Thứ tư, ngày 23/05/2018login
  • Lĩnh vực: Kinh tế
  • Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Kinh tế
  • Thảo luận tại: Kỳ họp thứ 6 - Khóa XIII
  • Thông qua tại: Kỳ họp thứ 7 - Khóa XIII
  • Trạng thái: Đã thông qua

Phạm vi điều chỉnh

Luật đầu tư công quy định về hoạt động đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư sử dụng vốn nhà nước vào chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội không có khả năng hoàn vốn trực tiếp; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân liên quan đến đầu tư công và trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư công.

Kết quả biểu quyết của đại biểu quốc hội tại hội trường
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com