Thứ ba, ngày 24/04/2018login
Đại biểu: Trần Hồng Thắm 1 người đồng ý

Một số điểm bất cập cần sửa đổi của Luật Xuất bản (27/10/2012 12:00)

Tôi đề nghị cần đẩy mạnh phân cấp quản lý ở địa phương về các hoạt động như đăng ký xuất bản, xác nhận đăng ký xuất bản hoặc cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Hồng Thắm

Về quy định xuất bản điện tử trong Luật (27/10/2012 12:00)

Trong điều kiện công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng, hoạt động xuất bản điện tử là hoạt động dễ thay đổi, khó dự báo. Vì thế, tôi đề nghị, Chính phủ nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm để quy định chi tiết, linh hoạt đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực này.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Phạm Thị Trung 1 người đồng ý

Cần cụ thể hơn về quy định nộp lưu chiểu điện tử (27/10/2012 12:00)

Tôi xin góp ý vào ba vấn đề của nội dung Dự thảo Luật như sau: trước hết, về quy định nộp lưu chiểu, quy định này chưa được quy định cụ thể hóa trong Dự thảo Luật, Thứ hai, về thời gian nộp lưu chiểu, tôi cho rằng cần phải tiếp tục nghiên cứu ổ sung chế định nhằm tăng tính chủ động của cơ quan quản lý nhà nước và tăng tính nghiêm minh trong xử phạt vi phạm hành chính. Về đội ngũ biên tập viên, đội ngũ đọc lưu chiểu của cơ quan quản lý nhà nước, dự thảo luật cần nghiên cứu bổ sung các quy định về tiêu chuẩn, trách nhiệm của đội ngũ đọc lưu chiểu.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Thị Diệu Thúy

Cần có chính sách ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cấp giấy phép (27/10/2012 12:00)

Tôi có một số ý kiến góp ý về dự thảo luật như sau: trước hết về bảo hộ quyền tác giả, dự thảo luật cần được điều chỉnh để phù hợp với, thống nhất giữa các điều 5 và điều 24. Đề nghị bổ sung nội dung điều 19, Luật xuất bản năm 2004 vào nội dung này của dự thảo Luật. Về quy định thu hồi chứng chỉ biên tập, cần cân nhắc lại quy định chứng chỉ hành nghề do Bộ cấp là không cần thiết. Về cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, cần rút ngắn thời gian thực hiện việc thẩm định nội dung để phù hợp hơn với thực tế.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Hữu Phước

Luật xuất bản (sửa đổi) lần này nên mở rộng đối tượng và mô hình nhà xuất bản cho phép tư nhân tham gia thành lập nhà xuất bản (27/10/2012 12:00)

Về cơ bản, tôi nhất trí với tổng thể dự án Luật. Về quy định về xuất bản điện tử, tôi cho rằng, trong điều kiện hiện nay, các quy định về xuất bản điện tử trong Dự thảo Luật là hợp lý. Về đối tonwgj thành lập nhà xuất bản, tôi đề nghị nhà nước nên mạnh dạn cổ phần hóa các nhà xuất bản hiện nay và chỉ nên giữ lại những nhà xuất bản phục vụ nhiệm vụ chính trị xã hội. Ngoài ra, cần nâng cao trách nhiệm của nhà xuất bản trong việc liên kết với các đối tác từ đó sẽ giải quyết được thực trạng liên kết xuất bản lỏng lẻo hiện nay.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Thành Tâm

Đề nghị cân nhắc về chính sách quy định tại Điểm a, Khoản 4 Dự thảo Luật (27/10/2012 12:00)

Trước hết, tôi cơ bản đồng ý với Báo cáo giải trình, tiếp thu. Về nội dung của Dự thảo Luật, tôi đồng tình cao với việc bổ sung quy định các chính sách ưuu đãi, ỗ trợ cho các hoạt động xuất bản liên quan đến nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh... Tuy nhiên, Dự thảo Luật còn một số quy định chưa cụ thể. Cụ thể là về quy định thành lập văn phòng đại diện Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Thu Anh

