữ tên nước nhằm tiếp tục khẳng định mục tiêu con đường xây dựng và phát triển đất nước lên chủ nghĩa xã hội của Đảng, nhà nước và nhân dân ta. Như nhiều đại biểu đã phân tích.

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Văn Tiên

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Trước hết xin nhất trí với Báo cáo giải trình đa số những nội dung trong bản sửa đổi Hiến pháp, tôi chỉ xin có một số ý kiến cụ thể như thế này. Điều đầu tiên tôi muốn nói là ba khoá Quốc hội mới có một  lần sửa đổi Hiến pháp vì vậy trong khoá này chúng ta phải nhìn 10 năm tới tình hình diễn biến như thế nào thì chúng ta đặt quy định của Hiến pháp bởi vì sau này lịch sử sẽ đánh giá chính xác vai trò của Quốc hội khoá XIII. Vì vậy mong rằng chúng ta có những cái nhìn rất xa.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Tuyết Liên

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Điều 2, tôi thống nhất với nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 2 thành 3 khoản trong đó quy định tại Khoản 1 "Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân". Đây là một ghi nhận giá trị pháp lý tư tưởng, tiến bộ của nhân loại, tiếp tục kế thừa Hiến pháp 1992. Việc ghi nhận tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Thị Nga

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Tôi xin phát biểu vấn đề: Thứ nhất là mô hình tổ chức chính quyền địa phương, Điều 115 dự thảo. Tôi đồng ý với nhiều ý kiến đã phát biểu trước tôi và xin phân tích thêm, mô hình tổ chức chính quyền địa phương là một vấn đề cốt yếu của Hiến pháp bất kỳ quốc gia nào, mô hình này của nước ta đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải đổi mới. Về mặt pháp lý những quy định cứng trong Hiến pháp, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân nên các đơn vị hành chính về cơ bản đang hoạt động trong một hành lang pháp lý bình quân và cào bằng như nhau, chưa phân biệt đáng kể mô hình nông thôn với đô thị. Đặc biệt là hàng chục năm nay chúng ta chưa xây dựng được một mô hình nào mới mang tính chất bứt phá đi trước. Trong khi đó 20 năm qua chúng ta gần như lãng quên loại hình đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được hiến định từ năm 1992 tại Khoản 8, Điều 84. Về thực chất loại hình này đã được quy định theo hướng mở về đơn vị hành chính tương đương cấp tỉnh tại Điều 113 Hiến pháp 1980.

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Bùi Thị An

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Trước hết phải nói rằng chúng ta đã thực hiện tốt Nghị quyết 38 Quốc hội ngày 23/11/2012 về việc lấy ý kiến của nhân dân đóng góp sửa đổi Hiến pháp, gần như mọi tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược, từ đất liền đến hải đảo đã tham gia đóng góp sửa đổi Hiến pháp, xây dựng bộ luật khung có nội hàm định hướng phát triển đất nước và làm cơ sở để xây dựng các bộ luật khác. Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp cũng đã tổng hợp được đầy đủ các ý kiến đóng góp của nhân dân, đồng thời cũng đã tiếp thu để chỉnh lý sửa đổi một số nội dung. Vì không có nhiều thời gian, tôi chỉ tập trung và nêu những nội dung mà các đại biểu khác chưa nêu hoặc ít đề cập đến.

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Bùi Văn Xuyền 4 người đồng ý

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Tôi đánh giá rất cao hoạt động của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, trong một thời gian ngắn đã có một bản dự thảo khá công phu, tổ chức lấy ý kiến đại biểu Quốc hội và đặc biệt là đợt tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến của nước ta, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp một cách sâu rộng như vậy.

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Quang Chiểu

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Tôi xin tham gia vào Điều 75, Điều 115 trong dự thảo và việc bỏ Điều 34, Điều 41 của Hiến pháp năm 1992.

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Vũ Viết Ngoạn

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Tôi cho rằng nhà nước sử dụng nguồn lực vật chất của mình chủ yếu để phục vụ 3 mục đích.

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Phạm Hồng Phong

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Điều 1, theo tôi đổi 2 từ "độc lập" trước từ "dân chủ" vì chỉ có độc lập mới thực hiện quyền dân chủ, còn lại thì giữ nguyên như dự thảo.

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đặng Thành Tâm

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Hiện nay toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã và đang dành tâm huyết để góp ý kiến vào sửa đổi Hiến pháp. Đây là sự kiện hết sức quan trọng và toàn dân đặt hết niềm tin và mơ ước vào các đồng chí để chúng ta sẽ có một Hiến pháp thật tốt mang tâm huyết của cả dân tộc Việt Nam. Kinh nghiệm thế giới cho thấy Hiến pháp tốt thì quốc gia sẽ phát triển, Hiến pháp mới phải thực sự đi vào cuộc sống, phát huy cao nhất khối đại đoàn kết dân tộc và mang lại đột phá cho đất nước Việt Nam phát triển trong vài thập niên tới một cách vững chắc, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, cũng như bảo vệ độc lập và chủ quyền quốc gia, phát huy tự do, dân chủ của nhân dân.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Văn Minh

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

các quy định liên quan đến nhà nước, bản chất nhà nước, việc tiếp tục khẳng định bản chất, mô hình tổng thể của chế độ chính trị nhà nước đã được xác định trong cương lĩnh và Hiến pháp năm 1992, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, có sự kiểm soát giữa cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền hành pháp và tư pháp. Việc quyết định kiểm soát có ý nghĩa quyết định trong việc đảm bảo đúng quyền lực của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam dựa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Bản chất nhà nước ta là nhà nước dân chủ, khẳng định rõ mục tiêu quan đường Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã lựa chọn. Và hình thức nội hàm chế độ phù hợp với sự phát triển của đất nước với từng giai đoạn cách mạng Việt Nam, phù hợp với nguyện vọng ý chí của nhân dân, và phù hợp với điều kiện của quốc tế. Mục tiêu nhấn mạnh, xã hội mà ta kiên trì xây dựng là xã hội xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên cơ sở lực lượng sản xuất phù hợp với quan hệ sản xuất. Xoay quanh vấn đề còn ý kiến khác nhau về tên nước, tôi đồng tình với ý kiến đại đa số đại biểu đã phát biểu trước tôi, giữ nguyên tên nước như trong dự thảo mà Ủy ban sửa đổi Hiến pháp đã quy định.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Đình Khanh

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 38 của Quốc hội, qua theo dõi chúng tôi thấy việc triển khai thực hiện Nghị quyết 38 của Quốc hội đã được tiến hành khẩn trương, tích cực từ Trung ương tới các địa phương, thực sự là đợt sinh hoạt pháp lý dân chủ, sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đạt yêu cầu đề ra. Xong về phương pháp tiến hành chúng tôi thấy còn có điểm chưa phù hợp như việc hướng dẫn tổng hợp, coi mỗi cơ quan chỉ một ý kiến ở giai đoạn đầu là chưa hợp lý. Hay việc chỉ đạo lấy ý kiến của các hộ gia đình chưa chủ động làm sớm, mỗi tỉnh phải đầu tư hàng trăm tấn giấy, in hàng trăm ngàn bộ tài liệu gửi đến từng gia đình không được hướng dẫn, giải thích chu đáo, phần nào mang tính hình thức, tốn kém.
 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Hội

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Chúng tôi thống nhất với bản dự thảo đề ngày 17 tháng 5 năm 2013, sau khi tiếp thu chỉnh lý trên cơ sở ý kiến nhân dân, đây có một số ý kiến tôi đặc biệt quan tâm.

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Dương Trung Quốc 5 người đồng ý

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Có thể nói trong lần thảo luận tại Hội trường lần này chúng ta đã chứng kiến một ý chí thống nhất khá cao của rất nhiều đại biểu Quốc hội nhằm thể hiện rõ quan điểm mang tính nguyên tắc của Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp ở nước ta, chỉ là Hiến định hóa Cương lĩnh chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam mà với lần sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đang diễn ra là cương lĩnh của đại hội lần thứ 11 về giai đoạn quá độ tiến lên Chủ nghĩa xã hội. Vì thế tôi thấy không cần thiết đề cập tới những vấn đề vốn rất hệ trọng nhưng đã được định chế không thể thay đổi so với dự thảo ban đầu như chế độ chính trị, tên nước, vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng. Bản chất lực lượng vũ trang, chế độ sở hữu toàn dân v.v... Về vấn đề này tôi đã có nhiều cơ hội bầy tỏ quan điểm của mình tại các sinh hoạt chuyên môn và cơ quan truyền thông.
 

[Xem chi tiết]

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Nói về chính quyền địa phương, tôi thấy cả 2 phương án trong dự thảo đưa ra lần này đều không ổn. Chưa thể hiện được tinh thần đẩy mạnh phân cấp giữa Trung ương và chính quyền địa phương trong các nghị quyết của Đảng. Chưa đổi mới để giải quyết những vấn đề bất cấp của mô hình chính quyền ở địa phương hiện nay. Nhất thiết chính quyền địa phương phải được hiến định. Song nếu theo phương án 1 thì do luật định, còn theo phương án 2 thì như Hiến pháp hiện hành không có gì mới và giữ như Hiến pháp hiện hành thì không phù hợp với thực tiễn do tính chất, quy mô của các đơn vị hành chính. Đơn vị hành chính đô thị và nông thôn có nhiều đặc điểm khác nhau căn bản, có những yêu cầu rất khác nhau trong quản lý nhà nước và việc thành lập các cấp chính quyền cũng không thể như nhau.

