Thứ hai, ngày 21/01/2019login
Về quy đinh quản lý hoạt động xuất bản điện tử

Hàm lượng các điều luật điều chỉnh cho xuất bản điện tử trong Dự thảo lần này là quá mỏng, các khái niệm đưa ra chung chung, không cắt nghĩa rõ ràng, không hội đủ sức mạnh giúp cho cơ quan quản lý nhà nước quản lý hiệu quả xuất bản điện tử trong thời gian tới.

Nguyễn Thị Trang - góp ý cho: luật xuất bản (sửa đổi) 12/11/2012 12:00Ý kiến hay: 15Góp ý

Về quản lý hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Trong lĩnh vực phát hành, Luật hiện hành chỉ quy định các hoạt động nhập khẩu và tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm phải có giấy phép. Các hoạt động khác như mua, bán, phân phát, cho thuê xuất bản phẩm do các tổ chức, cá nhân thực hiện không cần giấy phép riêng mà theo quy định của pháp luật về thương mại.
Dự thảo Luật sửa đổi lần này quy định toàn bộ doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công và hộ kinh doanh phát hành xuất bản phẩm đều phải có thêm một giấy phép là giấy phép hoạt động phát hành xuất bản phẩm (Điều 38, 39). Để được cấp giấy phép này, người kinh doanh phải có “văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành cấp” (điểm đ, khoản 2, Điều 39).
Quy định này không thuận lợi cho công tác cải cách hành chính, gây khó khăn cho người kinh doanh, trái với chủ trương khuyến khích việc đưa xuất bản phẩm đến với người dân. Trong tình hình văn hoá đọc xuống cấp, ngành phát hành sách chưa phát triển như hiện nay, việc đặt thêm giấy phép và chứng chỉ bồi dưỡng chắc chắn sẽ làm cho ngành phát hành gặp khó khăn nhiều hơn.
 

Nguyễn Vân Anh - góp ý cho: luật xuất bản (sửa đổi) 08/10/2012 12:00Ý kiến hay: 9Góp ý

Về hoạt động quản lý lĩnh vực in xuất bản phẩm

Luật xuất bản hiện hành xác định rõ phạm vi điều chỉnh của pháp luật về xuất bản nên chỉ đặt vấn đề cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm cho các cơ sở in có đủ điều kiện in loại sản phẩm này.
Dự thảo Luật mới sửa quy định này thành “điều kiện thành lập cơ sở in xuất bản phẩm” là không hợp lý, bởi vì việc in xuất bản phẩm có thể do cả các cơ sở in vốn có chức năng khác (ví dụ, in tiền, in giấy tờ có mệnh giá, in hóa đơn, in nhãn mác, bao bì,…) đảm nhận mà việc thành lập, cho phép thành lập các cơ sở in này lại nằm ngoài quy định của Luật xuất bản, thậm chí nằm ngoài phạm vi quản lý của Bộ TT-TT.

Nguyễn Anh Dũng - góp ý cho: luật xuất bản (sửa đổi) 10/06/2012 12:00Ý kiến hay: 8Góp ý

Về công tác lưu chiểu nộp xuất bản phẩm

Luật hiện hành quy định “ít nhất 10 ngày trước khi phát hành, nhà xuất bản, cơ quan, tổ chức được phép xuất bản phải nộp 03 bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông; trường hợp số lượng in dưới ba trăm bản thì nộp 02 bản” (Điều 27). Ý nghĩa của việc nộp xuất bản phẩm lưu chiểu trước khi phát hành là để phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Cục xuất bản phải có đủ thời gian (10 ngày như qui định trong luật hiện hành) mới có thể bố trí đọc duyệt được những xuất bản phẩm có nội dung đáng quan tâm và quyết định việc có cho phát hành xuất bản phẩm đó hay không.
Dự thảo luật mới, nhà xuất bản, cơ quan, tổ chức được phép xuất bản chỉ cần nộp xuất bản phẩm ngay trước khi phát hành (Điều 28). Như vậy không rõ việc thời hạn Cục xuất bản sẽ được khoảng thời gian là bao lâu để đọc lưu chiểu những xuất bản phẩm đáng lưu tâm. Việc bỏ quy định về thời gian nộp lưu chiểu ít nhất 10 ngày trước khi phát hành có thể có dẫn đến tình trạng tăng số lượng tác phẩm có nội dung không phù hợp lọt ra thị trường.

