Thứ năm, ngày 21/02/2019login
Góp ý về thay đổi Điều 8 Khoản 1 về phân biệt đối xử trong lao động

Đưa nội dung về chống phân biệt đối xử dựa trên SOGIE là phần bắt buộc trong Nội Quy Lao Động. Tôi đề xuất đưa vào các nội dung chống phân biệt đối xử (đặc biệt là dựa trên SOGIE) như một điều khoản bắt buộc trong NQLĐ (sửa đổi Điều 119 của BLLĐ). Tôi cũng khuyến nghị Bộ Lao Động, Thương Binh, và Xã Hội (“MOLISA”) xây dựng và đưa vào NQLĐ mẫu một điều khoản bắt buộc về chống phân biệt đối xử.

Tran Diem Quynh - góp ý cho: điều 8 khoản 1 21/01/2017 2:13Ý kiến hayGóp ý

Góp ý dự thảo luật lao động

Cần đưa nội dung về chống phân biệt đối xử dựa trên SOGIE (Bản dạng giới, Xu hướng tính dục và Thể hiện giới tính). là phần bắt buộc trong Nội Quy Lao Động. Tôi đề xuất đưa vào các nội dung chống phân biệt đối xử (đặc biệt là dựa trên SOGIE) như một điều khoản bắt buộc trong Nội quy lao động (sửa đổi Điều 119 của Bộ Luật lao động). Tôi cũng khuyến nghị Bộ Lao Động, Thương Binh, và Xã Hội (“MOLISA”) xây dựng và đưa vào Nội quy lao động mẫu một điều khoản bắt buộc về chống phân biệt đối xử.

Nguyễn Thị Vân21/01/2017 2:10Ý kiến hayGóp ý

Chống phân biệt đối xử với LGBT

Đưa nội dung về chống phân biệt đối xử với những người thuộc cộng đồng LGBT là phần bắt buộc trong Nội Quy Lao Động. Tôi đề xuất đưa vào các nội dung chống phân biệt đối xử (đặc biệt là dựa trên SOGIE) như một điều khoản bắt buộc trong NQLĐ (sửa đổi Điều 119 của BLLĐ).

Nguyễn Giang Thu - góp ý cho: điều 119 21/01/2017 1:45Ý kiến hayGóp ý

Góp ý điều 8 khoản 01

1. Mở rộng phạm vi của Điều 8 khoản 1 liên quan đến các hành vi chống phân biệt đối xử và các điều luật có liên quan. Tôi đề xuất cần phải sửa đổi Điều 8, khoản 1 của BLLĐ và các điều khoản liên quan để chống sự phân biệt đối xử tại công sở liên quan đến SOGIE.

Trần Ngọc Lê21/01/2017 9:39Ý kiến hayGóp ý

góp ý cho luật lao động sửa đổi vì quyền của cộng đồng LGBT

Đưa nội dung về chống phân biệt đối xử dựa trên SOGIE là phần bắt buộc trong Nội Quy Lao Động. Tôi đề xuất đưa vào các nội dung chống phân biệt đối xử (đặc biệt là dựa trên SOGIE) như một điều khoản bắt buộc trong NQLĐ (sửa đổi Điều 119 của BLLĐ). Tôi cũng khuyến nghị Bộ Lao Động, Thương Binh, và Xã Hội (“MOLISA”) xây dựng và đưa vào NQLĐ mẫu một điều khoản bắt buộc về chống phân biệt đối xử.

Nguyễn Thị Thanh Huyền21/01/2017 8:48Ý kiến hayGóp ý

Tôi xin góp ý

Đưa nội dung về chống phân biệt đối xử dựa trên SOGIE là phần bắt buộc trong Nội Quy Lao Động. Tôi đề xuất đưa vào các nội dung chống phân biệt đối xử (đặc biệt là dựa trên SOGIE) như một điều khoản bắt buộc trong NQLĐ (sửa đổi Điều 119 của BLLĐ). Tôi cũng khuyến nghị Bộ Lao Động, Thương Binh, và Xã Hội (“MOLISA”) xây dựng và đưa vào NQLĐ mẫu một điều khoản bắt buộc về chống phân biệt đối xử.