Cần quy định rõ những loại tài liệu nào phải thu phí thẩm định nội dung vì không cần thiết phải thu tất cả mọi tài liệu (27/10/2012 12:00)

Dự thảo Luật cần quy định chặt chẽ, rõ ràng hơn về trách nhiệm của Tổng giám đốc nhà xuất bản cũng như phía đối tác liên kết chứ không nên chỉ quy định chung chung là chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động liên kết xuất bản. Quy định này sẽ giúp nâng cao chất lượng các sản phẩm của quá trình liên kết xuất bản.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Hà Sỹ Đồng 1 người đồng ý

Hoạt động liên kết xuất bản đang có nhiều hạn chế cần khắc phục (27/10/2012 12:00)

Tôi đề nghị, ban soạn thảo dự án luật cần phải cân nhắc để quy định chặt chẽ hơn về vấn đề liên kết xuất bản, cần bổ sung các quy định về chế tài để chấn chỉnh tình trạng buông lỏng quản lý, các nhà xuất bản chỉ bán giấy phép xuất bản để thu tiền, các đối tác liên kết thì thực hiện toàn bộ các khâu trong xuất bản một xuất bản phẩm vì thế chất lượng các ấn phẩm còn hạn chế. Các quy định về đăng ký xuất bản, nộp xuất bản phẩm lưu chiểu cũng như phát hành xuất bản phẩm cần được cân nhắc để thiết kế hợp lý hơn.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Đắc Lâm

Cần cân nhắc hơn về quy định về đăng ký xuất bản (27/10/2012 12:00)

Tôi cho rằng, xuất bản là hoạt động văn hóa, tư tưởng, vì vậy, cần phải tăng cường công tác quản lý nhà nước, hoạt động xuất bản. Công tác quản lý về hoạt động xuất bản phải thực sự chặt chẽ, có phân cấp quản lý ề hoạt động xuất bản giữa Trung ương và địa phương. Bên cạnh đó, nhà nước cần phải có chiến lược quy hoạch phát triển mạng lưới nhà xuất bản, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, ưu đãi về thuế, lãi suất vay vốn, hỗ trợ kinh phí đầu tư,... cho hoạt động xuất bản

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Thúy Hoàn

Đề nghị cân nhắc về quy định bắt buộc đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (27/10/2012 12:00)

Tôi cho rằng, Dự thảo luật không nên quy định các tổ chức, cá nhân thực hiện như mua, bán, phân phát, cho thuê xuất bản phẩm quy đinh cần đăng ký hoạt động bởi vì trong điều kiện hiện nay văn hóa đọc đang xuống cấp, ngành phát hành đang gặp nhiều khó khăn. Trong lĩnh vực liên kết xuất bản, Dự thảo Luật chỉ nên quy định cho đơn vị liên kết đwcj khai thác bản thao in xuất bản và phát hành xuất bản phẩm.


[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Trung Thu 2 người đồng ý

Cần có những quy định cụ thể hơn về xuất bản điện tử (27/10/2012 12:00)

Tôi cơ bản thống nhất với dự thảo Luật, tuy nhiên, dự thảo Luật cần làm rõ một ố vấn đề về hoạt động xuất bản điện tử và các phương thức xuất bản điện tử vì đây là vấn đề rất mới và chưa được quy định trên thực tế. Về các hình thức xuất bản điện tử như xuất bản điện tử trên cơ sở bản gốc, xuất bản phẩm truyền thống được phép lưu hành trên môi trường mạng,... đều cần được quy định rõ về mặt nội hàm.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Thái Học

Đề nghị bổ sung quy định nộp lưu chiểu cho thư viện tỉnh với những xuất bản phẩm được đăng ký ở tỉnh (27/10/2012 12:00)

Trước hết, tôi đề nghị ban soạn thảo cần nghiên cứu để thiết kế các điều luật một cách ngắn gọn, dễ hiểu. Về nội dung quản lý nhà nước, tôi đề nghị nên điều chỉnh theo hướng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản theo thẩm quyền. Về nội dung nộp xuất bản phẩm lưu chiểu, cần cân nhắc xem ngoài việc nộp cho thư viện quốc gia phải nộp cho thư viện tỉnh.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Hồng Thắm