Nguyễn Thanh Hiền - góp ý cho: luật xuất bản (sửa đổi) 02/08/2012 12:00Ý kiến hay: 7Góp ý

Góp ý về việc đăng ký kế hoạch xuất bản

Việc “đăng ký kế hoạch xuất bản” và “xác nhận kế hoạch xuất bản” hiện nay đang có nhiều bất cập mà Dự thảo chưa tập trung hoàn thiện. Ví dụ, phương cách xác nhận KH xuất bản như hiện nay của Cục xuất bản còn nhiều bất cập, trong khi Cục xuất bản với lực lượng nhân sự quá mỏng, trình độ còn nhiều hạn chế mà lại tập trung ở đây quá nhiều quyền hạn. Với lực lượng nhân sự mỏng như vậy nên không đủ sức đọc duyệt, thẩm định tất cả các kế hoạch xuất bản của 65 NXB trên cả nước gửi lên hàng tuần hàng tháng, do vậy dẫn tới tình trạng Cục duyệt kế hoạch xuất bản chậm, nhiều khi còn mang tính hình thức, thậm chí đôi lúc mang dáng dấp “cơ chế xin cho”.
Đề nghị khắc phục vấn đề trên theo hướng: Giảm các hoạt động mang tính sự vụ, vi mô cho Cục xuất bản đi, đồng thời tăng cường chức năng quản lý nhà nước, chức năng thượng tầng kiến trúc của Cục xuất bản, và tăng cường trách nhiệm của các NXB mà cụ thể là giám đốc các NXB trước Pháp luật, thì hợp lý hơn so với quy định trong dự thảo Luật.

Nguyễn Hoàng Phương - góp ý cho: luật xuất bản (sửa đổi) 25/09/2012 12:00Ý kiến hay: 7Góp ý

những quy định mới về hoạt động liên kết xuất bản

Trước hết, cần phải khẳng định rằng quy định của Luật xuất bản hiện hành về hoạt động liên kết giữa nhà xuất bản với các tác giả, chủ sở hữu tác phẩm, cá nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về in hoặc phát hành xuất bản phẩm và tổ chức có tư cách pháp nhân đã tạo ra sự phát triển vượt bậc của công tác xuất bản trong thời gian gần 10 năm qua. Tuy nhiên hoạt động này trên thực tế đang có những hạn chế cần được khắc phục, ví dụ: nhiều trường hợp xuất bản phẩm được đối tác liên kết phát hành trước khi nộp lưu chiểu, thậm chí phát hành không cần lệnh của giám đốc nhà xuất bản; nhiều trường hợp tác phẩm có nội dung sai trái không được phát hiện, xử lý, vẫn lọt ra thị trường…
Nên chăng Dự thảo Luật sửa đổi lần này phải bổ sung thêm các chế tài nhằm khắc phục các khiếm khuyết nêu trên của Luật hiện hành, tuy nhiên, Ban soạn thảo lại chưa làm được,  và buông lỏng hơn nữa trách nhiệm quản lý của các nhà xuất bản. Điều 23 của Dự thảo đưa ra khái niệm “liên kết biên tập” mà không có cắt nghĩa đầy đủ khái niệm này. Tuy nhiên, qua quy định tại điểm c khoản 4 (“Đối với trường hợp liên kết biên tập bản thảo, đối tác liên kết phải có bộ phận biên tập với ít nhất 05 biên tập viên có chứng chỉ theo quy định tại các điều 18, 19 của luật này.”)  và tại khoản 5 (“Đối với tác phẩm, tài liệu có nội dung về lý luận chính trị, lịch sử, tôn giáo, chủ quyền quốc gia, hồi ký thì nhà xuất bản không được liên kết biên tập bản thảo.”), có thể hiểu liên kết biên tập có nghĩa là giao toàn bộ công tác biên tập cho đối tác liên kết, giám đốc và tổng biên tập nhà xuất bản chỉ “đọc duyệt bản thảo do đối tác liên kết biên tập”.
Nếu như thế này, vai trò của NXB - công cụ sắc bén trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng và Nhà nước sẽ dần lu mờ, nhạt nhòa và ngược lại vai trò của đối tác liên kết (mà hầu hết hiện nay là tư nhân) sẽ dần lớn lên, áp đảo các NXB.

