Thứ ba, ngày 22/01/2019login
 • Tiêu đề: Về tổ chức Chính quyền địa phương của Hàn Quốc

  Tác giả: Ths. Trần Thị Minh Châu - Văn phòng BNV

  Nguồn: Trang thông tin điện tử của Viện Khoa học tổ chức nhà nước

  Mô tả:

   

   

  Cơ cấu hành chính của chính quyền địa phương Hàn Quốc thường gồm ba cấp: 1. Thành phố thủ phủ Seoul, tỉnh thành thủ phủ; 2. Thành phố, hạt, quận tự trị; 3. Eup, Myon và Dong. Bên cạnh những cấp này thì các đơn vị hành chính với dân số hơn nửa triệu dân thường sẽ có 4 cấp. Trong phạm vi bài viết này sẽ tìm hiểu về tổ chức chính quyền địa phương của Hàn Quốc.

   

 • Tiêu đề: Về chế độ tự quản địa phương của một số quốc gia trên thế giới

  Tác giả: Ths. Trần Thị Minh Châu - Văn phòng BNV

  Nguồn: Trang thông tin điện tử của Viện Khoa học tổ chức nhà nước

  Mô tả:

  Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều tổ chức các đơn vị hành chính - lãnh thổ và thành lập các cơ quan nhà nước ở địa phương nhằm mục đích: Triển khai việc thực hiện các quyết định của các cơ quan nhà nước ở trung ương; Để nhân dân địa phương tham gia vào các hoạt động của các cơ quan nhà nước và quyết định những vấn đề có liên quan đến đời sống của nhân dân địa phương; Phân cấp cho địa phương để giảm bớt công việc cho cơ quan nhà nước ở Trung ương, từ đó tạo điều kiện cho Trung ương tập trung giải quyết những công việc có tính chất quốc gia và để giải quyết tốt quyền lợi của Trung ương cũng như quyền lợi của mỗi địa phương.

 • Tiêu đề: Kinh nghiệm tổ chức chính quyền địa phương và xác lập đơn vị hành chính ở Liên bang Malaixia

  Tác giả: Ths. Lê Anh Tuấn, Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ

  Nguồn: Nguồn: Dựa trên các thông tin và tài liệu thu được từ chuyến nghiên cứu, khảo sát của Bộ Nội vụ về tổ chức chính quyền địa phương và xác lập đơn vị hành chính tại cộng hòa Philippin và Liên bang Malaixia tháng 3/2011

  Mô tả:

  Việc tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, phân chia theo các cấp hành chính nhà nước và các đơn vị hành chính - lãnh thổ ở Liên bang Malaixia do Luật định, mô hình tổ chức đa dạng, phong phú, không có mô hình thống nhất chung, bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ quản lý và cung cấp dịch vụ cho người dân của chính quyền địa phương các cấp.

 • Tiêu đề: Hiến pháp Thuỵ Sĩ

  Tác giả: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu Khoa học

  Nguồn:

  Mô tả:

 • Tiêu đề: Mô hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiến pháp một số nước trên thế giới

  Tác giả: Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

  Nguồn:

  Mô tả:

  Hiến pháp là văn bản chính trị-pháp lý, là đạo luật cơ bản, luật gốc của đất nước, phản ánh ý chí của toàn dân, có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị và trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia. Việc bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp, bảo đảm để tất cả các chủ thể trong xã hội tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Hiến pháp luôn là vấn đề được các quốc gia trên thế giới quan tâm.
  Ở Việt Nam, vấn đề tôn trọng và bảo vệ Hiến pháp, bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp cũng đã được đề cập trong quá trình xây dựng và thực thi các bản Hiến pháp. Trong thời gian gần đây, cùng với việc thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, việc xây dựng cơ chế bảo vệ Hiến pháp đã được đặt ra trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, theo đó cần nghiên cứu “xây dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát tính hợp hiến, hợp pháp trong các hoạt động và quyết định của các cơ quan công quyền” và “xây dựng cơ chế phán quyết về những vi phạm Hiến pháp trong hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp”1. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tiếp tục yêu cầu “xây dựng từng bước hoàn thiện cơ chế, kiểm tra, giám sát tính hợp hiến, hợp pháp trong các hoạt động và quyết định của các cơ quan công quyền”2.