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Thị Thanh Hòa 1 người đồng ý

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Thực hiện Nghị quyết số 38 Ban chấp hành và Đoàn chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tổ chức 120.137 cuộc lấy ý kiến và đã có 10.181.799 ý kiến đại diện các tầng lớp phụ nữ Việt Nam trên đất nước cho đến tận mũi Cà Mau. Trong số các ý kiến, chúng tôi thấy không có ý kiến nào đề nghị đổi tên tên nước. Về vai trò lãnh đạo của Đảng, tuyệt đại đa số nhất trí với quy định của dự thảo. Một số ý kiến đề nghị bổ sung từ "duy nhất" sau câu "Đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất", các ý kiến đều thống nhất Quân đội nhân dân Việt Nam phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, không có ý kiến nào đề cập đến sở hữu tư nhân về đất đai. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng góp ý và tập trung nhiều vào các Điều 9, 31 ý kiến và 1.460.398 ý kiến cá nhân, với một nội dung duy nhất là đề nghị có quy định về vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, vì đây là tổ chức đại diện cho hơn 50%. Điều 27 có 32 ý kiến tập thể, 1.204.461 ý kiến cá nhân, Điều 38 có 20 ý kiến tập thể và 718.927 ý kiến cá nhân, Điều 39 có 29 ý kiến tập thể và 1.309.359 ý kiến cá nhân.

 

[Xem chi tiết]

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Trước hết, tôi xin báo cáo nhanh với Quốc hội, theo tinh thần Nghị quyết số 38 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, Mặt trận đã chủ trì vận động, đã thảo luận lấy ý kiến các tổ chức xã hội, ý kiến của các đại biểu tiêu biểu trong giới nhân sỹ, trí thức, luật gia, các tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và đã tổng hợp để xây dựng báo cáo gửi đến Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp với tổng số: 8.071.919 lượt ý kiến của các tầng lớp nhân dân.
 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Bắc Việt

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Kể từ kỳ họp thứ 4, nhất là từ tháng 3 năm 2013 đã có hàng triệu ý kiến đóng góp cho dự thảo Hiến pháp sửa đổi. Hiếm có một đợt sinh hoạt chính trị nào với những vấn đề hệ trọng đến thế mà diễn ra sâu rộng ở đất nước ta. Người góp là đồng bào ta từ các tầng lớp xã hội, vùng miền, nghề nghiệp, dân tộc, lứa tuổi khác nhau, từ nhân sĩ, trí thức, cựu cán bộ kháng chiến, các nhà cách mạng lão thành, đến các người lao động, chiến sĩ, doanh nhân, các tôn giáo, kiều bào ở nước ngoài.
 
 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Ngô Văn Minh

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Với bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp trên tinh thần tiếp thu ý kiến nhân dân và qua nghe ý kiến các đại biểu Quốc hội thảo luận từ hôm qua đến nay, là một trong những người được phát biểu sau cùng trong đợt thảo luận này, tôi xin phép nói ngắn và tập trung vào những điều khoản đại biểu Quốc hội nói chưa nhiều lắm và mới.

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Huỳnh Văn Tí

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

về tổ chức Hội đồng nhân dân, quá trình hoạt động của Hội đồng nhân dân, theo luật định là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, là cơ quan trực tiếp quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương và giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân cùng cấp. Từ thực tiễn của địa phương, có ba vấn đề sau đây, có Hội đồng nhân dân thì cấp Ủy và Ủy ban thêm được một kênh thông tin rất quan trọng để qua đó hiểu rõ hơn, năm bắt đầy đủ, kịp thời, đa chiều, đa dạng hơn những nguyện vọng, những ý kiến, những kiến nghị của cử tri, của nhân dân để từ đó đề ra những chính sách, giải pháp cụ thể phù hợp, đúng đắn. Đồng thời thông qua hoạt động của Hội đồng nhân dân, giúp cho cấp Ủy và chính quyền cùng cấp có kênh để kiểm tra lại các chính sách, các giải pháp của mình đề ra đúng không và đi vào thực tiễn cuộc sống đến đâu rồi.

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Đức Hiền 1 người đồng ý

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Trước hết tôi biểu thị sự đồng tình và nhất trí cao với bản dự thảo Hiến pháp năm 1992 sửa đổi năm 2013 mà Ủy ban sửa đổi Hiến pháp đã trình Quốc hội. Chúng tôi nhận thấy rằng trong thời gian chỉ chưa đầy 5 tháng kể từ sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 38 vào kỳ họp thứ 4 cuối năm 2012 đến trước kỳ họp thứ năm trên đất nước ta đã diễn ra một sự kiện chính trị sâu rộng và góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp.

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Văn Phúc

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

về công tác tổ chức lấy ý kiến, tiếp thu ý kiến của nhân dân, mặc dù còn có những hạn chế, nhưng có thể khẳng định việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp đến nay về cơ bản đạt yêu cầu, so với các đợt lấy ý kiến những năm 1980 và 1992 thì lần này được tổ chức sâu rộng hơn rất nhiều, nhưng có lẽ điều cần phải nhấn mạnh là bên cạnh số lượng rất nhiều ý kiến tham gia là chất lượng rất cao và tính phong phú đa dạng của các loại ý kiến mà nhân dân đã tâm huyết gửi đến Quốc hội. Điều đáng nói nữa là việc tham gia ý kiến cho thấy nhận thức, tư duy về Hiến pháp và về chủ nghĩa hợp hiến của cán bộ, chuyên gia và người dân, nhìn chung đã phát triển ở một trình độ cao, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã cố gắng tiếp thu, giải trình nhiều ý kiến xác đáng, hợp lý của nhân dân. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây chỉ mới là bước đầu, mặc dù rất quan trọng.
 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đỗ Văn Đương 1 người đồng ý

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2013 12:00)

Nhà nước ta là Nhà nước tập quyền, không phân chia quyền nên việc phân công thực hiện quyền lực Nhà nước giữa các cơ quan chỉ là tương đối. Vì vậy, tôi xin được bàn thêm về chế định Quốc hội thực hiện quyền lập pháp, Chính phủ thực hiện quyền hành pháp và Tòa án nhân dân thực hiện quyền tư pháp trong dự thảo, cụ thể như sau: Hiến pháp 1992 quy định Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp, đúng là chưa hợp lý. Bởi các cơ quan Nhà nước khác cũng lập pháp như Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh, Chính phủ, các bộ, ngành cũng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật như nghị định, thông tư.
 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Văn Tân

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Đề nghị Dự thảo Hiến pháp có thêm một quy định về nguyên tắc phân công phối hợp kiểm soát quyền lực làm cơ sở cho việc xây dựng các luật về tổ chức bộ máy nhà nước sau này.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Văn Tuyết

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Góp ý một số ý kiến cụ thể về tên nước, Hội đồng bầu cử quốc gia, tổ chức chính quyền địa phương và các Điều 4, Điều 40, Điều 74, Điều 79

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Văn Tư

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Một số góp ý về tên nước, quyền con người (Chương II), Hội đồng bầu cử quốc gia và  các Điều 1, Điều 2, Điều 10 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Phạm Trọng Nhân 10 người đồng ý

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

 Một số góp ý liên quan đến chế độ kinh tế và thiết chế hiện định độc lập.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Phạm Đức Châu

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

 Góp ý về các vấn đề sau: Tên nước, vị trí lãnh đạo của Đảng CSVN, chính quyền địa phương, các chế định độc lập và quyền con người, quyễn và nghĩa vụ cơ bản của công dân 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Doãn Khánh

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Cơ bản đồng tình với báo cáo và dự thảo Hiến pháp sửa đổi được trình tại Quốc hội, đồng tình với các ý kiến phát biểu và góp ý ba vấn đề về: hiến định nền tảng chế độ; chính quyền địa phương và cơ chế bảo hiến

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Ya Duck

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Một số góp ý về Lời nói đầu, tên của Hiến pháp và các Điều 3, Điều 4, Điều 9

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Huỳnh Thế Kỳ 1 người đồng ý

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Góp ý ba vấn đề về: chế độ chính trị và tên nước; Điều 4 về Đảng CSVN; Hội đồng Hiến pháp

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Huỳnh Nghĩa

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Cơ bản thống nhất và góp ý thêm về chế định chính quyền địa phương và Chương IX dự thảo Hiến pháp.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Hồng Hà

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Thống nhất các Điều 1, Điều 2 và góp ý về Điều 9, Điều 10, Điều 32, Chương II quyền con người... 

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trương Thị Thu Trang 1 người đồng ý

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

 Góp ý cụ thể các Điều 1, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Chương II về quyền con người và Điều 120 về cơ chế bảo hiến

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Thái Học

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Góp ý về lời nói đầu; vai trò lãnh đạo của Đảng; tính chất nền kinh tế Việt Nam và các thành phần kinh tế; sự trung thành của lực lượng vũ trang và về việc xây dựng và sửa đổi Hiến pháp được quy định tại Điều 124

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trương Thị Huệ

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

 Góp ý về Điều 2, Điều 4, Điều 74 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Trung Thu

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Góp ý lời nói đầu và một số điều cụ thể: Điều 2, Điều 6, Điều 11, Điều 15...

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Y Khút Niê

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được Quốc hội Khoá XIII cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ tư và công bố lấy ý kiến nhân dân trong cả nước. Theo Báo cáo của Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đến ngày 30/4/2013 đã có 26.091.276 lượt ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân, hơn 28.000 hội nghị, hội thảo đã được tổ chức. Nhìn chung các ý kiến góp ý của nhân dân, tổ chức cơ quan  từ Trung ương đến cơ sở cơ bản tán thành, các nội dung dự thảo Hiến pháp đã được công bố lấy ý kiến. Đồng thời nhân dân cũng góp nhiều ý kiến, tâm huyết, trí tuệ vào các nội dung của Dự thảo Hiến pháp.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Giàng Thị Bình

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Góp ý về Điều 5, Điều 10, các vấn đề về chính quyền địa phương và thu hồi đất 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đặng Ngọc Tùng

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Góp ý các vấn đề về chế độ chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, các thành phần kinh tế, vai trò của giai cấp công nhân

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Hoàng Việt Phương

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Đề nghị cần bổ sung cả về lý luận và thực tiễn bảo đảm tính khoa học, thống nhất, chặt chẽ về đường lối chủ trương, cương lĩnh chính trị của Đảng, về tổng kết thực tiễn một số vấn đề ở nước ta trên nguyên tắc tiến bộ, dân chủ hơn, phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, là cơ sở chặt chẽ để xây dựng hệ thống luật sau này. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Chu Sơn Hà

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Đề nghị giữ nguyên Chương Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân như Hiến pháp hiện hành năm 1992 và quy định chức năng, nhiệm vụ của mô hình chính quyền đô thị thông qua việc sửa đổi Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân trong thời gian tới. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Bùi Ngọc Chương

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Tôi nhất trí phương án 1 bổ sung Khoản 7 về nhiệm vụ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc quyết định thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới, đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh. Việc đưa nhiệm vụ này sang Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tăng thêm trách nhiệm của Quốc hội cùng với Chính phủ xem xét quyết định đúng đắn, kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực tế.

