Thứ ba, ngày 22/01/2019login
 • Báo cáo về kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamGóp ý

  Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nước

  Mô tả: Tài liệu phục vụ Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp, ngày 08-01-2014

 • BÁO CÁO VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP

  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  (Do Đồng chí Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật trình bày tại

  Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp

  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

  ___________________

   

  Kính thưa:       - Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước;

  - Các đồng chí tham dự Hội nghị,

   

  Theo sự chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, tôi xin trình bày Báo cáo về Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Kính thưa Hội nghị,

  Ngày 28 tháng 11 năm 2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay thế cho bản Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2001). Hiến pháp này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Hiến pháp là văn kiện đặc biệt quan trọng, phản ánh ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, tạo cơ sở chính trị - pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới. Việc triển khai thi hành Hiến pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

  Để việc triển khai thi hành Hiến pháp có hiệu quả, chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng và thống nhất, ngày 03 tháng 01 năm 2014, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ngày 02 tháng 01 năm 2014 Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 về Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  1. Về mục đích, yêu cầu:

  Việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp có ý nghĩa rất quan trọng nhằm hiện thực hóa các quy định của Hiến pháp vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, do đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội yêu cầu việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp phải bảo đảm các mục đích, yêu cầu sau đây:

  - Về mục đích:

  Thứ nhất, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài về Hiến pháp, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật.

  Thứ hai, xác định trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, tổ chức khác ở trung ương và địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.

  Thứ ba, bảo đảm các quy định của Hiến pháp được tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  - Về yêu cầu:

  Trước hết, phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.

  Thứ hai, việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp phải được tiến hành kịp thời, đồng bộ, toàn diện, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm.

  Thứ ba, xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.

  2. Về nội dung triển khai thi hành Hiến pháp:

  Theo Kế hoạch của Ủy ban thường vụ Quốc hội, có hai nội dung cơ bản là tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp và rà soát, sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản pháp luật phù hợp với Hiến pháp. Trong nội dung này của Kế hoạch, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ rõ nội dung công việc phải làm, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.

  * Về tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp: có 5 nội dung phải tổ chức thực hiện, cụ thể là:  

  a) Tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp (Hội nghị ngày hôm nay là bước triển khai đầu tiên theo Kế hoạch của Ủy ban thường vụ Quốc hội).

  Cơ quan chủ trì: Ủy ban thường vụ Quốc hội.

  Cơ quan phối hợp: Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương.

  Hình thức tổ chức: Hội nghị trực tuyến và truyền hình trực tiếp.

  Thời gian thực hiện: Buổi sáng ngày 08 tháng 01 năm 2014.

  b) Tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên về Hiến pháp.

  Cơ quan chủ trì: Chính phủ.

  Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp, Ban Tuyên giáo Trung ương.

  Cơ quan phối hợp: Ủy ban pháp luật. 

  Thời gian thực hiện: Từ 16 - 30 tháng 01 năm 2014.

  c) Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp.

  Cơ quan chủ trì: Chính phủ.

  Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, các viện nghiên cứu, trường đại học, các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương. 

  Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

  d) Tổ chức rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung, cập nhật các quy định mới của Hiến pháp để có kế hoạch biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp.

  Cơ quan chủ trì: Chính phủ.

  Cơ quan thực hiện: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, các viện nghiên cứu, trường đại học, học viện và các cơ sở giáo dục và đào tạo khác có liên quan đến nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật.  

  Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

  đ) Phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp phục vụ công tác đối ngoại

  Cơ quan chủ trì: Chính phủ.

  Cơ quan thực hiện: Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban đối ngoại, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các hội hữu nghị Việt Nam, cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở trung ương.

  Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

  * Về rà soát, sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản pháp luật phù hợp với Hiến pháp. Để bảo đảm hệ thống văn bản pháp luật phù hợp với Hiến pháp, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã đề ra 03 yêu cầu của việc rà soát văn bản pháp luật, cụ thể là:

  Một là, rà soát toàn diện, đồng bộ các văn bản pháp luật do các cơ quan ở trung ương và địa phương ban hành để phát hiện những quy định trái Hiến pháp phải bị dừng thi hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản pháp luật để cụ thể hóa những quy định mới của Hiến pháp.

  Hai là, ưu tiên sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước và các thiết chế khác trong hệ thống chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

  Ba là, lập danh mục, xác định lộ trình hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ Tổ quốc, đối ngoại và hợp tác quốc tế. 

  a) Các văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước và các thiết chế trong hệ thống chính trị (bao gồm Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và chính quyền địa phương, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận):

  - Các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Quốc hội và bầu cử. 

  Cơ quan chủ trì: Ủy ban thường vụ Quốc hội.

  Cơ quan thực hiện: Hội đồng dân tộc, Ủy ban pháp luật, các Ủy ban khác của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

  Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ.