Bình21/01/2017 8:21Ý kiến hayGóp ý

Đóng góp ý kiến xây dựng Bộ Luật Lao Động

1. Mở rộng phạm vi của Điều 8 khoản 1 liên quan đến các hành vi chống phân biệt đối xử và các điều luật có liên quan. Tôi đề xuất cần phải sửa đổi Điều 8, khoản 1 của BLLĐ và các điều khoản liên quan để chống sự phân biệt đối xử tại công sở liên quan đến SOGIE.

Trần Nguyễn Minh Duy - góp ý cho: điều 8 21/01/2017 8:15Ý kiến hayGóp ý

Ngừng phân biệt đối xử

Mở rộng phạm vi của Điều 8 khoản 1 liên quan đến các hành vi chống phân biệt đối xử và các điều luật có liên quan. Tôi đề xuất cần phải sửa đổi Điều 8, khoản 1 của BLLĐ và các điều khoản liên quan để chống sự phân biệt đối xử tại công sở liên quan đến SOGIE.

Phương Anh21/01/2017 6:54Ý kiến hayGóp ý

Chống phân biệt đối xử

Xem các hành vi phân biệt đối xử dựa trên SOGIE là một hành vi có thể bị xử lý kỷ luật lao động. Tôi đề xuất đưa các hành vi phân biệt đối xử dựa trên SOGIE là những hành vi có thể bị xử lý vi phạm lao động trong NQLĐ và trong các Điều từ 126 đến 129 của BLLĐ.

Phạm Thị Như Thùy21/01/2017 6:51Ý kiến hayGóp ý

Chống phân biệt đối xử

Đưa nội dung về chống phân biệt đối xử dựa trên SOGIE là phần bắt buộc trong Nội Quy Lao Động. Tôi đề xuất đưa vào các nội dung chống phân biệt đối xử (đặc biệt là dựa trên SOGIE) như một điều khoản bắt buộc trong NQLĐ (sửa đổi Điều 119 của BLLĐ). Tôi cũng khuyến nghị Bộ Lao Động, Thương Binh, và Xã Hội (“MOLISA”) xây dựng và đưa vào NQLĐ mẫu một điều khoản bắt buộc về chống phân biệt đối xử.

Phạm Thị Như Thùy21/01/2017 6:48Ý kiến hayGóp ý

Chống phân biệt đối xử

Mở rộng phạm vi của Điều 8 khoản 1 liên quan đến các hành vi chống phân biệt đối xử và các điều luật có liên quan. Tôi đề xuất cần phải sửa đổi Điều 8, khoản 1 của BLLĐ và các điều khoản liên quan để chống sự phân biệt đối xử tại công sở liên quan đến SOGIE.

Phạm Thị Như Thùy21/01/2017 6:39Ý kiến hayGóp ý

góp ý dự thảo luật lao động sửa đổi

Mở rộng phạm vi của Điều 8 khoản 1 liên quan đến các hành vi chống phân biệt đối xử và các điều luật có liên quan. Tôi đề xuất cần phải sửa đổi Điều 8, khoản 1 của BLLĐ và các điều khoản liên quan để chống sự phân biệt đối xử tại công sở liên quan đến SOGIE.

Tô Đức21/01/2017 5:50Ý kiến hayGóp ý

Góp ý cho bộ Luật Lao Động sửa đổi (bản đưa ra tháng 01/2017)

Xem các hành vi phân biệt đối xử dựa trên SOGIE là một hành vi có thể bị xử lý kỷ luật lao động. Tôi đề xuất đưa các hành vi phân biệt đối xử dựa trên SOGIE là những hành vi có thể bị xử lý vi phạm lao động trong Nội quy lao động và trong các Điều từ 126 đến 129 của Bộ Luật Lao động.

Lê Thanh Sơn21/01/2017 5:49Ý kiến hayGóp ý

Người đồng tính nên được hưởng mọi quyền lợi lao động như người bình thường

Người đồng tính nên được hưởng mọi quyền lợi lao động giống như người bình thường

Lê Hữu Hạnh21/01/2017 5:12Ý kiến hayGóp ý

Góp ý để sửa đổi luật lao động cho người giới tính thứ 3

Đưa nội dung về chống phân biệt đối xử dựa trên SOGIE là phần bắt buộc trong Nội Quy Lao Động. Tôi đề xuất đưa vào các nội dung chống phân biệt đối xử (đặc biệt là dựa trên SOGIE) như một điều khoản bắt buộc trong NQLĐ (sửa đổi Điều 119 của BLLĐ). Tôi cũng khuyến nghị Bộ Lao Động, Thương Binh, và Xã Hội (“MOLISA”) xây dựng và đưa vào NQLĐ mẫu một điều khoản bắt buộc về chống phân biệt đối xử.

