Thứ tư, ngày 22/10/2014login
Lần dự thảo:
Nội dung toàn văn
Dự thảo luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) (Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 31, tháng 9-2014)
 
 

 

Kế thừa vai trò lịch sử của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo; để tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện dân chủ, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc - một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Căn cứ Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật này quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (bổ sung Điều 1)

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên, góp phần giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh (mới)

Luật này quy định về tổ chức, hoạt động, quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước; điều kiện bảo đảm cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 3. Nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi, bổ sung Điều 2)

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ:
1. Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
2. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân;
3. Thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.
4. Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.
5. Giám sát và phản biện xã hội.
6. Tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước.
7. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
8. Thực hiện và mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (bổ sung Điều 3)

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phù hợp với Hiến pháp và pháp luật.
2. Tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động.

Điều 5. Quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước (giữ nguyên Điều 5)

1. Quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước là quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
2. Quan hệ phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước được thực hiện theo Quy chế phối hợp công tác do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan nhà nước hữu quan ở từng cấp ban hành.
3. Nhà nước tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động có hiệu quả.

Điều 6. Hoạt động đối ngoại nhân dân (bổ sung Điều 13)

 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện và mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân trong khu vực và trên thế giới theo đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa các dân tộc, vì hoà bình, hợp tác và phát triển.
Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia phối hợp thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận; thực hiện và mở rộng hoạt động đối ngoại với các tổ chức có tôn chỉ, mục đích và hoạt động không làm phương hại đến lợi ích dân tộc Việt Nam.

Điều 7.  Ngày truyền thống và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (mới)

 Ngày 18 tháng 11 hàng năm là Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.
 

Chương II: TỔ CHỨC CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Điều 8. Hệ thống tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (mới)

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức theo các cấp hành chính nhà nước. Ở mỗi cấp có Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2. Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở mỗi cấp là đại diện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và Nhân dân.
3. Quan hệ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp dưới là quan hệ hướng dẫn, kiểm tra.
4. Ban công tác Mặt trận là hình thức tự quản của nhân dân ở cơ sở, được thành lập ở làng, thôn, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố và tương đương. Tổ chức và hoạt động của Ban công tác Mặt trận được quy định tại Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 9. Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (bổ sung Điều 4)

1. Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là các tổ chức và cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 1 của Luật này.
2. Việc kết nạp làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định tại Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
3. Khi phối hợp và thống nhất hành động, các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuân theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời, các tổ chức thành viên của Mặt trận vẫn giữ tính độc lập của tổ chức mình.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành viên vừa là tổ chức lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 10. Cơ quan của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp (sửa đổi Điều 3)

1. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là đại diện của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữa hai kỳ họp do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương cử trong số Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan đại diện của Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữa hai kỳ họp do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương cử trong số Ủy viên Đoàn Chủ tịch.
3. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương là cơ quan đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữa hai kỳ họp do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hiệp thương cử trong số Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 

Chương II: TẬP HỢP, XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC (mới)

Điều 11. Nguyên tắc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc (sửa đổi, bổ sung Điều 6)

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phát triển đa dạng các hình thức tổ chức, các hoạt động, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, không phân biệt thành phần giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, quá khứ nhằm động viên mọi nguồn lực góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 12. Phương thức tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc (sửa đổi, bổ sung Điều 6)

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo các phương thức sau đây:
1. Tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc.
2. Đoàn kết, hợp tác với các tổ chức hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
3. Phát huy tính tích cực của các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo để thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
4. Kết nạp, phát triển thành viên, hội viên, đoàn viên.
5. Tuyên truyền, vận động người Việt Nam định cư ở nước ngoài đoàn kết cộng đồng, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tôn trọng luật pháp nước sở tại; giữ gìn bản sắc văn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
6. Thông qua các hoạt động liên quan đến quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 13. Phối hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc (sửa đổi Điều 7)

1. Phối hợp với cơ quan nhà nước
a) Đề xuất và tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
b) Chủ trì, phối hợp, tham gia tổ chức các hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình.
c) Tham gia đối thoại, hòa giải, xây dựng cộng đồng tự quản tại địa bàn khu dân cư.
2. Phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên
a) Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì những phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động nhân dân mang tính toàn dân, toàn diện, toàn quốc. Các tổ chức thành viên có trách nhiệm tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia thực hiện.
b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên liên quan tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhân dân của địa phương.
c) Các tổ chức thành viên chủ trì những phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động nhân dân liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình.
 