  Thời gian thực hiện: trình Quốc hội thông qua chậm nhất vào kỳ họp thứ 9 (tháng 5 năm 2015).

  - Các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Chủ tịch nước.

  Cơ quan chủ trì: Chủ tịch nước.

  Cơ quan thực hiện: Văn phòng Chủ tịch nước.

  Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban pháp luật, Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan.

  Thời gian thực hiện: trình Quốc hội thông qua chậm nhất vào kỳ họp thứ 10 (tháng 10 năm 2015).

  - Các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Chính phủ và chính quyền địa phương.

  Cơ quan chủ trì: Chính phủ.

  Cơ quan thực hiện: do Chính phủ giao.

  Cơ quan phối hợp: Ủy ban pháp luật và các cơ quan hữu quan.

  Thời gian thực hiện: trình Quốc hội thông qua chậm nhất vào kỳ họp thứ 10 (tháng 10 năm 2015).

  - Các văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân. 

  Cơ quan chủ trì: Tòa án nhân dân tối cao.

  Cơ quan phối hợp: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban tư pháp, Ủy ban pháp luật, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các cơ quan hữu quan.

  Thời gian thực hiện: trình Quốc hội thông qua chậm nhất vào kỳ họp thứ 9 (tháng 5 năm 2015).

  - Các văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. 

  Cơ quan chủ trì: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

  Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban tư pháp, Ủy ban pháp luật, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các cơ quan hữu quan.

  Thời gian thực hiện: trình Quốc hội thông qua chậm nhất vào kỳ họp thứ 9 (tháng 5 năm 2015).

  - Các văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước. 

  Cơ quan chủ trì: Kiểm toán nhà nước

  Cơ quan phối hợp: Ủy ban tài chính, ngân sách, Ủy ban kinh tế, Ủy ban pháp luật, Bộ Tài chính và các cơ quan hữu quan.  

  Thời gian thực hiện: trình Quốc hội thông qua chậm nhất vào kỳ họp thứ 9 (tháng 5 năm 2015).

  - Văn bản về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận. 

  Cơ quan chủ trì: Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận.

  Cơ quan phối hợp: Ủy ban pháp luật, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan. 

  Thời gian thực hiện: trình Quốc hội thông qua chậm nhất vào kỳ họp thứ 7 (tháng 5 năm 2014).

  b) Các văn bản pháp luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

  Cơ quan chủ trì: Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

  Cơ quan thực hiện: Các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

  Cơ quan phối hợp: Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. 

  Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 và các năm tiếp theo.

  c) Các văn bản pháp luật về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường.

  Cơ quan chủ trì: Chính phủ.

  Cơ quan thực hiện: Các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

  Cơ quan phối hợp: Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận. 

  Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 và các năm tiếp theo.

  d) Các văn bản pháp luật về bảo vệ Tổ quốc.

  Cơ quan chủ trì: Chính phủ.

  Cơ quan thực hiện: do Chính phủ giao.

  Cơ quan phối hợp: Ủy ban quốc phòng và an ninh, các Ủy ban có liên quan của Quốc hội.

  Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 và các năm tiếp theo.

  đ) Các văn bản pháp luật về đối ngoại và hợp tác quốc tế.

  Cơ quan chủ trì: Chính phủ.

  Cơ quan thực hiện: do Chính phủ giao.

  Cơ quan phối hợp: Ủy ban đối ngoại, các Ủy ban có liên quan của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 và các năm tiếp theo.

  Để có cơ sở cho việc triển khai rà soát, sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản pháp luật phù hợp với Hiến pháp, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp là Dự kiến tiến độ trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua các dự án luật, pháp lệnh.

  3. Về tổ chức thực hiện:

  Ủy ban thường vụ Quốc hội yêu cầu các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, tổ chức khác ở trung ương và địa phương, căn cứ Nghị quyết số 64/2013/QH13 của Quốc hội và Kế hoạch này, khẩn trương triển khai thi hành Hiến pháp.
  Để bảo đảm việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp đồng bộ, thống nhất trong cả nước, căn cứ Nghị quyết số 64/2013/QH13 của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo giám sát việc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hằng năm Chính phủ báo cáo Quốc hội về kết quả triển khai thi hành Hiến pháp.

  Về kinh phí tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, theo quy định trong Kế hoạch của Ủy ban thường vụ Quốc hội thì kinh phí tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp được bảo đảm trong kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  Kính thưa Hội nghị,

  Việc triển khai thi hành Hiến pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành trong năm 2014 và các năm tiếp theo. Với nhận thức đó, rất mong các đồng chí khẩn trương tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp với tinh thần kịp thời, đồng bộ, toàn diện, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm.

  Trân trọng cảm ơn các đồng chí.

   

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com