Nguyễn Văn Phương - góp ý cho: luật xuất bản (sửa đổi) 16/10/2012 12:00Ý kiến hay: 7Góp ý

Về việc tách hai hoạt động “thành lập nhà xuất bản” và “hoạt động xuất bản” thành hai khâu độc lập

Dự thảo Luật xuất bản lần này tách việc “thành lập nhà xuất bản” và “hoạt động xuất bản” thành hai khâu độc lập là chưa hợp lý. Bởi vì xuất bản là hoạt động thuộc lĩnh vực văn hoá - tư tưởng có nhiều vấn đề khá nhạy cảm. Không nên để xảy ra tình trạng nhà xuất bản thành lập rồi, Bộ TT-TT mới xem có đủ điều kiện không để cấp phép hoạt động. Nếu giả sử Bộ TT-TT không cấp giấy phép hoạt động cho NXB mới được thành lập thì sẽ ra sao? Cơ quan chủ quản phải ký QĐ giải thể NXB này hay vẫn để nó hoạt động mà không có giấy phép của Bộ TT-TT? Nếu nay thành lập NXB rồi nagyf mai lại giải thể… liên miên như vậy thì bức tranh ngành xuất bản sẽ ra sao?

Hoàng Lan Anh - góp ý cho: luật xuất bản (sửa đổi) 01/11/2012 12:00Ý kiến hay: 8Góp ý

Về điều kiện thành lập nhà xuất bản

Theo Luật xuất bản hiện hành, chỉ có “cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức khác do Chính phủ quy định” mới được thành lập nhà xuất bản; Các nhà xuất bản này được tổ chức và hoạt động theo loại hình “doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện” hoặc “đơn vị sự nghiệp có thu” (Điều 11). Để thành lập nhà xuất bản, cơ quan, tổ chức có nhu cầu phải xin phép Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT-TT) và Bộ chỉ cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản khi nó đáp ứng được những điều kiện nhất định về tôn chỉ, mục đích, tổ chức, nhân sự, trụ sở, vốn và phù hợp với quy hoạch xuất bản chung (Điều 12) của Nhà nước. Luật cũng quy định cơ quan, tổ chức đứng tên xin phép thành lập nhà xuất bản có trách nhiệm “cấp vốn ban đầu và bảo đảm các điều kiện cần thiết khác để nhà xuất bản hoạt động” (Điều 13).
Trong khi đó, so với Luật hiện hành hiện nay, Dự thảo Luật sửa đổi lần này có một số thay đổi quan trọng. Trong đó có điểm là,
Cơ quan chủ quản nhà xuất bản không có trách nhiệm “cấp vốn ban đầu” cho nhà xuất bản mặc dù phải “đảm bảo các điều kiện thành lập nhà xuất bản quy định tại Điều 12 luật này trong suốt quá trình hoạt động”.
Với các điều kiện về thành lập nxb này, có thể chúng ta sẽ được chứng kiến sự bùng nổ không kiểm soát nổi của ngành xuất bản, bởi vì, điều kiện thành lập một NXB (theo Dự thảo luật mới) quá “đơn giản” và “dễ dàng”. Theo đó, các cơ quan, tổ chức hoặc cơ quan chủ quản của những đơn vị này ở trung ương và cấp tỉnh hoàn toàn có quyền ký quyết định thành lập ở cơ quan, tổ chức của mình hoặc ở mỗi đơn vị trực thuộc mình một “nhà xuất bản xách tay” với vẻn vẹn 05 biên tập viên.