 • Tiêu đề: Phân cấp ngân sách gắn với đổi mới chính quyền địa phương đô thị

  Tác giả: Sử Đình Thành

  Nguồn: Văn phòng Quốc hội

  Mô tả:

  Bài viết của tác giả Sử Đình Thành, tại Hội thảo về Tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn do Văn phòng Quốc hội tổ chức tại Ninh Thuận, 06/04/2913,

 • Tiêu đề: Về Chương IX “Chính quyền địa phương” của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và những kiến nghị

  Tác giả: Trương Đắc Linh

  Nguồn: Văn phòng Quốc hội

  Mô tả:

  Bài viết của PGS.TS Trương Đắc Linh tại Hội thảo về Tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn do Văn phòng Quốc hội tổ chức tại Ninh Thuận, 06/04/2913

 • Tiêu đề: Những vấn đề cơ bản của chính quyền địa phương trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

  Tác giả: Nguyễn Cửu Việt

  Nguồn: Văn phòng Quốc hội

  Mô tả:

   Bài viết của PGS.TS Nguyễn Cửu Việt tại Hội thảo về Tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn do Văn phòng Quốc hội tổ chức tại Ninh Thuận ngày 06/04/2013

 • Tiêu đề: Một số vấn đề về Chính quyền đô thị ở địa phương Việt Nam trong sửa đổi Hiến pháp 1992

  Tác giả: Thang Văn Phúc

  Nguồn: Văn phòng Quốc hội

  Mô tả:

   Bài viết của TS. Thang Văn Phúc tại Hội thảo về Tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn do Văn phòng Quốc hội tổ chức tại Ninh Thuận ngày 06/04/2013

 • Tiêu đề: Thực trạng phân cấp, phân quyền và vấn đề tự quản địa phương tại Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Minh Phương

  Nguồn: Văn phòng Quốc hội

  Mô tả:

   Bài viết của tác giả Nguyễn Minh Phương tại Hội thảo "Tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn" do Văn phòng Quốc hội tổ chức tại Ninh Thuận ngày 06/04/2013

 • Tiêu đề: Mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở các nước trên thế giới

  Tác giả: Nguyễn Sĩ Dũng

  Nguồn: Văn phòng Quốc hội

  Mô tả:

   Bài viết Mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở các nước trên thế giới của TS. Nguyễn Sĩ Dũng tại Hội thảo: Tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễ

 • Tiêu đề: Sách tham khảo: Một số vấn đề cơ bản của Hiến pháp các nước trên thế giới

  Tác giả: Ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

  Nguồn: Văn phòng Quốc hội

  Mô tả:

   Mục đích chủ yếu của cuốn sách là giới thiệu nội dung và cách thức quy định những vấn đề cơ bản trong hiến pháp các nước để có thể so sánh, tham khảo trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp của nước ta. 

 • Tiêu đề: Tuyển tập Hiến pháp một số nước (tập 1)

  Tác giả:

  Nguồn:

  Mô tả:

   Để cung cấp thông tin, hỗ trợ đại biểu Quốc hội và người dân trong việc tiếp cận, tìm hiểu và đóng góp vào các nội dung của Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu Khoa học, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức dịch một số bản Hiến pháp các nước trên thế giới ra tiếng Việt.

  Chúng tôi sẽ lần lượt đăng tải các bản Hiến pháp này trên trang thông tin Dự thảo Online để giới thiệu một cách rộng rãi nhất tới người dân và các độc giả. 

  Để nâng cao chất lượng bản dịch và qua đó góp phần làm giàu có thêm kiến thức về Hiến pháp và xây dựng Hiến pháp ở Việt Nam, chúng tôi rất mong muốn nhận được các ý kiến góp ý của quý vị độc giả. 

  Các ý kiến góp ý xin gửi về Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu Khoa học, Văn phòng Quốc học qua mục đóng góp ý kiến trên trang Thông tin này hoặc qua email: ph-ncth@qh.gov.vn, điện thoại: 080.46019.

  Xin trân trọng cảm ơn!

 • Tiêu đề: Cơ quan nhân quyền quốc gia – Mô hình, chương trình, thách thức và giải pháp

  Tác giả: Frauke Lisa Seidensticker và Anna Wuerth

  Nguồn: Chương trình phát triển Liên hợp quốc

  Mô tả:

  Nghiên cứu này nhằm cung cấp thông tin cho Chính phủ Việt Nam về các Cơ quan nhân quyền quốc gia như một yếu tố quan trọng trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở cấp độ quốc gia.

