Thứ ba, ngày 22/01/2019login
 • Tờ trình dự án Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt NamGóp ý

  Cơ quan ban hành: Bộ Công an

  Mô tả: Tài liệu kèm theo dự thảo được đăng tải lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ

 • Thực hiện Nghị quyết số 57/2018/QH14 ngày 08/6/2018 của Quốc hội khóa XIV về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 28/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, các dự án luật thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, Bộ Công an xin trình Chính phủ dự án Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, như sau:
  I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
  Qua quá trình tổng kết 10 năm thực hiện công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Bộ Công an thấy các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của Chính phủ cơ bản là phù hợp với yêu cầu thực tế, góp phần thúc đẩy thực hiện chủ trương đổi mới, mở rộng hợp tác quốc tế toàn diện của Đảng và Nhà nước, phục vụ đắc lực công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã nảy sinh những vấn đề bất cập cần phải nghiên cứu toàn diện để điều chỉnh cho phù hợp với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, cụ thể:
  1. Xuất phát từ yêu cầu phù hợp với quy định của Hiến pháp
  - Sự ra đời của Hiến pháp năm 2013 là một bước tiến vượt bậc trong việc bảo vệ quyền con người và quyền công dân (quy định 21 điều về quyền con người, 15 điều quy định về quyền công dân). Điều 14 Hiến pháp quy định: “1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật; 2. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của Luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng” và một trong những quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013 là quyền đi lại: “Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định” (Điều 22). Tuy nhiên, sau 4 năm Hiến pháp 2013 có hiệu lực thì quy định công dân Việt Nam ở trong nước chưa được xuất cảnh đang được điều chỉnh tại Nghị định (Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam). Do đó, để đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền ra nước ngoài của công dân, quy định cụ thể các trường hợp công dân chưa được xuất cảnh như quy định của Hiến pháp “chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của Luật”, thì việc xây dựng Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam là hết sức cần thiết.
  2. Xuất phát từ yêu cầu thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật
  - Để điều chỉnh hoạt động xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, từ năm 1959 đến nay, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan (Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải…) đã xây dựng, ban hành, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh nhiều Nghị định, Thông tư, Thông tư liên tịch phù hợp với từng giai đoạn cụ thể của đất nước. Hiện nay, vấn đề xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam đang được thực hiện theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 29/2016/TT-BCA ngày 06/7/2016 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam; Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực; Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 06/10/2009 hướng dẫn cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài và Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT/BCA-BNG ngày 20/8/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 06/10/2009 hướng dẫn cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài. Trong thời gian vừa qua, nhiều Luật mới hoặc sửa đổi, bổ sung được ban hành, trong đó có quy định liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh, đòi hỏi các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh phải tương thích với các văn bản quy phạm pháp luật này, như: Bộ Luật tố tụng hình sự, Bộ Luật hàng hải, Luật quốc tịch, Luật quản lý thuế.
  - Hiện nay, liên quan đến công tác quản lý người nước ngoài, ngày 16/6/2014 Quốc hội đã ban hành Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, công tác quản lý hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, đi lại của công dân Việt Nam và thủ tục cấp hộ chiếu, giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu vẫn được thực hiện theo Nghị định và các Thông tư. Do đó, việc xây dựng Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam là cần thiết, nhằm giảm bớt văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật Việt Nam trong quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam.