Chương IV: ĐẠI DIỆN, BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÂN DÂN (mới)

 

Điều 14. Phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân (mới)

1. Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với Uỷ ban thường vụ Quốc hội xây dựng và trình bày trước Quốc hội báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước tại các kỳ họp Quốc hội.
2.  Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân chuyển đến Ủy ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
3. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để thông báo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân.
4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm gửi đến Quốc hội, Hội đồng nhân dân trước kỳ họp.
5. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, xã có trách nhiệm phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.
6. Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội gửi đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình để tổng hợp, phản ánh, kiến nghị với  Đảng và Nhà nước. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có trách nhiệm tổng hợp ý kiến, kiến nghị của thành viên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp dưới để phản ánh, kiến nghị với các cơ quan của Đảng, Nhà nước cùng cấp và giám sát việc giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 15. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (mới)

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri.
2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp  tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri.
3. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành nghị quyết liên tịch về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 16. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện chính sách, pháp luật (sửa đổi Điều 7)

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thi hành chính sách, pháp luật với các nội dung sau đây:
1. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
2. Tham gia với chính quyền các cấp tổ chức vận động nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước về nếp sống tự quản ở khu dân cư.
3. Tổ chức, chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.
4. Tham gia hoạt động hoà giải ở cơ sở.
5. Chính phủ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và tham gia quản lý nhà nước về hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Điều 17. Tham gia tố tụng, tham gia công tác đặc xá, (sửa đổi, bổ sung Điều 10)

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có quyền và trách nhiệm tham gia tố tụng, tham gia thực hiện công tác đặc xá để đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo (mới)

1. Trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:
a) Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
b) Tổ chức việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật.
2. Trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo:
a) Xem xét, giải quyết kiến nghị về khiếu nại, tố cáo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên chuyển đến trong thời hạn luật định.
b) Thông báo bằng văn bản cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã chuyển đơn biết kết quả giải quyết.
 

Chương V: THAM GIA XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC (mới)

Điều 19. Tham gia góp ý với Nhà nước (mới)

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên góp ý, kiến nghị về việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức.
2. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 điều này.

Điều 20. Tham gia công tác bầu cử (giữ nguyên Điều 8)

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, theo quy định của pháp luật về bầu cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử; phối hợp với cơ quan nhà nước hữu quan tổ chức Hội nghị cử tri ở nơi cư trú, các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử; tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện pháp luật về bầu cử; tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 21. Tham gia tuyển chọn Thẩm phán, Kiểm sát viên, giới thiệu Hội thẩm Toà án nhân dân (sửa đổi, bổ sung Điều 10)

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán, Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên để lựa chọn, giới thiệu người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm làm Thẩm phán, Kiểm sát viên.
2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu làm Hội thẩm Toà án nhân dân theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Tham gia xây dựng pháp luật (sửa đổi, bổ sung Điều 9)

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng pháp luật với các nội dung sau đây:
a) Kiến nghị với Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh;
b) Trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội dự án luật, pháp lệnh;
c) Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nghị quyết liên tịch để hướng dẫn thi hành những vấn đề khi pháp luật quy định về quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia quản lý nhà nước.
d) Tham gia tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Hiến pháp, luật, pháp lệnh; góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp, dự án luật, pháp lệnh và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
đ) Tham gia phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tổ chức trưng cầu ý dân đối với những vấn đề do Quốc hội quyết định.
2. Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia góp ý kiến; tiếp thu và phản hồi về kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 23. Tham dự các kỳ họp của Quốc hội, phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp Uỷ ban nhân dân (sửa đổi, bổ sung Điều 11)

1. Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được mời tham dự các kỳ họp của Quốc hội; được mời tham dự các phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ khi bàn các vấn đề có liên quan.
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương được mời tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân; được mời tham dự các phiên họp của Uỷ ban nhân dân cùng cấp khi bàn các vấn đề có liên quan.
2. Tại kỳ họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền; đề xuất kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân những vấn đề cần thiết.
Cơ quan nhà nước có trách nhiệm xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Điều 24. Tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí (mới)

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí với các nội dung sau đây:
1. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giám sát việc thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
2. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xác minh vụ việc tham nhũng, lãng phí xử lý người có hành vi tham nhũng, lãng phí.
3. Kiến nghị Nhà nước có hình thức bảo vệ, khen thưởng đối với người có công phát hiện, tố cáo những hành vi tham nhũng, lãng phí.
4. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm xem xét, trả lời kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo thời hạn luật định.
 

Chương VI: HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT (mới)

 

Điều 25. Khái niệm, nguyên tắc giám sát (mới)

1. Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là việc theo dõi, xem xét, đánh giá, kiến nghị đối với hoạt động của  cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
2. Hoạt động giám sát được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, bảo đảm sự tham gia của Nhân dân, của thành viên, hội viên, đoàn viên; thực hiện công khai, minh bạch trên cơ sở chương trình, kế hoạch giám sát, thông báo trước cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được giám sát và các cơ quan, tổ chức có liên quan về nội dung, thời gian và  hình thức giám sát.

Điều 26. Đối tượng, nội dung giám sát (sửa đổi, bổ sung đoạn 2, khoản 1, Điều 12)

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu dân cử trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, dự án, đề án của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 27. Hình thức giám sát (sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12)

1. Tổ chức, hướng dẫn nhân dân thực hiện quyền giám sát; hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở.
2. Tổ chức đoàn giám sát.
3. Tham gia hoạt động giám sát với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
4. Các hình thức giám sát khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 28. Quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động giám sát (mới)

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung giám sát; quyết định thành lập đoàn giám sát và tổ chức hoạt động giám sát.
2. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát báo cáo bằng văn bản, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát.
3. Xem xét, xác minh những vấn đề liên quan đến nội dung giám sát.
4. Tổ chức đối thoại để làm rõ nội dung kiến nghị khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát.
5. Khi phát hiện có hành vi gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân thì kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân bị vi phạm; đề nghị xem xét trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
 6.  Ban hành văn bản về kết quả, kiến nghị giám sát.
 7. Theo dõi việc giải quyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.
 8. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng và bảo vệ người có thành tích trong hoạt động giám sát và xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật.
 9. Chịu trách nhiệm về quyết định, yêu cầu, kiến nghị  giám sát của tổ chức mình.

 Điều 29.  Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được giám sát (mới)

1. Được thông báo trước về kế hoạch, nội dung giám sát.
2. Tạo điều kiện cần thiết để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nhiệm vụ giám sát.
3. Trình bày ý kiến về các nội dung liên quan thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
4. Báo cáo bằng văn bản theo nội dung giám sát; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát; giải trình những vấn đề liên quan theo yêu cầu giám sát.
5. Đề nghị xem xét lại yêu cầu, kiến nghị giám sát; đối thoại để làm rõ nội dung kiến nghị giám sát khi cần thiết.
6. Từ chối trả lời, cung cấp thông tin không thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình hoặc những thông tin thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 30. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (mới)

 Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tạo điều kiện và cung cấp thông tin, tư liệu cần thiết cho hoạt động giám sát theo yêu cầu.

 Điều 31. Quyền và trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng nhân dân (mới)

1. Định kỳ tại kỳ họp, Quốc hội, Hội đồng nhân dân nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thông báo kết quả giám sát. 
2. Yêu cầu các cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm thực hiện kiến nghị và đôn đốc việc giải quyết kiến nghị giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 32. Đề nghị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (mới)

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền đề nghị bãi nhiệm đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc không còn được cử tri, nhân dân tín nhiệm theo quy định của pháp luật.
2. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền kiến nghị với Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương có quyền kiến nghị với Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.
 