 • Tiêu đề: Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung chế định Viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp năm 1992

  Tác giả: Nguyễn Hòa Bình

  Nguồn: Tạp chí Kiểm sát số 13/2012, phát hành ngày 05/7/2012

  Mô tả:

   Thể chế hoá các chủ trương của Đảng nêu trên, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các Điều 137, 138 và 140 của Hiến pháp năm 1992 theo hướng bảo đảm đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống Viện kiểm sát nhân dân theo 4 cấp, tương ứng với tổ chức hệ thống Toà án theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính.

 • Tiêu đề: Chế định Viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp Việt Nam

  Tác giả: Đào Trí Úc

  Nguồn: Tạp chí Kiểm sát số 13/2012, phát hành ngày 05/7/2012

  Mô tả:

   Để tiếp tục làm rõ quan điểm và xây dựng mô hình về chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong quá trình sửa đổi Hiến pháp năm 1992 hiện nay ở nước ta, chúng tôi thấy cần làm rõ những vấn đề sau đây:
  1) Vị trí nào cho Viện kiểm sát nhân dân trong hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước ở nước ta?
  2) Các chức năng, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân.

 • Tiêu đề: Chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân và những vấn đề đặt ra đối với việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

  Tác giả: Nguyễn Thái Phúc

  Nguồn: Tạp chí Kiểm sát số 13/2012, phát hành ngày 05/7/2012

  Mô tả:

  Chúng tôi cho rằng, trong quá trình nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cần tiếp tục khẳng định mô hình VKS với các chức năng như quy định trong các bản Hiến pháp trước năm 2001. Đó là giải pháp phù hợp nhất với những định hướng sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được Quốc hội khoá XIII xác định

 • Tiêu đề: Thêm một lời bàn về thể chế bảo hiến

  Tác giả: Phạm Duy Nghĩa

  Nguồn: Tạp chí Tia Sáng - 29/03/2012

  Mô tả:

  Từ hơn 10 năm trở lại đây, tình hình nghiên cứu các mô hình và bài học nước ngoài về thể chế bảo hiến trên các diễn đàn hoạch định chính sách và hàn lâm ở VN trở nên sôi nổi, bởi vì quyết định lựa chọn một trong vô số mô hình đã là khó, song làm thế nào để mô hình được chọn đó sống, hoạt động hiệu quả trong bối cảnh kinh tế, chính trị và văn hóa VN mới là điều khó gấp bội. 

   

 • Tiêu đề: Vị trí, vai trò của Viện công tố Hoa Kỳ, Viện công tố Nhật Bản, Viện công tố Cộng hoà Indonesia trong tố tụng dân sự

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Khánh

  Nguồn: Tạp chí Kiểm sát - Số 3-2008

  Mô tả:

   Bài viết phân tích về vị trí, vai trò của Viện Công tố trong tố tụng dân sự ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, Cộng hòa Indonesia. Tác giả đi đến kết luận việc gọi tên "Viện Kiểm sát" hay "Viện Công tố" không thể hiện thuật ngữ “Viện kiểm sát” hay “Viện công tố” sử dụng trong khi nghiên cứu về kinh nghiệm các quốc gia ở trên chỉ là một thuật ngữ pháp lý mang tính quy ước tương đối, bởi nó không phản ánh bất cứ nội dung nào cũng như không có bất cứ mối liên hệ trực tiếp nào với vị trí, vai trò của Viện kiểm sát (Viện công tố) trong tố tụng dân sự

 • Tiêu đề: Cách tiếp cận hay là cách thức quy định nhân quyền trong Hiến pháp

  Tác giả: GS, TS. Nguyễn Đăng Dung - Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội.