Nguyễn Nhật Thơ21/01/2017 4:21Ý kiến hayGóp ý

Quyền lợi cho cộng đồng LGBT

Xem các hành vi phân biệt đối xử dựa trên SOGIE là một hành vi có thể bị xử lý kỷ luật lao động. Tôi đề xuất đưa các hành vi phân biệt đối xử dựa trên SOGIE là những hành vi có thể bị xử lý vi phạm lao động trong NQLĐ và trong các Điều từ 126 đến 129 của BLLĐ.

Nguyễn Thị Ngọc Trâm21/01/2017 3:29Ý kiến hayGóp ý

LGBT

Mong muốn sửa đổi vì quyền của LGBT

Ngô Thị Kim Châu21/01/2017 2:08Ý kiến hayGóp ý

Góp ý về dự thảo luật Lao động sửa đổi

Xem các hành vi phân biệt đối xử dựa trên SOGIE là một hành vi có thể bị xử lý kỷ luật lao động. Tôi đề xuất đưa các hành vi phân biệt đối xử dựa trên SOGIE là những hành vi có thể bị xử lý vi phạm lao động trong Nội quy lao động và trong các Điều từ 126 đến 129 của Bộ Luật Lao động

Trần Khánh Hòa21/01/2017 2:05Ý kiến hayGóp ý

Góp ý cho bộ Luật Lao Động sửa đổi

Đưa nội dung về chống phân biệt đối xử dựa trên SOGIE là phần bắt buộc trong Nội Quy Lao Động. Tôi đề xuất đưa vào các nội dung chống phân biệt đối xử (đặc biệt là dựa trên SOGIE) như một điều khoản bắt buộc trong NQLĐ (sửa đổi Điều 119 của Bộ Luật Lao động). Tôi cũng khuyến nghị Bộ Lao Động, Thương Binh, và Xã Hội (“MOLISA”) xây dựng và đưa vào NQLĐ mẫu một điều khoản bắt buộc về chống phân biệt đối xử.

Hạnh Võ21/01/2017 2:02Ý kiến hayGóp ý

Bộ Luật Lao động

Theo tôi nên bổ sung thêm vào Bộ Luật Lao động về việc chống phân biệt đối xử với LGBT. Đã là công dân Việt Nam thì cơ hội việc làm như nhau. Bình đẳng trong lao động mà không bị phân biệt. Xử lí hành vi phân biệt LGBT.

Nguyễn Ngọc Anh Thư21/01/2017 2:00Ý kiến hayGóp ý

góp ý cho bộ Luật Lao Động sửa đổi

ở điều 4, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới phải thêm bao gồm lao động là người LGBTở điều 8, nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa vào bản dạng giới và xu hướng tính dục, người LGBT. Đảm bảo việc làm, không được phân biệt, kỳ thị, sa thải vô căn cứ lao động là người LGBT.

Đỗ Hà21/01/2017 1:46Ý kiến hayGóp ý

Quy định về chống phân biệt đối xử đối với người LGBT trong môi trường lao động

Xem các hành vi phân biệt đối xử dựa trên SOGIE (Bản dạng giới, Xu hướng tính dục và Thể hiện giới tính) là một hành vi có thể bị xử lý kỷ luật lao động. Tôi đề xuất đưa các hành vi phân biệt đối xử dựa trên SOGIE là những hành vi có thể bị xử lý vi phạm lao động trong Nội quy lao động và trong các Điều từ 126 đến 129 của Bộ luật Lao động.

Hoàng Ti21/01/2017 1:43Ý kiến hayGóp ý

Quy định về chống phân biệt đối xử đối với người LGBT trong môi trường lao động

Đưa nội dung về chống phân biệt đối xử dựa trên SOGIE (Bản dạng giới, Xu hướng tính dục và Thể hiện giới tính) là phần bắt buộc trong Nội Quy Lao Động. Tôi đề xuất đưa vào các nội dung chống phân biệt đối xử (đặc biệt là dựa trên SOGIE) như một điều khoản bắt buộc trong NQLĐ (sửa đổi Điều 119 của BLLĐ). Tôi cũng khuyến nghị Bộ Lao Động, Thương Binh, và Xã Hội (“MOLISA”) xây dựng và đưa vào NQLĐ mẫu một điều khoản bắt buộc về chống phân biệt đối xử