Chương VII: HOẠT ĐỘNG PHẢN BIỆN XÃ HỘI (mới)

 

Điều 33. Khái niệm, nguyên tắc phản biện xã hội (mới)

1. Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là việc nhận xét, đánh giá, nêu chính kiến, kiến n ghị đối với dự thảo chính sách, pháp luật của Nhà nước; dự thảo các chương trình, dự án, đề án của cơ quan nhà nước.
2. Hoạt động phản biện xã hội được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm sự tham gia của thành viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân; tôn trọng các ý kiến khác nhau, nhưng không trái với quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Điều 34. Đối tượng, nội dung phản biện xã hội (mới)

Dự thảo các văn bản pháp luật; chương trình, dự án, đề án của cơ quan nhà nước cùng cấp có liên quan đến quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 35. Hình thức phản biện xã hội (mới)

1. Tổ chức hội nghị phản biện.  
2. Gửi văn bản lấy ý kiến phản biện trong hệ thống tổ chức của mình.
3. Các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 36. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động phản biện xã hội (mới)

1. Xây dựng kế hoạch phản biện xã hội.
2. Yêu cầu cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo gửi dự thảo văn bản và thông tin cần thiết.
3. Tổ chức phản biện xã hội; gửi văn bản kiến nghị đến cơ quan, tổ chức dự thảo văn bản.
4. Tổ chức đối thoại với cơ quan, tổ chức  chủ trì soạn thảo khi cần thiết.
5. Yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo trả lời bằng văn bản đối với kiến nghị của mình; trường hợp cơ quan dự thảo văn bản không tiếp thu thì yêu cầu có giải trình.
6. Chịu trách nhiệm về những nội dung phản biện xã hội.

Điều 37. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản (mới)

1. Gửi dự thảo văn bản cần phản biện xã hội đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời hạn ít nhất là ba mươi ngày trước khi trình cơ quan có thẩm quyền quyết định; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết.
2. Cử người có trách nhiệm tham dự hội nghị phản biện xã hội hoặc tham gia đối thoại khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có yêu cầu.
3. Trả lời bằng văn bản về việc tiếp thu ý kiến phản biện xã hội đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; báo cáo ý kiến phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành.

Chương VIII: ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 

Điều 38. Bộ máy giúp việc (sửa đổi Điều 14)

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có bộ máy giúp việc. Tổ chức, biên chế bộ máy giúp việc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp do cơ quan có thẩm quyền quy định.
2. Cán bộ chuyên trách và không chuyên trách Mặt trận  được đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, nghiệp vụ công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
3. Cơ quan nhà nước có liên quan bảo đảm các điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng và phát huy lực lượng chuyên gia, tư vấn, cộng tác viên.

Điều 39. Kinh phí hoạt động, tài sản và cơ sở vật chất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi Điều 16)

1. Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật.
2. Hàng năm, căn cứ vào chương trình, kế hoạch công  tác, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất với Chính phủ lập dự toán kinh phí trình Quốc hội xem xét, quyết định; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương thống nhất với Ủy ban nhân dân cùng cấp lập dự toán kinh phí trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định.
3. Trường hợp có hoạt động đột xuất, nhu cầu kinh phí phát sinh thì Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp lập dự toán kinh phí bổ sung đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ sung.
4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước giao, tài sản và các nguồn tài trợ của tổ chức và cá nhân trong nước hoặc nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Điều 40. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức (sửa đổi, bổ sung Điều 15)

1. Tạo điều kiện để cán bộ, công chức làm nhiệm vụ khi được cử vào Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc được phân công, phối hợp công tác với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2. Các cơ quan, tổ chức trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xướng hoặc thực hiện các chương trình, dự án mà Mặt trận được giao, cung cấp thông tin tài liệu cần thiết khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu.
3. Thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; hưởng ứng các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước.
 

Chương IX: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 41. Hiệu lực của Luật (sửa đổi, bổ sung Điều 17)

Luật này thay thế cho Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 14/1999/QH10 và có hiệu lực kể từ ngày …..

Điều 42. Quy định chi tiết (sửa đổi Điều 18)

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp ban hành Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều khoản được giao trong Luật.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày ...  tháng ... năm 2015.
 

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com