  Nguồn:

  Mô tả:

 • Tiêu đề: Về quyền hành pháp của Chính phủ trong cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước

  Tác giả: Ths. Nguyễn Phước Thọ - Văn phòng Chính phủ; ThS Cao Anh Đô - Viện Nhà nước và pháp luật, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

  Nguồn:

  Mô tả:

  Ở nước ta, quyền lực nhà nước là thống nhất, nhưng được thừa nhận bao gồm 3 quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Thông qua Hiến pháp, các quyền này được phân công cho các cơ quan khác nhau thực hiện. Không chỉ thực hiện phân công quyền lực, Hiến pháp còn định hình các nguyên tắc cơ bản nhất của cơ chế thực thi cho mỗi loại quyền lực và mối quan hệ giữa các cơ quan được trao quyền lực.

 • Tiêu đề: Hiến pháp 1946: Thể hiện cơ chế phân công và kiểm soát quyền lực

  Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn, NCS Đại học Saarland, Cộng hòa liên bang Đức

  Nguồn:

  Mô tả:

 • Tiêu đề: Hiến pháp mới với vị trí, vai trò của Nguyên thủ quốc gia - Chủ tịch nước

  Tác giả: ThS. Cao Vũ Minh - ThS, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

  Nguồn:

  Mô tả:

 • Tiêu đề: Học từ Hiến pháp 1946: Cần nhìn nhận cả ưu điểm và hạn chế

  Tác giả: Nguyễn Thị Hường, Nghiên cứu sinh Luật, Đại học Indiana, Hoa Kỳ

  Nguồn:

  Mô tả:

 • Tiêu đề: Phân tích thực nghiệm về mức độ chi tiết hóa Hiến pháp và một số gợi mở cho sửa đổi Hiến pháp

  Tác giả: Bùi Ngọc Sơn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

  Nguồn:

  Mô tả:

 • Tiêu đề: Sáu vấn đề trong hoàn thiện Hiến pháp Việt Nam hiện nay

  Tác giả: PGS, TS. Lê Văn Hòe - Nguyên Phó viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

  Nguồn:

  Mô tả:

 • Tiêu đề: Cải cách Hiến pháp Việt Nam trong xu thế chuyển đổi

  Tác giả: TS. Đặng Minh Tuấn - Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

  Nguồn:

  Mô tả:

  Việc sửa đổi Hiến pháp của Việt Nam cũng phải được đặt trong bối cảnh so sánh với sự chuyển đổi hiến pháp của các nước khác trong khu vực. Những kinh nghiệm về thành công và thất bại sẽ giúp cho Việt Nam tìm ra được những bài học cho những cải cách hiến pháp phù hợp.

 • Tiêu đề: Bàn về nội dung của một bản hiến pháp (Phần cuối)

  Tác giả: Gs.Ts. Trần Ngọc Đường

  Nguồn:

  Mô tả:

 • Tiêu đề: Bàn về nội dung của một bản hiến pháp (Phần 1)

  Tác giả: Gs.Ts. Trần Ngọc Đường

  Nguồn:

  Mô tả:

  Nội dung của một bản Hiến pháp là mặt bên trong của Hiến pháp, là những gì chứa đựng và thể hiện trong một bản Hiến pháp. Lịch sử Lập hiến hơn 200 năm nay của nhân loại chỉ ra rằng tuy có sự khác nhau về những quy định cụ thể trong một bản Hiến pháp của các quốc gia khác nhau, nhưng nội dung tổng thể của một bản Hiến pháp theo quan niệm truyền thống bao gồm bốn phần cơ bản sau đây:Một là, Chính thể của một nước;Hai là, Các quyền cơ bản của con người, của công dân;Ba là, Tổ chức quyền lực Nhà nước;Bốn là, Quy trình ban hành và sửa đổi Hiến pháp.

 • Tiêu đề: Phạm vi, nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

  Tác giả: PGS, TS. Tường Duy Kiên - Viện Nghiên cứu quyền con người, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

  Nguồn:

  Mô tả:

 • Tiêu đề: Bàn về kỹ thuật lập hiến

  Tác giả: Gs.Ts Trần Ngọc Đường

  Nguồn:

  Mô tả:

  Kỹ thuật Lập hiến có vai trò quan trọng trong việc xây dựng cũng như sửa đổi Hiến pháp. Nó là nhân tố làm cho một bản văn Hiến pháp được thể hiện một cách khoa học, chặt chẽ, logíc; chẳng những có ý nghĩa góp phần nâng cao chất lượng của Hiến pháp mà còn bảo đảm hiệu lực và hiệu quả thực thi Hiến pháp sau khi ban hành. Nhân dịp sửa đổi Hiến pháp năm 1992, chúng tôi xin có một số ý kiến bàn về kỹ thuật Lập hiến.