Nguyễn Văn Anh - góp ý cho: luật xuất bản (sửa đổi) 05/11/2012 12:00Ý kiến hay: 7Góp ý

Xin tác quyền cho bản thảo sáng tác văn học [truyện ngắn,thơ ca…] qua mạng

Việc xin tác quyền cho bản thảo [đã nói trên] chẳng qua là hình thức để hợp thức hóa cho bản thảo  [để có cơ sở pháp lý khi phát sinh truy cứu trách nhiệm hình sự,giải quyết tranh chấp-thưa kiện…]. Trong thực tế,bản thảo đã được tác giả lưu lại trong máy [usb].Tác phẩm đã được chấp nhận  trên văn bản dữ liệu;song song với việc nầy là tư cách pháp nhân của tác giả đã được xác định.
Nội dung đăng tải trên ebook thường chỉ là những bản thảo sáng tác văn học ngắn[để phù hợp với thiết bị đọc sách];nếu bản thảo khá dài thì nội dung được nén lại[không đề cập đến những bản thảo mang tính kỹ thuật cao-phức tạp].Ngoài ưu điểm trong việc lưu trữ dữ liệu,việc đăng ký tác quyền qua mạng cũng đơn giản rất nhiều[so với cách cũ-nộp bản thảo].
Để giảm bớt những công đoạn phiền phức,không hợp thời,theo ý kiến cá nhân, đối với những bản thảo sáng tác văn học loại thường[thơ ca,truyện ngắn…] thì chỉ cần đăng ký tác quyền qua mạng[nộp file dữ liệu để lưu trữ ] ở sở văn hóa khu vực là xong[bản thảo được quản lý ở giai đoạn đầu-dạng thô].
Đối với nhà xuất bản ebook,những bản thảo dạng thô[đã nói] nếu được họ chấp nhận,phải qua giai đoạn sơ chế [hợp đồng,mua tác quyền…]; sau đó bản thảo còn phải được định dạng  hình thức cho phù hợp với nội dung…
Một tác phẩm văn học dạng thường,muốn có được 1 chỗ đứng trên thị trường ebook cũng phải lắm truân chuyên [đa số tác giả đều nghèo].Tạo đơn giản trong xuất bản ebook,bỏ bớt rườm rà trong đăng ký tác quyền bản thảo là việc làm thiết thực,phù hợp  với chủ trương của nhà nước hiện nay.

Trần Văn Lợi - góp ý cho: luật xuất bản (sửa đổi) 08/11/2012 12:00Ý kiến hay: 7Góp ý

xuất bản ebook không qua in sách giấy

Việc in sách giấy đã lỗi thời,phải qua nhiều công đoạn  chi phí cho đầu tư lúc đầu rất cao,không còn phù hợp với hoàn cảnh hiện nay [xuất bản ebook qua mạng].Sách in nếu chuyển sang ebook phải xin phép lần 2.
Để giảm bớt phiền hà đã nói trên,nếu có thể,nên đề nghị bổ sung thêm luật  được xuất bản ebook trực tiếp,khỏi qua sách in.