Nên chăng việc giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định danh mục tài liệu không kinh doanh được cấp giấy phép xuất bản (27/10/2012 12:00)

Trước hết, tôi thấy rằng nhiều ý kiến của đại biểu trong kỳ họp trước đã được tiếp thu một cách nghiêm túc. Để góp pần hoàn thiện dự thảo Luật, tôi đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu điều chỉnh các điều khoản về việc phân cấp, phân công giữa Trung ương và địa phương về công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu xuất bản phẩm một cách chặt chẽ, hiệu quả. Bên cạnh đó, vấn đề xuất bản điện tử là vấn đề mới nên cần được quy định mang tính nguyên tắc về phương thức xuất bản và quy định chi tiết về hoạt động quản lý xuất bản điện tử trong bối cảnh công nghệ thông tin và truyền thông phát triển nhanh như hiện nay.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đinh Thị Mai Lan

Các quy định về nhân sự và tổ chức của nhà xuất bản cần được chú ý hơn (27/10/2012 12:00)

Đối tượng điều chỉnh của dự thảo Luật chưa rõ ràng. Vì thế, Dự thảo Luật cần quy định rõ ràng để tránh trường hợp đối tượng điều chỉnh của luật quá rộng và bao gồm cả hoạt động xuất bản, in và phát hành. Mặt khác, Dự thảo luật đang bó hẹp các đối tượng thành lập nhà xuất bản, các loại hình tổ chức nhà xuất bản cũng như bó hẹp quyền tự chủ của doanh nghiệp.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Hồ Thị Cẩm Đào

Cần quy định chi tiết về xuất điện tử (27/10/2012 12:00)

Trước hết, tôi tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Xuất bản (sửa đổi) và những nội dung cơ bản của Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật. Tuy nhiên, kết cấu dự án Luật chưa được chặt chẽ, còn nhiều điều luật quá chung và khó áp dụng cụ thể như về trách nhiệm của tổ chức và cá nhân phát hành xuất bản phẩm điện tử. Bên cạnh đó nhiều điều luật còn trùng lặp nhau.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Thị Kim Thúy

Một số góp ý cho Dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi) (27/10/2012 12:00)

Tôi cho rằng, lĩnh vực xuất bản là rất nhạy cảm, vì thế không nên để thành lập nhà xuất bản rồi mới kiểm soát xem có đủ điều kiện hay không để cấp phép hoạt động. Vì thế, không nên tách việc thành lập nhà xuất bản và hoạt động nhà xuất bản độc lập tương tự như việc thành lập và hoạt động của các cơ sở giáo dục trong Luật Giáo dục đại học.

[Xem chi tiết]

Cần có các quy định về quản lý hoạt động in trong dự thảo Luật xuất bản (sửa đổi) (18/06/2012 12:00)

Kể từ khi Luật xuất bản ra đời năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản năm 2008 thì hoạt động xuất bản đã có những bước phát triển tích cực. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển của kinh tế - xã hội của đất nước trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế thì bên cạnh những mặt tích cực đạt được, cũng còn những bất cập tồn tại. Vì thế yêu cầu khách quan là phải sửa đổi Luật. Về phạm vi điều chỉnh, theo dự thảo luật chỉ điều chỉnh những vấn đề liên quan đến xuất bản phẩm, tuy nhiên, tại Điều 31, Khoản 2 có quy định về quản lý thành lập các cơ sở in khác và việc thành lập các cơ sở in khác này phải đăng ký hoạt động với Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự thảo Luật cần quy định một cách thống nhất trong dự thảo Luật.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Bùi Ngọc Chương

Phải quy định điều kiện tối thiểu về vốn để thành lập nhà xuất bản (18/06/2012 12:00)