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đinh Thị Phương Lan

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Tại Điều 66 tôi đề nghị bổ sung vào Khoản 2 người dân tộc thiểu số. Khoản 2 được thiết kế thành "Tạo điều kiện để người khuyết tật, người nghèo, người dân tộc thiểu số được học văn hóa và nghề phù hợp".

[Xem chi tiết]
Đại biểu: La Ngọc Thoáng

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Đề nghị Quốc hội lựa chọn mô hình Hội đồng Hiến pháp với quyền năng đầy đủ, nếu được nó sẽ là bước tiến trong tư duy lập hiến, lập pháp của chúng ta. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Vũ Xuân Trường

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Tôi đề nghị quy định như phương án 2 bổ sung chức năng kiểm sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kiểm sát xử lý vi phạm hành chính và nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân. Ngoài chức năng đã quy định là thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Bùi Sỹ Lợi

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Nên giao thẩm quyền quyết định về chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính từ cấp huyện trở xuống do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thực hiện trên cơ sở đề nghị của Chính phủ. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Văn Lai

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Có một điều chúng tôi có ý kiến và nhiều người có ý kiến nhưng mà tôi thấy trong tiếp thu không có nêu lên và cũng không nói rõ điều này. Đó là chúng tôi đề nghị vai trò, chức năng, nhiệm vụ là cái thứ hai, còn cái thứ nhất là vị trí của Mặt trận phải được xác định. Tôi đề nghị là phải đưa cụm từ "Mặt trận là một bộ phận trong hệ thống chính trị" vào Điều 9. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Phạm Hồng Hương

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Không có lý do gì chúng ta lại không tiếp tục Hiến định về bản chất và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội trong làn sửa đổi bổ sung này, đó là quyền thiêng liêng và bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Phùng Đức Tiến

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Về Lời nói đầu, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bỏ đoạn ghi nhận những thành quả to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được. Mỗi bản Hiến pháp đều tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước vì các bản Hiến pháp từ năm 1946 đến nay đều khẳng định và ghi nhận những thành quả to lớn mà nhân dân ta đạt được, không cần nhắc lại ở đây. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trịnh Ngọc Phương

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Theo tôi dự thảo cần được xem xét, bổ sung theo hướng, Hội đồng Hiến pháp xem xét tính hợp hiến của văn bản quy phạm pháp luật do các chủ thể có thẩm quyền ban hành, thực hiện giải thích Hiến pháp, xem xét các giải quyết khiếu nại và hành vi vi phạm hiến pháp trên cơ sở yêu cầu của vài chủ thể nhất định.
 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Du Lịch

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Bộ máy tổ chức về tổ chức chính quyền Trung ương, tôi cho rằng tương đối phù hợp nhưng tổ chức chính quyền địa phương là vướng. Do đó Hiến pháp lần này cần khâu đột phá là tổ chức lại chính quyền địa phương.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Thị Hoa Sinh

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Đề nghị làm rõ trong Hiến pháp năm 1992, Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, pháp luật nhưng vị trí của Hội đồng nhân dân, quyền lực cơ quan hành pháp hay lập pháp thì chưa được rõ ràng.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Vũ Thị Nguyệt

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Tôi đề nghị thêm cụm từ "người không có quốc tịch Việt Nam" sau cụm từ "người nước ngoài" cho rõ ràng và đầy đủ các chủ thể không phải người Việt Nam cư trú trên lãnh thổ Việt Nam. Ví dụ: Những người không có quốc tịch Việt Nam và họ cũng chưa được xác định có quốc tịch của quốc gia nào nhưng họ vẫn đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam thì họ vẫn phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Thị Tám

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Theo tôi quy định Quốc hội có thẩm quyền làm Hiến pháp và làm luật là chưa nêu bật được những đặc trưng trong quyền lực của Quốc hội. Tôi xin kiến nghị sửa đổi Điểm 1, Điều 75 của dự thảo thành "thông qua, sửa đổi Hiến pháp và các đạo luật".

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đinh Xuân Thảo

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

việc sửa đổi Hiến pháp lần này cần phải cân nhắc kỹ những vấn đề nào nên đưa vào Hiến pháp, những vấn đề nào thì để luật định. Tránh trường hợp quy định của Hiến pháp trở thành rào cản đối với việc cải cách tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, rồi lại làm thí điểm để thay đổi như hiện nay chúng ta đang làm.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Phạm Xuân Thường

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Tôi đề nghị mô hình tổ chức bộ máy nhà nước ta như sau: Cơ quan lập pháp Quốc hội, cơ quan hành pháp Chính phủ, nhưng giao thêm cho cơ quan Chính phủ thực hiện chức năng thực hành quyền công tố Nhà nước. Cơ quan tư pháp duy nhất là Tòa án, bởi vì thực chất tư pháp nó chính là xét xử và xét xử đó là chức năng duy nhất của các cơ quan Tòa án. Vì vậy chỉ có cơ quan Tòa án mới là cơ quan tư pháp.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Thanh Phương

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Tôi xin đề nghị Ban dự thảo cân nhắc là có nên nêu rõ nội dung thể hiện Cương lĩnh, hay bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam hay không, hay chỉ cần nêu ngắn gọn là Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội. Cách thể hiện này có khác so với Hiến pháp trước đây, nhưng nội hàm là hoàn toàn không thay đổi.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đỗ Thị Hoàng

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Các quy định hiện hành về mô hình tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân áp dụng chung cho tất cả các chính quyền, địa phương trong cả nước. Hệ quả là có địa phương không phát huy được tiềm năng thế mạnh của mình, có địa phương không đủ điều kiện để thực hiện theo chuẩn chung. Do vậy tôi đề nghị cần thiết phải có một điều khoản Hiến định phân định rõ ràng về chính quyền đô thị, chính quyền nông thôn. Đồng thời có quy định về tổ chức chính quyền của đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, đơn vị hành chính ở hải đảo làm cơ sở cho luật định về thành lập địa vị pháp lý, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương phù hợp với yêu cầu mới. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đặng Đình Luyến

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Tùy theo điều kiện cụ thể của mỗi nước, có những nước thành lập toà án Hiến pháp, có nước thành lập Ủy ban Hiến pháp, có nước thành lập hội đồng bảo hiến, có nước thành lập hội đồng Hiến pháp v.v... Do đó nước ta có thành lập Hội đồng bảo hiến, Hội đồng Hiến pháp cũng phù hợp với xu hướng chung và cũng phù hợp với xu thế chung của thế giới.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Tôn Thị Ngọc Hạnh

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Tại Điều 79, tôi tán thành phương án giao Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định việc thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như trong dự thảo đã công bố lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Minh Diệu

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Tôi tán thành phương án giữ các quy định về chính quyền địa phương như Hiến pháp hiện hành và đề nghị khẳng định thêm mô hình chính quyền địa phương được tổ chức ở tất cả các đơn vị hành chính theo nguyên tắc ở đâu có đơn vị hành chính theo lãnh thổ thì ở đó phải có cơ quan đại biểu của nhân dân.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Danh Út

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Chúng tôi chọn phương án 1, đó là không quy định Hội đồng Hiến pháp trong bản Hiến pháp mới và hoàn thiện cơ chế bảo hiến hiện hành, tăng cường hơn nữa trách nhiệm của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các uỷ ban của Quốc hội và các cơ quan khác của nhà nước trong bảo vệ Hiến pháp

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Triệu Là Pham

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (03/06/2013 12:00)

Nên quy định thêm trách nhiệm tôn trọng tính độc lập của bộ máy lập pháp, hành pháp và tư pháp, không được tự ý quy định cho mình một thẩm quyền nào đó trong bộ máy quản lý nhà nước nhằm can thiệp trái pháp luật vào quá trình thực hiện chức năng, thẩm quyền của các nhánh quyền lực nhà nước mà Hiến pháp và pháp luật quy định.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đặng Ngọc Tùng 20 người đồng ý

Cần sửa lại quy định về công đoàn trong Hiến pháp (16/11/2012 12:00)

Tại Điều 10, Tôi xin đề nghị bỏ chỗ "cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội" mà chỉ nói rằng "công đoàn là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện đại diện cho người lao động, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động v.v..." thì nó phù hợp hơn.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trịnh Thị Thanh Bình 12 người đồng ý

Cần bổ sung quy định về án lệ (16/11/2012 12:00)

Đề nghị thêm vào cuối Khoản 4 Điều 110 cụm từ và ban hành án lệ. Việc quy định này là thể chế hóa Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về vấn đề phát triển án lệ trong cải cách tư pháp và trên thực tế đảm bảo cho việc giải quyết kịp thời, thống nhất trong hoạt động xét xử các loại án mà thực tiễn là phát sinh tình huống sự kiện mới nhằm bảo vệ quyền dân sự của công dân được triệt để hơn và án lệ cũng là cơ sở để tòa án nhân dân hình thành các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật và là cơ sở để hoàn thiện pháp luật, đặc biệt về tố tụng.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Bùi Đức Thụ 9 người đồng ý

