Thứ ba, ngày 24/04/2018login
Giải thích từ ngữ

Điều về giải thích từ ngữ của dự thảo cần đưa ra triết lý giáo dục là gì. Dự thảo Luật cần phân loại hệ đào tạo chính quy và Hệ đào tạo vừa học vừa làm. Dự thảo Luật nên quy định thành lập cơ quan kiểm tra chất lượng đào tạo của các trường. Cần quy định môn giáo dục đạo đức nhân cách và các môn giáo dục pháp luật vào trong chương trình để học sinh nắm được quy định pháp luật từ lứa tuổi 5-16 tuổi.

Đinh Tiến Dũng24/02/2018 5:20Ý kiến hay: 1Góp ý

Góp ý dự thảo luật Giáo dục!

Trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức tại cấp tỉnh và cấp huyện,Trung tâm học tập cộng đồng được tổ chức tại xã, phường, thị trấn,Trung tâm ngoại ngữ, tin học do tổ chức, cá nhân thành lập. Tôi góp ý nên đổi tên TTGDNN-GDTX là TTGDTX và giao Sở GDĐT là cơ quan chủ quản.

Lưu Thanh Tòng04/01/2018 8:42Ý kiến hay: 3Góp ý

Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

Đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh quy định của Dự thảo thành: "1. Cơ sở giáo dục thường xuyên bao gồm: a) Trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức tại cấp tỉnh và cấp huyện". Vì hiện nay chúng ta đang học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong tuyên ngôn độc lập Bác nói "Ai sinh ra cũng được học hành". Nếu cắt chương trình giáo dục thường xuyên cấp huyện thì sẽ không đảm bảo được quyền học hành của một bộ phận học sinh.

Hoang Hung12/12/2017 11:51Ý kiến hay: 34Góp ý

Trung tâm GDNN-GDTX ngọc Hồi

Chúng tôi xin góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục như sau:
Một là, đề nghị sửa khoản 14, Điều 1, dự thảo Luật Giáo dục "14. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 46" thành như sau: "1. Cơ sở giáo dục thường xuyên bao gồm: a) Trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức tại cấp tỉnh và cấp huyện. b) Trung tâm học tập cộng đồng được tổ chức tại xã, phường, thị trấn. c) Trung tâm ngoại ngữ, tin học do tổ chức, cá nhân thành lập."
Hai là, đổi tên Trung tâm GDNN-GDTX là Trung tâm GDTX. Bởi vì Đảng và Nhà nước ta hiện nay thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, do vậy cần có mô hình Trung tâm GDTX tổ chức ở cấp huyện để đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, cần gì học nấy, học tập suốt đời. Nếu không có mô hình Trung tâm GDTX ở cấp huyện sẽ khó khăn cho những người vì điều kiện hoàn cảnh gia đình, người yếu thế không theo học được hệ thống giáo dục chính quy. Trung tâm GDTX cấp huyện sẽ tạo cơ hội cho người học tiếp cận giáo dục, tạo bình đẳng trong giáo dục.

Ý kiến hay: 3Trung tâm GDNN-GDTX ngọc HồiGóp ý19/01/2018

Góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

Một là, đề nghị sửa dự thảo Luật Giáo dục hiện nay, tại khoản 14 Điều 1 "14. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 46" như sau: "1. Cơ sở giáo dục thường xuyên bao gồm: a) Trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức tại cấp tỉnh và cấp huyện. b) Trung tâm học tập cộng đồng được tổ chức tại xã, phường, thị trấn. c) Trung tâm ngoại ngữ, tin học do tổ chức, cá nhân thành lập."
Hai là, đổi tên Trung tâm GDNN-GDTX là Trung tâm GDTX. Vì Đảng và Nhà nước ta hiện nay thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, do vậy cần có mô hình Trung tâm GDTX tổ chức ở cấp huyện để đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, cần gì học nấy, học tập suốt đời. Nếu không có mô hình Trung tâm GDTX ở cấp huyện sẽ khó khăn cho những người vì điều kiện hoàn cảnh gia đình, người yếu thế không theo học được hệ thống giáo dục chính quy. Trung tâm GDTX cấp huyện sẽ tạo cơ hội cho người học tiếp cận giáo dục, tạo bình đẳng trong giáo dục.

Ý kiến hay: 26Lam Anh VuGóp ý21/12/2017

123
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com