  3. Xuất phát từ yêu cầu thực tế hiện nay
  Trong xu thế hội nhập quốc tế càng ngày càng sâu rộng, lưu lượng công dân Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài học tập, công tác, lao động, du lịch… ngày càng tăng cao (tỉ lệ xuất cảnh của công dân năm sau cao hơn năm trước, theo số liệu thống kê sơ bộ: năm 2007 có 1,9 triệu lượt, năm 2008 là 2,6 triệu lượt, năm 2010 là 3,2 triệu lượt, năm 2013 là  6,1 triệu lượt, năm 2016 là 7,7 triệu lượt, năm 2017 đã tăng lên 9,2 triệu lượt công dân xuất cảnh). Để đáp ứng nhu cầu xuất cảnh từ trong nước ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước của công dân, công tác quản lý xuất nhập cảnh đã được cải tiến, đơn giản hóa, các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam ngày càng thông thoáng. Nếu như trước đây quy định công dân Việt Nam xuất cảnh phải có hộ chiếu và thị thực xuất cảnh hoặc thị thực xuất nhập cảnh và hồ sơ bao gồm rất nhiều giấy tờ để chứng minh mục đích xuất cảnh thì nay, theo xu thế hội nhập, pháp luật quy định công dân được quyền cấp hộ chiếu để xuất cảnh và không phải nêu mục đích xuất cảnh. Tuy nhiên, do hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam không chỉ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam mà còn liên quan đến pháp luật của nước mà công dân Việt Nam có nhu cầu nhập cảnh hoặc liên quan đến thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên nên việc tiếp tục nghiên cứu, cải cách thủ tục hành chính, nhất là ứng dụng khoa học công nghệ trong giải quyết các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh cho công dân là cần thiết. Thực tế hiện nay tình trạng người Việt Nam ra nước ngoài học tập, lao động trốn ở lại, có các hoạt động vi phạm pháp luật của nước sở tại diễn ra rất phức tạp, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong khi các nước ngày càng siết chặt chính sách nhập cư, dẫn đến tình trạng công dân Việt Nam bị các nước trục xuất ngày càng nhiều. Để giải quyết tình trạng trên Chính phủ Việt Nam đã ký kết 19 Hiệp định nhận trở lại công dân với các nước và vùng lãnh thổ. Do đó, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, áp dụng công nghệ thông tin trong tổ chức, quản lý xuất nhập cảnh đòi hỏi phải đảm bảo vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất nhập cảnh của công dân, vừa đảm bảo làm tốt công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân khi ra nước ngoài, đồng thời đảm bảo an ninh quốc gia không để các thế lực thù địch lợi dụng xâm hại.
  - Mặt khác, Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam”, tuy nhiên hiện chưa có văn bản quy phạm phạp pháp luật nào điều chỉnh về hộ chiếu điện tử. Do đó, việc xây dựng Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam là hết sức cần thiết để tạo cơ sơ pháp lý trong việc cấp, quản lý và sử dụng hộ chiếu điện tử.
  Từ những vấn đề nêu trên, Bộ Công an thấy việc xây dựng Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam là cần thiết.
  II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
  1. Mục đích xây dựng Luật
  - Thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về tăng cường hội nhập quốc tế và mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh; đảm bảo quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; công khai, minh bạch trình tự, thủ tục giải quyết xuất cảnh, nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam xuất cảnh, nhập cảnh;
  - Nâng cao giá trị pháp lý đối với hoạt động quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân, góp phần ổn định và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;
  - Hoàn thiện pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam theo Hiến pháp năm 2013, đảm bảo thống nhất và đồng bộ các quy định pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, phù hợp với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
   2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật
  - Đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, sự điều hành của Chính phủ và công tác quản lý nhà nước của Bộ Công an đối với việc xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
  - Phù hợp với xu thế mở cửa hội nhập, toàn cầu hóa của Đảng, Nhà nước nhưng vẫn đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong việc cấp, quản lý giấy tờ xuất nhập cảnh, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh.
  - Đảm bảo các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về xuất cảnh, nhập cảnh;
  - Kế thừa các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam còn phù hợp, bổ sung những quy định còn thiếu nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành;
  - Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam là luật về trình tự, thủ tục nên các quy định cần phải cụ thể, chi tiết; cải cách thủ tục hành chính theo hướng phải đơn giản hóa và minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân trong hoạt động xuất nhập cảnh.
