Thứ hai, ngày 21/01/2019login
Đóng góp sửa đổi Luật Xây dựng

Đề nghị công nhận quyền sử dụng nhà ở đối với những nhà được cấp phép xây dựng có thời hạn khi hết thời hạn mà kế hoạch quy hoạch sử dụng đất chưa được triển khai và phải bồi thường cho những công trình đó.

Nguyễn Chí Thành21/09/2018 10:56Ý kiến hayGóp ý

Góp ý sửa đổi Luật Nhà ở

Xem xét bổ sung các nội dung liên quan đến cải tạo chung cư cũ vì đây là vấn đề nan giải của các thành phố lớn. Nguyên nhân là do người dân, doanh nghiệp, chính quyền không tìm được tiếng nói chung. Người dân đòi hệ số đền bù cao, chính quyền thì khống chế về quy hoạch nên doanh nghiệp không thể thực hiện nổi. Đề xuất nên đưa ra quy định cụ thể về hệ số đền bù, tỷ lệ đồng ý của hội nghị nhà chung cư và các cơ chế khuyến khích doanh nghiệp.

Nguyễn Phương - góp ý cho: điều 2 09/07/2018 11:31Ý kiến hay: 1Góp ý

Góp ý sửa đổi Luật Xây dựng

Trong dự thảo Luật chưa đề cập việc sửa đổi một số nội dung cụ thể sau:
Luật Xây dựng 2014, Điều 148 vẫn đang đặt tên các chức danh tham gia trong hoạt động xây dựng theo tên truyền thống của Việt Nam từ trước đến nay, ví dụ như: Chủ trì khảo sát, chủ nhiệm khảo sát, chủ trì thiết kế...  cách đặt tên như vậy không phù hợp với thông lệ Quốc tế hiện nay, không làm rõ được trách nhiệm của các chức danh này đối với dự án họ thực hiện. Tôi đề nghị điều chỉnh tên các chức danh này thành Giám đốc (Giám đốc thiết kế, Giám đốc khảo sát, Giám đốc Quản lý dự án... riêng lĩnh vực tư vấn giám sát thì vẫn giữ nguyên là Tư vấn giám sát Trưởng). Với cách đặt tên như vậy sẽ rất dễ hiểu đây là người chịu trách nhiệm chính về thiết kế, khảo sát, quản lý dự án... đối với dự án.

Ngô Mạnh Hùng - góp ý cho: điều 1 27/04/2018 11:58Ý kiến hayGóp ý

Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán

Theo tôi, sau 16 năm làm việc trong lĩnh vực xây dựng, lãng phí lớn nhất trong đầu tư xây dựng là ở phương án thiết kế. Với nguyên tắc huy động trí tuệ tập thể của nhiều bên và để kiểm tra chéo giữa các bên nhằm ngăn chặn lãng phí, Luật Xây dựng 2014 cần sửa đổi theo hướng quay lại tinh thần của Luật Xây dựng 2003, cụ thể:
- Cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ thẩm định thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư, người quyết định đầu tư phê duyệt dự án.
- Thiết kế các bước sau thiết kế cơ sở và dự toán sẽ do chủ đầu tư thẩm định và phê duyệt, nhưng bổ sung các quy định sau:
+ Thẩm tra của tư vấn độc lập: Cần quy định cụ thể dự án nào phải có thẩm tra của tư vấn độc lập (dự án có tổng mức đầu tư thấp hơn 15 tỷ đồng không cần thẩm tra để giảm thời gian), các đơn vị tư vấn thẩm tra thường là các đơn vị thiết kế chuyên nghiệp có đủ nhân lực chuyên môn cao, có kinh nghiệm thực tế, sẽ có các ý kiến thẩm tra giúp chủ đầu tư lựa chọn phương án thiết kế tối ưu, ngăn ngừa được lãng phí. Có thể thẩm tra cả dự toán nếu cần.
+ Thẩm tra của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng (điều này đã được quy định trong Nghị định 15/2013/NĐ-CP ban hành trước khi Luật Xây dựng 2014 có hiệu lực), thẩm tra cả phương án thiết kế và dự toán (cũng cần quy định dự án nào cần thẩm tra để giảm khối lượng công việc cho đơn vị này, tập trung thẩm tra các dự án có tổng mức lớn). Để lựa chọn được phương án thiết kế tối ưu đòi hỏi nhân lực của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng phải có chuyên môn cao, có kinh nghiệm thực tế. Chỉ thẩm tra phương án thiết kế mới giảm thiểu được thời gian thẩm tra. Đối với dự toán chỉ thẩm tra tính hợp lý của việc vận dụng định mức, đơn giá, chế độ chính sách tại địa phương có dự án. Chủ đầu tư trình đồng thời 02 đơn vị trên thẩm tra, tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa và trình thẩm tra lần 02, 03 ...vv nếu cần, với mục đích cuối cùng là chọn được phương án thiết kế tối ưu.
+ Cần quy định khi thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, chủ đầu tư phải căn cứ vào ý kiến thẩm tra của 02 cơ quan nêu trên. Trường hợp chủ đầu tư không căn cứ vào ý kiến thẩm tra (phê duyệt trái với một vài hoặc toàn bộ nội dung thẩm tra), khi thanh tra kiểm toán phát hiện lãng phí tài sản nhà nước thì chủ đầu tư chịu trách nhiệm (điều này đồng nghĩa với việc trao quyền chủ động cho chủ đầu tư không thực hiện các ý kiến thẩm tra không hợp lý).

Ngô Mạnh Hùng - góp ý cho: điều 1 27/04/2018 11:48Ý kiến hay: 4Góp ý

Góp ý dự thảo Luật

Sau khi nghiên cứu dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị, Tôi xin đóng góp một số ý kiến vào khoản 28, Điều 1, dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 2a, khoản 4 Điều 89 Luật Xây dựng như sau:
Căn cứ vào điều kiện thực tế của Việt Nam hiện nay, việc dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng chỉ quy định 9 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng như trong dự thảo lần 2 là chưa bao quát hết thực tế. Cấp giấy phép xây dựng là một thủ tục hành chính điều chỉnh đến hơn 5,3 triệu hộ gia đình đang sống ở đô thị của Việt Nam (tính trên số lượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đã cấp), số hộ này nếu có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở thì đều phải thực hiện thủ tục này. Đây cũng là thủ tục gây ra nhiều bức xúc nhất cho người dân.
Vì vậy, Tôi đề nghị Quốc hội nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo tại Điều 1, Khoản 28: Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 2a, khoản 4 Điều 89 Luật Xây dựng theo hướng bổ sung Điểm k vào Khoản 2: “Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:
"k) Công trình nhà cấp IV xây dựng trên đất có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Ngô Mạnh Hùng - góp ý cho: điều 89 27/04/2018 11:40Ý kiến hayGóp ý

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com