Cần cân nhắc việc rút ngắn nhiệm kỳ của Tổng kiểm toán (16/11/2012 12:00)

Tôi thấy rằng nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi hiện tại là 7 năm, đợt này đề nghị sửa rút xuống còn 5 năm thì cần cân nhắc bởi vì theo thông lệ quốc tế như tuyên bố Lima của các tổ chức kiểm toán quốc tế Intersite đều kiến nghị cần phải đảm bảo tính độc lập trong tổ chức hoạt động kiểm toán để đảm bảo tính khách quan trong việc kiểm tra giám sát việc quản lý sử dụng nguồn lực tài chính công. Một trong những điều đó là quy định nhiệm kỳ của Tổng kiểm toán dài hơn so với nhiệm kỳ Quốc hội.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Phạm Trọng Nhân 114 người đồng ý

Cần nghiên cứu để đưa tuyên bố chủ quyền của Hoàng Sa và Trường Sa vào trong Hiến pháp (16/11/2012 12:00)

Chúng ta cũng cần nghiên cứu một cách cẩn trọng để đưa tuyên bố chủ quyền của Hoàng Sa và Trường Sa vào trong Hiến pháp. Biết rằng đây là một nội dung nhạy cảm và một cuộc tranh đấu khó khăn lâu dài, nhưng tôi nghĩ đây là cơ hội chín muồi và hết sức cần thiết để chúng ta thể hiện tuyên bố mạnh mẽ về chủ quyền với những chứng cứ lịch sử rõ ràng và sự ủng hộ của dư luận thế giới. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Nam 38 người đồng ý

Việc sửa đổi Hiến pháp phải quy định rõ ràng các chế định pháp lý về Đảng Cộng sản Việt Nam (16/11/2012 12:00)

Tôi tha thiết đề nghị việc sửa đổi Hiến pháp phải quy định rõ ràng các chế định pháp lý về Đảng Cộng sản Việt Nam và rất cần thiết phải nghiên cứu để xây dựng một số điều đủ khả năng quy định về bản chất của Đảng, nội dung, phương thức lãnh đạo, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của Đảng, của tổ chức Đảng, đảng viên của Đảng trước đất nước, trước nhân dân và trước  pháp luật.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Trọng Trường 8 người đồng ý

Nên quy định nhiệm kỳ thẩm phán là 10 năm (16/11/2012 12:00)

Theo quan điểm của tôi nên quy định nhiệm kỳ của thẩm phán trong điều luật là 10 năm vì các nước tiến bộ trên thế giới thẩm phán được bổ nhiệm suốt đời. Ở nước ta chưa có điều kiện bổ nhiệm như vậy nên quy định nhiệm kỳ thẩn phán là 10 năm với quy định nhiệm kỳ 5 năm như hiện nay là quá ngắn. Nhiệm kỳ của Hội thẩm nhân dân theo nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: La Ngọc Thoáng 17 người đồng ý

Đề nghị phải bổ sung vào Hiến pháp việc thành lập cơ quan bảo hiến (16/11/2012 12:00)

Tôi đề nghị phải bổ sung vào Hiến pháp thành lập cơ quan bảo hiến bên cạnh cơ quan bảo vệ Hiến pháp hiện hành. Hiến pháp là đạo luật gốc, là văn bản chính trị pháp lý quan trọng nhất của một quốc gia do vậy những quy định của Hiến pháp cần được thực hiện một cách nghiêm túc. Không có một cơ chế bảo hiến rõ ràng, cụ thể được xác định ngay trong Hiến pháp thì rất khó có thể đảm bảo rằng Hiến pháp sẽ được tôn trọng một cách tuyệt đối. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trương Trọng Nghĩa 15 người đồng ý

Thống nhất với phương án 2 là thành lập một cơ quan bảo vệ Hiến pháp (16/11/2012 12:00)

Về Hội đồng Hiến pháp, tôi thống nhất với phương án 2 là thành lập một cơ quan bảo vệ Hiến pháp, có thể tên của nó là Hội đồng Hiến pháp. Tôi đề nghị Hội đồng Hiến pháp có thể giao cho Chủ tịch nước làm Chủ tịch, có sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và Chủ tịch Quốc hội.

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Bùi Văn Xuyền 3 người đồng ý

Chưa cần thiết phải thành lập cơ quan bảo vệ Hiến pháp độc lập (16/11/2012 12:00)

Về một số thiết chế mới, tôi đồng ý với ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội  trong tình hình hiện nay nhà nước chưa cần thiết phải thành lập cơ quan bảo vệ Hiến pháp độc lập mà tiếp tục củng cố tổ chức hoạt động của các cơ quan nhà nước để đảm bảo hiệu quả hơn và đáp ứng yêu cầu của công tác này. Thực tế chức năng này đã được giao cho các cơ quan như Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và kể cả các cơ quan chính quyền địa phương. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Bùi Ngọc Chương 8 người đồng ý

Quốc hội không nên giám sát hoạt động của Hội đồng Bầu cử và Kiểm toán nhà nước (16/11/2012 12:00)

Khoản 2, Điều 76 có bổ sung quyền giám sát tối cao của Quốc hội đối với hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia và kiểm toán nhà nước. Dự kiến hai tổ chức này được Quốc hội thành lập nhưng là cơ quan chuyên môn để giúp Quốc hội và không mang tính cơ quan quyền lực phải chịu sự giám sát tối cao, không thuộc đối tượng phải trả lời chất vấn trước Quốc hội. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Hà Minh Huệ 6 người đồng ý

Tên gọi của Chương I là chưa phù hợp (16/11/2012 12:00)

Về tên gọi của Chương I là chế độ chính trị, cách đặt vấn đề đưa chế độ chính trị trở thành chương đầu có vẻ hợp lý nhưng xét về nội dung thì các Điều 1, Điều 11, Điều 13, Điều 14 nói về chủ quyền lãnh thổ quốc kỳ, quốc ca có vẻ như không phù hợp.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Đình Nhã 5 người đồng ý

Vấn đề chiến tranh và hoạt động của Quốc hội trong thời chiến (16/11/2012 12:00)

Tôi đề nghị trong trường hợp có chiến tranh Quốc hội không thể họp được, Hội đồng quốc phòng, an ninh được thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội quy định tại Điều 84 ngoại trừ quyền làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp. Quy định như vậy sẽ biến Hội đồng quốc phòng, an ninh thành một chế định Hiến pháp độc lập, được Hiến pháp trao quyền khi có biến chứ không chờ Quốc hội. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đỗ Thị Hoàng 3 người đồng ý

Cần đề cập đến mô hình đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt một cách đầy đủ trong Hiến pháp (16/11/2012 12:00)

Trong khi xét trên tất cả các mặt về cơ sở lý luận thực tiễn và pháp luật đều có đủ lý do để đề cập đến mô hình đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt một cách đầy đủ hơn. Do đó cần thiết phải đề cập đến mô hình đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt một cách đầy đủ trong sửa đổi bổ sung Hiến pháp và các luật liên quan. Đồng thời cũng cần thiết phải bổ sung mô hình đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, quy mô trực thuộc của các địa phương mà thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Việt Trường 5 người đồng ý

Điều 6 thể hiện như trong dự thảo là không rõ (16/11/2012 12:00)

Điều 6 thể hiện như trong dự thảo tôi thấy vừa không rõ, vừa có điều gì đó làm như chúng ta xa rời đi quyền lực nhà nước thống nhất bởi lẽ ở đây chúng ta đặt vấn đề là nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng các hình thức dân chủ trực tiếp thông qua các cơ quan đại biểu và các cơ quan nhà nước khác. Chúng tôi không rõ các cơ quan nhà nước khác ở đây là cơ quan nào bởi vì chúng ta từ trước đến nay theo quy định của Hiến pháp từ năm 1946 đến năm 1992 quyền lực nhà nước và nhân dân đều khẳng định thuộc về nhân dân. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Hồ Trọng Ngũ 4 người đồng ý

Phải chăng Hiến pháp lần này là Hiến pháp sửa đổi, bổ sung năm 2012 (16/11/2012 12:00)

Tôi đề nghị cân nhắc lại tên gọi của Hiến pháp. Phải chăng Hiến pháp lần này là Hiến pháp sửa đổi, bổ sung năm 2012 hoặc là Hiến pháp sửa đổi, bổ sung, phát triển năm 2012. Tức là vận dụng phương pháp tư duy như khi ta xây dựng Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 của Đảng

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Thành Bộ 12 người đồng ý

Đồng ý bổ sung quy định về án lệ (16/11/2012 12:00)

Kiến nghị với Quốc hội cho phép Tòa án nhân dân tối cao ban hành án lệ thông qua thực tiễn công tác, tổng kết xét xử. Việc cho phép Tòa án nhân dân tối cao xây dựng án lệ và sử dụng án lệ trong hoạt động xét xử vừa kế thừa được thành quả xét xử vừa đảm bảo được chuẩn mực xét xử của tòa án trong từng loại việc cụ thể khi chưa có văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Xuân Vinh 5 người đồng ý

Khái niệm sở hữu toàn dân quy định tại Điều 52 chưa được minh bạch (16/11/2012 12:00)

Khái niệm sở hữu toàn dân quy định tại Điều 52 chưa được minh bạch, phân định rõ ràng những tài sản là sở hữu toàn dân được nhà nước giao cho các tổ chức, cá nhân, tổ chức kinh tế quản lý khai thác phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế thì họ có quyền nghĩa vụ như thế nào. Trong trường hợp này ai sẽ là người có quyền năng thực sự, đây là chỗ trống cần được hiến định rõ ràng trong Hiến pháp.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Văn Bản 5 người đồng ý

"Kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền" nên được thay bằng "kết hợp đông y và tây y" (16/11/2012 12:00)

Thực tế đông y bao gồm 3 lĩnh vực: Một là y học dân gian gồm các ông lang, bà mế và nhân dân dùng các môn thuốc, bài thuốc, phương pháp chữa bệnh đơn giản để chữa bệnh thông thường cho cộng đồng dân cư. Hai là y học cổ truyền gồm các lương y có phương pháp chữa bệnh hoặc bài thuốc gia truyền trong gia đình, dòng tộc lưu truyền từ đời này, sang đời khác. Ba là y học hàn lâm đông y gồm những lương y đã học các tư liệu đông y kinh điển một cách hệ thống, có lý luận uyên thâm, có tay nghề cao về y, nho, lý, số. 