  III.  QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT
  - Ngày 08/10/2018, Bộ trưởng Bộ Công đã ký Quyết định số 6202/QĐ-BCA-A08 về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự án Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Quyết định số 6207/QĐ-BST ngày 09/10/2018 của Ban soạn thảo ban hành Kế hoạch xây dựng dự án Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
  - Tổ chức nghiên cứu khoa học, chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, pháp luật của một số nước (Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Nga, Đức, Mỹ…) liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh và thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh ở Việt Nam.
  - Rà soát, hệ thống hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; những vấn đề khó khăn, bất cập và giải pháp.
  - Xây dựng dự án Luật và tổ chức lấy ý kiến của các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập; tổ chức hội thảo, lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học; tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
  - Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, hoàn chỉnh hồ sợ dự án Luật.
  - Gửi hồ sơ dự án Luật đến Bộ Tư pháp thẩm định; xây dựng báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.
  - Hoàn chỉnh dự thảo hồ sơ dự án Luật theo Hội đồng thẩm định của Bộ tư pháp.
  IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CHÍNH VÀ ĐIỂM MỚI CỦA DỰ ÁN LUẬT
  1. Dự thảo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam gồm 7 chương, 39 điều, cụ thể:
  Chương I. Quy định chung
  Từ Điều 1 đến Điều 6 (06 điều).
  Nội dung Chương này quy định phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ, cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; nguyên tắc hoạt động xuất nhập cảnh; các hành vi bị nghiêm cấm; quyền và nghĩa vụ của công dân về xuất cảnh, nhập cảnh.
  Nội dung chương này có điểm mới:
  - Khẳng định quyền được cấp giấy tờ xuất nhập cảnh và tự do ra nước ngoài, từ nước ngoài về nước.
  - Kết nối, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân để phục vụ việc cấp hộ chiếu.
  Chương II. Giấy tờ xuất nhập cảnh
  Từ Điều 7 đến Điều 9 (03 điều).
  Nôi dung Chương này quy định về các loại giấy tờ xuất nhập cảnh, gồm: hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu tạm thời và giấy thông hành; thời hạn sử dụng và giá trị của giấy tờ xuất nhập cảnh.
  Nội dung chương này có điểm mới sau:
  - Quy định về hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử để lưu trữ thông tin sinh trắc học đặc trưng của người đề nghị cấp hộ chiếu như dấu vân tay, ảnh, thông tin cá nhân và chữ ký số của cơ quan cấp (khoản 2 Điều 7 dự thảo Luật). Hộ chiếu phổ thông được cấp riêng cho mỗi công dân (khoản 1 Điều 9 dự thảo Luật).
  - Để phục vụ việc thu thập dữ liệu thông tin đưa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, dự thảo có đưa nội dung:  Việc thu nhận dấu vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu (hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông); chữ ký số cấp trong hộ chiếu, trong kiểm soát xuất nhập cảnh.
  - Quy định về loại giấy xuất nhập cảnh mới, Hộ chiếu tạm thời thay cho Giấy thông hành (Điều 17 dự thảo Luật). Hộ chiếu tạm thời có thời hạn một năm, có giá trị sử dụng như hộ chiếu phổ thông, cấp cho công dân Việt Nam trong các trường hợp sau:
  + Ra nước ngoài có thời hạn, bị mất hộ chiếu hoặc hộ chiếu không còn giá trị sử dụng mà có nguyện vọng về nước ngay.
  + Không được nước ngoài cho cư trú, có quyết định trục xuất bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền hoặc tự nguyện xin về nước mà không có hộ chiếu còn giá trị.
  + Phải về nước theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam mà không có hộ chiếu còn giá trị.
  + Phải về nước theo điều ước quốc tế giữa Việt Nam với nước sở tại về việc nhận trở lại công dân.
  + Vì lý do quốc phòng, an ninh theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an.
  Việc bổ sung cấp Hộ chiếu tạm thời là sự khẳng định việc bảo hộ của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công dân trong những trường hợp đặc biệt nêu trên vì điều kiện khách quan nên không thể đáp ứng các quy định về việc cấp hộ chiếu dài hạn.
