Thứ bảy, ngày 23/02/2019login
 • Dự thảo Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng giá dịch vụ tuyển sinh đối với công tác tuyển sinhGóp ý

  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Mô tả:  Tài liệu kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

 • Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13;
  Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;
  Căn cứ Luật Giáo dục (sửa đổi) ngày     tháng   năm 2019;
  Căn cứ Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học số    /2018/QH15
  Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và Lệ phí;
  Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ Công văn số       /BTC-HCSN ngày         tháng      năm      của Bộ Tài chính về việc thống nhất quy định cơ chế thu và sử dụng giá dịch vụ tuyển sinh đối với công tác tuyển sinh;
  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng giá dịch vụ tuyển sinh đối với công tác tuyển sinh (lệ phí xét tuyển), như sau:
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
  1. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng giá dịch vụ tuyển sinh đối với công tác tuyển sinhvào các ngành trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và trình độ đại học hệ chính quy (sau đây gọi chung lệ phí xét tuyển).
  2. Thông tư này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu lệ phí xét tuyển trong lĩnh vực giáo dục và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí xét tuyển.
  Điều 2. Người nộp lệ phí xét tuyển
  Thông tư này chỉ áp dụng đối với người nộp làcác thí sinh có nguyện vọngđăng ký xét tuyển bằng kết quả thitrung học phổ thông quốc gia vào các ngành trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và trình độ đại họchệ chính quy (TCSP, CĐSP, ĐH)phải nộp lệ phí xét tuyển theo quy định tại Thông tư này.
  Điều 3. Tổ chức thulệ phí xét tuyển
  Tổ chức thulệ phí xét tuyển là điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện công việc được lệ phí xét tuyển theo quy định tại Thông tư này.
  Điều 4. Phương thức thulệ phí xét tuyển
  Thí sinh đăng ký xét tuyển TCSP, CĐSP, ĐH bằng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, nộp lệ phí xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký xét tuyển cho đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển được quy định tại Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viênhệ chính quy và trình độ đại học hệ chính quy.
  Điều 5. Mức thu phí lệ phí xét tuyển
  1. Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để xét tuyển vào TCSP, CĐSP, ĐH là 30.000 đồng/ nguyện vọng đăng ký xét tuyển.
  2. Thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển hoặc ưu tiên tuyển thẳng vào các ngành trình độ TCSP, CĐSP, ĐH nộp phí 30.000 đồng/nguyện vọng.
  Điều 6. Phân phối, sử dụng và quản lý lệ phí xét tuyển
  1. Phân phối tiền thu giá dịch vụ tuyển sinh đối với công tác tuyển sinh bằng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia vào các ngành trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và trình độ đại học hệ chính quydo các Sở Giáo dục và Đào tạo thu được phân phối như sau:
  a) Trích để lại cho Sở Giáo dục và Đào tạo là 50% lệ phí xét tuyển (trong đó sử dụng tại sở tối đa 30% nguồn thu được để lại, số còn lại điều tiết sử dụng tại các điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển) để bổ sung kinh phí cho việc triển khai công tác tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký nguyện vọng xét tuyển của thí sinh;
  b) Trích chuyển cho các trường trung cấp, trường cao đẳng có đào tạo giáo viên và các cơ sở giáo dục đại học (nơi thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường)là 20% lệ phí xét tuyển;
  c) Trích nộp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo để bổ sung kinh phí cho việc triển khai công tác tuyển sinh và công tác khác liên quan đến công tác tuyển sinh của Bộ là 30% lệ phí xét tuyển.
  2. Sử dụng tiền giá dịch vụ tuyển sinh đối với công tác tuyển sinh (lệ phí xét tuyển) bằng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia vào các ngành trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và trình độ đại học hệ chính quy theo các nội dung cụ thể sau đây:
  a) Chi phí phục vụ công tác triển khai tuyển sinh từ Bộ Giáo dục và Đào tạo đến Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục;
  b) Chi hội nghị, tập huấn cán bộ, kiểm tra, thanh tra;
  c) Chi tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển;
  d) Chi công tác nhập, xử lý dữ liệu xét tuyển, cập nhật thông tin nguyện vọng đăng ký xét tuyển, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét hệ thống nghiệp vụ và trên trang thông tin điện tử;
  đ) Chi giao nhận, xử lý hồ sơ đăng ký xét tuyển;
  e) Chi nhập và xử lý số liệu trên máy tính, hệ thống nghiệp vụ thi tuyển sinh;
  g) Chi trực hỗ trợ thí sinh, giải quyết các vấn đề liên quan đến tuyển sinh;
  h) Chi thuê phương tiện vận chuyển, đảm bảo y tế, nước uống, an ninh trật tự và văn phòng phẩm;
  i) Chi in giấy đăng ký nguyện vọng, danh sách nguyện vọng đăng ký xét tuyển;
  k) Chi công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng (bao gồm cả mạng Internet);
  l) Chi công tác sơ tuyển, xét tuyển, triệu tập trúng tuyển;
  m) Chi in và gửi giấy báo nhập học;
  n) Chi công tác kiểm tra, rà soát hồ sơ đăng ký nhập học;
  o) Chi khác liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức tuyển sinh.
  3. Định mức chi đối với nội dung chi tại Thông tư này thực hiện theo các quy định hiện hành và do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính.
  4. Quản lý tiền giá dịch vụ tuyển sinh đối với công tác tuyển sinh (lệ phí xét tuyển sinh):
  Tổ chức trực tiếp tham gia công tác tuyển sinh có trách nhiệm niêm yết công khai mức thu phí dự thi, dự tuyển tại nơi thu phí và thực hiện thu phí theo đúng mức thu quy định tại Điều 3 Thông tư này. Khi thu phí dự thi, dự tuyển phải cấp cho người nộp tiền biên lai thu phí theo quy định của Bộ Tài chính. Biên lai nhận tại cơ quan Thuế địa phương nơi đơn vị đóng trụ sở (hoặc biên lai tự in sau khi đã thống nhất với Cục Thuế tỉnh, thành phố) và được quản lý, sử dụng theo chế độ quản lý biên lai thu phí do Bộ Tài chính quy định.
  b) Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.
  c) Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19, khoản 2 Điều 26 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.
  Điều 7. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2020.
  2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com