Hoàng Ti21/01/2017 1:42Ý kiến hayGóp ý

Quy định về chống phân biệt đối xử đối với người LGBT trong môi trường lao động

Mở rộng phạm vi của Điều 8 khoản 1 liên quan đến các hành vi chống phân biệt đối xử và các điều luật có liên quan. Tôi đề xuất cần phải sửa đổi Điều 8, khoản 1 của BLLĐ và các điều khoản liên quan để chống sự phân biệt đối xử tại công sở liên quan đến SOGIE

Hoàng Ti21/01/2017 1:40Ý kiến hayGóp ý

Chống phân biệt đối xử

1. Xem các hành vi phân biệt đối xử dựa trên SOGIE là một hành vi có thể bị xử lý kỷ luật lao động. Tôi đề xuất đưa các hành vi phân biệt đối xử dựa trên SOGIE là những hành vi có thể bị xử lý vi phạm lao động trong NQLĐ và trong các Điều từ 126 đến 129 của BLLĐ.

Thanh Sang - góp ý cho: điều 126 20/01/2017 10:41Ý kiến hay: 20Góp ý

Góp ý về dự thảo luật lao động

Đưa nội dung về chống phân biệt đối xử dựa trên SOGIE là phần bắt buộc trong Nội Quy Lao Động. Tôi đề xuất đưa vào các nội dung chống phân biệt đối xử (đặc biệt là dựa trên SOGIE) như một điều khoản bắt buộc trong NQLĐ (sửa đổi Điều 119 của BLLĐ). Tôi cũng khuyến nghị Bộ Lao Động, Thương Binh, và Xã Hội (“MOLISA”) xây dựng và đưa vào NQLĐ mẫu một điều khoản bắt buộc về chống phân biệt đối xử.

Ý kiến hayNguyễn Ngọc Thúy QuỳnhGóp ý22/01/2017

Luật cần có quy định rõ ràng trong việc chống phân biệt đối xử và các điều luật có liên quan.

 Mở rộng phạm vi của Điều 8 khoản 1 liên quan đến các hành vi chống phân biệt đối xử và các điều luật có liên quan. Tôi đề xuất cần phải sửa đổi Điều 8, khoản 1 của BLLĐ và các điều khoản liên quan để chống sự phân biệt đối xử tại công sở liên quan đến SOGIE (Bản dạng giới, Xu hướng tính dục và Thể hiện giới tính). 

Thanh Sang - góp ý cho: điều 8 20/01/2017 10:39Ý kiến hay: 12Góp ý

Góp ý về dự thảo luật lao động

1. Mở rộng phạm vi của Điều 8 khoản 1 liên quan đến các hành vi chống phân biệt đối xử và các điều luật có liên quan. Tôi đề xuất cần phải sửa đổi Điều 8, khoản 1 của BLLĐ và các điều khoản liên quan để chống sự phân biệt đối xử tại công sở liên quan đến SOGIE. 2. Đưa nội dung về chống phân biệt đối xử dựa trên SOGIE (Bản dạng giới, Xu hướng tính dục và Thể hiện giới tính) là phần bắt buộc trong Nội Quy Lao Động. Tôi đề xuất đưa vào các nội dung chống phân biệt đối xử (đặc biệt là dựa trên SOGIE) như một điều khoản bắt buộc trong NQLĐ (sửa đổi Điều 119 của BLLĐ). Tôi cũng khuyến nghị Bộ Lao Động, Thương Binh, và Xã Hội (“MOLISA”) xây dựng và đưa vào NQLĐ mẫu một điều khoản bắt buộc về chống phân biệt đối xử. 3. Xem các hành vi phân biệt đối xử dựa trên SOGIE là một hành vi có thể bị xử lý kỷ luật lao động. Tôi đề xuất đưa các hành vi phân biệt đối xử dựa trên SOGIE là những hành vi có thể bị xử lý vi phạm lao động trong NQLĐ và trong các Điều từ 126 đến 129 của BLLĐ.

Ý kiến hayNguyễn HuệGóp ý21/01/2017

Góp ý về dự thảo luật lao động.