  Về thẩm quyền, việc cấp Hộ chiếu tạm thời chủ yếu giao cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp trên cơ sở trao đổi với cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.
  Chương III. Cấp giấy tờ xuất nhập cảnh
  Từ Điều 10 đến Điều 18 (09 điều).
  Nội dung Chương này quy định các trường hợp được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu tạm thời, giấy thông hành; trình tự, thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu tạm thời, giấy thông hành.
  Nội dung chương này có điểm mới sau:
  - Không đặt vấn đề người đề nghị cấp hộ chiếu phải làm và nộp hồ sơ mà chỉ phải điền vào tờ khai theo mẫu hoặc khai qua mạng.
  - Người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu nộp tờ khai tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố nơi thuận tiện (quy định hiện hành, người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu phải nộp hồ sơ tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố nơi thường trú hoặc tạm trú). 
  - Người đề nghị cấp hộ chiếu từ lần thứ hai trở đi, có thể trực tiếp nộp tờ khai tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thuận tiện nhất hoặc cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, không phân biệt hộ chiếu còn hạn hay hết hạn (quy định hiện hành, hộ chiếu phải còn hạn mới được nộp tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an; hộ chiếu hết hạn thì nộp tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố nơi thường trú hoặc tạm trú).
  - Người dân có thể trực tiếp nhận kết quả hoặc đề nghị cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh gửi kết quả về địa chỉ theo yêu cầu.
  Chương IV. Các trường hợp chưa cấp giấy tờ xuất nhập cảnh và việc hủy, khôi phục giá trị của hộ chiếu
  Từ Điều 19 đến Điều 22 (04 điều).
  Nội dung Chương này quy định về các trường hợp chưa được cấp giấy tờ xuất nhập cảnh; trường hợp bị hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu; khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông.
  Nội dung chương này có điểm mới sau:
  - Để thể hiện tính thượng tôn pháp luật, phân biệt rõ quyền được cấp hộ chiếu với quyền tự do đi ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước theo Hiến pháp, khắc phục những bất cập của quy định hiện hành; Điều 20 trong dự thảo Luật quy định rõ các trường hợp bị hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu, gồm: hộ chiếu mất, bị hư hỏng; người được cấp hộ chiếu đã bị tước quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam; người không thuộc diện được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.
  - Quy định cụ thể về trình tự, thủ tục khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu để tạo thuận lợi cho người dân, nhất là các trường hợp có thị thực còn thời hạn của nước ngoài (Điều 22 dự thảo Luật).
  Chương V. Xuất cảnh, nhập cảnh, tạm hoãn xuất cảnh
  Từ Điều 23 đến Điều 29 (07 điều).
  Nội dung Chương này quy định về điều kiện xuất cảnh, nhập cảnh; kiểm soát xuất cảnh, nhập cảnh; những trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh; cơ quan, người có thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh; thời hạn tạm hoãn xuất cảnh; trình tự, thủ tục thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn, giải tỏa.
  Nội dung chương này có điểm mới sau:
  Về thời hạn tạm hoãn xuất cảnh được quy định cụ thể theo từng trường hợp cụ thể và phù hợp với luật chuyên ngành. Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh tối đa không quá 03 năm và có thể gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 03 năm.
  Chương VI. Trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan, tổ chức trong quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân
  Từ Điều 30 đến Điều 37 (08 điều).
  Nội dung Chương này quy định về trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành, địa phương khác có liên quan; trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cử người thuộc diện được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ra nước ngoài.

  Chương VII. Điều khoản thi hành
  Từ Điều 38 đến Điều 39 (02 điều).
  Nội dung Chương này quy định điều khoản chuyển tiếp, hiệu lực thi hành để thống nhất thực hiện theo các quy định của Luật này.
  V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
  Nội dung này sẽ được bổ sung sau khi có ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.
  VI. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP
  Nội dung này sẽ được bổ sung sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với hồ sơ dự án Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
  Trên đây là Tờ trình dự án Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Bộ Công an kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
   

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com