Trước hết, tôi thể đồng tình với Tờ trình của Chính phủ cũng như Báo cáo thẩm tra của Ủy ban văn hóa giáo dục thanh, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội. Về đối tượng được thành lập nhà xuất bản được quy định tại Điều 12, tôi nhất trí với việc quy định cụ thể rõ ràng hơn so với luật hiện hành về đối tượng được thành lập nhà xuất bản. Theo quy định hiện hành, do không rõ các cơ quan tổ chức nào ở Trung ương và ở cấp nào ở địa phương được thành lập nhà xuất bản, nhiều cơ quan tổ chức có nhu cầu thành lập nhà xuất bản riêng nhưng do năng lực, chuyên môn quản lý và điều kiện kinh tế hạn chế nên khi hoạt động, chất lượng thấp, có nhiều sai sót và tiêu cực xảy ra. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Thị Hương

Phải đổi mới cơ chế quản lý trong hoạt động xuất bản (18/06/2012 12:00)

Với tình hình phát triển của hoạt động xuất bản, in và phát hành, thì việc sửa đổi luật là điều cần thiết. Về chính sách phát triển sự nghiệp xuất bản, tôi cho rằng cần quy định các chế độ hỗ trợ, ưu đãi ngay trong luật và tránh quy định mang tính chất chung chung. Về quy định cấp giấy phép thu phí, lệ phí trong dự thảo Luật, tôi đề nghị không nên quy định thu phí và lệ phí.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lù Thị Lừu

Cần quy định lại hình thức ưu đãi xuất bản theo thứ tự ưu tiên phù hợp (18/06/2012 12:00)

Qua nghiên cứu dự thảo luật và qua gợi ý thảo luận của Đoàn Chủ tịch tôi xin tham gia một vài ý kiến vào dự thảo luật. Về quy định tại Điều 10 những hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản, tôi đồng tình cao với ý kiến phân tích của đại biểu Triệu Thị Nái và đại biểu Hùng ở Thái Nguyên, tôi xin không phân tích thêm. Theo tôi, tại điều này cần bổ sung thêm các hành vi bị cấm như in lậu, in trái phép, xuất bản lậu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Thị Hồng Hà

Nên mạnh dạn xã hội hóa mô hình nhà xuất bản (18/06/2012 12:00)

Tôi nhất trí với ý kiến của Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội về sự cần thiết phải ban hành Luật xuất bản (sửa đổi). Qua nghiên cứu dự thảo luật và những vấn đề cần tập trung thảo luận mà Đoàn thư ký gợi ý. Về mô hình tổ chức và đối tượng thành lập nhà xuất bản, nên mạnh dạn xã hội hóa mô hình này để thu hút nguồn lực xã hội để đầu tư cho cơ sở vật chất, nguồn vốn, kể cả nguồn bản thảo cho nhà xuất bản.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Triệu Thị Thu Phương 1 người đồng ý

Cần phải xã hội hóa hoạt động xuất bản (18/06/2012 12:00)

Trước hết tôi nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết phải ban hành Luật xuất bản (sửa đổi) và nhiều nội dung trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội. Tuy nhiên về nội dung quản lý nhà nước đối với quyền tác giả trong hoạt động xuất bản, tôi đề nghị  Ban soạn thảo cân nhắc quy định này, để phù hợp với quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Văn Minh

Luật xuất bản cần đề cập nhiều hơn, kỹ hơn đến sách điện tử, sách kỹ thuật số (18/06/2012 12:00)

Về cơ bản, tôi thống nhất với dự thảo Luật xuất bản được trình trong kỳ họp này. Tuy nhiên, về xuất bản, xuất bản phẩm điện tử, tôi cho rằng, Luật xuất bản cần đề cập nhiều hơn, kỹ hơn đến loại hình sách điện tử, sách kỹ thuật số, xem sách điện tử là đối tượng điều chỉnh trong Luật xuất bản. Sách điện tử, sách kỹ thuật số là vấn đề phức tạp nhất hiện nay trên thị trường xuất bản, liên quan đến vấn đề bản quyền và việc xuất bản, kinh doanh của các doanh nghiệp xuất bản phát hành sách.