Trần Văn Lợi - góp ý cho: luật xuất bản (sửa đổi) 08/11/2012 12:00Ý kiến hay: 8Góp ý

Cần cơ chế quản lý thông thoáng hơn cho xuất bản phẩm điện tử

Các xuất bản phẩm điện tử có lợi thế rất lớn: tiết kiệm giá thành in ấn, có thể đến được với đông đảo người dùng, tính sẵn sàng cao. Chính phủ nên có tư duy thông thoáng hơn đối với loại hình xuất bản phẩm này, đặc biệt đối với xuất bản phẩm của các tổ chức nghiên cứu, khoa học, công nghệ, ... nhằm tăng cường lượng tri thức được số hóa, nâng cao khả năng tiếp cận khoa học, chấn hưng dân trí và giáo dục. Tạo ra quá nhiều rào cản và cấp phép chỉ gây khó khăn cho các cơ quan, tổ chức nghiêm túc.

Công Dân - góp ý cho: điều 25 01/06/2012 12:00Ý kiến hay: 11Góp ý

Góp ý kiến dự án Luật xuất bản, in, phát hành

Tại điểm b, mục 2, Điều 33 Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cho cơ sở in có đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 32 của Luật này (tức là Bộ TT&TT cấp giấy phép cho cơ sở in tham gia in xuất bản phẩm, báo chí, tem chống giả, hóa đơn tài chính) đề nghị Cục Xuất bản giữ nguyên như Luật Xuất bản năm 2004, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép cho cơ sở in của địa phương vì:

Thứ nhất: Việc cấp phép cho các cơ sở in xuất bản phẩm, báo chí, tem chống giả tại các địa phương đã phân cấp cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp. Việc cấp phép cho các cơ sở in đã được các tỉnh thực hiện tốt, thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về xuất bản, in, phát hành trên địa bàn tỉnh. Hơn nữa, hiện nay hầu hết các tỉnh đã thành lập Đội liên ngành phòng chống in lậu của tỉnh càng góp phần tăng cường công tác quản lý hoạt động xuất bản, in, phát hành tại địa phương. Theo dự án Luật Xuất bản, in, phát hành Bộ TT&TT chỉ phân cấp cho UBND các tỉnh cấp phép cho các cơ sở thực hiện một trong các công đoạn chế bản in, in, gia công sau in là không phù hợp với thực tế vì những năm gần đây, hoạt động in phát triển mạnh, thiết bị ngành in tại các cơ sở in được đầu tư nâng cấp đồng bộ cho tất cả các khâu chế bản, in và gia công sau in mới đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của đời sống xã hội.  

Thứ hai: Việc cấp phép cho các cơ sở in xuất bản phẩm, báo chí, ... do Bộ TT&TT cấp phép không phù hợp với đề án “Cải cách thủ tục hành chính”. Các cơ sở in tại địa phương phải làm thủ tục xin cấp phép tại Bộ TT&TT sẽ tăng chi phí hành chính cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động in.
 
Thứ ba: Khi Bộ TT&TT cấp phép hoạt động in cho tất cả các cơ sở in xuất bản phẩm trên địa bàn toàn quốc (63 tỉnh, thành phố) sẽ không thẩm định được thiết bị ngành in có đúng như hồ sơ xin cấp phép của các cơ sở in không vì không có  đủ nhân lực để đi đến tất cả các cơ sở in này để thẩm định được, như vậy, việc cấp phép sẽ không sát với thực tế.
(Nguồn: Trang thông tin Bộ TT-TT)
 

Bùi Thị Thu Hương - góp ý cho: điều 33 13/02/2012 12:00Ý kiến hay: 8Góp ý

Buc xuc ve sach lau, sach gia

Là một bạn đọc, tôi rất bức xúc về sách lậu, sách giả hiện nay. Qua loạt bài trên báo điện tử vietnamnet.vn (http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/68982/dieu-kho-ngo-nhat-o-lang-sach-viet-nam.html), tôi mới hiểu ra một phần thực trạng và nguyên nhân tại sao sách giả, sách lậu đang hoành hành hàng ngày. Mong rằng, sửa đổi Luật xuất bản lần này sẽ góp phần hạn chế tệ nạn nói trên.


Ý kiến hay: 10My VenhGóp ý24/04/2012

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com