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đỗ Văn Đương 16 người đồng ý

Cần làm đậm nét hơn và rõ nét hơn cơ chế kiểm soát quyền lực (16/11/2012 12:00)

Trong dự thảo đã có một số chế định về kiểm soát quyền lực Nhà nước nhằm thể chế quan điểm của Đảng ta. Nhưng để đậm nét hơn và rõ nét hơn cơ chế này, tôi đề nghị bổ sung chế định thể hiện sự kiểm soát quyền lực ngay trong mỗi một hệ thống quyền lực.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Đình Quyền 15 người đồng ý

Những nội hàm của dân chủ trực tiếp ở trong bản Hiến pháp hiện nay chúng ta còn khá mờ nhạt (16/11/2012 12:00)

Những nội hàm của dân chủ trực tiếp ở trong bản Hiến pháp hiện nay chúng ta còn khá mờ nhạt. Chúng ta mới chỉ có  một chế định trưng cầu dân ý mà chúng tôi cho rằng là dân chủ trực tiếp còn được thể hiện ở rất nhiều các khía cạnh, ví dụ như sắp tới chúng ta có tiến tới bầu một số chức danh trong bộ máy nhà nước hay không? bầu trực tiếp do dân bầu hay không? thì chúng ta cũng phải có quy định mở ra hoặc dân chủ trực tiếp của nhân dân thông qua việc mà quy định tiếp cận thông tin của nhân dân v.v... 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Văn Độ 17 người đồng ý

Cơ chế kiểm soát việc thực hiện quyền lực được thể hiện chưa đầy đủ (16/11/2012 12:00)

Chúng tôi thấy rằng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã có nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng thể hiện tư tưởng kiểm soát quyền lực  đó là đã xác định rõ ràng các cơ quan lập pháp Quốc hội, hành pháp Chính phủ và tư pháp Tòa án. Tuy nhiên, theo tôi trong dự thảo cơ chế kiểm soát việc thực hiện quyền lực được thể hiện chưa đầy đủ, chưa triệt để so với các cơ chế phân công và phối hợp quyền lực.  

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Thị Kim Thúy 21 người đồng ý

Bổ sung và hoàn thiện các quy định về quyền của người dân đối với nhà nước (16/11/2012 12:00)

Để thực sự tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân tôi đề nghị cần sửa đổi Hiến pháp theo hướng bổ sung và hoàn thiện các quy định về quyền của người dân đối với nhà nước, bảo đảm cho người dân thực sự là chủ và làm chủ được nhà nước, nhất là các quyền thể hiện dân chủ trực tiếp.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Du Lịch 28 người đồng ý

Phải làm rõ về chính quyền địa phương! (16/11/2012 12:00)

Tôi kiến nghị chúng ta phải làm rõ chính quyền địa phương là ai, nguyên tắc chung là phải tăng tính tự chủ của chính quyền địa phương, nâng vai trò của cơ quan dân cử về bảo đảm lợi ích của địa phương. Không có tình trạng một đô thị mà chính quyền không có một quyền gì kể cả những quyền rất nhỏ, như ở Đà Nẵng muốn học tập thủ đô lại phải xin Quốc hội cho một số quyền như nơi cư trú hay vấn đề xử phạt hành chính. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đinh Xuân Thảo 5 người đồng ý

Tán thành với việc khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân (16/11/2012 12:00)

Tôi tán thành với quy định về sở hữu đất đai tại Điều 58 và Điều 59 của dự thảo sửa đổi Hiến pháp, trong đó khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo quy định của pháp luật

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Huỳnh Văn Tính 5 người đồng ý

Đề nghị được lược bỏ một số nội dung văn hóa, khoa học giáo dục (16/11/2012 12:00)

Trong lần sửa đổi, bổ sung này Hiến pháp cần được viết xúc tích loại bỏ những nội dung không có tính quy phạm pháp luật và quá cụ thể. Tôi đề nghị được lược bỏ nội dung văn hóa, khoa học giáo dục ở Chương III là chương về kinh tế - xã hội. Văn hóa, giáo dục khoa học công nghệ và môi trường ghép những quy định phù hợp ở chương này với những quy định về chế độ chính trị ở Điều 5 Chương I và về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân ở Chương II của dự thảo.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Thuý Anh 1 người đồng ý

Các quy định mới, các sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp cần được đánh giá tác động (16/11/2012 12:00)

 Bên cạnh việc làm rõ các quy định của Hiến pháp 1992 mà giá trị đã được kiểm chứng, cần phải kế thừa, Tôi cũng kiến nghị các quy định mới, các sửa đổi, bổ sung cần được đánh giá tác động và có báo cáo đánh giá tác động trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 sắp tới.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Hà Huy Thông 2 người đồng ý

Hình thức và độ dài của Hiến pháp có tầm quan trọng nhất định (16/11/2012 12:00)

Tôi hoan nghênh dự thảo Hiến pháp sửa đổi lần này đã rút ngắn gọn hơn bản dự thảo Hiến pháp năm 1992 chỉ còn có 14300 từ, tương đương với mức trung bình Hiến pháp của tất cả các nước hiện nay là 14565 từ, nhưng vẫn đảm bảo định hướng của những thành tố quan trọng.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Văn Luật 1 người đồng ý

Hiến pháp và pháp luật hiện hành đã quy định các cơ chế bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp (16/11/2012 12:00)

Về cơ chế bảo vệ Hiến pháp. Tôi tán thành phương án 1. Trong Hiến pháp và pháp lệnh hiện hành đã quy định các cơ chế bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành phải phù hợp với Hiến pháp.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Anh Sơn 5 người đồng ý

Về các nội dung liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và quốc phòng, an ninh (16/11/2012 12:00)

Tôi xin phát biểu về các nội dung liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và quốc phòng, an ninh thể hiện trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các quy định liên quan đến nội dung bảo vệ Tổ quốc, quốc phòng, an ninh được thể hiện tập trung ở Điều 48, 49 Chương II các điều từ 71, 74 Chương IV; Điều 94, 95 Chương VI và một số điểm khác trong dự thảo. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đặng Thị Kim Chi 6 người đồng ý

Phải thể hiện rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức xã hội khác (16/11/2012 12:00)

Về chế độ chính trị theo tôi sửa đổi Hiến pháp phải thể hiện rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức xã hội khác trong hệ thống chính trị nước ta trong việc tập hợp các lực lượng xã hội phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Phạm Văn Tấn 1 người đồng ý

Đề nghị bổ sung, làm rõ chế định nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước (16/11/2012 12:00)

Tôi đề nghị bổ sung, làm rõ, bảo đảm tính đầy đủ, thống nhất chế định nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước bằng cách hình thức dân chủ trực tiếp và thông qua các cơ quan đại biểu, các cơ quan khác của Nhà nước. 

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Bắc Việt

Cần thể hiện rõ tư tưởng Đảng ta là một Đảng cầm quyền (16/11/2012 12:00)

Theo tôi ở Điều 4, cần thể hiện rõ tư tưởng của Bác Hồ thể hiện trong di chúc. Đảng ta là một Đảng cầm quyền và câu này đang được thể hiện ngay tại Hội trường của Quốc hội đang họp ở đây thì trên cánh gà thấy rõ câu này. Vì vậy, ở điều này theo tôi phải thể hiện rõ Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Phạm Thị Phương 3 người đồng ý

Nên sắp xếp lại các điều ở Chương II cho logic, khoa học hơn (16/11/2012 12:00)

Bố cục Chương II nên sắp xếp lại các điều cho logic, khoa học hơn. Tôi cho rằng có thể sắp xếp theo trình tự sau: Những nguyên tắc chung, quyền con người, quyền công dân, nghĩa vụ công dân và các điều kiện, cơ chế đảm bảo thực hiện các quyền hiến định.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Hữu Hùng 15 người đồng ý

Cần phải nghiên cứu khôi phục lại chức năng kiểm soát chung của Viện kiểm sát nhân dân (16/11/2012 12:00)

Để đáp ứng yêu cầu phát huy hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm soát quyền lực nhà nước trong tình hình mới, nhiều ý kiến đại biểu chúng tôi đã phát biểu và nhân đây tôi muốn xin kiến nghị cần phải nghiên cứu khôi phục lại chức năng kiểm soát chung của Viện kiểm sát nhân dân để kiểm sát việc tuân theo pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tình hình hiện nay.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Văn Phúc 14 người đồng ý

Cần phải sửa đổi Hiến pháp một cách cơ bản để tạo đột phá chiến lược về cải cách thể chế (16/11/2012 12:00)

Tôi có cảm nhận trong thời gian vừa qua chúng ta đang bị rủi ro rơi vào bẫy thu nhập trung bình, có nghĩa là chúng ta sẽ luẩn quẩn trong trên 1000 đô la mà không thể vượt qua được một trình độ phát triển khác, đó cũng là một phần tôi cho là phần chính do thể chế của chúng ta chưa phù hợp, nhất là thể chế kinh tế thị trường. Vì vậy, chúng ta phải tiến hành sửa đổi, nói đến thể chế đầu tiên là Hiến pháp, từ trên cơ sở Hiến pháp chúng ta sửa đổi một loạt các luật liên quan đến đầu tư sản xuất kinh doanh sở hữu doanh nghiệp v.v... và các luật liên quan đến tổ chức. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Hà Hùng Cường 25 người đồng ý