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Phạm Đức Châu

Phải có những tổ chức phát hành phi lợi nhuận chuyên phát hành các tài liệu tuyên truyền của Đảng, của Nhà nước (18/06/2012 12:00)

Theo tôi, việc sửa đội Luật Xuất bản là cần thiết.Tôi đề nghị xem lại các quy định đối với Điều 31, 32 với cơ sở in, luật này không thể điều chỉnh cơ sở in với tư cách là một doanh nghiệp in, luật này điều chỉnh nội dung của các xuất bản phẩm và kiểm tra nội dung xuất bản phẩm theo hợp đồng của cơ sở in với các nhà xuất bản hoặc với cơ quan tổ chức nào đó. Theo tôi, quy định này có thể làm hạn chế hoạt động sản xuất kinh doanh cơ sở in. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Phạm Văn Tấn

Cần có định hướng sử dụng xuất bản phẩm hiệu quả hơn (18/06/2012 12:00)

Tôi xin có ba ý kiến về Dự thảo Luật xuất bản như sau: về mô hình tổ chức và đối tượng thành lập nhà xuất bản, tôi cơ bản đồng ý với Dự thảo luật. Về chính sách phát triển sự nghiệp tại điều 7, quy định tương đối cụ thể tuy nhiên, cần chia các quy định này theo từng lĩnh vực.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Hồng Thắm

Dự thảo luật chưa có quy định cụ thể đối với xuất bản điện tử (18/06/2012 12:00)

Sau khi nghiên cứu dự thảo Luật, tôi xin có một số ý kiến như sau: về sự cần thiết ban hành luật, tôi cho rằng việc sửa đổi Luật là yêu cầu cần thiết. Về hoạt động in, tôi cho rằng đây là hoạt động ngày càng phức tạp vì thế cần điều chỉnh hoạt động này ngay trong luật. Về quy định phổ biến tác phẩm và bảo hộ quyền tác giả còn chung chung.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Thị Diệu Thúy

Không nhất trí với loại hình tổ chức nhà xuất bản trong dự thảo sửa đổi (18/06/2012 12:00)

Tôi cho rằng, về tiêu chuẩn chức danh giám đốc, tổng biên tập và biên tập viên của nhà xuất bản đề nghị bổ sung một số quy định như: bổ sung tiêu chuẩn chức danh chủ tịch Hội đồng thành viên; cân nhắc quy định việc cấp thẻ biên tập viên cho cấp quản lý nào,... Ngoài ra, cần phải xem xét kỹ quy định cho phép quảng cáo trên sách.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Tiến Dũng

Không nên quy định công tác thi đua, khen thưởng, kỉ luật trong luật này (18/06/2012 12:00)

Về cơ bản, tôi nhất trí với những nội dung đã được đề cập trong tờ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, đây là vấn đề mang tính chất nhạy cảm, vì thế cần phải rà soát lại các quy định hiện nay cũng như các vấn đề thực tế để giảm bớt quy định của Chính phủ và của các bộ nhất là Bộ Thông tin và Truyền thông.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Văn Tấn

Đề nghị xem xét lại quy định về tổ chức và hoạt động in xuất bản phẩm (18/06/2012 12:00)

Về cơ bản, tôi thống nhất với quy định về mô hình và đối tượng được phép thành lập nhà xuất bản. Về tổ chức và hoạt động in xuất bản phẩm, tôi đề nghị xem lại quy định này, đặc biệt là về đăng ký hoạt động in với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Triệu Thị Nái

Bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm (18/06/2012 12:00)

Qua nghiên cứu dự án Luật, tôi xin đóng góp một số ý kiến như sau: về chính sách hoạt động xuất bản, in và phát hành là phù hợp với thực tiễn. Về xuất bản phẩm điện tử, tôi nhất trí với quy định của dự thảo Luật về khung pháp lý đặc thù. Tuy nhiên, đề nghị ban soạn thảo cân nhắc quy định chặt chẽ để nâng cao trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước. Về những hành vi bị nghiêm cấm tại điều 10, cần bổ sung thêm các hành vi bị cấm là: in lậu, in giả, in nối bản trái phép, sách nhập khẩu lậu...


[Xem chi tiết]
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com