Thứ bảy, ngày 23/02/2019login
Lần dự thảo:
Nội dung toàn văn

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội 


1. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 và khoản 4 Điều 43 theo hướng quy định khái quát Đoàn đại biểu Quốc hội có bộ phận tham mưu, giúp việc theo quy định của pháp luật mà không quy định cứng về Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội với tính chất là một đơn vị độc lập giúp việc cho Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương.
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 48 theo hướng thể hiện khái quát thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong hoạt động xây dựng luật, pháp lệnh để đảm bảo tính thống nhất và tạo điều kiện cho việc sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2019.
3. Bổ sung vào khoản 2 Điều 53 quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc cho thôi làm Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội.
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 54 theo hướng không quy định trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với việc quyết định phân bổ kinh phí hoạt động cho các Đoàn đại biểu Quốc hội để phù hợp với chủ trương hợp nhất Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội theo quy định tại Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 56/2017/QH14.
5. Sửa đổi, bổ sung Điều 59 theo hướng khái quát thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc trưng cầu ý dân để bảo đảm thống nhất với quy định của luật chuyên ngành.
6. Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 60 theo hướng quy định cụ thể điều kiện thông qua pháp lệnh, nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp là khi có quá nửa tổng số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành.
7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 87 theo hướng quy định cụ thể về tỷ lệ thành viên tham dự phiên họp toàn thể của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và tỷ lệ thành viên biểu quyết tán thành các báo cáo, quyết định của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội để thực hiện đúng nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể của Hội đồng, Ủy ban, bảo đảm thống nhất trong áp dụng chung.
8. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 99 theo hướng không quy định trách nhiệm của Văn phòng Quốc hội trong việc bảo đảm cơ sở vật chất và các điều kiện khác cho hoạt động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội để phù hợp với chủ trương hợp nhất Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội theo quy định tại Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết số 56/2017/QH14.
9. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 101 theo hướng không quy định về kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội (kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội được ngân sách địa phương bảo đảm theo phân bổ dự toán do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định) để phù hợp với chủ trương hợp nhất Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội theo quy định tại Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 56/2017/QH14.

Điều 2. Hiệu lực thi hành


Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày......tháng........ năm.............

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ …. thông qua ngày .... tháng.... năm ….
 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com