 • Tiêu đề: Bàn về mô hình Hiến pháp

  Tác giả: Gs.Ts. Trần Ngọc Đường

  Nguồn:

  Mô tả:

  Trong mỗi mô hình Hiến pháp vừa có một số nội dung có tính chất chung cho các mô hình, lại vừa có những nét đặc thù riêng cho mô hình Hiến pháp của mình.
  Khi xây dựng hiến pháp mới hay sửa đổi Hiến pháp, các nước thường dựa trên những chuẩn mực chung của một mô hình Hiến pháp xác định, nhưng có sự điều chỉnh, chọn lọc các yếu tố hợp lý của các mô hình khác cho phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của đất nước và quốc tế.

 • Tiêu đề: Đổi mới thiết chế Chủ tịch nước và Chính phủ ở Việt Nam hiện nay

  Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Thị Hồi - Trưởng bộ môn Lý luận nhà nước và pháp luật, Khoa Hành chính – Nhà nước, Đại học Luật Hà Nội; TS. Phạm Quang Tiến - Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

  Nguồn:

  Mô tả:

  Nguyên thủ quốc gia và Chính phủ là những thiết chế không thể thiếu trong bộ máy nhà nước của các quốc gia đương đại và thường thuộc nhánh quyền lực hành pháp. Ở nước ta, từ sau công cuộc đổi mới trở lại đây, tổ chức và hoạt động của hai thiết chế này đã được cải cách nhiều so với trước và đã đạt được những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và xã hội trong điều kiện mới, thiết chế Chủ tịch nước và Chính phủ cần được tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hơn, nhất là trong việc sửa đổi Hiến pháp sắp tới.

 • Tiêu đề: Kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung cơ bản của Hiến pháp hiện hành

  Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Thị Hồi - Đại học Luật Hà Nội

  Nguồn:

  Mô tả:

  Hiến pháp năm 1992 hiện hành là Hiến pháp của thời kỳ đổi mới. Trải qua gần hai mươi năm thực hiện, do hoàn cảnh trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi nên một số nội dung của Hiến pháp đã không còn phù hợp. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam với điều kiện kinh tế - xã hội và tư duy pháp lý hiện đại, một số nội dung của Hiến pháp cần được sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu mới.

 • Tiêu đề: Sửa đổi Hiến pháp ở Mỹ

  Tác giả: Bùi Ngọc Sơn - Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà nội

  Nguồn:

  Mô tả:

  Người Mỹ không tin vào khả năng có một bản hiến pháp hoàn hảo, trường tồn vượt thời gian. Niềm tin này có lẽ khởi nguồn từ những ý tưởng của các tác giả viết về chính quyền của Đảng Whig1 gồm các nhà các cải cách hiến pháp từ giữa thế kỷ 18 như James Burgh, John Cartwright, cũng như các triết gia về chính quyền theo khuynh hướng cộng hòa vào thế kỷ 17, đặc biệt là Algernon Sidney2, người đã từng tuyên bố: “Nếu con người không buộc phải sống trong các hang động và các hốc cây, phải ăn những quả dầu, phải ở trần, thì tại sao họ phải vĩnh viễn sống dưới một hình thức chính quyền mà cha ông họ đã dựng nên vào một thời kỳ đã qua” (Các luận thuyết về chính quyền).

 • Tiêu đề: Lịch sử phát triển của tài phán Hiến pháp

  Tác giả: TS. Võ Trí Hảo - Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

  Nguồn:

  Mô tả:

  Cho đến tận cuối thế kỷ 18, đa phần nhân loại đều sống với thân phận thần dân; họ là tài sản, là nô bộc của các ông vua chuyên chế. Bổn phận của họ là thần phục nhà vua và chính quyền phong kiến, chủ nô nói chung mà không được đòi hỏi một quyền lợi chính trị gì khác1. Nhà vua chỉ có quyền, quyền lực tuyệt đối mà không có nghĩa vụ2 đối với người dân; người dân có nghĩa vụ phục tùng tuyệt đối nhà vua, phục tùng trật tự xã hội do giai cấp phong kiến đặt ra; những điều tốt mà người dân được hưởng là ân đức của nhà vua chứ không phải bản thân họ mặc nhiên được quyền hưởng những điều đó.