Đề nghị đưa vào dự thảo quy định việc trưng cầu ý dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp (16/11/2012 12:00)

Đề nghị đưa vào dự thảo quy định áp dụng cho những lần sửa đổi Hiến pháp sau này, việc trưng cầu ý dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp sau khi được Quốc hội thông qua. Đây sẽ là sự kết hợp tốt nhất giữa thẩm quyền đại diện của Quốc hội với chủ quyền của nhân dân với việc nhân dân tự mình biểu quyết về cách sửa đổi Hiến pháp hy vọng rằng Hiến pháp sẽ có chất lượng tốt hơn, có đời sống lâu dài hơn. Chỉ với một động thái như vậy theo tôi cũng sẽ là sự thể hiện cao nhất sự kính trọng của Quốc hội đối với nhân dân, với cử tri những người bầu ra chúng ta.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Thị Nguyệt 5 người đồng ý

Cần thể hiện cụ thể hơn vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội (16/11/2012 12:00)

Về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong Điều 4 đã nói rất rõ trách nhiệm, quyền hạn, vai trò của Đảng. Đây là điều hết sức quan trọng vì Đảng lãnh đạo nhà nước là nguyên tắc hiến định. Đảng cũng chỉ là một bộ phận của hệ thống chính trị. Đảng lãnh đạo chứ không chỉ đạo, làm thay, bao biện công việc cụ thể của Nhà nước. Đảng lãnh đạo Quốc hội, nhưng Quốc hội do dân bầu ra vì thế Đảng tôn trọng, phát huy vai trò của Quốc hội, của nhân dân.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Văn Tiên

Quy định phi lợi nhuận phải áp dụng trong nhiều lĩnh vực xã hội, kể cả lĩnh vực y tế (16/11/2012 12:00)

Quy định phi lợi nhuận này phải áp dụng trong nhiều lĩnh vực xã hội, kể cả lĩnh vực y tế . Nếu chúng ta không quy định về phi lợi nhuận thì sau này một số bệnh viện có thể lương 60, 70 triệu. Chúng tôi nghĩ việc đó không nên và không đúng đạo lý, anh làm nghề đó, nghề giáo dục, nghề y tế, anh chỉ có một mức lương nhất định. Còn nếu anh lương cao thì có nghĩa là bệnh nhân phải trả nhiều. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Phùng Khắc Đăng 1 người đồng ý

Cần quy định về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của 5 tổ chức chính trị xã hội hiện nay (16/11/2012 12:00)

Tôi cho rằng ghi các tổ chức này chỉ càng khẳng định rõ lực lượng chính trị kiên trung theo Đảng và nhà nước và đồng thời đề cao trách nhiệm của họ mà thôi. Do đó tôi đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 10 theo hướng quy định về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của 5 tổ chức chính trị xã hội hiện nay gồm công đoàn, hộ nông dân, đoàn thanh niên, hội phụ nữ và hội cựu chiến binh. Nếu không ghi cụ thể thì chỉ cần ghi rõ mặt trận tổ quốc Việt Nam và các thành viên của mặt trận là đủ. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Đình Sơn 6 người đồng ý

Nên tách các điều quy định về quyền con người và quyền công dân (16/11/2012 12:00)

Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu có nên tách các điều quy định về quyền con người và quyền công dân. Trong tên gọi của chương thì nên chia làm hai phần: Phần quy định về phần con người trước và về phần quy định quyền, nghĩa vụ của công dân sau. Bởi lẽ quyền con người hoàn toàn khác với quyền công dân. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Phùng Văn Hùng 4 người đồng ý

Quy định về chính quyền địa phương chưa có gì mới (16/11/2012 12:00)

Chương IX, về chính quyền địa phương chưa có gì mới, chẳng qua là thay đổi câu chữ chưa đi vào bản chất và nhu cầu phát triển của đất nước hiện nay và 10, 15 năm, 20 năm tiếp theo. Chúng ta đều biết quyền lực nhà nước có giới hạn mà sự phân chia hay phân công quyền lực như ta vẫn gọi không hợp lý, không có cơ sở khoa học thì chúng ta sẽ làm triệt tiêu hiệu lực và hiệu quả của bộ máy chính quyền. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Thị Thanh Hòa 2 người đồng ý

Đề nghị thể hiện rõ hơn về phần nghĩa vụ của công dân (16/11/2012 12:00)

Tôi đề nghị thể hiện rõ hơn về phần nghĩa vụ của công dân, nhiều điều, khoản nhấn mạnh về quyền nhiều hơn về nghĩa vụ. Ví dụ Điều 32 quy định nhiều về quyền khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm của cơ quan Nhà nước phải tiếp nhận giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân. Song như chúng ta biết trong báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về các quyết định hành chính về đất đai cho thấy có đến hơn 50% là tố cáo và khiếu nại không đúng, cho nên cần có những quy định về nghĩa vụ của công dân là phải khiếu nại và tố cáo đúng. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đỗ Hữu Lâm 10 người đồng ý

Hình thức dự thảo quá dài, nội dung mang tính diễn giải nhiều (16/11/2012 12:00)

Về nhận thức của tôi về hình thức dự thảo quá dài, nội dung mang tính diễn giải nhiều. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu hình thức văn phong của Hiến pháp năm 1946 rất dễ hiểu, ngắn gọn, trong sáng và mỗi điều luật đều có tính khẳng định mang tính pháp lý cao. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Ngô Đức Mạnh 1 người đồng ý

Chế độ kinh tế là thiết chế hết sức là quan trọng cần phải giữ lại (16/11/2012 12:00)

 Đề nghị Quốc hội nghiên cứu một cách cẩn trọng hơn là chúng ta có nhất thiết phải gộp chương kinh tế ở Chương III: Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học và môi trường. Ở đây vấn đề không chỉ là số lượng của quá nhiều điều trong một chương này mà trên thực tế về phần kinh tế chiếm đến 9 trong 16 điều. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng hơn cả là chế độ kinh tế, là thiết chế hết sức là quan trọng.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đinh Văn Nhã

Cần cụ thể hoá việc quy định về chính sách tài chính tiền tệ quốc gia (16/11/2012 12:00)

Khoản 4, Điều 76 có quy định Quốc hội quyết định chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, đây là quy định và là thừa kế của Hiến pháp năm 1992, sau 20 năm quy định này của Hiến pháp năm 1992 chưa thực hiện được, nay chúng ta tiếp tục quy định lại và nội hàm vẫn như vậy mà chưa có gì cụ thể. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đinh Thị Bạch Mai 3 người đồng ý

Cần bổ sung quyền bình đẳng giới vào lời nói đầu (16/11/2012 12:00)

Tôi đề nghị bổ sung 4 từ "quyền bình đẳng giới" vào sau "Tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân" thành một câu đó là "ôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền bình đẳng giới"

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Triệu Là Pham 4 người đồng ý

Đề nghị Quốc hội bổ sung thêm nội dung công dân có quyền được bảo đảm về đất sản xuất và đất ở (15/11/2012 12:00)

Vì đất đai là một loại tư liệu sản xuất đặc biệt, là hàng hóa đặc biệt, nó không phải là tư liệu sản xuất bình thường giống như các tư liệu sản xuất khác. Nông dân không có đất thì không là chủ, là vấn đề lúc nào cũng mang tính nhạy cảm, ngày càng bộc lộ nhiều mâu thuẫn, nảy sinh ra nhiều va chạm khó giải quyết, thậm chí dai dẳng, gay gắt như đã và đang diễn ra. Nó cần được Hiến pháp quy định thành một điều riêng biệt trong Hiến pháp, không nên đánh đồng với các tư liệu sản xuất khác. Cần coi đây là một trong những quyền cơ bản của con người, là mục tiêu thiết yếu của Hiến pháp được tôn trọng như nhau với các quyền công dân khác và đảm bảo một cách bình đẳng là lợi ích chung của mọi công dân.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Doãn Thế Cường 3 người đồng ý

Góp ý một số điều trong dự thảo Hiến pháp sửa đổi, bổ sung (15/11/2012 12:00)

Tôi hoàn toàn nhất trí với đoạn đầu trong Điều 4 của dự thảo ghi "Đảng cộng sản Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc theo Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội".

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Phạm Đức Châu 3 người đồng ý

Một số ý kiến tham gia về chế độ chính trị, quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân. (15/11/2012 12:00)

Thứ nhất, sau khi khẳng định chủ quyền quốc gia, theo tôi cần đưa Khoản 1, Điều 11 Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng bất khả xâm phạm lên Điều 1 của Hiến pháp. Như vậy Điều sẽ là: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập dân chủ, có chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng bất khả xâm phạm.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Doãn Khánh 3 người đồng ý

Dự thảo chưa thể hiện một cách đầy đủ được các quan điểm lớn có tính nguyên tắc trong kết luận của Hội nghị Trung Ương 5 (15/11/2012 12:00)

Trước hết, tôi thể hiện sự đồng tình cao với ý kiến các đại biểu đã phát biểu trước đánh giá cao dự thảo của Hiến pháp sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 đã cơ bản tiếp thu quan điểm của kết luận Hội nghị Trung ương 5 về kế thừa kết quả của Hiến pháp1992 qua tổng kết và bổ sung những vấn đề mới cập nhật so với tình hình hiện nay.
Tuy nhiên, ý kiến của tôi xin được tập trung vào những vấn đề được coi là những mặt tồn tại, hạn chế của dự thảo Hiến pháp đang xin ý kiến Quốc hội.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Ya Duck 3 người đồng ý

Việc sửa đổi Hiến pháp, theo tôi phải dựa trên kết quả tổng kết 20 năm thi hành Hiến pháp năm 1992 (15/11/2012 12:00)