Cần Đưa nội dung về chống phân biệt đối xử dựa trên SOGIE  (Bản dạng giới, Xu hướng tính dục và Thể hiện giới tính). là phần bắt buộc trong Nội Quy Lao Động. Tôi đề xuất đưa vào các nội dung chống phân biệt đối xử (đặc biệt là dựa trên SOGIE) như một điều khoản bắt buộc trong Nội quy lao động (sửa đổi Điều 119 của Bộ Luật lao động). Tôi cũng khuyến nghị Bộ Lao Động, Thương Binh, và Xã Hội (“MOLISA”) xây dựng và đưa vào Nội quy lao động mẫu một điều khoản bắt buộc về chống phân biệt đối xử.

Huỳnh Thanh Tùng - góp ý cho: điều 119 20/01/2017 8:47Ý kiến hay: 8Góp ý

Góp ý dự thảo luật lao động sửa đổi bổ sung

Đề nghị giữ quy định Khoản 5 Điều 155 Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc - để đảm bảo lao động nữ được nghỉ ngơi đây đủ hỗ trợ họ việc nuôi con và đảm bảo sức khỏe của họ.

Vũ Thị Bích Ngọc - góp ý cho: khoản 5 điều 155 16/01/2017 7:00Ý kiến hay: 7Góp ý

Luật chống phân biệt đối xử đối với cộng đồng LGBTQ+

1. Mở rộng phạm vi của Điều 8 khoản 1 liên quan đến các hành vi chống phân biệt đối xử và các điều luật có liên quan. Tôi đề xuất cần phải sửa đổi Điều 8, khoản 1 của Bộ Luật lao động (BLLĐ) và các điều khoản liên quan để chống sự phân biệt đối xử tại công sở liên quan đến SOGIE(Bản dạng giới, Xu hướng tình dục và Thể hiện giới tính). 

2. Đưa nội dung về chống phân biệt đối xử dựa trên SOGIE là phần bắt buộc trong Nội Quy Lao Động (NQLĐ). Tôi đề xuất đưa vào các nội dung chống phân biệt đối xử (đặc biệt là dựa trên SOGIE) như một điều khoản bắt buộc trong NQLĐ (sửa đổi Điều 119 của BLLĐ). Tôi cũng khuyến nghị Bộ Lao Động, Thương Binh, và Xã Hội (“MOLISA”) xây dựng và đưa vào NQLĐ mẫu một điều khoản bắt buộc về chống phân biệt đối xử. 3. Xem các hành vi phân biệt đối xử dựa trên SOGIE là một hành vi có thể bị xử lý kỷ luật lao động. Tôi đề xuất đưa các hành vi phân biệt đối xử dựa trên SOGIE là những hành vi có thể bị xử lý vi phạm lao động trong NQLĐ và trong các Điều từ 126 đến 129 của BLLĐ.

Ý kiến hay: 6Lê Phương ThảoGóp ý21/01/2017

Chỉnh sửa khoản 5 điều 155 và vấn đề tăng giờ làm thêm

Khoản 5, điều 155 nên giữ nguyên như luật lao động 2012. Vì đây là điểm tiến bộ trong trong điều luật, đồng thời phù hợp với tình hình thực tế, cũng như nhu cầu của lao động nữ. Khi lao động nữ được đảm bảo quyền lợi của mình, họ cũng sẽ cống hiến tốt hơn cho doanh nghiệp.  

Về giờ làm thêm: Đề nghị tiếp tục giữ nguyên như luật lao động 2012. Việc tăng giờ làm thêm có thể gây tác động nhiều đến người lao động

Ý kiến hay: 2Lê Đình LậpGóp ý20/01/2017

Phản đối việc không cho phụ nữ có con dưới 1 tuổi nghỉ 60 phút

Tôi mong tiếp tục cho phụ nữ có con dưới 1 tuổi được nghỉ 1 tiếng/1 ngày để duy trì sức khỏe, chăm sóc nuôi con bằng sữa mẹ.

Do Nhung - góp ý cho: khoản 5 điều 155 14/01/2017 7:52Ý kiến hay: 4Góp ý

Góp ý khoản 5 điều 155 Bộ luật Lao động năm 2012

Yêu cầu KHÔNG được gạch bỏ khoản 5 điều 155 Bộ luật Lao động năm 2012 “Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút; trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động” – dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi. Quyền lợi của các bà mẹ và trẻ em cần được đảm bảo để phát triển nòi giống!

Đỗ Thị Phương Hiền - góp ý cho: khoản 5 điều 155 14/01/2017 12:40Ý kiến hayGóp ý

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com