 • Tiêu đề: Đổi mới Hiến pháp, nghĩ về một thiên cổ hùng văn cho đời sau

  Tác giả: TS Lê Vinh Triển

  Nguồn:

  Mô tả:

  Có thể chúng ta chưa có những công trình vật chất để lại ngàn năm, tuy nhiên, với năng lực tinh thần, chúng ta có thể nghĩ đến việc tạo lập ra những giá trị để lưu dấu lâu dài, mà một ví dụ cụ thể là đổi mới Hiến pháp nhằm thể hiện tầm nhìn mới, tầm nhìn lâu dài của lãnh đạo, làm cho Hiến pháp trở thành tài sản của mọi người dân Việt Nam – hôm nay và cả mai sau.

 • Tiêu đề: Hiến pháp dân chủ: Những yêu cầu cơ bản

  Tác giả: Bùi Ngọc Sơn

  Nguồn:

  Mô tả:

  Một ngày sau khi đọc Tuyên ngôn độc lập, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, ngày 3.9.1945,  Hồ Chí Minh đã đưa ra 6 nhiệm vụ cấp bách của chính phủ, trong đó nhiệm vụ thứ ba là: “Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có Hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một Hiến pháp dân chủ.”

 • Tiêu đề: Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 - cơ cấu chung và các quy định cơ bản về tổ chức bộ máy quyền lực nhà nước

  Tác giả: GS.TSKH. Lê Văn Cảm - Trưởng Bộ môn Tư pháp hình sự của Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

  Nguồn:

  Mô tả:

  ...do tính chất đa dạng, phức tạp và nhiều khía cạnh của những vấn đề về tổ chức BMQLNN trong giai đoạn xây dựng NNPQ, nên trong phạm vi một bài viết đăng trên tạp chí khoa học pháp lý chuyên ngành chỉ có thể đề cập đến một số vấn đề cơ bản mà chúng tôi cho là chủ yếu và quan trọng hơn cả theo hệ thống gồm năm nhóm vấn đề sau: cơ cấu chung của Hiến pháp Việt Nam năm 1992 (sửa đổi lần 2); các nguyên tắc hiến định của việc tổ chức BMQLNN; tổ chức quyền lập pháp (QLP); tổ chức quyền hành pháp (QHP) và tổ chức quyền tư pháp (QTP).

 • Tiêu đề: Hiến pháp trong đời sống xã hội và quốc gia

  Tác giả: GS,TSKH. Đào Trí Úc - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội; Uỷ viên Hội đồng lý luận TW Đảng

  Nguồn:

  Mô tả:

  Các tư tưởng lập hiến hiện đại đều coi Hiến pháp như một văn bản có sứ mệnh xác lập chế độ mới thay thế chế độ cũ và coi nó như là một bản khế ước xã hội của nhân dân.

 • Tiêu đề: Quyền của dân nên đặt ở vị trí nào trong hiến pháp?

  Tác giả: Update tác giả

  Nguồn:

  Mô tả:

  Việc quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân không được đặt lên hàng đầu mà là hàng thứ năm trong Hiến pháp Việt Nam năm 1992 là không tuân theo kỹ thuật trình bày, thể hiện hiến pháp của các nước trên thế giới. Bên cạnh đó, việc sử dụng ngôn ngữ ở dạng thức chủ động như “Nhà nước tạo điều kiện” dễ tạo cảm giác Nhà nước đang ban ơn cho công dân.

 • Tiêu đề: Bản hiến pháp xứng tầm vóc dân tộc

  Tác giả:

  Nguồn:

  Mô tả: Một dân tộc Việt Nam văn hiến, trung thực và tự trọng, dứt khoát bản Hiến pháp của Việt Nam phải là bản Hiến pháp sáng ngời văn hiến, trung thực và tự trọng.

 • Tiêu đề: Sửa đổi Hiến pháp và những tín hiệu tích cực

  Tác giả:

  Nguồn:

  Mô tả: Khi Hiến pháp được nhận thức như những giới hạn pháp lý do người dân áp dụng đối với công quyền, quy trình sửa đổi hiến pháp cần phải được đổi mới theo một cách thức để người dân tham gia vào không những thảo luận các nội dung sửa đổi mà còn đưa ra quyết định cuối cùng đối với những điều khoản được sửa đổi.