Sau 25 năm đổi mới tình hình kinh tế, xã hội của nước ta đã có những thay đổi sâu sắc toàn diện nên nhiều quy định của Hiến pháp đến nay không còn phù hợp. Việc sửa đổi Hiến pháp, theo tôi phải dựa trên kết quả tổng kết 20 năm thi hành Hiến pháp năm 1992 và kế thừa những quy định còn phù hợp của các Văn kiện Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và năm 1992. Đồng thời phải có đầy đủ mục đích, yêu cầu, quan điểm, định hướng nêu trong nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Huỳnh Nghĩa 5 người đồng ý

Thành lập Tòa án Hiến pháp hoặc Hội đồng Bảo Hiến là vấn đề rất mới đối với nước ta (15/11/2012 12:00)

Tôi cơ bản thống nhất với 9 nội dung cần sửa đổi trong Hiến pháp năm 1992 mà Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội. Tôi tham gia 3 vấn đề sau đây:
Một là về bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Dự thảo Hiến pháp sửa đổi đã thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo của đảng trong các văn kiện Đại hội đảng lần thứ XI và cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Về bản chất dân chủ, về phạm vi và phương thức thực hiện dân chủ nhân dân, đó là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua hoạt động của nhà nước, của cả hệ thống chính trị với các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đặng Công Lý 9 người đồng ý

Việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để đổi mới đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực là cần thiết (15/11/2012 12:00)

Qua hai mươi năm thực hiện Hiến pháp năm 1992, đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, đến nay đất nước ta có nhiều thay đổi trong bối cảnh tình hình quốc tế có những biến đổi to lớn sâu sắc và phức tạp. Các Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã xác định mục tiêu định hướng phát triển toàn diện, bền vững đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, nhằm xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vì vậy, việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để đổi mới đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực là cần thiết.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Tô Văn Tám

Tôi hoàn toàn thống nhất với sự cần thiết sửa đổi Hiến pháp năm 1992. (15/11/2012 12:00)

Sửa đổi Hiến pháp vừa tiếp tục làm sâu sắc hơn chủ trương phát huy dân chủ đồng thời tiếp tục khẳng định nền độc lập tự do của đất nước. Tự do được coi là quyền tự nhiên của con người. Các Mác đã từng quan niệm "Sự phát triển con người là từ vương quốc của tất yếu sang vương quốc của tự do". Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng nói rằng "Nước độc lập mà dân không được hưởng tự do thì độc lập đó cũng không có ý nghĩa gì".

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Thanh Phương 4 người đồng ý

Cấu trúc mới của Hiến pháp phù hợp với bối cảnh chính trị, kinh tế và vị trí mới của đất nước (15/11/2012 12:00)

 
Qua nghiên cứu tờ trình của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp, tổng hợp ý kiến thảo luận ở tổ ngày 6/11/2012 và hướng dẫn của đoàn thư ký, tôi xin được phát biểu thêm một số vấn đề mà tôi quan tâm như sau.
Một, về một số vấn đề chung. Tôi hoàn toàn thống nhất về luận cứ về sự cần thiết và mục đích, yêu cầu, các quan điểm sửa đổi Hiến pháp năm 1992 mà Ủy ban Sửa đổi Hiến pháp trình trong tờ trình.
Về cấu trúc mới của Hiến pháp thể hiện tính chặt chẽ, sự kết hợp một số chương của Hiến pháp 1992 thành các chương mới phù hợp với bối cảnh chính trị, kinh tế và vị trí mới của đất nước.

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Phùng Đức Tiến 1 người đồng ý

Hiến pháp chỉ nên quy định khái quát về các đơn vị hành chính (15/11/2012 12:00)

Về phân chia đơn vị hành chính lãnh thổ, Điều 116. Tôi cho rằng để tạo cơ sở Hiến định cho việc đổi mới mạnh mẽ tổ chức, chính quyền địa phương, Hiến pháp chỉ nên quy định khái quát về các đơn vị hành chính bao gồm: tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương và dưới tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương, mô hình tổ chức chính quyền cấp tỉnh và dưới cấp tỉnh do luật định. Các quy định như trên nhằm tạo điều kiện cho việc điều hành nhanh chóng linh hoạt và thông suốt hơn, giảm biên chế tiết kiệm chi phí cho bộ máy nhà nước, mặt khác tạo nên sự khác biệt cho việc điều hành của chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn và làm rõ hơn cơ sở phân công, phân cấp. Tuy nhiên cần phải có các bước chuẩn bị chu đáo và lộ trình thực hiện thật hợp lý.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Phạm Hồng Phong 5 người đồng ý

Một số góp ý cụ thể vào Chương VIII về tòa án (15/11/2012 12:00)

Trước hết tôi đánh giá cao sự nỗ lực và quyết tâm của Ban soạn thảo sửa đổi Hiến pháp đã trình dự thảo ra lấy ý kiến đóng góp trong kỳ họp này. Do thời gian có hạn tôi xin đóng góp cụ thể vào Chương VIII về tòa án, có một số ý kiến đã trùng với đại biểu phát biểu trước tôi nhưng tôi sẽ phân tích sâu hơn thể hiện chính kiến của mình.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Minh Diệu 1 người đồng ý

Một số nội dung sửa đổi chưa thật cần thiết, lý lẽ chưa thuyết phục (15/11/2012 12:00)

Qua nghiên cứu Dự thảo sửa đổi Hiến pháp chúng tôi thấy, Ủy ban dự thảo đã có sự đầu tư lớn, công phu. Nội dung sửa đổi đã tập trung vào những vấn đề thực sự cần thiết có đủ cơ sở và đã được thực tiễn chứng minh. Tuy nhiên cũng có một số nội dung sửa đổi chưa thật cần thiết, lý lẽ chưa thuyết phục.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Thị Quốc Khánh 1 người đồng ý

Tán thành với tờ trình về sự cần thiết sửa đổi Hiến pháp (15/11/2012 12:00)

Hiến pháp là đạo luật cơ bản của hệ thống pháp luật quốc gia, từ khi sửa đổi năm 1992 đến nay, trong 20 năm qua chúng ta mới sửa đổi bổ sung một số điều vào năm 2001, chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của tình hình. Thực tế nhiều quốc gia khác, ví dụ như ở Trung Quốc chẳng hạn, trong 30 năm qua đã sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 4 lần, tạo cơ sở pháp lý để thúc đẩy cải cách mở cửa và phát triển đất nước mạnh mẽ những năm qua. Vì vậy, tôi tán thành với tờ trình về sự cần thiết sửa đổi Hiến pháp như tờ trình đã nêu, đồng thời tôi đề nghị bổ sung về sự cần thiết nữa là nhằm khắc phục những hạn chế trở ngại về nhiều mặt trong thực hiện Hiến pháp năm 1992.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đinh Thị Mai Lan 3 người đồng ý

Cần thay khái niệm chủ sở hữu toàn dân bằng sở hữu quốc gia (15/11/2012 12:00)

Về vấn đề sở hữu, tôi đề nghị dự thảo đã có nêu hình thức sở hữu toàn dân, tuy nhiên sở hữu toàn dân là một khái niệm cũng khá chung chung, không xác định rõ ai là người có chủ quyền thực sự, tôi đề nghị nên sửa đổi theo hướng thay khái niệm chủ sở hữu toàn dân bằng sở hữu quốc gia, sở hữu nhà nước hay sở hữu của các chính quyền địa phương trong đó sở hữu quốc gia thì thể hiện quyền đại diện quyền sở hữu về đất đai, tài chính và thực thi các quyền đầu tư công.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lương Văn Thành 15 người đồng ý

Viện kiểm sát nằm trong nhánh quyền lực tư pháp (15/11/2012 12:00)

Trong ba nhánh quyền lực đó tôi đề nghị trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cần quy định rõ viện kiểm sát và Tòa án nhân dân nằm trong nhánh quyền lực tư pháp. Viện kiểm sát cùng tòa án và các cơ quan tư pháp khác trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước và công dân. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Giàng Thị Bình

Chỉ có Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao mới do Chủ tịch nước bổ nhiệm là không nhất quán (15/11/2012 12:00)

Theo pháp luật Việt Nam chỉ có thẩm phán, không phân biệt thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hay thẩm phán tòa án nhân dân các cấp ở địa phương mới được pháp luật trao quyền nhân danh Nhà nước để xét xử mọi hành vi phạm tội, giải quyết các vấn đề mâu thuẫn trong đời sống nhân dân, nhằm mục đích trừng trị kẻ phạm tội, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, của Nhà nước và công dân, đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước. Vì vậy, nếu chỉ quy định như trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 là chỉ có Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao mới do Chủ tịch nước bổ nhiệm là không nhất quán. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Vũ Xuân Trường 7 người đồng ý

Viện kiểm sát nhân dân là một trong những cơ quan thực hiện quyền tư pháp (15/11/2012 12:00)

Viện kiểm sát nhân dân sẽ thực hiện kiểm sát, điều tra, truy tố và thực hiện công tố trong quá trình xét xử và thi hành án. Viện kiểm sát sẽ phê chuẩn hay không phê chuẩn các lệnh bắt giam, khám sét, truy tố bị cáo ra trước Tòa án nhân dân, thực hiện quyền công tố trong xét xử đảm bảo cho Tòa án ra bản án quyết định đúng người, đúng tội, đúng pháp luật không làm oan người vô tội và chống bỏ lọt tội phạm. Với những thực hiện các quyền năng nhiệm vụ luật định như trên đã liên quan tới tất cả những quyền cơ bản của công dân. Theo tôi đó là việc thực hiện quyền tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Tiến Sinh 4 người đồng ý

Cần bổ sung một số quy định về quyền của người dân tộc thiểu số (15/11/2012 12:00)

Đề nghị Quốc hội làm rõ thêm những quy định được nêu tại Điều 5 trong bản dự thảo gồm nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng đoàn kết giữa các dân tộc, các dân tộc tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực hòa nhập vào sự phát triển chung của đất nước. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lò Hải Ươi

Nên giao cho Chủ tịch nước bổ nhiệm các thẩm phán (15/11/2012 12:00)

 Tôi cho rằng với đội ngũ thẩm phán các cấp hiện nay khoảng trên 7.000 người và nhiệm kỳ không theo nhiệm kỳ của Quốc hội thì việc trình Quốc hội phê chuẩn chỉ mang tính hình thức. Tôi đề nghị nên giao trực tiếp cho Chủ tịch nước thực hiện trên cơ sở tham mưu của Hội đồng tư pháp quốc gia.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Phạm Thị Mỹ Lệ 11 người đồng ý

Tôi tán thành thành lập Hội đồng Hiến pháp (15/11/2012 12:00)

Tôi tán thành loại ý kiến thứ hai theo hướng thành lập Hội đồng Hiến pháp hoặc có thể thành lập hẳn một cơ quan tách rời khỏi Quốc hội. Ví dụ như Tòa án Hiến pháp giữ vai trò là cơ quan bảo vệ Hiến pháp bởi vì Quốc hội là cơ quan ban hành Hiến pháp, pháp luật. Vì vậy, thành lập một cơ quan Hội đồng Hiến pháp trực thuộc Quốc hội giữ vai trò là cơ quan kiểm tra, giám sát tính hợp hiến các văn bản luật sẽ không khả thi trên thực tế, vừa đá bóng vừa thổi còi.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Thanh Vân 2 người đồng ý

Đề nghị thành lập Hội đồng Lập pháp (15/11/2012 12:00)

Để khắc phục tình trạng luật ban hành chậm và chất lượng kém, tôi đề nghị trong thành phần của Quốc hội nên thành lập cơ quan gọi là Hội đồng lập pháp để thực hiện lập pháp ủy quyền do Quốc hội trao cho, cơ quan này có thể tổ chức bằng hai phương án. Phương án thứ nhất là mở rộng thành phần Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trao thêm quyền lập pháp. Phương án tổ chức Hội đồng lập pháp trên cơ sở tất cả các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và địa phương để hội đồng này thường xuyên làm nhiệm vụ lập pháp  

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Thanh Nam 4 người đồng ý

Không nên thành lập Hội đồng Hiến pháp (15/11/2012 12:00)

Bảo vệ Hiến pháp là vấn đề mọi quốc gia trên thế giới đều quan tâm. Tuy nhiên ở các quốc gia có cách làm khác nhau, việc lựa chọn hình thức nào để bảo vệ Hiến pháp còn phụ thuộc vào thể chế chính trị, đặc điểm bộ máy nhà nước, điều kiện của từng nước. Thực tiễn trong thời gian qua đã chứng minh sự vận hành cơ chế, bảo vệ Hiến pháp hiện nay đang phát huy hiệu quả, Hiến pháp luôn được bảo vệ theo đó tiếp tục phát huy cơ chế hiện có. Tăng cường năng lực của các cơ quan này, không nên thành lập Hội đồng Hiến pháp. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Bế Xuân Trường 2 người đồng ý

Cần làm rõ nội hàm của chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh (15/11/2012 12:00)

Chủ tịch Hội đồng quốc phòng an ninh mà trong nội hàm không có, chỉ xác định là tổng động viên, huy động lực lượng, phương tiện khi có chiến tranh xảy ra. Cái quan trọng nhất bây giờ để huy động được lực lượng, phương tiện cho chiến tranh phải được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ từ trong thời bình. Vấn đề xây dựng nền quốc phòng, xây dựng thế trận, xây dựng lực lượng vũ trang để khi có chiến tranh chúng ta mới chuyển được thế trận quốc phòng sang thế trận chiến tranh nhân dân, mới huy động sức người, sức của để phục vụ cho chiến tranh. Theo tôi cần bổ sung nội hàm của Chủ tịch nước vào cho đầy đủ, 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đặng Đình Luyến 3 người đồng ý

Nên bổ sung chế định Hội đồng bảo hiến (15/11/2012 12:00)

Chúng tôi đề nghị nên bổ sung một chế định đó là Hội đồng bảo hiến, đây là một cơ quan quan trọng giúp Quốc hội trong việc kiểm tra quyết định về tính hợp hiến, hợp pháp của các văn bản pháp luật do cơ quan Trung ương, của các cơ quan địa phương ban hành nhằm phát hiện kịp thời những vi phạm Hiến pháp để có biện pháp xử lý. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Thị Nga 10 người đồng ý

Đề nghị quy định rõ vị trí, vai trò của Kiểm toán nhà nước (06/11/2012 12:00)

Đề nghị Hiến pháp sửa đổi cần ghi nhận địa vị pháp lý và vai trò của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) và Tổng KTNN. Với địa vị độc lập và thường xuyên được giám sát, KTNN sẽ trở thành một công cụ hữu hiệu để kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Sinh Hùng 14 người đồng ý

Lắng nghe tập hợp ý kiến toàn dân (06/11/2012 12:00)

Sửa đổi Hiến pháp là việc hệ trọng, do đó các đại biểu cần dành thời gian tiếp tục nghiên cứu, suy nghĩ và đề xuất ý kiến. Các đại biểu phải thảo luận kỹ, lý luận thật chắc, lắng nghe, tập hợp ý kiến toàn dân và đi đến một sự đồng thuận để thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Thanh Hải 16 người đồng ý

THCS cũng phải được miễn học phí (06/11/2012 12:00)

Dự thảo chỉ thể hiện học sinh có năng khiếu được Nhà nước và xã hội tạo điều kiện học tập để phát triển tài năng. Trẻ em khuyết tật và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Nhà nước và xã hội tạo điều kiện học văn hoá và học nghề phù hợp. Hiến pháp hiện hành quy định tiểu học không phải đóng học phí. Nhưng lần này không thể hiện. Để xã hội phát triển được thì học vấn rất quan trọng, đề nghị phải thể hiện trong Hiến pháp học THCS cũng phải được miễn học phí.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Văn Phúc 3 người đồng ý

Phải làm rõ nội dung "tình hình mới” (06/11/2012 12:00)

Cần đánh giá cụ thể báo cáo sau 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992 vì đây là cơ sở để sửa đổi. Nói sửa đổi Hiến pháp cho phù hợp với tình hình mới thì phải làm rõ nội dung "tình hình mới” như thế nào để chiếu vào các điều khoản sửa đổi xem có phù hợp hay không.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Châu Thị Thu Nga 1 người đồng ý

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2009 12:00)

Một số vấn đề đã đạt được của Ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, dự thảo lần này có nhiều đổi mới, nhiều nội dung bổ sung cho Hiến pháp năm 1992, nhiều nguyện vọng chính đáng của nhân dân đã được thể hiện, dự thảo đã thể hiện được Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội thông qua tại Đại hội lần thứ XI của Đảng, Cương lĩnh đã phân định và nhận phân định những thành quả của 26 năm đổi mới và bắt kịp nhịp đi lên với tình hình phát triển của đất nước ở giai đoạn hiện nay, thể hiện được đây là đạo luật cơ bản của Nhà nước, được tính ổn định lâu dài. Kỹ thuật lập Hiến của dự thảo thể hiện cô đọng, xúc tích, rõ ràng và cũng thực sự cần thiết trong tình hình hiện nay.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Bùi Mạnh Hùng 2 người đồng ý

Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2009 12:00)

Về cơ chế bảo hiến, chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc xây dựng tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền năng tối thượng của Hiến pháp và bảo vệ sự thống nhất, đồng bộ trong toàn bộ hệ thống pháp luật của đất nước là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của cả hệ thống chính trị. Việc bổ sung chế định bảo hiến độc lập với chức năng, nhiệm vụ quyền hạn như phương án 2 của dự thảo là sự đổi mới cần thiết, phù hợp với thể chế chính trị của nước ta.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trương Minh Hoàng

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2009 12:00)

Điều 1 nói về chính thể, khẳng định Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước dân chủ, độc lập có chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời được nói khẳng định ở Điều 1. Song chúng tôi thấy khẳng định như thế này kể cả Ủy ban sửa đổi Hiến pháp thấy cũng thiếu. Do vậy đến Khoản 1, Điều 5 lại tiếp tục khẳng định: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đặng Minh Châu

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2009 12:00)

Hiến pháp là văn bản ghi nhận ý chí của nhân dân, xác lập một cách chung nhất, đầy đủ nhất và cao nhất sự lựa chọn chính trị của nhân dân, vì thế Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất, quy định các vấn đề cơ bản như chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu ,nguyên tắc, tổ chức hoạt động, của các cơ quan nhà nước. Sự hiện diện của Hiến pháp là điều kiện quan trọng nhất đảm bảo các yếu tố cơ bản quyền của nhà nước pháp quyền.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Vũ Tiến Lộc 1 người đồng ý

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2009 12:00)

Về bản chất của nhà nước và những nguyên tắc tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước. Tôi đồng tình với ý kiến thứ hai khẳng định "tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là khối đại đoàn kết toàn dân tộc". Thật ra chỉ cần ghi "tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân" như ý kiến thứ ba là đủ.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Huỳnh Thành

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (04/06/2009 12:00)

về quốc ca, tôi thấy hiện nay quốc ca có giai điệu hào hùng rất phù hợp và đi vào lòng người, nhưng nên thay lời mới cho phù hợp với thời kỳ phát triển mới của đất nước. Ví dụ như chúng ta sẽ sửa nội dung lời "Đường vinh quang xây xác quân thù" bằng nội dung khác. Vì vậy Khoản 3 đề nghị sửa lại là: "Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dựa trên nền nhạc bài Tiến quân ca của nhạc sỹ Văn Cao".

[Xem chi tiết]
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com