 • Tiêu đề: Xác lập lại một quan niệm vững chắc về hiến pháp

  Tác giả:

  Nguồn:

  Mô tả: Bài viết này cho rằng một thập kỷ vừa qua chứng kiến những tín hiệu thực tế cho thấy chức năng của hiến pháp ở Việt Nam đang chuyển đổi.

 • Tiêu đề: Góp bàn về Sửa đổi Hiến pháp ở Việt Nam

  Tác giả:

  Nguồn:

  Mô tả: Những sửa đổi hiến pháp trong tương lai cần định hướng chính quyền vào các chuẩn mực pháp quyền. Căn bản của pháp quyền là sự thượng tôn quyền lực của pháp luật so với quyền lực nhà nước.

 • Tiêu đề: Sửa hiến pháp: Cởi nút thắt cho cải cách

  Tác giả:

  Nguồn:

  Mô tả: Sửa đổi Hiến pháp phải tạo nên những giá trị mới, thúc đẩy nhanh việc hình thành những rường cột mới có khả năng thay thế những rường cột cũ, chấm dứt hiện tượng hỗn mang: “cái cũ thì không còn giá trị, cái mới thì chưa hình thành, chưa được ghi nhận”.

 • Tiêu đề: Tiêu chí đánh giá một Hiến pháp thành công

  Tác giả:

  Nguồn:

  Mô tả: Theo kế hoạch sơ bộ, Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp sẽ tổ chức chức tổng kết việc thi hành Hiến pháp 1992. Để thực hiện được công việc phức tạp này, cần phải có các tiêu chí đánh giá Hiến pháp.

 • Tiêu đề: Lại bàn về bài học từ Hiến pháp 1946

  Tác giả:

  Nguồn:

  Mô tả: Trong bối cảnh Việt Nam đang tiến hành sửa đổi hiến pháp, nhiều học giả và một số nhà hoạt động chính trị đề nghị kế thừa những giá trị của Hiến pháp năm 1946 của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bài viết này bàn về cơ sở của những giá trị đó và gợi mở một số điều cho tương lai sửa đổi hiến pháp ở Việt Nam.

 • Tiêu đề: Học ở Hiến pháp năm 1946

  Tác giả:

  Nguồn:

  Mô tả: Để nghiên cứu, sửa đổi Hiến pháp năm 1992, về kỹ thuật lập hiến, về tư tưởng Nhà nước pháp quyền, có lẽ, chúng ta không cần phải học hỏi ở đâu xa, mà học ngay ở Hiến pháp năm 1946.

 • Tiêu đề: Bàn về chế định quyền công dân trong Hiến pháp 1992

  Tác giả:

  Nguồn:

  Mô tả: Qua nghiên cứu chế định về quyền công dân trong Hiến pháp 1992, tác giả đề xuất thể hiện trong Hiến pháp 1992 các nội dung: (1). Chỉ có luật do Quốc hội ban hành mới được giới hạn các quyền của công dân; (2). Khi cho rằng các quyền tự do cơ bản của mình bị xâm hại, công dân có quyền khởi kiện và được giải quyết bởi một thiết chế Tài phán Hiến pháp độc lập.

 • Tiêu đề: Những điều cần bàn về lời nói đầu Hiến pháp 1992

  Tác giả:

  Nguồn:

  Mô tả: Lời nói đầu của Hiến pháp Việt Nam hiện hành dài kỷ lục - chín câu, 538 từ - và kiêm nhiệm nhiều chức năng không phải của một bản hiến pháp thông thường. Lời nói đầu của một bản hiến pháp thông thường cần thể hiện những nội dung gì?

 • Tiêu đề: Sửa Hiến pháp và quyền tham gia của dân

  Tác giả:

  Nguồn:

  Mô tả: Hiến pháp là một đạo luật cơ bản và có giá trị pháp lý cao nhất, vì thế quy trình sửa đổi Hiến pháp cũng có những đặc thù khác biệt so với việc sửa đổi một đạo luật thông thường. Sự khác biệt về thủ tục sửa đổi Hiến pháp xuất phát từ bản chất quyền lập hiến thuộc về nhân dân.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com